AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

Aktın növü: MƏHKƏMƏ HÜQUQ ŞURASİNİN QƏRARİ
Qəbul edildiyi tarix: 06.02.2013
Qeydiyyat nömrəsi: 1
Adı: Məhkəmə-Hüquq Şurasının 2005-ci il 11 mart tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş Hakimlərin Seçki Komitəsi haqqında Əsasnaməyə dəyişikliklər edilməsi barədə
Rəsmi dərc edildiyi mənbə:
Qüvvəyə minmə tarixi: 16.02.2013
Azərbaycan Respublikasının Vahid hüquqi təsnifatı üzrə indeks kodu: 380.020.140
Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi: 24201302060001
Hüquqi aktın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix: 15.02.2013


Məhkəmə-Hquq Şurası haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 12.0.3-c və 12.0.13-c maddələrini rəhbər tutaraq, Məhkəmə-Hquq Şurası

 

Q Ə R A R A A L I R:

 

1. Məhkəmə-Hquq Şurasının 2005-ci il 11 mart tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş Hakimlərin Seki Komitəsi haqqında Əsasnaməyə aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 6.1-ci bəndin ikinci cmləsində iki il altı aydır szləri beş ildir szləri ilə əvəz edilsin.

1.2. 6.8-ci bəndin birinci cmləsində qərarından szndən sonra həmin qərar təqdim edildiyi gndən 10 gn mddətində szləri əlavə edilsin.

2. Məhkəmə-Hquq Şurasının Aparatı (C.Hseynov) Hakimlərin Seki Komitəsi haqqında Əsasnaməni bu dəyişikliklərlə birlikdə Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edilməsi n Ədliyyə Nazirliyinə təqdim etsin.

 

Sədr Fikrət Məmmədov

 

 


 

 

Məhkəmə-Hquq Şurasının 11 mart 2005-ci

il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir

 

 

HAKİMLƏRİN SEKİ KOMİTƏSİ HAQQINDA

Ə S A S N A M Ə

 

1. mumi mddəalar

 

1.1. Hakimlərin Seki Komitəsi "Məhkəmə-Hquq Şurası haqqında" və "Məhkəmələr və hakimlər haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq yaradılır və vakant hakim vəzifələrini tutmaq istəyən hakim olmayan şəxslərin sənədlərini qəbul edir, bu şəxslərlə hakim peşəsinə yiyələnmək məqsədi ilə tədris kurslarına qəbul edilmək n şəffaf surətdə yazılı və şifahi imtahanlar təşkil edir, hakim vəzifəsinə namizədləri tədris məssisəsində ilkin uzunmddətli tədris kurslarına cəlb edir, msahibə yolu ilə onların hakim olmağa peşə yararlılığını məyyən edir.

1.2. Hakimlərin Seki Komitəsi Məhkəmə-Hquq Şurası tərəfindən formalaşdırılır.

1.3. Hakimlərin Seki Komitəsi z fəaliyyətini qanunuluq, kollegiallıq, qərəzsizlik və obyektivlik prinsipləri əsasında qurur.

1.4. Hakimlərin Seki Komitəsinin fəaliyyəti dvlət bdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilir.

1.5. Hakimlərin Seki Komitəsi mhrə, mvafiq ştamplara və blanklara malikdir.

 

2. Hakimlərin Seki Komitəsinin formalaşdırılması

 

2.1. Hakimlərin Seki Komitəsi "Məhkəmə-Hquq Şurası haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 14-c maddəsində məyyən edilmiş tərkibdə, əsasən, hakimlərdən, Məhkəmə-Hquq Şurası Aparatının, Ədliyyə Nazirliyinin və prokurorluğun nmayəndəsindən, vəkil və hquqşnas-alimdən formalaşdırılır.

2.2. Hakimlərin Seki Komitəsinin tərkibinə ikili vətəndaşlığı, başqa dvlətlər qarşısında hdəliyi olan, elmi, pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyəti istisna olmaqla, sahibkarlıq və kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər, din xadimləri daxil edilə bilməzlər. Məhkəmə-Hquq Şurasının zv eyni zamanda Hakimlərin Seki Komitəsinin zv ola bilməz.

2.3. "Məhkəmə-Hquq Şurası haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 8-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş təminatlar Hakimlərin Seki Komitəsinin zvlərinə də şamil olunur.

2.4. Hakimlərin Seki Komitəsinin zvlynə namizədlər təmsililik kvotasına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi, Apellyasiya Məhkəmələri, Naxıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsi, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi, Baş Prokurorluğu, Məhkəmə-Hquq Şurasının Aparatı və Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyəti tərəfindən Məhkəmə-Hquq Şurasına təqdim edilirlər. Hquqşnas-alim Məhkəmə-Hquq Şurasının zvləri tərəfindən irəli srlən namizədlər sırasından seilir.

2.5. Hakimlərin Seki Komitəsinin hər zvnn yerinə ən azı iki namizəd təqdim edilir. Bu namizədlər sırasından Komitə zv təyin edilmədikdə namizədləri təqdim etmiş orqan tərəfindən yenidən iki namizəd təqdim olunur. Hakim olmayan namizədlər ali hquq təhsilinə və hquqşnas ixtisası zrə beş ildən artıq iş stajına malik olmalıdırlar.

2.6. Hakimlərin Seki Komitəsinin zvləri Məhkəmə-Hquq Şurasının iclasında təyin olunurlar.

2.7. Hakimlərin Seki Komitəsi zvlərinin səlahiyyət mddəti beş ildir.

2.8. Hakimlərin Seki Komitəsinin səlahiyyətlərinə aid btn məsələlərin həllində Komitə zvlərinin hquqları bərabərdir.

2.9. Hakimlərin Seki Komitəsinin zvləri Məhkəmə-Hquq Şurası tərəfindən xidməti vəsiqə ilə təmin edilirlər.

 

3. Hakimlərin Seki Komitəsinin səlahiyyətləri

 

3.0. Hakimlərin Seki Komitəsi:

3.0.1. vakant hakim vəzifələrinə hakim olmayan namizədlərin (bundan sonra-hakim vəzifəsinə namizədlər) sənədlərini qəbul edir;

3.0.2. imtahanların suallar toplusunun hazırlanmasını və ekspertizadan keirilməsini təşkil edir;

3.0.3. z tərkibindən imtahanların nəticələrinin qiymətləndirilməsinə cəlb edilən ad hoc komissiya formalaşdıra bilir;

3.0.4. hakim peşəsinə yiyələnmək məqsədi ilə tədris kurslarına qəbul edilmək n hakim vəzifəsinə namizədlərlə yazılı və şifahi imtahanlar təşkil edir;

3.0.5. ilkin uzunmddətli tədris kurslarının tədris proqramını hazırlayır;

3.0.6. Məhkəmə Hquq Şurası ilə birlikdə vakant hakim vəzifələrinə namizədlər n ilkin uzunmddətli tədris kursları təşkil edir;

3.0.7. hakim vəzifəsinə namizədləri tədris məssisəsində ilkin uzunmddətli tədris kurslarına cəlb edir;

3.0.8. tədris dvrndə davranışı qənaətbəxş olmayan, məşğələlərdə zrsz səbəbdən iştirak etməyən və tədris proqramını qavramayan hakim vəzifəsinə namizədlərin tədris məssisəsinin təqdimatına əsasən tədris kurslarından geri ağırılması və onların namizədliklərinin ləğv edilməsi haqqında Məhkəmə-Hquq Şurasına təklif verir;

3.0.9. msahibə yolu ilə hakim vəzifəsinə namizədlərin hakim olmağa peşə yararlılığını məyyən edir.

3.0.10. tədris kurslarının və yekun msahibənin nəticələri əsasında hakim vəzifəsinə seilmiş namizədlərin ixtisaslaşdırılması haqqında rəy (mlahizə) tərtib edir və onların hakim vəzifəsinə təyin edilməsi barədə Məhkəmə-Hquq Şurasına təklif verir;

3.0.11. hakim vəzifəsinə namizədlərin seilməsi prosesinin nəticələrini mumiləşdirir;

3.0.12. test imtahanlarının sual bankını daimi təkmilləşdirir;

3.0.13. ilkin uzunmddətli tədrisin təkmilləşdirilməsi zrə təkliflər hazırlayır;

3.0.14. imtahanların yeni metodologiyalarını hazırlayır;

3.0.15. hakim vəzifəsinə namizədlərin seilməsi prosedurunun təkmilləşdirilməsi zrə təkliflər hazırlayır;

3.0.16. hakim vəzifəsinə namizədlərin seilməsi, seilmiş namizədlərin tədrisi sahəsində beynəlxalq təcrbəni yrənir.

 

4. Hakimlərin Seki Komitəsi zvlərinin hquq və vəzifələri

 

4.1. Hakimlərin Seki Komitəsi zvlərinin aşağıdakı hquqları vardır:

4.1.1. Komitənin iclaslarında iştirak etmək, iclasın aparılmasına dair fikirlərini bildirmək, suallar vermək;

4.1.2. Komitənin səlahiyyətlərinə aid məsələlərin həllində iştirak etmək;

4.1.3. Komitənin səlahiyyətlərinə aid məsələlərə Komitənin iclasında baxılması n təkliflər vermək;

4.1.4. Komitənin iclasına təqdim edilmiş materiallarla tanış olmaq;

4.1.5. qəbul edilməsi təklif olunan qərara dair fikir syləmək;

4.1.6. qəbul edilməsi təklif olunan qərarın lehinə və ya əleyhinə səs vermək, yaxud bitərəf qalmaq, qərar ilə razı olmadıqda xsusi rəy vermək;

4.1.7. Komitənin qərarları, protokolları və digər sənədləri ilə tanış olmaq;

4.1.8. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş digər hquqları həyata keirmək.

4.2. Hakimlərin Seki Komitəsinin zvləri:

4.2.1. z fəaliyyətlərində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, "Məhkəmə-Hquq Şurası haqqında" və "Məhkəmələr və hakimlər haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktlarını və bu Əsasnaməni rəhbər tutmalı;

4.2.2. Komitənin iclaslarında baxılan məsələlərə hquq və ədalət əsasında qərəzsiz yanaşmalı;

4.2.3. Komitənin iclaslarını zrsz səbəbdən buraxmamalı;

4.2.4. Komitənin iclaslarında baxılan məsələlər zrə səsvermədə iştirak etməli;

4.2.5. Hakimlərin Seki Komitəsi zvnn adına xələl gətirə biləcək hərəkətlərə və ıxışlara yol verməməli;

4.2.6. Komitənin iclaslarında baxılan məsələlər zrə konfidensiallığa əməl etməli;

4.2.7. bu Əsasnamənin 2.2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş tələbləri pozmamalıdırlar.

 

5. Hakimlərin Seki Komitəsi zvlərinin səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi

 

5.1. Hakimlərin Seki Komitəsi zvnn səlahiyyətlərinə Məhkəmə-Hquq Şurası tərəfindən aşağıdakı hallarda vaxtından əvvəl xitam verilir:

5.1.1. z arzusu ilə Hakimlərin Seki Komitəsi zvlyndən ıxmaq barədə yazılı ərizə verdikdə;

5.1.2. barəsində cinayət işinə bəraətverici əsaslar olmadan xitam verildikdə, habelə məhkəmənin qanuni qvvəyə minmiş ittiham hkm və ya tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiqinə dair məhkəmə qərarı olduqda;

5.1.3. şəxsin Hakimlərin Seki Komitəsi zv olmasını istisna edən hallar aşkar edildikdə;

5.1.4. Komitədə məyyən məhkəmə instansiyasını təmsil edən hakim digər məhkəmə instansiyasına işə keirildikdə;

5.1.5. fəaliyyət qabiliyyətsizliyi və ya məhdud fəaliyyət qabiliyyəti məhkəmə tərəfindən məyyən edildikdə;

5.1.6. vəfat etdikdə;

5.1.7. məhkəmə tərəfindən lmş elan edildikdə və ya itkin dşmş hesab edildikdə;

5.1.8. xəstəliyi ilə əlaqədar vəzifələrini yerinə yetirə bilmədikdə;

5.1.9. zrsz səbəbdən ardıcıl 3 dəfə və ya il ərzində zrsz səbəbdən altı dəfə Hakimlərin Seki Komitəsinin iclaslarında iştirak etmədikdə;

5.1.10. bu Əsasnamənin 4.2-ci bəndində gstərilən vəzifələri icra etmədikdə;

5.1.11. Hakimlərin Seki Komitəsi zv adına ləkə gətirən hərəkətə yol verdikdə.

5.2. Hakimlərin Seki Komitəsi zvnn səlahiyyətlərinə, habelə tutduğu vəzifədən azad edildikdə xitam verilə bilər.

5.3. Səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilmiş Hakimlərin Seki Komitəsi zvnn yerinə yeni zv onun səlahiyyət mddətinin qalmış hissəsinə bu Əsasnamənin 2.4.-2.6-ci bəndlərində nəzərdə tutulmuş qaydada təyin edilir.

 

6. Hakimlərin Seki Komitəsinin işinin təşkili

 

6.1. Hakimlərin Seki Komitəsinin zvləri z sıralarından Komitəyə sədr seirlər. Sədrin səlahiyyət mddəti beş ildir. Eyni şəxs yenidən Komitəyə sədr seilə bilər.

6.2. Sədr Hakimlərin Seki Komitəsinin işini təşkil edir, Komitənin iclaslarını ağırır, həmin iclaslara sədrlik edir və Hakimlərin Seki Komitəsinin səlahiyyətlərinə aid məsələləri baxılmaq n Komitənin iclaslarına ıxarır.

6.3. Hakimlərin Seki Komitəsi səlahiyyətlərinə aid edilmiş məsələlərə Komitənin iclaslarında baxılır. Həmin iclaslar zərurət yarandıqca keirilir.

6.4. Hakimlərin Seki Komitəsinin iclasının tarixi, vaxtı, yeri və mzakirəyə ıxarılan məsələlər barədə məlumat Komitə zvlərinə iclasa 3 gn, mstəsna hallarda isə 1 gn qalmış verilir.

6.5. Hakimlərin Seki Komitəsinin iclası Komitənin 7 zv iştirak etdikdə səlahiyyətli sayılır.

6.6. Hakimlərin Seki Komitəsi baxılan məsələlər zrə qərarlar qəbul edir. Qəbul olunmuş qərarlar və iclas protokolları Hakimlərin Seki Komitəsinin sədri və iclas katibi tərəfindən imzalanır.

6.7. Hakimlərin Seki Komitəsinin qərarları aıq səsvermə yolu ilə, səsvermədə iştirak edən Komitə zvlərinin sadə səs oxluğu ilə qəbul olunur. Hakimlərin Seki Komitəsinin sədri axırıncı səs verir. Səslər bərabər blndkdə qərar qəbul edilmir. Qərar qəbul edilməyən məsələlər bir daha mzakirə edilir və yenidən səsə qoyulur.

6.8. Hakimlərin Seki Komitəsinin qərarından həmin qərar təqdim edildiyi gndən 10 gn mddətində Məhkəmə-Hquq Şurasına şikayət verilə bilər. Bu şikayətlərə "Məhkəmə-Hquq Şurası haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə məyyən edilmiş qaydada baxılır.

6.9. Hakimlərin Seki Komitəsi z fəaliyyətini Məhkəmə-Hquq Şurası və Ədliyyə Nazirliyi ilə qarşılıqlı əlaqədə qurur.

6.10. Hakimlərin Seki Komitəsinin iclaslarının hazırlanmasına dair təşkilati işlər, Komitənin iclas protokolunun aparılması, Komitənin qəbul etdiyi qərarların icrası, hakim vəzifəsinə namizədlərin sənədlərinin bilavasitə qəbul edilməsi və hakim vəzifəsinə namizədlərin seilməsi ilə bağlı digər təşkilati işlər Məhkəmə-Hquq Şurasının Aparatı tərəfindən həyata keirilir.

 

11 aprel 2008-ci il tarixdə və 06 fevral 2013-c il

tarixdə edilmiş dəyişikliklərlə