AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

Aktın növü: MƏRKƏZİ BANKININ QƏRARI
Qəbul edildiyi tarix: 11.03.2013
Qeydiyyat nömrəsi: 06/02
Adı: Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestrinin aparılması və istifadəsi Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə
Rəsmi dərc edildiyi mənbə:
Qüvvəyə minmə tarixi: 02.04.2013
Azərbaycan Respublikasının Vahid hüquqi təsnifatı üzrə indeks kodu: 090.060.010
Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi: 23201303110602
Hüquqi aktın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix: 01.04.2013


Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestrinin iş rejiminin, o cmlədən məlumatların xarakterinin, məlumatların verilməsi və alınması qaydalarının və şərtlərinin normativ tənzimləmə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti Banklar haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 35.4-c, Bank olmayan kredit təşkilatları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 22-ci və Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 22.0.17-ci maddələrinə əsasən

 

Q Ə R A R A A L I R:

 

1. Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestrinin aparılması və istifadəsi Qaydaları təsdiq edilsin (əlavə olunur);

2. Hquq departamentinə (R.Məlikova) tapşırılsın ki, bu Qaydaların 3 gn mddətində Azərbaycan Respublikasının Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edilməsi n Ədliyyə Nazirliyinə təqdim olunmasını təmin etsin;

3. Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestrinin aparılması və istifadəsi Qaydaları Azərbaycan Respublikasının Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarixdən qvvəyə minsin və həmin tarixdən Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin 03.11.2004-c il tarixli qərarı ilə (19 nmrəli protokol) təsdiq edilmiş (16.11.2004-c il tarixli 3091 nmrəli şəhadətnamə) Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestri haqqında Qaydalar və bu Qaydalara 05.09.2007-ci il tarixli (24.09.2007-ci il tarixli 3362 nmrəli şəhadətnamə), 31.07.2008-ci il tarixli (20.08.2008-ci il tarixli 3406 nmrəli şəhadətnamə) və 13.10.2010-cu il tarixli qərarlarla (02.11.2010-cu il tarixli 4061 nmrəli şəhadətnamə) təsdiq olunmuş dəyişikliklər ləğv edilsin.

 

 

Sədr

Elman Rstəmov

 

 

 

 

 

 

 

Təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Respublikasının

Mərkəzi Bankı

Qərar № 06/02

11 mart 2013-c il

Sədr

_____________________

Elman Rstəmov

 

 

MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KREDİT REYESTRİNİN

APARILMASI VƏ İSTİFADƏSİ

Qaydaları

 

1. mumi mddəalar

1.1. Bu Qaydalar Banklar haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 35.4-c, Bank olmayan kredit təşkilatları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 22-ci maddəsinə əsasən hazırlanmışdır və Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankında (bundan sonra - Mərkəzi Bank) Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestrinin (bundan sonra MKR) iş rejimini, o cmlədən məlumatın xarakterini, məlumatların verilməsi və alınması qaydalarını və şərtlərini tənzimləyir.

1.2. MKR bankların və Bank olmayan kredit təşkilatları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən fəaliyyət gstərən bank olmayan kredit təşkilatlarının (bundan sonra - BOKT) cari və potensial borcalanlarının dəmə qabiliyyəti haqqında məlumatlar almaq, borcalanların icra intizamını və borcalma nfuzunun qorunmasını təşviq etmək, habelə bankların və BOKT-lərin kredit risklərini azaltmaq məqsədi daşıyır.

1.3. Bu Qaydalarda istifadə olunan anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir:

1.3.1. kredit - hesabat tarixinə istənilən valyutada verilmiş kreditlər, o cmlədən aılmış kredit xətləri, qarantiya və zəmanətlər, faktorinq və lizinq əməliyyatları, habelə balansdan silinmiş kreditlər (burada banklararası kreditlər və bankların xarici filiallarının verdikləri kreditlər nəzərə alınmır);

1.3.2. potensial borcalan - banka və ya BOKT-yə kreditin alınması n mraciət edən hquqi və ya fiziki şəxs;

1.3.3. məlumat təchizatısı - MKR-ə kredit haqqında məlumatı təqdim edən bank və ya BOKT;

1.3.4. cari borcalan - bağlanmış mqavilə zrə banka və ya BOKT-yə borclu olan hquqi və ya fiziki şəxs;

1.3.5. kreditin eyniləşdirmə nmrəsi - bank və ya BOKT tərəfindən kreditə verilən və məlumat təchizatısının daxilində təkrar olunmayan unikal kod;

1.3.6. birgə borcalanlar qrupunun eyniləşdirmə nmrəsi - bank və ya BOKT tərəfindən birgə borcalanlar qrupuna verilən və məlumat təchizatısının daxilində təkrar olunmayan unikal kod;

1.3.7. birgə borcalanlar qrupu - Bank olmayan kredit təşkilatları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununda məyyən edilmiş şəxslər;

1.3.8. fərdi sahibkar - hquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs.

2. MKR-ə məlumatların təqdim edilməsi

2.1. MKR-ə kredit haqqında məlumatları banklar və BOKT-lər, o cmlədən lisenziyası ləğv olunmuş banklar və BOKT-lər təqdim edirlər.

2.2. Kreditlər haqqında məlumatlar kreditin eyniləşdirmə nmrəsi və mhasibat uotu sənədlərində əks etdirilmiş qalıq dəyəri ilə təqdim edilir.

2.3. Məlumatlar hər təqvim ayının 1-i tarixinə olan vəziyyətə nvbəti 4 (drd) iş gn ərzində təqdim edilir.

2.4. MKR-ə yeni kreditlər haqqında məlumatlar kreditin verildiyi tarixdən 2 (iki) iş gn ərzində təqdim edilir.

2.5. Məlumatın son verilmə tarixi qeyri-iş gnnə dşdkdə məlumat nvbəti iş gn təqdim edilir.

2.6. Məlumat elektron formada MKR-in avtomatlaşdırılmış sisteminin tələblərinə uyğun olaraq təqdim edilir.

2.7. Hər bir kredit zrə MKR-ə təqdim olunan məlumat bu Qaydalara Əlavə 1-də gstərilmiş informasiyanı əks etdirməlidir.

2.8. Hər hansı kreditin eyniləşdirmə nmrəsində dəyişiklik tələb olunarsa, bu haqda MKR-ə bank və BOKT tərəfindən rəsmən məlumat verilməli, khnə və yeni nmrələrin siyahısı təqdim edilməlidir.

3. MKR-dən məlumatın alınması

3.1. Banklar və BOKT-lər MKR-dən cari və potensial borcalanları haqqında, fiziki və hquqi şəxslər isə yalnız zləri haqqında məlumat ala bilərlər.

3.2. Banklar və BOKT-lər MKR-dən məlumatları real vaxt rejimində avtomatlaşdırılmış sistem vasitəsilə əldə edirlər.

3.3. Məlumatların MKR-dən real vaxt rejimində alınmasına səlahiyyəti olan şəxslər bank və BOKT tərəfindən təyin edilir və həmin şəxslərin səlahiyyətini təsdiq edən sənəd Mərkəzi Banka təqdim olunur.

3.4. Banklar və BOKT-lər istisna olmaqla digər şəxslər MKR-dən məlumatları aşağıdakı sullarla əldə edir:

3.4.1. şəxsən (hquqi şəxs - qanuni nmayəndəsi) və ya vəkalətli nmayəndəsi vasitəsilə mraciət etməklə (Əlavə 3);

3.4.2. elektron imza ilə təsdiq edilmiş elektron formada (Əlavə 4) mraciət etməklə;

3.4.3. notariat qaydasında təsdiq edilmiş distant sorğu (Əlavə 4) ilə.

3.5. MKR-dən məlumatlar bu Qaydalara Əlavə 2-də gstərilən formada əldə edilir.

3.6. Kredit haqqında məlumatı sorğu etmiş bankların və BOKT-lərin adı, habelə məlumat təchizatılarının adı və kreditin eyniləşdirmə nmrəsi MKR-dən məlumatları sorğu edən banklara və BOKT-lərə aıqlanmır.

3.7. MKR-ə sorğular banklar və BOKT-lər tərəfindən cari borcalanları haqqında sorğu edilən şəxsin razılığı tələb olunmadan, potensial borcalanları və zaminləri haqqında isə yalnız barəsində sorğu edilən şəxsin (şəxslərin) imzaladığı yazılı razılıq (Əlavə 5) əsasında edilir.

3.8. Real vaxt rejimində məlumatlar hər təqvim ayının qeyri-iş gnləri istisna olmaqla hər gn saat 09:00-dan 18:00-dək MKR-in avtomatlaşdırılmış sisteminin qaydalarına riayət etməklə əldə edilir.

3.9. Banklar və BOKT-lər məlumatları sorğu etmək n Mərkəzi Bankda aılmış xsusi hesabda vəsait yerləşdirirlər. İcra olunan hər bir sorğu n yerləşdirilən vəsaitdən bir manat haqq tutulur. Hesabda yerləşdirilən vəsaitin məbləği banklar və BOKT-lər tərəfindən sərbəst məyyən edilir. Vəsaitin qalığı tam istifadə edildikdə bank və ya BOKT MKR-dən məlumatı yalnız nvbəti iş gn ərzində əldə edə bilər. Hesaba əlavə vəsait yerləşdirilmədikdə bank və ya BOKT-nin MKR-ə sorğu verməsi dayandırılır.

3.10. Fiziki və hquqi şəxslər zləri haqqında MKR-də olan məlumatları he bir haqq dəmədən Mərkəzi Banka ərizə ilə (Əlavə 3) mraciət etməklə əldə edirlər.

3.11. Bu Qaydaların 3.4.1-ci yarımbəndində gstərilən sulla mraciət edildikdə MKR-dən sorğuya cavab aşağıdakı sənədlər təqdim edilməklə və Sorğuların təqdim edilməsi jurnalını imzalamaqla əldə edilir:

3.11.1. Fiziki şəxslər n:

3.11.1.1. barəsində sorğu edilən şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin əsli və surəti;

3.11.1.2. fərdi sahibkarın VEN-ni əks etdirən sənədin surəti;

3.11.1.3. nmayəndəsinin şəxsiyyətini və səlahiyyətini təsdiq edən sənədlərin əsli və surəti.

3.11.2. Hquqi şəxslər n:

3.11.2.1. VEN-ni əks etdirən sənədin surəti;

3.11.2.2. mraciət edən şəxsin şəxsiyyətini və səlahiyyətini təsdiq edən sənədlərin əsli və surəti.

3.12. Fiziki və hquqi şəxslər zləri haqqında məlumatları elektron formada əldə etmək n Mərkəzi Bankın internet səhifəsində gstərilən elektron nvana elektron imza ilə təsdiq edilmiş ərizə ilə mraciət edirlər. MKR tərəfindən məlumatlar mraciətdə gstərilən nvana elektron formada və ya mraciət edənin arzusu ilə mraciətdə gstərilən pot nvanına gndərilir.

3.13. Fiziki və hquqi şəxslər zləri haqqında məlumatların əldə edilməsi n notariat qaydasında təsdiq edilmiş distant sorğu ilə Mərkəzi Bankın pot nvanına mraciət etdikdə, MKR tərəfindən məlumatlar mraciətdə gstərilən nvana pot vasitəsilə gndərilir.

3.14. Fiziki və hquqi şəxslərə zləri haqqında sorğu olunan məlumatlar MKR-ə sorğunun daxil olduğu gndən 3 () iş gn ərzində təqdim edilir və ya bu Qaydaların 3.12-ci və 3.13-c bəndlərinə uyğun olaraq mvafiq nvanlara gndərilir.

3.15. Fiziki və hquqi şəxslər zləri haqqında MKR-də olan məlumatları bu Qaydaların 3.4.1-ci və 3.4.3-c yarımbəndlərində məyyən edilmiş sullarla həminin Mərkəzi Bankın ərazi idarələrinə (Naxıvan Muxtar Respublikası İdarəsi, Yevlax Ehtiyat Mərkəzi, Gəncə, Biləsuvar və Quba regional mərkəzləri) mraciət edə bilərlər.

4. Məlumatların dəqiqliyinin araşdırılması

4.1. Məlumat təchizatıları MKR-ə təqdim edilən məlumatların dəqiqliyini təmin etməlidir.

4.2. MKR-də olan məlumatlara hər hansı dzəliş yalnız məlumat təchizatılarının təqdim etdikləri məlumata əsasən aparılır.

4.3. Fiziki və hquqi şəxslər haqqında toplanan məlumatların qeyri-dəqiq olması barədə şikayətlər Mərkəzi Banka verilir.

4.4. Şikayət ərizəsi fiziki şəxsin z və ya notariat qaydasında təsdiq edilmiş vəkalətli nmayəndəsi vasitəsilə, hquqi şəxsin səlahiyyətli şəxsinin imzası və hquqi şəxsin mhr ilə təsdiqlənməklə verilir. Şikayəti z şikayət ərizəsində (Əlavə 6) onun fikrincə dzgn olan kredit hdəliyini və/və ya şikayətin digər səbəbini dəqiq gstərməlidir.

4.5. Fiziki və hquqi şəxslərin şikayətlərinə Mərkəzi Bank tərəfindən baxılır və araşdırılma tələb olunduqda şikayət məlumat təchizatısına gndərilərək şikayətin araşdırılması tələb edilir. Məlumat təchizatısı tərəfindən şikayətə ən geci 5 (beş) iş gn ərzində baxılır. Şikayət əsaslı olduqda bank və ya BOKT həmin şəxsin kredit məlumatlarında dərhal mvafiq dəyişiklik aparır, şikayət əsassız olduqda isə bu barədə MKR-ə əsaslandırılmış cavab verir.

4.6. Məlumat təchizatısı tərəfindən məlumatda dəyişikliyin edilməsindən imtina edildikdə MKR bu barədə şikayət verən şəxsə 3 () iş gn ərzində məlumat verir.

4.7. Məlumat təchizatısı şikayət əsasında məlumatda dəyişiklik etdikdə bu barədə şikayət verən şəxsə və son altı ay ərzində həmin şəxs haqqında reyestrdən məlumat almış şəxslərə 3 () iş gn mddətində MKR tərəfindən məlumat verilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestrinin aparılması və istifadəsi Qaydalarına

Əlavə 1

 

MKR-ə təqdim edilən məlumatların tərkibi

1. Bank və ya BOKT barədə:

1.1. adı;

1.2. lisenziyasının nmrəsi.

2. Borcalan fiziki şəxs barədə:

2.1. adı, soyadı, atasının adı;

2.2. şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin seriya və nmrəsi;

2.3. doğulduğu yer və tarix;

2.4. fərdi indentifikasiya nmrəsi;

2.5. fərdi sahibkarın VEN-i;

2.6. fərdi sahibkarın mflis elan olunub-olunmaması.

3. Borcalan hquqi şəxs barədə:

3.1. adı;

3.2. VEN-i;

3.3. mflis elan olunub-olunmaması.

4. Birgə borcalanlar qrupu barədə:

4.1. qrupun adı;

4.2. eyniləşdirmə nmrəsi.

5. Zamin barədə:

5.1. adı, soyadı, atasının adı;

5.2. şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin seriya və nmrəsi;

5.3. doğulduğu yer və tarix;

5.4. fərdi sahibkarın VEN-i.

6. Zamin hquqi şəxs barədə:

6.1. adı;

6.2. VEN-i.

7. Kredit:

7.1. eyniləşdirmə nmrəsi;

7.2. forması:

7.2.1. borc pul;

7.2.2. kredit xətti;

7.2.3. kredit kartı;

7.2.4. qarantiya və ya zaminlik;

7.2.5. overdraft xətləri;

7.2.6. balansdan silinmiş kreditlər;

7.2.7. lizinq;

7.2.8. faktorinq;

7.3. məbləği;

7.4. aılmış kredit xətləri zrə limitlərin tam məbləği;

7.5. hesabat tarixinə kredit zrə dənilməli əsas borc məbləği;

7.6. hesabat tarixinə kreditin mqavilə zrə alınmamış faiz məbləği;

7.7. valyutası;

7.8. verilmə tarixi;

7.9. ilkin mqavilədə gstərilmiş dəniş tarixi;

7.10. vaxtının uzadılması, yenidən rəsmiləşdirilmə, restrukturizasiya və başqa dəyişikliklərlə bağlı mqavilə zrə son dəniş tarixi;

7.11. mddət (aylarla);

7.12. illik faiz dərəcəsi;

7.13. ay ərzində dənilməli məbləğ;

7.14. hesabat tarixinə sonuncu dənişin tarixi;

7.15. təyinatı:

7.15.1. fiziki şəxslərə istehlak kreditləri;

7.15.2. fiziki şəxslərə ipoteka kreditləri;

7.15.3. ticarət və xidmət sektoru;

7.15.4. energetika, kimya və təbii ehtiyatlar sektoru;

7.15.5. kənd təsərrfatı və emal sektoru;

7.15.6. inşaat və əmlak sektoru;

7.15.7. sənaye və istehsal sektoru;

7.15.8. nəqliyyat və rabitə sektoru;

7.15.9. neft sektoru;

7.15.10. digər;

7.16. kreditin əsas borcunun mqavilə ilə məyyən edilmiş dəniş tarixindən keən gnlərin (gecikdirilmə gnlərinin) sayı;

7.17. faizlərin mqavilə zrə məyyən edilmiş dəniş tarixindən keən gnlərinin sayı;

7.18. dəmə vaxtının uzadılması, yenidən rəsmiləşdirilməsi, restrukturizasiyası və digər dəyişikliklərin sayı;

7.19. təsnifatı:

7.19.1. nağd pulla təmin olunmuş;

7.19.2. qənaətbəxş kreditlər;

7.19.3. nəzarət altında olan kreditlər;

7.19.4. qeyri-qənaətbəxş kreditlər;

7.19.5. təhlkəli kreditlər;

7.19.6. midsiz kreditlər.

7.20. statusu:

7.20.1. tam dənilmiş;

7.20.2. qeyri-işlək;

7.20.3. balansdan silinmiş;

7.20.4. işlək.

8. Təminat sulu:

8.1. girov (ipoteka):

8.1.1. nv:

8.1.1.1. daşınmaz əmlak;

8.1.1.2. daşınar əmlak;

8.1.1.3. hesabda olan vəsait;

8.1.2. predmeti və təsviri;

8.1.3. dəyəri (manatla);

8.1.4. qeydiyyata almış dvlət orqanının adı və qeydiyyat tarixi;

8.2. zaminlik;

8.3. qarantiya;

8.4. təminatsız;

8.5. digər.

 

 

Qeyd: Əlavə 1-in 7.17-ci və 7.19-cu bəndləri BOKT-lərin təqdim etdiyi məlumatlara şamil edilmir.

 

 

 


 

 

Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestrinin aparılması və istifadəsi Qaydalarına

Əlavə 2

MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KREDİT REYESTRİNDƏN

IXARIŞ

Tərtib olunma tarixi:

Borcalan haqqında tarixənin aıldığı tarix:

 

1. Şəxs haqqında məlumatlar

 

1.

Fiziki şəxsin adı, soyadı, atasının adı /hquqi şəxsin adı

2.

VEN

3.

Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriya və nmrəsi, doğum yeri və tarixi

4.

Mflis olub-olmaması

 

2. Kredit məlumatlarının icmalı (manatla, kreditlərin qalıq məbləğləri ilə)

 

N

İcmal

Əsas borc zrə

Faiz borcu zrə

Kreditlərin sayı

Kredit təşkilatlarının sayı

1.

Borcalana qarşı məcmu kredit tələbi

 

 

 

 

1.1

Kreditlər

 

 

 

 

1.2

Kredit xətləri

 

 

 

 

1.3

Qarantiya və zaminlik

 

 

 

 

1.4

Overdraft xətləri

 

 

 

 

1.5.

Faktorinq

 

 

 

 

1.6.

Lizinq

 

 

 

 

1.7

Balansdan silinmiş kreditlər

 

 

 

 

2.

Cəmi aylıq dəniş məbləği

 

 

 

 

3.

Tam dənilmiş kreditlər zrə cəmi məbləği

 

 

 

 

4.

Zamin olduğu hdəliklər zrə cəmi məbləğ

 

 

 

 

5.

Daxil olduğu birgə borcalanlar qrupu zrə cəmi hdəliklər

 

 

 

 

 

3. Şəxs haqqında son 12 ay ərzində edilmiş sorğuların sayı, cavablandırılması tarixi və məqsədi, sorğu etmiş bank və BOKT-lərin adı;

 

4. Borcalanların hər bir krediti zrə Əlavə 1-in 7-ci bəndində gstərilmiş məlumatlar (7.11, 7.12, 7.18 və 7.19-cu bəndlər istisna olmaqla);

 

 

5. Mqavilə zrə əsas borcun gecikdirildiyi gnlərin son iki il ərzində aylar zrə aşağıdakı ardıcıllıqla sayı:

- məlumat yoxdur

- 1-30 gn gecikmə

- 31-90 gn gecikmə

- 91-180 gn gecikmə

- 181-360 gn gecikmə

- 360 gndən artıq gecikmə.

 

6. Borcalanların hər bir krediti zrə Əlavə 1-in 8-ci bəndində gstərilmiş məlumatlar.

 

 

 


 

 

Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestrinin aparılması və istifadəsi Qaydalarına

Əlavə 3

 

Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestrinə

sorğu

 

 

Tarix: _______________

 

Fiziki şəxs:

adı, soyadı, atasının adı: ______________________________________________

şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriyası və nmrəsi: _________________________

VEN-i (olduqda): ________________________

imza: ____________________

Hquqi şəxs:

adı: ______________________________________________________________

VEN-i: ________________________

səlahiyyətli şəxsin adı, soyadı, atasının adı:_______________________________

 

imza: ____________________

 

Sorğunun məqsədi: mhr yeri

Şəxsi istifadə Dəqiqləşdirmə

Qeydlər n_________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Sorğu nəticələrinin ____________________________________________________

(nvan mtləq gstərilməlidir)

____________________________________________________________________

 

_________________________________nvanına gndərilməsini xahiş edirəm.

 

 

Sorğu nəticələri digər şəxs tərəfindən gtrləcəyi halda həmin şəxsin:

 

adı, soyadı, atasının adı:_______________________________________________

 

şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin seriyası və nmrəsi: _______________________

 

Əlaqə nmrələri: _____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestrinin aparılması və istifadəsi Qaydalarına

Əlavə 4

Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestrinə

şəxslərin distant mraciəti

Tarix: _______________

Fiziki şəxs:

adı, soyadı, atasının adı: _____________________________________________

şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriyası və nmrəsi: ________________________

VEN-i (olduqda): ________________________

imza: ____________________

 

Hquqi şəxs:

adı: ______________________________________________________________

VEN-i: ________________________

səlahiyyətli şəxsin adı, soyadı, atasının adı:_______________________________

 

imza: ____________________

Sorğunun məqsədi: mhr yeri

Şəxsi istifadə Dəqiqləşdirmə

Qeydlər n_________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Sorğu nəticələrinin ____________________________________________________

(nvan və ya e-mail mtləq gstərilməlidir)

____________________________________________________________________

 

_________________________________nvanına gndərilməsini xahiş edirəm.

 

Sorğu nəticələri digər şəxs tərəfindən gtrləcəyi halda həmin şəxsin:

 

adı, soyadı, atasının adı:_______________________________________________

 

şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin seriyası və nmrəsi: ________________________

 

Əlaqə nmrələri: _____________________________

 

  • Fiziki şəxslər n imza notarial qaydada və ya elektron imza ilə təsdiqlənməlidir;
  • Yalnız elektron imza ilə edilmiş sorğular elektron pot nvana gndərilə bilər.
  • Sorğu şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti ilə birgə təqdim edilməlidir;

 

Əlaqə nmrələri: _____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestrinin aparılması və istifadəsi Qaydalarına

Əlavə 5

Kredit məlumatlarının alınmasına dair

razılıq ərizəsi

 

Tarix: _______________

Fiziki şəxs:

adı, soyadı, atasının adı: ____________________________________________

şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriyası və nmrəsi: _______________________

VEN-i (olduqda): ________________________

imza: ____________________

 

Hquqi şəxs:

adı: ______________________________________________________________

VEN-i: ________________________

səlahiyyətli şəxsin adı, soyadı, atasının adı:_______________________________

 

imza: ____________________

mhr yeri

 

dəmə qabiliyyətinin yoxlanılması n Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestrindən haqqında olan btn məlumatların alınmasına razılıq verirəm.

 

Razılıq verilən bank və ya BOKT-nin:

adı: ________________________________________________________________

 

Bu razılıq kredit alındığı halda yaranmış hdəliyə xitam verilənədək qvvədədir və geri gtrlməyəcəkdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestrinin aparılması və istifadəsi Qaydalarına

Əlavə 6

Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestrinə

şikayət ərizəsi

 

Tarix: _______________

Fiziki şəxs:

adı, soyadı, atasının adı: ____________________________________________

şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriyası və nmrəsi: _______________________

VEN (olduqda): ________________________

imza: ____________________

 

 

Hquqi şəxs:

adı: _____________________________________________________________

VEN: ________________________

səlahiyyətli şəxsin adı, soyadı, atasının adı:______________________________

 

imza: ____________________

Şikayətin predmeti: mhr yeri

□ ıxarışda mənə məxsus olmayan kredit məlumatı mvcuddur;

□ Gecikmə gnləri dzgn əks olunmamışdır;

□ Kredit bağlanmışdır, lakin reyestrdə bu məlumat yenilənməmişdir;

□ Digər_____________________________________________________________________

Şikayətin təsviri: __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

nvan:__________________________________________________________________________

 

Əlaqə nmrələri: _____________________________