AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

 

 

Aktın növü

MƏRKƏZİ BANKININ QƏRARI

Qəbul edildiyi tarix

28.10.2014

Qeydiyyat nömrəsi

24/1

Adı

"Poçt rabitəsinin milli operatoru tərəfindən tərtib edilən prudensial hesabatların forması, məzmunu və dövriliyinə dair Göstəriş"in təsdiq edilməsi barədə

Rəsmi dərc edildiyi mənbə

 

Qüvvəyə minmə tarixi

12.11.2014

Azərbaycan Respublikasının Vahid hüquqi təsnifatı üzrə indeks kodu

180.120.000

Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi

23201410280241

Hüquqi aktın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix

11.11.2014

 

 

Poçt rabitəsinin milli operatorunun maliyyə xidmətlərinə dair prudensial hesabatlılığı ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti "Poçt haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 13-4.2-ci maddəsinə, habelə "Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 22.0.17-ci və 48.1-ci maddələrinə əsasən

 

QƏRARA ALIR:

 

1. "Poçt rabitəsinin milli operatoru tərəfindən tərtib edilən prudensial hesabatların forması, məzmunu və dövriliyinə dair Göstəriş" təsdiq edilsin (əlavə olunur); [1]

2. Hüquq departamentinə (R.Məlikova) tapşırılsın ki, bu Göstərişin 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə təqdim olunmasını təmin etsin;

 

Sədr

Elman Rüstəmov

 


 

 

Təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Respublikasının

Mərkəzi Bankı

 

Qərar 24/1

28 oktyabr 2014-cü il

 

Poçt rabitəsinin milli operatoru tərəfindən tərtib edilən prudnsil hsbtların forması,

məzmunu və dövriliyinə dair


GÖSTƏRİŞ

 

1.                 Ümumi müddəalar

 

1.1. Bu Göstəriş Poçt haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 13-4.2-ci maddəsinə əsasən hzırlnmışdır və poçt rabitəsinin milli operatoru (bundan sonra - milli operator) tərəfindən tərtib edilən prudnsil hsbtların (bundn snr-hsbtlar) formasını, məzmununu və dövriliyini müəyyənləşdirir.

1.2. Hsbtlar maliyyə xidməti sahəsində milli operatorun təhlükəsizliyini və tibrlılığını, hbnun qnunvriciliyə əməl tməsini müəyyənləşdirən zmn mliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsinə, habelə fəliyyəti hqqınd məlumtlr bzsı yrtmğ imkn vrir.

1.3. Hesabatlar bu Göstərişə əlavə olunmuş cədvəl formalarında tərtib olunur. Hesabatların cədvəlləri bu Göstərişə uyğun olaraq doldurulur.

1.4. Hsbatlar elektron və kağız formada tərtib olunur. Hesabatlar bu Göstərişdə müəyyən edilmiş forma və qaydada zərbycn Rspubliksının Mərkəzi Bnkın (bundn snr-Mərkəzi Bank) təqdim dilir. Hesabatlar milli operatorun baş direktoru, baş mühasibi və maliyyə xidmətinə məsul şəxsi tərəfindən imzalanır və möhürlə təsdiq olunur. Rüblük və illik hesabatlar həmçinin milli operatorun Müşahidə Şurasının sədri tərəfindən imzalanır.

 

2.      Hsbtların dldurulmsı və təqdim olunması qydlrı

 

2.1. Hesabatların doldurulması ilə bağlı izahat hər bir cədvəlin tələblərinə riyət tməklə tərtib dilir və hər bir sətrin dldurulmsı (rəqəmlə, hərflə və y cümlələrlə) ylnız bu Göstərişdə müəyyən edilmiş qydlr uyğun prılır.

2.2. Titul vərəqi hsbtlrla birlikdə təqdim dilir.

2.3. Hesabatlar hər təqvim ayının sn təqvim gününə (hsbt trii dlnn gün) milli operatorun əməliyyt günü bğlndıqdn snr tərtib dilir. Əgər həmin ayın son təqvim günü qeyri-iş gününə düşərsə, hesabat ayının son əməliyyt günü bğlndıqdn snr tərtib dilir və Hsbt trii" sətrində hsbt ayının son təqvim günü göstərilir. Əməliyyt gününün bğlnmsı və y milli operatorun (filil və şöbələrinin) iş gününün dyndırılmsı mühsibt uçtu hsblrınd qydlərin (mühsibt köçürmələrinin) dyndırılmsı dməkdir. Lkin, hsbt triində əməliyyt gününün bğlnmsındn snr prıln maliyyə əməliyytlrı hsbt triinə id dilərsə, bu zmn əməliyytlr hsbt trii üçün milli operatorun hsbt gününün bğlnmsı nın qədər prıldığı kimi göstərilir. Hsbt dövrünə həmçinin, bunlr d dil dilir: hsblnmış məbləğlərin dürüstləşdirilməsi, hsbt triində müvfiq hsblrd gözləmə rjimində ln sətirlərin mədil dilməsi, ayın, rübün və y ilin snu üçün digər dürüstləşdirmə köçürmələri. Bunlrl bərbər, hsbt triinə əməliyytlrı dyndırdıqdn snr milli operator tərəfindən qəbul dilən və hsbt triinə müştərilərin fərdi hsbın yazılmayan müştərilərin hesabına daxilolmalar -gecikmiş poçt əmanətləri növbəti hsbt dövründə əks tdirilir.

2.4. Hsbtlardkı bütün rəqəmlər min manatla qeyd dilir. rici vlyutda olan rəqəmlər hsbt trii üçün Mərkəzi Bnkın rəsmi məzənnəsi üzrə manat kvivlnti ilə əks tdirilir.

2.5. Əgər hər hnsı bir göstərici sıfır bərbərdirsə, hsbtlard bu göstərici üzrə mütləq 0 (sıfır) işrəsi qyulur. Hsbtlarda mrtizsiy istisn lmql, mənfi qiymətin göstərilməsinə yl vrilmir. Mənfi kəmiyyətə həmçinin gəlir, mənfəət və y zərər və s. nlyışlrı ln sətirlər də mlik l bilərlər. Mənfi kəmiyyətli tutuln məbləğ və rəqəmlər hsbtlard mötərizədə göstərilir.

2.6. Bu Göstərişdə bşq hl nəzərdə tutulmyıbs, hç bir sətri bş slmq lmz. Hər bir sətirdə ya məbləğ göstərilir (mötərizədə və y mötərizəsiz), ya sıfır yzılır və y Ք işrəsi lduğu hld hç bir qydiyyt prılmır.

2.7. Hər bir cədvəlin dldurulmsına dair izht müvfiq cədvəllərin nömrələrinə uyğun verilir.

2.8. Hsbtlar hesabat triindən snrkı ayın 10-dan gec olmyrq, illik hesabatlar isə növbəti ilin yanvar ayının 15-dən gec olmayaraq Mərkəzi Banka təqdim edilir.

 

CƏDVƏL U_1. Titul vərəqi (Əlavə 1)

 

1. Hsbtın bş çtdırılmsı trii sətrində hsbtın Mərkəzi Bnk göndərildiyi tri göstərilir.

2. Əlavə olunan vərəqlərin sayı sətrində hesabatlara aid olan formaların vərəqlərinin sayı göstərilir.

3. Titul vərəqində göstərilən şəslərin dlrı, sydlrı və tlrının dlrı tam göstərilir. Titul vərəqi həmin şəslərin özləri tərəfindən imzalanır, müvəqqəti lmdıqlrı hllrd hsbtı nlrı əvəz dən şəslər imzlyır (nlrın dlrı, sydlrı və tlrının dlrı göstərilməklə). Hsbtı imzlyn şəslər nun dəqiqliyi üçün qnunvriciliklə müəyyən dilmiş qydd məsuliyyət dşıyırlr. Hsbtı imzlyn şəslər yni zmnd həmin hsbtı tərtib dən şəslər lmmlıdır. Hesabatların tərtib edilməsi məqsədilə məsul şəxs müəyyən edilir.

4. Hsbtı tərtib dən sətrində bilvsitə hsbtları tərtib tmiş vəzifəli şəsin tm dı, sydı, tsının dı, nun əlqə tlfnu, fks nömrəsi, elektron poçt ünvanı (e-mail) göstərilir və nun şəsi imzsı qyulur.

5. Hsbtlar müəyyən dilmiş cədvəllərin yni syd səhifələrindən ibrət lmlıdır. Əgər milli operator tərəfindən bu Göstərişlə nəzərdə tutulmuş əlvə məlumtlr (dürüstləşdirmələrin qıs şərhi) təqdim dilirsə, nd bu məlumtlr yrıc vərəqlərdə göstərilir və nlrın syı titul vərəqində göstərilmiş (Əlvə: _____ vərəq) sətrə dil dilmir.

 

CƏDVƏL U_2. Ümumi məlumtlr (Əlavə 2)

 

1. Milli operatorun ünvnı - burada bş ofisinin tm ünvnı göstərilir. Küçə sözü ln sətirdə kəsr (/) işrəsindən snr binnın nömrəsi göstərilir.

2. Rbitə növləri - burada milli operatorun baş fisində yrləşən fkslrın, tlfnlrın, tlksin nömrələri, internet ünvanı, elektron poçt ünvanı, hblə hüququ ünvanının pçt kdu göstərilir.

3. Filillrın syı - burada milli operatorun filillrının sayı əks etdirilir.

4. Şöbələrin sayı - burada milli operatorun şöbələrinin sayı əks tdirilir.

5. ATM-lərin sayı- burada milli operatorun bankomatlarının sayı göstərilir.

6. Pos-terminalların sayı- burada milli operatorun pos-terminallarının sayı göstərilir.

7. Törəmə cəmiyyətlər - burada milli operatorun birbş və y dlyı səs hüququ ilə kpitlının 50%-dən çun mlik lduğu törəmə cəmiyyətləri göstərilir. Bu sətirdə 7.1 və 7.2 sətirlərinin cəmi avtomatik göstərilir:

7.1. yerli - burada zərbycnd yrləşən törəmə cəmiyyətlərinin syı göstərilir;

7.2. xarici - burada zərbycn hüdudlrındn kənrd yrləşən törəmə cəmiyyətlərin syı göstərilir.

8. Kənar uditr - burada milli operatorun illik fəliyyətinin auditini həyata keçirən auditorun və ya audit şirkətinin dı göstərilir.

9. İşçi heyəti, o cümlədən:

9.1.ştat cədvəli üzrə işçilərin (şəxslərin) sayı, cəmi - burada milli operatorun baş fisində, milli operatorun filillrınd, şöbələrində və icmllşmış törəmə cəmiyyətlərdə çlışn işçilərin syı göstərilir. Burada 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 və 9.1.4 sətirlərinin cəmi avtomatik göstərilir:

9.1.1. baş ofisdə - burada milli operatorun bş fisində çlışn işçilərinin syı göstərilir;

9.1.2. filiallarda - burada zərbycn Respublikası ərzisində yrləşən milli operatorun filillrınd çlışn işçilərinin syı göstərilir. Bur filiala tabe olan şöbələrdə çalışan işçilərin sayı göstərilmir;

9.1.3. şöbələrdə - burada zərbycn Respublikası ərzisində yrləşən milli operatorun şöbələrində çlışn işçilərinin syı göstərilir;

9.1.4. törəmə cəmiyyətlərində - burada zərbycn Respublikası ərzisində yrləşən milli operatorun törəmə cəmiyyətlərində çlışn işçilərinin syı göstərilir;

9.2. ilin əvvəlindən lis dəyişiklik (şəslərin) - burada cri ilin əvvəlindən işə qəbul dilən və işdən zd dilən şəslərin syının fərqi (işə qəbul edilən çıxılsın işdən azad edilən) göstərilir.

10. Pyçılrın syı - bu sətirdə 10.1 və 10.2 sətirlərinin cəmi avtomatik göstərilir:

10.1. hüquqi şəs payçıların sayı - burada milli operatorun kpitlınd pylrı ln hüquqi şəs pyçılrının syı göstərilir;

10.2. fiziki şəs payçıların sayı - burada milli operatorun kpitlınd pylrı ln fiziki şəs pyçılrının syı göstərilir.

11. Poçt hsblarına malik şəxslərin sayı - bu sətirdə 11.1 və 11.2 sətirlərinin cəmi avtomatik göstərilir:

11.1. poçt hsbın mlik hüquqi şəslərin syı - burada hsbt triinə mnt və/və y rici vlyut ilə milli operatord hsbı çıln hüquqi şəslərin (bnklrdn bşq) syı göstərilir;

11.2. poçt hsbın mlik fiziki şəslərin syı - burada hsbt triinə mnt və/və y rici vlyutd milli operatorda hsbı çıln fiziki şəslərin syı göstərilir.

12. Poçt əmanətlərinə malik şəxslərin sayı - burada 12.1 və 12.2 sətirlərinin cəmi avtomatik göstərilir:

12.1. poçt əmanətlərinə mlik hüquqi şəslərin syı - burada hsbt triinə mnt və/və y rici vlyut ilə milli operatorda poçt əmanətləri hsbı çıln hüquqi şəslərin(bnklrdn bşq) syı göstərilir;

12.2. poçt əmanətlərinə mlik fiziki şəslərin syı - burada hsbt triinə mnt və/və y rici vlyutd milli operatorda poçt əmanətləri hesabı çıln fiziki şəslərin syı göstərilir.

13. Kredit kartların sayı - burada milli operator tərəfindən verilmiş kredit kartlarının sayı göstərilir.

14. Kredit kartlarına malik şəxslərin sayı - burada milli operator tərəfindən kredit kartı verilmiş şəxslərin sayı göstərilir.

15. Debet kartların sayı - burada milli operator tərəfindən verilmiş debet kartlarının sayı göstərilir.

16. Debet kartlarına malik şəxslərin sayı - burada milli operator tərəfindən debet kartı verilmiş şəxslərin sayı göstərilir.

 

CƏDVƏL U_3. İdrətmə rqnlrı hqqınd məlumt (Əlavə 3)

 

1. Müşhidə Şursı. Müşhidə Şursının sədri birinci qeyd olunmaqla, Müşhidə Şursının bütün üzvləri hqqınd məlumtlr göstərilir. Burada üzvlərin sydı, dı, tsının dı, əss iş yrində tutduğu vəzifə, əlqə ünvnı və tlfnu tm göstərilir.

2. Rəhbərlik. Milli operatorun baş direktorunu birinci göstərməklə, milli operatorun rəhbərliyi (direktorun müavinləri daxil olmaqla) hqqınd məlumtlr göstərilir. Burada qeyd olunan şəxslərin sydı, dı, tsının dı, əlqə ünvnı və tlfnu tm göstərilir.

3. Məsul əməkdşlr. Burada hsbtd göstərilmiş milli operatorun məsul əməkdşlrı (maliyyə xidmətlərinə rəhbərlik edən vəzifəli şəxs və onun müavinləri) hqqınd məlumtlr, onların sydı, dı, tsının dı, milli operatord tutduğu vəzifə, əlqə ünvnı və tlfnu tm göstərilir.

 

CƏDVƏL PMO_1. Mənfəət və zərər haqqında hesabat (Əlavə 4)

 

Cədvəldə milli operatorun mənfəəti və zərəri hqqınd müfəssəl məlumtlr göstərilir. İkinci sütund hsbt rübü də dil lmql cri ilin əvvəlindən rtn ykunl gəlir və ərclər göstərilir. Məsələn, əgər hsbt 30 iyund bş çtn dövr üçün tərtib dilirsə, ikinci sütund 1 ynvrdn 30 iyun d dil ln dövr üçün məlumtlr əks lunur.

Bu hsbtd mənfəət və zərər hsblm prinsipi ilə göstərilir.

 

1.Fiz və gəlirlərin növləri, cəmi - burada 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 sətirlərdə göstərilən fizin və bu qəbildən ln gəlirlərin cəmi avtomatik göstərilir:

1.1.kredit kartları üzrə gəlirlər - burada müştərilərə kredit kartları üzrə verilmiş limitin istifadə olunmuş hissəsi üzrə faiz gəlirləri göstərilir. Bura həmçinin, krdit ətti ilə bğlı komisyon hqqı, krditin vtının uzdılmsı (prlnqsiysı) üçün komisyon hqqı, krditlərlə bğlı dəbbə pulu (cərimə, pny) daxil edilir;

1.2. banklarda və maliyyə institutlarındakı depozitlər üzrə gəlirlər - burada bnklr d dil olmaqla, digər mliyyə institutlarında yrləşdirilmiş depozit, yəni Cədvəl PMO2_-nın 4-cü sətrinə dil dilmiş depozitlər üzrə fiz gəlirləri göstərilir;

1.3. qiymətli kağızlar üzrə gəlirlər - burada 1.3.1 və 1.3.2 sətirlərinin cəmi avtomatik göstərilir:

1.3.1. dövlət qiymətli kağızları - burada Cədvəl PMO_2-nin 5.1 sətrinə dil dilmiş dövlət qiymətli kağızlar üzrə fiz gəlirləri göstərilir;

1.3.2. mərkəzi bankların qiymətli kağızları - burada Cədvəl PMO_2-nin 5.2 sətrinə dil dilmiş mərkəzi bankların qiymətli kağızları üzrə fiz gəlirləri göstərilir;

1.4. digər maliyyə gəlirləri - burada 1.1, 1.2 və 1.3 sətirlərinə daxil olmayan digər maliyyə gəlirləri göstərilir.

2. Fizlər və nlr bğlı ərclər, cəmi - burada 2.1, 2.2 və 2.3 sətirlərindəki fiz ərclərinin cəmi avtomatik göstərilir:

2.1. poçt hesabları və əmanətləri üzrə fizlər, cəmi - burada 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 və 2.1.4 sətirlərinin cəmi avtomatik göstərilir:

2.1.1. hüquqi şəslərin poçt hsblrı - burada Cədvəl PMO_2-də (Öhdəliklər) 12.1.2 sətrinə dil dilən hsblr üzrə (fizli poçt hesabı) fiz ərcləri göstərilir;

2.1.2. fiziki şəslərin poçt hesabları - burada Cədvəl PMO_2-nin 12.2.2 sətrinə dil dilən hsblr üzrə fiz ərcləri göstərilir;

2.1.3. hüquqi şəslərin poçt əmanətləri - burada Cədvəl PMO_2 -nin 12.3 sətrinə dil dilən poçt əmanətləri üzrə fiz ərcləri göstərilir. Burd əmanətlərin vtındn əvvəl götürülməsi ilə əlqədr lrq, cərimə hsb dilən və Cədvəl PMO_1-in 4.7 - "Digər qyri-fiz gəlir növləri" sətrinə dil dilən, vrilməyən fizlərin bir hissəsi şəklində gəlirləri dil dilmir;

2.1.4. fiziki şəslərin poçt əmanətləri - burada Cədvəl PMO_2-nin 12.4 sətrinə dil dilən poçt əmanətləri üzrə fiz ərcləri göstərilir. Bury əmanətlərin vtındn əvvəl götürülməsi ilə əlqədr lrq, cərimə hsb dilən və Cədvəl PMO_1-in 4.7 - "Digər qyri-fiz gəlir növləri" sətrinə dil dilməli ln, vrilməyən fizlərin bir hissəsi şəklində gəlirləri dil dilmir;

2.2. kommersiya borc öhdəlikləri üzrə hesablanmış faizlər - burada banklardan və maliyyə institutlarından, beynəlxalq təşkilatlardan alınmış kreditlər və cəlb olunmuş vəsaitlər, eyni zamanda mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının vəsaitləri üzrə faiz xərcləri göstərilir;

2.3. faizlə bağlı digər xərclər - burada 2.1 və 2.2 sətirlərinə daxil olmayan faizlərlə bağlı digər xərclər göstərilir.

3. lis fiz mənfəəti (zərəri) - burada 1-ci sətirlə 2-ci sətir rsındkı fərq avtomatik göstərilir.

4. Qyri-fiz gəlirləri, cəmi - burada milli operatorun göstərdiyi mütəlif növ idmətlərə görə kmisyn haqlar və digər qeyri-faiz gəlirləri göstərilir. Burada 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 və 4.7 sətirlərindəki qeyri-fiz gəlirlərinin cəmi avtomatik göstərilir:

4.1. maliyyə xidmətləri üzrə gəlirlər - burada 4.1.1, 4.1.2 və 4.1.3 sətirlərinin cəmi avtomatik göstərilir:

4.1.1. rabitə xidmətlərin ödənişlərindən komisyon haqlar - burada telefon rabitəsi üzrə yığımlardan daxil olan xidmət haqqı və gəlirlər göstərilir;

4.1.2. kommunal xidmətlərin ödənişlərindən komisyon haqlar- burada kommunal xidmətlər üzrə yığımlardan daxil olan xidmət haqqı və gəlirlər göstərilir;

4.1.3. digər hesablar üzrə komisyon haqlar - burada köçürmə əməliyyatları üzrə (köçürmə sifarişləri, birbaşa debet və kredit köçürmə sifarişləri, digər hesablaşmalar) daxil olmalar göstərilir;

4.2 qiymətli kağızlar üzrə gəlirlər - burada Cədvəl PMO_2-nin 5-ci sətrinə dil dilmiş qiymətli kağızların satışından əldə edilən gəlirlər və digər qeyri-faiz gəlirləri göstərilir;

4.3. invstisiylrdan gəlirlər - burada Cədvəl PMO_2-nin 6-cı sətrinə dil dilmiş investisiyalardan əldə olunmuş dividendlər və digər qeyri-faiz gəlirləri göstərilir;

4.4. məzənnə dəyişməsi dil lmql, vlyut əməliyytlrındn gəlir - burada məzənnənin dəyişməsi də dil lmql vlyut əməliyytlrındn gəlir göstərilir. Burada 4.4.1 və 4.4.2 sətirlərinin cəmi avtomatik göstərilir:

4.4.1. xarici valyuta ticarəti üzrə gəlirlər (itkilər) - burada müştərilərin sifarişi və vəsaiti hesabına xarici valyutanın alqı-satqısı üzrə gəlir göstərilir;

4.4.2. xarici valyutada olan aktiv və passivlərin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər (itkilər) - burada xarici valyutada ifadə olunmuş aktiv və passivlərin yenidən qiymətləndirilməsindən əmələ gələn gəlirlər (itkilər) göstərilir;

4.5. poçt xidmətləri üzrə gəlir- burada poçt xidmətlərinə daxil olan xidmətlərdən (teleqraf, teleks, ekspress çatdırma və kuryer xidmətləri, bağlamalar, beynəlxalq bağlamalar, xüsusi məktublar, poçt məhsulları satışı, markalar, zərflər satışı və s.) daxil olan gəlirlər göstərilir;

4.6. kommersiya xidmətləri üzrə gəlir - burada milli operatorun kommersiya, o cümlədən bilet satışı və bu kimi fəaliyyətlərindən əldə olunan gəlirlər göstərilir;

4.7. digər qeyri-faiz gəlir növləri - burada 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 və 4.6 sətirlərinə daxil olmayan digər qeyri-faiz gəlirləri göstərilir.

5. Qyri-fiz ərcləri, cəmi - burada 5.1, 5.2 və 5.3 sətirlərində göstərilmiş qyri-fiz ərclərin cəmi avtomatik göstərilir. Bu ərclər fizlərin ödənilməsi ilə əlqədr dyil, öz təbiətlərinə görə təkrrlnır və milli operatorun əməliyyt fəliyyətini təmin dir:

5.1.əmək hqqı və kmpnssiylar, cəmi - burada milli operatorun bütün işçilərinin əmək hqlrının və mütəlif kmpnssiylrın ödənilməsi ilə bğlı ərclərin məbləği göstərilir. Bur mülki hüquqi müqavilə əsasında işçilərə ödənilən məbləğlər (məsləhətçilərin, vəkillərin, uditrlrın qnrrlrı) dil dilmir. Bunlr 5.3-cü - Əməliyyt və digər qyri-fiz ərclərinin sir növləri sətrində göstərilir. Burada 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 və 5.1.4 sətirlərinin cəmi avtomatik göstərilir:

5.1.1. əmək hqqı - burada 5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.1.1.3, 5.1.1.4 və 5.1.1.5 sətirlərində qeyd olunan xərclərin cəmi göstərilir:

5.1.1.1. dimi işçilərə əmək hqqı;

5.1.1.2. iş vtındn rtıq iş üçün hqq;

5.1.1.3. müvəqqəti işçilərin əmək hqqı;

5.1.1.4. təqvim ili ərzində işçilərə hsblnn məzuniyyət məbləğləri;

5.1.1.5. digər nlji ərclər;

5.1.2. mükftlr - işçilərə mükftlrın ödənilməsi üzrə bütün ərclər göstərilir;

5.1.3. kmpnssiy və müvinətlərin digər növləri - burada 5.1.3.1, 5.1.3.2, 5.1.3.3, 5.1.3.4 və 5.1.3.5 sətirlərində qeyd olunan xərclərin cəmi göstərilir:

5.1.3.1. öz işçilərinin qidlnmsı üçün milli operatorun lis ərcləri;

5.1.3.2. işçilər üçün milli operator tərəfindən ödənilən sığrt haqqı (sığrt hdisəsi bş vrdikdə mükftı işçinin özü və y nun iləsi lır);

5.1.3.3. səhhətinə görə, bədbət hdisələrlə, hspitllşdırm və s. ilə bğlı əlvə məbləğlər d dil lmql, milli operatorun öz işçilərinə ödədiyi tibbi və sğlmlşdırıcı idmətlərin dəyəri;

5.1.3.4. işçilərin dövrü mətbut bunəsi üçün xərclər;

5.1.3.5. digər nlji ərclər;

5.1.4. ssil təmint ərcləri - burada 5.1.4.1 və 5.1.4.2 sətirlərində qeyd olunan xərclərin cəmi göstərilir:

5.1.4.1. əmək hqqı fndundn ödənişlərin məbləği (ssil müdfiə fndun);

5.1.4.2. digər nlji ərclər;

5.2. əss vəsitlərlə bğlı ərclər, cəmi - burada 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 və 5.2.4 sətirlərində göstərilmiş əss vəsitlərlə bğlı ərclərin cəmi avtomatik göstərilir. Cədvəl PMO_2-nin 8-ci Əss vəsitlər (amrtizsiy çıılmql) sətrində göstərilən binlrın, vdnlıqlrın, mblin və digər əmlkın istifdəsi ilə bğlı bütün qyri-fiz ərclər göstərilir:

5.2.1. icrə hqlrı - burada 5.2.1.1 və 5.1.1.2 sətirlərində qeyd olunan xərclərin cəmi göstərilir;

5.2.1.1. milli operator tərəfindən daşınmaz və dşınr əmlk görə vrilən icrə ödəmələri. Dşınmz əmlkın icrəyə vrilməsindən istənilən icrə gəliri vrs, milli operatorun icrə ödəmələrinin məbləği həmin məbləğ qədər zlır;

5.2.1.2. ktivlər kimi göstərilməyən icrəyə götürülmüş əmlkın, vdnlığın, mblin və dşınn əmlkın bilvsitə milli operatorun ərcləri hsbın bərp və təmir işlərinin dəyəri;

5.2.2. amrtizsiy - burada əss vəsitlərlə bğlı mrtizsiy ərcləri göstərilir;

5.2.3. əss vəsitlərin slnmsı üçün mddi-tniki təmint ərcləri - burada 5.2.3.1 və 5.2.3.2 sətirlərində qeyd olunan xərclərin cəmi göstərilir:

5.2.3.1. dşınmz əmlk id dilən tqlrın, vdnlığın, mblin və digər əmlkın (icrə əmlkının yşılşdırılmsı d dil lmql) di təmirinin dəyəri;

5.2.3.2. xidmət müqvilələrinin dəyəri və y dşınmz əmlk id dilən tqlrın, vdnlığın, mblin və digər əmlkın tniki idmətini əks tdirən ərclər;

5.2.4. əss vəsitlərlə bğlı digər ərclər - burada əss vəsitlərlə bğlı 5.2.4.1, 5.2.4.2, 5.2.4.3, 5.2.4.4, 5.2.4.5 və 5.2.4.6 sətirlərində qeyd olunan xərclərin cəmi göstərilir:

5.2.4.1. istilik, lktrik, su və binlrın və digər əss vəsitlərin istismrı ilə bğlı digər kmmunl idmətlərin dəyəri;

5.2.4.2. bin və tqlrın təmizlənməsi üçün ləvzimtlrın, bin və tqlrın təmizlənməsi ilə bğlı idmətlərin dəyəri;

5.2.4.3. milli operatorun mülkiyyətində ln vtmbillərin və digər nəqliyyt vsitələrinin istismrı ilə bğlı yncq, mddi-tniki idmət ərcləri və digər ərclər (sığrt d dil lmql);

5.2.4.4. yalnız əmlkl bğlı bütün vrgilər və rüsumlr (məsələn əmlk vrgisi, vtnəqliyytın qydiyytı vrgisi) və binlr, vdnlığ, mbl və dşınr əmlk görə digər vrgilər. Burd vrgi rqnlrı tərəfindən qytrılmlı ln vrgilərin məbləği dil dilmir, bu məbləğ Cədvəl PMO_2_2-nin (Digər ktivlər) 6-cı - Sir digər ktivlər sətrində göstərilir;

5.2.4.5. dşınmz əmlk id dilən tqlrın, vdnlığın, mblin və digər əmlkın sığrtsı ilə bğlı ərclər;

5.2.4.6. binlrın və qiymətlilərin mühfizəsi ilə bğlı ərclər (idrədənkənr mühfizə üzrə ərclər də dil lmql). Burd mühfizə üçün əmək hqqı ərcləri dil dilmir (idrədən kənr mühfizə də dil lmql), bunlr 5.1-ci Əmək hqqı və kmpnssiylar, cəmi sətrində göstərilir;

5.3. əməliyyt və digər qyri-fiz ərclərinin sair növləri - burada 5.3.1, 5.3.2 sətirlərində göstərilmiş ərclərin cəmi avtomatik göstərilir:

5.3.1 əməliyyat və komisyon xərcləri - burada əməliyyt ərc növləri göstərilir;

5.3.2 digər qyri-fiz ərclərinin sair növləri burada digər qeyri faiz xərclərinin sair növləri, həmçinin 5.3.2.1-5.3.2.21 sətirlərində qeyd olunan xərclərin cəmi göstərilir:

5.3.2.1 fis ləvzimtlrının lınmsı ərcləri (zqiymətli və tz köhnələn əşylr), mətnlərin yığılmsı hqqı və pçt ərcləri;

5.3.2.2. tlfn, tlqrf, teleks və kmpütr əlqəsi ilə bğlı ərclər;

5.3.2.3. rklm, ictimiyyətlə əlqə və mrktinq ərcləri;

5.3.2.4. milli operatorun özü tərəfindən burıln və dildə işçilər rsınd yyıln nəşrlərin dəyəri;

5.3.2.5. yl ərcləri (zmiyyə ərcləri) və rəhbərliyin, eləcə də digər işçilərin tədbirlərdə iştirkı ilə əlqədr ərclər də dil lmql nümyəndəlik ərcləri;

5.3.2.6. rəhbərliyin və işçilərinin təhsili, imthn dilməsi və təlimi ilə bağlı çəkilən ərclər;

5.3.2.7. fərdi prqrm təmintı yrdılmsı ərcləri də dil lmql tədqiqt işlərinin və lyihələrin hzırlnmsı üçün ərclər;

5.3.2.8. yriyyə ödəmələri, cümlədən inələr;

5.3.2.9. st, yararsız pullr, syğunçuluğ, isrflr, kss əskikliyinə və digər cinyət əməllərinə görə itkilər;

5.3.2.10. pul tutulmlrı və cərimələr;

5.3.2.11. ümumi gəlirlərə əsslnn vrgilər, cümlədən yl vrgisi.
Cədvəl PMO_1-in 10-cu Mənfəətdən ödənilən vrgilər sətrində göstəriləcək mənfəətdən ödənilən bütün vrgilər istisn lmql;

5.3.2.12. şttlı əməkdş lmyn vəkillərin, uditrlrın, məsləhətçilərin və digər mütəəssislərin (uditr ylmlrı d dil lmql) qnrrlrı;

5.3.2.13. təşkiltlr (yerli və beynəlxalq) üzvlüklə bğlı rüsumlr, üzvlük hqlrı və digər ərclər;

5.3.2.14. dşınmz əmlkın brc hsbın əldə edilməsi ilə bğlı digər ərclər;

5.3.2.15. vtı kçmiş ödəmələrə görə ktivlərin əldə edilməsi, krdit kartları üzrə istifadə olunmuş məbləğlərin və y milli operatorun digər ktivlərinin yığılmsı üçün üçüncü şəslərə idmət hqlrı, kmisyn haqlar və qnrrlr;

5.3.2.16. vtı kçmiş ödəmələrə görə əldə dilmiş əmlk hüquqlr əldə tmək və snrdn nlrın slnılmsı üçün hər cür ərclər (hüquqi və ntril idmətlərin hqlrı, cri təmir və slnm ərcləri, dövlət rüsumları və digər xərclər);

5.3.2.17. milli operatorun işində istifdə lunmyn dşınmz əmlk shibliklə bğlı snrkı qyri-fiz ərcləri ( cümlədən mrtizsiy yırmlrı);

5.3.2.18. icrə müqvilələri ilə kiryəyə vrilən mblin və vdnlıqlrın mrtizsiy ərcləri;

5.3.2.19. məhkəmə ərcləri;

5.3.2.20. mülki müdfiə ərcləri;

5.3.2.21. burada 5.3.2.21.1-4 sətirlərində göstərilənlərə görə lis zərərin cəmi göstərilir:

5.3.2.21.1.əss vəsitlərin stışı;

5.3.2.21.2. digər ktivlərin stışı;

5.3.2.21.3. invstisiy üçün alınmış hüquqi şəxslərin payların və səhmlərin stılmsı;

5.3.2.21.4. səhmlərin və brc öhdəliklərinin ynidən qiymətləndirilməsi.

6. lis əməliyyt mənfəəti (zərəri) - burada 5-ci sətir çıılmql, 3-cü və 4-cü sətirlərin cəmi avtomatik göstərilir.

7. Vrgilər və gözlənilməz ərclər ödənilənədək mənfəət (zərər) - bu sətir 6-cı sətirə bərabər olur.

8. Gözlənilməz fəliyyət növlərindən və əvvəlki dövr üçün uçt dəyişikliklərindən mənfəət (zərər), cəmi - bu sətirdə 8.1 və 8.2 sətirlərində göstərilən mənfəətin (zərər) cəmi avtomatik göstərilir:

8.1.dşınmz əmlkın stışındn mənfəət (zərər) - burada dşınmz əmlkın stışındn gələn mənfəət və y zərər (uksind çəkilmiş ərcləri nəzərə lmql) göstərilir;

8.2. sir mənfəət (zərər) - burada 8.1 sətrində göstərilməyən digər bütün mənfəət (zərər), o cümlədən, əvvəlki illərə id mühsibt uçtu və y şr əməliyytlrın prinsiplərindəki mümkün dəyişikliklər göstərilir.

9. Vrgilər ödənilənədək mənfəət (zərər) - burada 7 və 8-ci sətirlərin cəmi (və y fərqini) göstərilir. Zərər müəyyən dilərsə, bu sətirdəki məbləğ mötərizədə göstərilir. Bu hsbt uyğun lrq müəyyən dilən vrgitutuln mənfəətin məbləği vrgi rqnlrın təqdim dilən vrgitutuln mənfəətin məbləğindən fərqlənə bilər.

10. Mənfəətdən ödənilən vrgilər - yalnız mənfəətdən ödənilən (hsbt triinə ödənilməli ln) vrgilər göstərilir (mənfəət vrgisi).

10.1. burd şğıdkılr dil dilmir:

10.1.1. ümumi gəlirlərə əsslnn vrgilər, bunlr 5.3 - Əməliyyt və digər qyri-fiz ərclərin sir növləri sətrində göstərilir;

10.1.2. əmək hqqı ilə bğlı vrgilər, bunlr 5.1.4 - Ssil təmint ərcləri sətrində göstərilir;

10.1.3. əmlk vrgisi, bunlr 5.2.4 - "Əss vəsitlərlə bğlı digər ərclər və y 5.3-cü -"Əməliyyt və digər qyri-fiz ərclərinin sir növləri sətirlərində göstərilir;

10.2. hsbt trii üçün hsblnmış, lkin dövlət büdcəsinə köçürülməmiş bütün vrgilər Cədvəl PMO_2_2-nin 10-cu - Təxirə salınmış vergi öhdəliyi sətrində göstərilir;

10.3. mənfəətdən vrgi imtiyzlrını əks tdirərkən ylnız cri ilin mənfəəti üzrə imtiyzlr id məbləğlər göstərilir (məsələn, əvvəlki illər üçün zərər lduqd);

10.4. əgər milli operator cri ilin əvvəli mənfəətlə işləmişsə, snr həmin ildə zərəri lmuşs, nd bu cədvəlin 3-cü sütunund hsblnmış və cri ilin yrı-yrı rüblərində mənfəətdən ödənilmiş vrgilərin məbləğindən sılı lmyrq, cri ilin əvvəlindən hsbt triinədək mənfəətdən vrginin məbləği göstərilir.

11.Vrgilər ödənildikdən snr lis mənfəət (zərər) - burada 9-cu sətirlə 10-cu sətrin fərqi avtomatik göstərilir (və y 9-cu sətir üzrə məbləğ mötərizədə göstərildikdə, bu sətirlərin cəmi göstərilir).

 

CƏDVƏL PMO_1_1. Kpitl dəyişmələri (Əlavə 5)

 

Cədvəldə milli operatorun kpitlındkı dəyişiklik hqqınd məlumtlr əks tdirilir. Burd cri ildə kpitlın hərəkəti hqqınd məlumtlr (rtn ykunl) dil dilir. Bu cədvəl kpitlın təqvim ili ərzində dəyişməsini təhlil tməyə imkn vrir.

1.Cri ilin ynvrın 1-nə ln kpitl - burada əvvəlki ilin 31 dkbrı üçün Blns hsbtındkı (Cədvəl PMO_2, sətir 22, sütun 2) məbləğ göstərilir. Bu sətir üzrə məbləğ cri ilin bütün hsbt triləri üçün dəyişməz qlır. Mənfi kpitl mötərizədə göstərilir.

2. Cri ildə Mərkəzi Bnk göndərilmiş dəqiqləşdirilmiş (dürüstləşdirilmiş) hsbtların id lduğu kumulytiv (cəmləşdirilmiş) düzəlişlər - burada hsbtlard cri ilin əvvəlinə göstərilmiş kpitl cri ildə dilən (həm kpitlın rtmsı, həm də zlmsı istiqmətində) və bu brədə cri ildə Mərkəzi Bnk dürüstləşdirilmiş hsbtlar göndərilmiş düzəlişlərin kumulytiv məbləği göstərilir. Bütün düzəlişlərin kumulytiv məbləği mənfi lduğu hld, mötərizədə göstərilir.

3. Dəqiqləşdirilmiş (dürüstləşdirilmiş) kpitl - burada 1 və 2 sətirlərin cəmi göstərilir (mənfi kpitl mötərizədə).

4. Cri ilin lis mənfəəti (zərəri) - burada Cədvəl PMO_1, sətir 11, sütun 2-dən cri ilin əvvəlindən ötən dövr üçün lis mənfəətin və y zərərin (mənfəət vergisi çıxıldıqdan sonra) məbləği göstərilir. Zərər lduğu hld bu sətir üzrə məbləğ mötərizədə göstərilir.

5. Cri ilin əvvəlindən pylrl lis əməliyytlr - burada 5.1 və 5.2 sətirlərində əks lunmuş pylrl əməliyytlr üzrə lis ykun göstərilir (sətir 5.1 çıılsın sətir 5.2). Əgər pylrın qytrılmsı lubs və yni zmnd py hqlrının rtırılmsı lmyıbs, nd məbləğ 5-ci sətirdə mötərizədə göstərilir. Pay əvvəlcə stılıb snrdn gri stın lınıbs, nd hər bir əməliyyt göstərilən hər iki sətirdə öz əksini tpır, yəni 5.1 və 5.2 sətirlərində cri ilin əvvəlindən hsbt triinə qədər paylarla prıln əməliyytlrın hmısı müfəssəl şəkildə öz əksini tpır:

5.1. pylrın qyulmsı - burada milli operatorun kapitalına qyulan py hqlrının məbləği göstərilir;

5.2. pylrın geri alınması - burada milli operatorun özü tərəfindən stın lınn pylrın məbləği göstərilir.

6. Cri ilin əvvəlindən dəyişikliklər - burada cri ilin əvvəlindən 6.1 və 6.2 sətirlərinin hər biri üzrə dəyişikliklərin məbləği göstərilir, yəni göstərilən hər sətir üzrə hsbt trii və cri ilin əvvəli (1 ynvr) ilə müqyisədə məbləğlər rsınd fərq (müsbət yud mənfi (mötərizədə) və y dəyişiklik lmzs, 0) göstərilir.

Əgər hsbt triinə htiytın məbləği cri ilin 1 ynvrın ln məbləğdən zdırs, nd göstərilən sətirlər üzrə məbləğ mötərizədə göstərilir. Əgər hsbt trii üçün bütün ümumi htiytlrın məbləği cri ilin əvvəli üçün bütün ümumi htiytlrın məbləğindən zdırs, nd 6-cı sətir üzrə məbləğ də mötərizədə göstərilir.

6.1. bu sətirdə əss vəsitlərin ynidən qiymətləndirilməsinin dəyişikliyinin məbləği göstərilir. Bu məbləğ hsbt trii və əvvəlki ilin 31 dkbrı üçün hsbt üzrə Cədvəl PMO_2-nin 2-ci sütununun 21.1 sətrindəki fərqə (müsbət və y mənfi) bərbər lmlıdır;

6.2. bu sətirdə digər ümumi htiytlrın dəyişikliklərinin məbləği göstərilir. Bu məbləğ hsbt trii üçün və əvvəlki ilin 31 dkbrı üçün hsbt üzrə Cədvəl PMO_2-nin 2-ci sütununun 21.2 sətrindəki fərqə (müsbət və y mənfi) bərbər lur.

7. Ötən illərdəki səhvlər nəticəsində kumulytiv düzəlişlər burada əvvəlki illərdə lmuş və milli operator tərəfindən Mərkəzi Bnk təqdim olunmuş hesabatlarda dürüstləşdirilməyən riyzi səhvlər (hblə mühsibt uçtundkı dəyişikliklər nəticəsində ln səhvlər) göstərilir. Məbləğ mənfi lduğu hld , mötərizədə göstərilir.

8. Hsbt triinə ln kpitl burada riyzi hsblm ylu ilə lınn məbləğ göstərilir: sətir 3, üstəgəl və y çı sətir 4, üstəgəl və y çı sətir 5, üstəgəl və y çı sətir 6, üstəgəl və y çı sətir 7. Bu sətrin cəmi Cədvəl PMO_2-nin 2-ci sütununun 22-ci sətrindəki kpitlın məbləğinə uyğun lmlıdır. Kpitl mənfi lduğu hld, bu sətir üzrə məbləğ mötərizədə göstərilir.

 

CƏDVƏL PMO_2. Blns hsbtı (Əlavə 6)

 

Bu cədvəldə ktivlər, öhdəliklər və kpitlın strukturu üzrə məlumtlr göstərilir. Burd məlumatlar digər cədvəllərdəki məlumtlrı ümumiləşdirir. n görə də Blns hsbtının yrı-yrı sətirlərinin dldurulmsı üzrə göstərişlər müvfiq cədvəllərin təsviri zmnı vrilir. Blə hllrd Blns hsbtının yrı-yrı sətirlərini ncq sətirlərin məzmununu müfəssəl göstərən hsbtların digər cədvəlləri tərtib dildikdən snr dldurmq lzımdır.

Məlumtlr iki sütund əks lunur: 2-ci sütun Cəmi və 3-cü sütun rici vlyutd. 2-ci sütun mntl və mnt kvivlntində xarici valyutada olan blns mddələri üzrə cəmi məlumtlr dildir. 3-cü sütun 2-ci sütunun bölməsi lrq, hsbt trii üçün Mərkəzi Bnkın rəsmi məzənnəsi üzrə mnt kvivlntində rici vlyutda olan blns mddələri üzrə məlumtlrı əks tdirir.

şğıd, əssən 2-ci sütunun - Cəmi dldurulmsı üzrə göstərişlər vrilir, bşq göstəriş lmdıqd 3-cü sütun d - rici vlyutd həmin qydd dldurulur.

1. Nağd vəsitlər - burada nğd milli valyutanın (mntın) və mnt kvivlntində rici vlyutnın məbləği göstərilir.

Bu sətirdə milli operatorun ksssınd, filiallarında və şöbələrində ln milli və rici vlyut qlığı, bnkmtlrd, inksssiy prssində ln pullr göstərilir.

2. Mərkəzi Bankda müxbir hesablar - burada milli operatorun, nun filial və şöbələrinin Mərkəzi Bnkd (mntl və rici vlyut ilə) və Mərkəzi Bnkın ərzi idrələrində hsblrındkı vəsitlərinin qlıqlrı göstərilir.

3. Nstr hsblrı - burada milli operatorun mübir hsblrındkı (rezident və qeyri-rezident) manat və xarici valyuta ilə vəsitlərin (blklşdırılmış məbləğlər də dil lmql) lis qlıqlrı göstərilir.

4. Bnklr d dil lmql mliyyə institutlarındakı dpzitlər, cəmi - burada bnklr d dil lmql mliyyə institutlarında 4.1 və 4.2 sətirlərində göstərilən lis dpzitlərin cəmi avtomatik göstərilir:

4.1. rezident maliyyə müəssisələrində depozitlər - burada xrici bnklrın yerli filillrı d dil lmql zərbycn Respublikasının ərazisində yrləşən və qydiyytd ln banklarda yrləşdirilmiş dpzitlər göstərilir;

4.2. qeyri-rezident maliyyə müəssisələrində depozitlər - burada rici ölkələrdə yrləşən maliyyə institutlarınd, o cümlədən yerli bankların xarici filiallarında yrləşdirilmiş dpzitlər göstərilir.

5. Qiymətli kğızlr - burada 5.1 ilə 5.2 sətirlərinin cəmi avtomatik göstərilir:

5.1. dövlət qiymətli kağızları - burada milli operator tərəfindən alınmış yerli və xarici emitentlərin buraxdığı dövlət qiymətli kağızlarının lis ykun məbləği göstərilir;

5.2. mərkəzi bankların qiymətli kağızları - burada milli operatorun aldığı mərkəzi bankların qiymətli kağızları üzrə məbləğ göstərilir.

6. İnvestisiyalar burada investisiya strategiyası çərçivəsində əldə edilmiş maliyyə alətləri, həmçinin səhm və pay şəklində investisiya məbləği göstərilir.

7. Kredit kartları üzrə istifadə olunmuş məbləğ - burada müştərilərə kredit kartları üzrə verilmiş limitin istifadə olunmuş məbləği göstərilir.

8. Əss vəsitlər (amrtizsiy çıılmql) - burada bilvsitə milli operator tərəfindən lınn, lizinq və milli operatorun öz fəliyyəti üçün istifdə dilən (milli operatorun filillrı, şöbələri tərəfindən istifdə də dil lmql) bütün əss vəsitlərin blns qiymətləri göstərilir. Burada milli operator tərəfindən öz ehtiyacları (fəaliyyəti) üçün aldığı kreditləri (bunlar balans hesabatının öhdəliklərinə daxil edilir) hesabına alınan əsas vəsaitlər də göstərilir. Bu zaman bu kreditlər üzrə girov qoyulmuş istifadə olunan əsas vəsaitlər çıxılmır.

Maliyyə icarəsinə götürülmüş əsas vəsaitlər (lizinq) - ilkin birbaşa məsrəflər daxil olmaqla və onların kapitallaşdırılmış əsaslı təmir xərcləri (icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlə bilavasitə əlaqədar olan və onun ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilən, icarə müddəti qurtardıqdan sonra isə milli operatorun mülkiyyətinə keçən əsas vəsaitin əsaslı təmiri) daxil edilir.

9. Qyri-mddi ktivlər (amrtizsiy çıılmql) - qyri-mddi ktivlərin dəyəri mrtizsiy məbləği çıılmql göstərilir.

10. Digər ktivlər - burada Cədvəl PMO_2_2-nin, 3-cü sütun 7-ci sətrindəki digər ktivlərin ykun məbləği avtomatik göstərilir.

11. Cəmi ktivlər - yurıd göstərilən bəndlərin ykun məbləği, yəni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 və 10 sətirlərinin cəmi avtomatik göstərilir.

 

Öhdəliklər

12. Poçt hesabları və əmanətləri, cəmi - burada 12.1, 12.2, 12.3 və 12.4 sətirlərinin cəmi avtomatik göstərilir:

12.1. hüquqi şəslərin poçt hesabları, cəmi - burada 12.1.1 və 12.1.2 sətirlərində əksini tapmış poçt hesablarının məbləği avtomatik göstərilir:

Bur hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxs ln müştərilərin hsblrındkı qlıqlrı, cümlədən hsblşmlrı ödəniş krtlrı ilə prıln hüquqi şəs ln müştərilərin hsblrı üzrə qlıqlrı, hblə vəsitlərin blklşdırılmsı (məsələn, hüquq-mühfizə rqnlrının sərəncmı) üzrə hsblrı daxildir.

12.1.1. burada hüquqi şəxslərin fiz hsblnmyn poçt hesablarının qalıq məbləği göstərilir;

12.1.2. burada hüquqi şəxslərin fiz hsblnn poçt hesablarının qalıq məbləği göstərilir.

12.2. fiziki şəslərin poçt hesabları - burada 12.2.1 və 12.2.2 sətirlərində əksini tpmış poçt hesablarının məbləği avtomatik göstərilir:

12.2.1. burada fiziki şəxslərin fiz hsblnmyn poçt hesabları göstərilir (müqaviləyə görə faiz hesablanmayan cri hsblrının qlığı, hblə fiziki şəslərin qytrılm vtı ötmüş müddətli poçt əmanətləri göstərilir);

12.2.2. burada fiziki şəxslərin fiz hsblnn poçt hesabları göstərilir;

12.3. hüquqi şəslərin poçt əmanətləri - burada qytrılm müddəti müəyyən dilmiş və vtı kçməmiş poçt əmanətləri göstərilir. Bur hüquqi şəslərin qytrılm vtı kçmiş müddətli poçt əmanətləri dil dilmir. Bunlr 12.1 - Hüquqi şəslərin poçt hesabları sətrində (müvfiq ktqriyd) göstərilir;

12.4. fiziki şəslərin poçt əmanətləri - burada qytrılm müddəti müəyyən dilmiş və vtı kçməmiş poçt əmanətləri göstərilir. Bur fiziki şəslərin qytrılm vtı kçmiş poçt əmanətləri dil dilmir. Bunlr 12.2 - Fiziki şəslərin poçt hesabları sətrində müvfiq ktqriyd göstərilir.

13. Bankların vəsaitləri - burada 13.1 və 13.2 sətrlərində əksini tapmış bank kreditlərinin və poçt əmanətlərinin məbləği avtomatik göstərilir:

13.1. rezident banklar- burada 13.1.1, 13.1.2 və 13.1.3 sətrlərində əksini tapmış rezident bankların bank kreditlərinin və poçt əmanətlərinin cəmi avtomatik göstərilir:

13.1.1. təminatlı - rezident banklar tərəfindən verilmiş təminatlı kreditlərin məbləği göstərilir;

13.1.2. təminatsız - burada rezident banklar tərəfindən verilmiş təminatsız kreditlərin məbləği göstərilir;

13.1.3 poçt əmanətləri - burada rezident bankların qytrılm müddəti müəyyən dilmiş və vtı kçməmiş poçt əmanətləri göstərilir. Bur bankların qytrılm vtı kçmiş müddətli poçt əmanətləri dil dilmir. Bunlr 12.1 - Hüquqi şəslərin poçt hesabları sətrində (müvfiq ktqriyd) göstərilir;

13.2 qeyri-rezident banklar - burada 13.2.1 və 13.2.2 sətrlərində əksini tapmış qeyri-rezident bankların bank kreditlərinin və poçt əmanətlərinin cəmi avtomatik göstərilir:

13.2.1 təminatlı - burada qeyri-rezident banklar tərəfindən verilmiş təminatlı kreditlərin məbləği göstərilir;

13.2.2. təminatsız - burada qeyri-rezident banklar tərəfindən verilmiş təminatsız kreditlərin məbləği göstərilir;

13.2.3 poçt əmanətləri - burada qeyri-rezident bankların qytrılm müddəti müəyyən dilmiş və vtı kçməmiş poçt əmanətləri göstərilir. Bur bankların qytrılm vtı kçmiş müddətli poçt əmanətləri dil dilmir. Bunlr 12.1 - Hüquqi şəslərin poçt hesabları sətrində (müvfiq ktqriyd) göstərilir.

14. Digər maliyyə institutlarının (banklardan başqa) vəsaitləri - burada 14.1, 14.2 və 14.3 sətrlərində əksini tapmış kreditlərin cəmi avtomatik göstərilir:

14.1. rezident maliyyə institutlarından alınmış - burada banklardan başqa digər rezident institutlardan alınmış kreditlər göstərilir;

14.2. qeyri-rezident maliyyə institutlarından alınmış- burada banklardan başqa digər qeyri-rezident institutlardan alınmış kreditlər göstərilir;

14.3. beynəlxalq təşkilatlardan alınmış - burada beynəlxalq təşkilatlardan alınmış kreditlər göstərilir.

15. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının vəsaitləri - burada mərkəzi icra hakimiyyəti rqnlrındn lınmış vəsaitlər göstərilir.

16. Milli operatorun daşınmaz əmlak əldə edilməsi üçün aldığı kreditlər - burada təşkilatın daşınmaz əmlak alınması məqsədilə almış olduğu kreditlərin məbləği göstərilir.

17. Digər pssivlər - burada Cədvəl PMO_2_2-nin, 3-cü sütun, 14-cü sətrindəki digər pssivlərin ykun məbləği avtomatik göstərilir.

18. Cəmi öhdəliklər - burada yurıdkı göstərilən bəndlərin cəmi, yəni 12, 13, 14, 15, 16 və 17 sətirlərinin cəmi avtomatik göstərilir.

 

Kpitl

19. Nizamnamə kpitlı - burada milli operatorun nizamnamə kapitalının məbləği göstərilir.

20. Bölüşdürülməmiş lis mənfəət (zərər), cəmi - burada 20.1 və 20.2 sətirlərinin məbləğinin cəmi avtomatik göstərilir.

20.1. əvvəlki illərin lis mənfəəti (zərəri) - burd ötən illər ərzində, yəni milli operatorun mövcud lduğu illər ərzində yığılmış lis mənfəətin (zərərin) məbləği göstərilir. Zərər lduğu hllrd məbləğ mötərizədə göstərilir;

20.2. cri ilin lis mənfəəti (zərəri) - burd cari il ərzində, yəni milli operatorun cari ildəki fəaliyyəti nəticəsində yrdılmış (lınmış) lis mənfəətin (zərərin) məbləği avtomatik göstərilir. Zərər lduğu hllrd məbləğ mötərizədə göstərilir.

21. Ümumi htiytlr, cəmi - burada 21.1 və 21.2 sətirlərinin cəmi avtomatik göstərilir:

21.1. əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi - burada həyt kçirilmiş əss vəsitin ynidən qiymətləndirilməsinin məbləği göstərilir;

21.2. digər ümumi ehtiyatlar - burada digər ümumi htiytlrın məbləği göstərilir.

22. Cəmi kpitl - burada 19, 20 və 21 sətirlərin cəmi avtomatik göstərilir.

23. Cəmi öhdəliklər və kpitl - burada 18 və 22-ci sətirlərinin cəmi avtomatik göstərilir.

 

Blnsdankənar öhdəliklər

1. Kredit alətləri - burada krdit kartları sahibləri qarşısında hsbt triinə yrinə ytirilməmiş öhdəliklər göstərilir.

2. Digər balansdankənar öhdəliklər - burada milli operatorun krdit lətləri üzrə hsbt triinədək yrinə ytirilməmiş və 1-ci sətirdə göstərilməmiş bütün digər blnsdankənar öhdəliklər göstərilir.

3. Cəmi balansdankənar öhdəliklər - burada 1 və 2 sətirlərinin cəmi avtomatik göstərilir.

 

CƏDVƏL PMO_2_1. Digər hüquqi şəxslərin kapitalının (payların, səhmlərin) əldə edilməsi haqqında hesabat (Əlavə 7)

 

Cədvəldə milli operatorun digər hüquqi şəxslərin kapitalına investisiyaları, yəni əldə etdiyi səhmləri və payları barədə məlumatlar əks olunur.

Cədvəldə sütunlar üzrə aşağıdakı məlumatlar doldurulmalıdır:

1.    Hüquqi şəxsin adı - burada milli operator tərəfindən səhmləri və ya payları əldə edilmiş hüquqi şəxsin adı tam göstərilir.

2.    İnvestisiyanın balans dəyəri - burada investisiyanın qoyulduğu tarixə balans dəyəri göstərilir.

3.    İnvestisiyanın bazar dəyəri (əgər bazarda belə investisiyaların alqı-satqısı aparılırsa) - burada investisiyanın hesabat tarixinə bazar dəyəri göstərilir.

4.    Milli operatorun investisiya etdiyi hüquqi şəxsin kapitalında iştirak payı (%) - burada milli operatorun səhmlərini və payını əldə etdiyi hüquqi şəxslərdə faizlə payı (paylarda xüsusi çəkisi) göstərilir.

5.    İnvestisiyanın valyutasının növü - burada qoyulan investisiyanın valyutası göstərilir.

6.    Hüquqi şəxsin yerləşdiyi yer - burada səhmləri alınan və ya payı əldə edilən hüquqi şəxsin olduğu yer göstərilir.

7.    İnvestisiyanın qoyulduğu tarix - burada kapital qoyuluşunun rəsmiləşdirildiyi və balansda əks olunduğu tarix göstərilir.

8.    Qeydlər (əgər investisiya borcun əvəzinə alınmışdırsa göstərilməlidir) - burada investisiya hər hansı borcun əvəzinə alınmışdırsa, bununla bağlı qeyd olunur.

 

CƏDVƏL PMO_2_2 Digər ktivlər -Digər pssivlər (Əlavə 8)

 

Məlumtlr iki sütund əks tdirilir. 3-cü sütund sçmə mddi və digər ktivlərin və sçmə digər pssivlərin məbləği mnt və mnt kvivlntində xarici valyutanın cəmi əks tdirilir. 4-cü sütund rici vlyutda olan mddi və digər ktivlərin və digər öhdəliklərin Mərkəzi Bnkın hsbt triinə ln rəsmi məzənnəsi ilə mnt kvivlntində əks tdirilir. 4-cü sütundkı məbləğlər 3-cü sütundkı məbləğə bərbər və y ndn z l bilər.

Bu cədvəl Cədvəl PMO_2-nin 10-cu Digər ktivlər sətrinin və Cədvəl PMO_2-nin 17-ci Digər pssivlər sətrinin dldurulmsı üçün əssdır.

 

Digər ktivlər

1. Debitor borclar burada milli operatora göstərdiyi xidmətlərə görə qarşı tərəfin borcları göstərilir. Bu göstəricilər milli operator tərəfindən hesablanaraq gəlirlərə aid edilmiş, lakin ödənilməmiş məbləğləri əks etdirilir.

2. Avans ödənişlər - burada qabaqcadan ödənişlər əks olunur.

3. Təxirə salınmış vergi aktivi - burada artıq ödənilmiş vergi məbləği göstərilir.

4. Hsblnmış lınası fizlər, cəmi - burada 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 və 4.5 sətirlərinin cəmi avtomatik göstərilir:

4.1. bu sətirdə nostro hesablar üzrə hesablanmış faizlər göstərilir;

4.2. bu sətirdə banklardakı və digər maliyyə institutlardakı depozitlər üzrə hesablanmış faizlər göstərilir;

4.3. bu sətirdə kredit kartları üzrə verilmiş limitin istifadə olunmuş hissəsi üzrə hesablanmış faizlər göstərilir;

4.4. bu sətirdə qiymətli kağızlar üzrə dividendlər və hesablanmış faizlər göstərilir;

4.5. bu sətirdə digər əməliyyatlar üzrə hesablanmış faizlər - 4.1, 4.2, 4.3 və 4.4 sətirlərindən başqa hesablanmış faizlər göstərilir.

5. Barat əməliyyatları və digər tranzit əməliyyatlar - burada barat əməliyyatları və digər tranzit əməliyyatları üzrə hesablaşmaları (artıq ödəmələr) göstərilir.

6. Sir digər ktivlər - bu cədvəldə sdlnn sətirlərə dil lmyn bütün digər ktivlər burd göstərilir. Məsələn, ödəmə vsitəsi kimi istifdə lunn mliyyə ktivləri (o cümlədən, yl çkləri).

7. Digər Aktivlər, cəmi - burada digər ktivlərin məbləğinin cəmi yəni 1, 2, 3, 4, 5 və 6-cı sətirlərinin cəmi avtomatik göstərilir:

 

Digər pssivlər

8. Kreditor borclar - burada milli operatora satılmış mallara və göstərilmiş xidmətlərə görə kreditorlar qarşısında borclar göstərilir.

9. Avans ödənişlər - burada milli operatora edilmiş qabaqcadan ödənişlər göstərilir.

10. Təxirə salınmış vergi öhdəliyi - burada ödənilməmiş vergi öhdəlikləri göstərilir.

11. Hsblnmış ödəniləsi fiz və dividendlər, cəmi - burada 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 və 11.6 sətirlərinin cəmi avtomatik göstərilir:

11.1. bu sətirdə tələbli poçt əmanətləri üzrə ödəniləcək faizlər göstərilir;

11.2. bu sətirdə müddətli poçt əmanətləri üzrə ödəniləcək faizlər göstərilir;

11.3. bu sətirdə bankların hesabları üzrə ödəniləcək faizlər göstərilir;

11.4. bu sətirdə qiymətli kağızları üzrə ödəniləcək faizlər göstərilir;

11.5. bu sətirdə kommersiya borcları üzrə ödəniləcək faizlər göstərilir;

11.6. bu sətirdə digər əməliyyatlar üzrə ödəniləcək faizlər, yəni 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 və 11.5 sətirlərindən başqa hesablanmış faizlər göstərilir.

12. Barat əməliyyatları üzrə borc öhdəliyi - burada barat əməliyyatları üzrə artıq ödəmələr göstərilir.

13. Sir digər öhdəliklər - burada bu cədvəldə sdlnn sətirlərə dil lmyn bütün digər pssivlər göstərilir.

14. Digər Passivlər, cəmi - burada digər pssivlərin məbləğinin cəmi, yəni 8, 9, 10, 11, 12 və 13 sətirlərinin cəmi avtomatik göstərilir.

CƏDVƏL PMO_3. Milli operator tərəfindən maliyyə institutlarında yerləşdirilmiş depozitlər və digər vəsaitlər haqqında hesabat (Əlavə 9)

 

Cədvəldə milli operator tərəfindən yerləşdirilmiş vəsaitlər barədə məlumat əks olunur. Cədvəldə aşağıdakı məlumatlar doldurulur:

1. Milli valyutada maliyyə institutlarında yerləşdirilmiş depozitlər və digər vəsaitlər - burada manatda yerləşdirilmiş vəsaitlər üzrə cəmi qalıq məbləği 3-cü sütunda avtomatik göstərilir. Vəsaitlərin yerləşdirildiyi təşkilatlar barədə sətirlər əlavə etməklə sütunlar üzrə aşağıdakı məlumatlar qeyd olunur:

1.1. 2-ci sütunda vəsaitin verildiyi və ya yerləşdiyi təşkilatın adı göstərilir;

1.2. 3-cü sütunda vəsaitin qalıq məbləği göstərilir;

1.3. 4-cü sütunda vəsait verilən və ya yerləşdirilən təşkilatın yerləşdiyi ölkə göstərilir;

1.4. 5-ci sütunda aktivin forması (məsələn, depozit) göstərilir;

1.5. 6-cı sütunda verilmiş və ya yerləşdirilmiş aktivin valyutasının növü göstərilir;

1.6. 7-ci sütunda verilmiş və ya yerləşdirilmiş aktivin faiz dərəcəsi (faizsizdirsə sıfır qeyd olunur) göstərilir;

1.7. 8-ci sütunda müqavilə üzrə vəsaitin verildiyi və ya yerləşdirildiyi tarix göstərilir;

1.8. 9-cu sütunda müqavilə üzrə vəsaitin ödənilmə (qaytarılma) tarixi göstərilir.

2. Xarici valyutada maliyyə institutlarında yerləşdirilmiş depozitlər və digər vəsaitlər - burada manat ekvivalentində xarici valyutada yerləşdirilmiş vəsaitlər üzrə cəmi qalıq məbləği 3-cü sütunda 2.1 və 2.2 sətirlərinin cəmi avtomatik göstərilir. Bu sətirin sütunları 1-ci bəndlə eyni qaydada doldurulur:

2.1. rezident banklar üzrə cəmi - burada yalnız rezident banklarda olan vəsaitlər barədə müvafiq məlumatlar qeyd olunur;

2.2. qeyri-rezident banklar üzrə cəmi - burada yalnız qeyri-rezident banklarda olan vəsaitlər barədə müvafiq məlumatlar qeyd olunur.

 

CƏDVƏL PMO_4. Ödəniş müddətlərinin bölgüsü cədvəli

 

Bu cədvəl milli operatorun likvidliyinin idarə olunmasına dair tələblərə müvfiq lrq dldurulur.

Cədvəldə məlumatlar 7 sütunda göstərilir. 2, 3, 4, 5 və 6-cı sütunlra ödəniş müddətləri məhz həmin sütundakı müddət aralığına düşən aktivlər dil dilir.

Cədvəldə məlumatlar doldurularkən aktiv və öhdəliklərin, eyni zamanda, balansdankənar öhdəliklərin yalnız əsas məbləği nəzərə alınmalıdır.

 

ktivlərdə:

1. Nağd vəsaitlər - burada nğd milli (mntl) və mnt kvivlntində rici vlyutnın məbləği 0-30 gün vaxt kateqoriyasında göstərilir.

2. Mərkəzi Bankda müxbir hesablar - burada milli operatorun, nun filial və şöbələrinin Mərkəzi Bnkd (mntl və rici vlyut ilə) vəsitlərinin qlıqlrı 0-30 gün sütununda göstərilir.

3. Nstr hsblr (müxbir banklardakı hesablar) - burada milli operatorun mübir bnklrd hsblrdkı vəsitləri, həmçinin rici vlyut ilə (blklşdırılmış məbləğlər də dil lmql) manatla göstərilir.

4. Bnklr d dil lmql mliyyə institutlarındakı dpzitlər, cəmi - burada 4.1 və 4.2 sətirlərinin cəmi avtomatik göstərilir:

4.1. müddəti çtmmış dpzitlər - burada müqviləyə uyğun lrq, qytrılm müddəti hsbt triindən snr bitən, bnklrd və digər mliyyə institutlarında yrləşdirilmiş dpzitlər müqavilələrdə qeyd olunmuş müddətlərinə uyğun olaraq göstərilir;

4.2. qytrılm müddəti bitmiş dpzitlər - burada müqviləyə uyğun lrq, qytrılm müddəti kçmiş, lkin dpzit slynın ödəniş qbiliyyətinin lmmsı səbəbindən milli operatora qytrılmmış, bnklrd və digər mliyyə institutlarında yrləşdirilmiş dpzitlər göstərilir. Bu sətir üzrə dpzitin məbləği yalnız 6-cı sütund göstərilir.

5. Qiymətli kağızlar - burada yerli və xarici emitentlərin buraxdığı dövlət qiymətli kağızları və mərkəzi bankların qiymətli kağızları üzrə lis ykun məbləği ödəniş müddətinin başlanmasına qalan vaxtdan asılı olaraq müvafiq vaxt kateqoriyalarında göstərilir.

6. İnvestisiyalar - burada investisiya üçün alınmış qiymətli kağızlar 6-cı sütunda göstərilir.

7. Kredit kartları üzrə istifadə olunmuş məbləğlər, cəmi - burada 7.1 və 7.2 sətirlərinin cəmi avtomatik göstərilir:

7.1. cari kreditlər - müştərilərə vrilmiş kredit kartları üzrə üzrə bağlanmış müqavilələrdə qeyd olunmuş ödəniş tarixlərinə əsasən göstərilir;

7.2. vaxtı ötmüş kreditlər - müqavilə üzrə ödəmə vaxtı çatmış və ödənilməmiş kreditlər 6-cı sütunda göstərilir.

8. Amortizasiya çıxılmaqla əss vəsitlər bu sətir üzrə məbləğlər yalnız 6-cı sütunda göstərilir.

9. Qyri-mddi ktivlər - qyri-mddi ktivlərin dəyəri mrtizsiy məbləğini çımql göstərilir.

10. Digər ktivlər - bağlanmış müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq razılaşdırılmış ödəniş müddətinin başlanmasına qalan dövr üzrə müvafiq vaxt kateqoriyalarında, yaxud nağd pul axını əsasında 0-30 (məsələn, ödənilməkdə olan məbləğlər) vaxt kateqoriyasına daxil edilə bilmirsə, 6-cı sütuna daxil edilir. Məsələn, milli operator tərəfindən müxtəlif əqdlər üzrə hər hansı bir mala, işə və ya xidmətə görə qabaqcadan ödəmələr əməliyyat üzrə gələcək nağd pul axını gözlənilmədiyindən müqavilə şərtlərindən asılı olmayaraq 6-cı sütuna daxil ediir. Bütün hallarda ən konservativ hal seçilir.

11. Cəmi ktivlər - burada 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9 və 10 sətirlərinin cəmi avtomatik göstərilir.

 

Öhdəliklər və Kapital

1. Poçt hesabları və əmanətləri burada 1.1, 1.2 və 1.3 sətirlərinin cəmi avtomatik göstərilir:

1.1. poçt hesabları (fiziki və hüquqi şəxslərin) - burada poçt hesabları 0-30 sütununa daxil edilir;

1.2. qaytarılma müddəti bitməmiş poçt əmanətləri (fiziki və hüquqi şəxslərin) - burada bağlanmış müqavilələrə uyğun olaraq məbləğlər müvafiq sütunlarda göstərilir;

1.3. qytrılm müddəti bitmiş poçt əmanətləri (fiziki və hüquqi şəslərin) - burada milli operator tərəfindən müqvilə ilə müəyyən dilmiş müddətdə qytrılmyn poçt əmanətləri və müştərinin cri hsbı üzrə vəsitlərin qytrılmsı tələbinin ödənilmədiyi cri hsblr 0-30 sütununda göstərilir.

2. Bankların vəsaitləri - burada banklardan alınmış kreditlər və bankların qytrılm müddəti müəyyən dilmiş və vtı kçməmiş poçt əmanətləri müqavilədə nəzərdə tutulmuş qaytarılma müddətlərinə müvafiq sütunlarda göstərilir.

3. Digər maliyyə institutlarının (banklardan başqa) vəsaitləri - burada banklardan başqa digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər müqavilədə nəzərdə tutulmuş qaytarılma müddətlərinə müvafiq sütunlarda göstərilir.

4. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının vəsaitləri - burada mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarından cəlb olunmuş vəsaitlər müqavilədə nəzərdə tutulmuş qaytarılma müddətlərinə müvafiq sütunlarda göstərilir.

5. Milli operatorun daşınmaz əmlak əldə edilməsi üçün aldığı kreditlər - burada alınmış kredit müqavilədə nəzərdə tutulmuş qaytarılma müddətlərinə müvafiq sütunlarda göstərilir.

6. Digər passivlər - burada digər passivlər ödəniş müddətinə uyğun müvafiq sütunlarda göstərilir.

7. Kapital - kapitalın məbləği avtomatik olaraq PMO_2-nin 22-ci sətrindən götürülür.

8. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital) - burada 1, 2, 3, 4 , 5, 6, və 7 sətirlərinin cəmi avtomatik hesablanır.

9. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (Cəmi aktivlər çıxılsın Cəmi passivlər) avtomatik göstərilir.

Diqqət ytirmək lzımdır ki, cədvəlin tərtib dilməsi zmnı 7-ci CƏMİ sütunund blns bərbərliyi ktivlər=Öhdəliklər + Kpitl slnsın, yəni Cəmi ktivlərin 11-ci sətiri Cəmi pssivlərin 8-ci sətrinə bərbər lsun.

 

 

Blnsdankənar öhdəliklər

1. Kredit alətləri - burada krdit kartları sahibləri qarşısında hsbt triinə yrinə ytirilməmiş öhdəliklər göstərilir.

2. Digər balansdankənar öhdəliklər - burada milli operatorun krdit lətləri üzrə hsbt triinədək yrinə ytirilməmiş və 1-ci sətirdə göstərilməmiş bütün digər blnsdankənar öhdəliklər, həmçinin aktivlərin lınmsı üzrə (məsələn, krditlərin, əss vəsitlərin və s. lınmsı üzrə öhdəliklər) hsbt triinədək yrinə ytirilməmiş qln bütün öhdəliklər göstərilir.

3. Cəmi balansdankənar öhdəliklər - burada sətir 1 və sətir 2-nin cəmi avtomatik göstərilir.

4. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 20 çıx sətir 23) avtomatik göstərilir.

4.1. bloklaşdırılmış hesablar - burada mliyyə ktivlərinin lis məbləğindən çıılmql blklşdırılmış hsbın məbləği göstərilir. Burd 4.1.1 və 4.1.2 sətirlərində əks olunn məbləğlərin cəmi göstərilir:

4.1.1. Mərkəzi Bankda olan hesablar - burada cədvəlin 2-ci sütün sətir 2-dən Mərkəzi Bankda müxbir hsbdkı dövlət qiymətli kğızlrın lınmsı üçün blklşdırılmış məbləğlər göstərilir;

4.1.2. müxbir hesablar burada cədvəlin 3-cü sətrindən mübir bnklrdkı blklşdırılmış məbləğlər göstərilir;

4.2. girov qoyulmuş qiymətli kağızlar burada cədvəlin 5 və 6-cı sətirlərindən girv qyulmuş qiymətli kğızlr göstərilir.

5. Kumulyativ məcmu - burada Cəmi balansdankənar öhdəliklər (sətir 4) çıxılsın Bloklaşdırılmış hesablar (sətir 4.1) və Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar (sətir 4.2) avtomatik göstərilir.

6. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalıqları - Cədvəl PMO_4_1 cədvəlindən avtomatik götürülür.

7. Hesabat dövrünün son ayına öhdəliklərin orta gündəlik qalığı Cədvəl PMO_4_2 cədvəlindən avtomatik götürülür.

8. Ani likvidlik əmsalı - Cədvəl_PMO_4_1-dəki Aktivlərin orta gündəlik qalığı və Cədvəl_PMO_4_2-dəki Öhdəliklərin orta gündəlik qalıqlarının nisbəti avtomatik göstərilir.

 

 

 

CƏDVƏL PMO_4_1. Ötən aydakı likvid aktivlərin gündəlik qalıqları haqqında hesabat (manat və manat ekvivalentində xarici valyuta) (Əlavə 11)

 

Cədvəldə hesabat ayında likvid aktivlərin gündəlik qalıqları barədə məlumat əks olunur. Cədvəldə təşkilatın hesabat ayında gündəlik balansı üzrə aşağıdakı məlumatlar doldurulur:

1. 2-ci sütunda manatla və sərbəst dönərli valyuta ilə balansda olan nağd vəsaitin məbləği göstərilir.

2. 3-cü sütunda Mərkəzi Bankdakı hesablarda olan qalıq məbləğ göstərilir.

3. 4-cü sütunda Azərbaycan Respublikası və xarici ölkə banklarındakı müxbir hesablarda olan vəsaitin məbləği göstərilir.

4. 5-ci və 6-cı sütunlarda aşağıdakı yüksək likvidli qiymətli kağızların məbləği göstərilir:

4.1. Mərkəzi Bank tərəfindən buraxılmış qiymətli kağızların məbləği;

4.2. Azərbaycan Respublikası tərəfindən buraxılmış dövlət qiymətli kağızlarının məbləği.

Aktivlərin orta gündəlik qalığı avtomatik göstərilir (ay üzrə günlərin sayı nəzərə alınmaqla).

 

 

CƏDVƏL PMO_4_2. Ötən aydakı öhdəliklərin gündəlik qalıqları haqqında hesabat (manat və manat ekvivalentində xarici valyuta) (Əlavə 12)

 

Cədvəldə ötən aydakı öhdəliklərin gündəlik qalıqları barədə məlumat əks olunur. Cədvəldə aşağıdakı məlumatlar doldurulur:

1. 2-ci sütunda hüquqi və fiziki şəxslərin poçt hesablarının qalıqları göstərilir.

2. 3-cü sütunda ödəniş müddəti bitmiş və ödəniş müddətinə 1-7 gün qalmış bütün müddətli öhdəlikləri göstərilir (Mərkəzi Bankdan cəlb edilmiş borc vəsaitləri istisna olmaqla).

3. 4-cü sütunda vəsaitlərdən istifadəyə başlanması tarixinə məhdudiyyət qoyulmayan və geri çağırıla bilinməyən açılmış kredit xətləri üzrə qalıq məbləğlərin cəmi göstərilir.

2. 5-ci Cəmi sütunu avtomatik göstərilir.

Öhdəliklərin orta gündəlik qalığı avtomatik göstərilir (ay üzrə günlərin sayı nəzərə alınmaqla).

 

CƏDVƏL PMO_5. Milli operator tərəfindən cəlb olunmuş bütün vəsaitlər (poçt əmanətləri istisna olmaqla) haqqında hesabat (Əlavə 13)

 

Cədvəldə milli operator tərəfindən yerli və xarici təşkilatlardan cəlb olunmuş bütün vəsaitlər (poçt əmanətlərindən başqa) barədə məlumatlar əks olunur. Cədvəldə sətirlər və sütunlar üzrə aşağıdakı məlumatlar qeyd olunur:

1. Milli valyutada alınmış vəsaitlər (cəmi) - burada manatda cəlb olunmuş vəsaitlər üzrə öhdəliyin cəmi qalıq məbləği göstərilir. Burada yalnız 3-cü sütun avtomatik göstərilir. Təşkilatlar barədə sətirlər əlavə etməklə sütunlar üzrə aşağıdakı məlumatlar qeyd olunur:

1.1. 2-ci sütunda vəsait cəlb olunmuş təşkilatın adı tam göstərilir;

1.2. 3-cü sütunda cəlb olunmuş vəsaitin qalıq məbləği göstərilir;

1.3. 4-cü sütunda təşkilatın yerləşdiyi ölkə göstərilir;

1.4. 5-ci sütunda cəlb olunmuş vəsaitin kredit və ya digər olduğu göstərilir;

1.5. 6-cı sütunda cəlb olunmuş vəsaitin valyutasının növü göstərilir;

1.6. 7-ci sütunda cəlb olunmuş vəsaitin faiz dərəcəsi (faiz yoxdursa sıfır qeyd olunur) göstərilir;

1.7. 8-ci sütunda cəlb olunan vəsaitin müqavilə üzrə cəlb olunduğu tarixi göstərilir;

1.8. 9-cu sütunda cəlb olunmuş vəsaitin müqavilə üzrə geri ödənilməsi tarixi göstərilir.

2. Xarici valyutada alınmış vəsaitlər (cəmi)- burada xarici valyutada cəlb olunmuş vəsaitlərin cəmi qalıq məbləği manat ekvivalentində göstərilir. Burada yalnız 3-cü sütun avtomatik göstərilir. Vəsait cəlb olunmuş təşkilatlar barədə sətirlər əlavə etməklə sütunlar üzrə məlumatlar 1-ci sətirlə eyni qaydada doldurulur.

 

CƏDVƏL PMO_6. Poçt əmanətlərinin tərkibi və strukturu barədə məlumat (Əlavə 14)

 

Cədvəldə məlumatlar müddətli və tələb olunanadək poçt əmanətləri qrupları, həmçinin milli və xarici valyuta üzrə (manat ekvivalentində) müvafiq sütunlarda məbləğindən asılı olaraq manat ekvivalentində qruplara bölünməklə doldurulur və müvafiq sütunlar üzrə əks olunur.

1. Fiziki şəxslərin poçt əmanətləri, cəmi - burada 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 və 1.6 sətirlərinin cəmi avtomatik göstərilir:

1.1. bu sətirdə məbləği 1000 manata kimi (1000 manat daxil olmaqla) poçt əmanətlərinin cəmi məbləği göstərilir;

1.2. bu sətirdə məbləği 1000 manatdan 3000 manata kimi (3000 manat daxil olmaqla) poçt əmanətlərinin cəmi göstərilir;

1.3. bu sətirdə məbləği 3000 manatdan 5000 manata kimi (5000 manat daxil olmaqla) poçt əmanətlərinin cəmi göstərilir;

1.4. bu sətirdə məbləği 5000 manatdan 10000 manata kimi (10000 manat daxil olmaqla) poçt əmanətlərinin cəmi göstərilir;

1.5. bu sətirdə məbləği 10000 manatdan 30000 manata kimi (30000 manat daxil olmaqla) poçt əmanətlərinin cəmi göstərilir;

1.6. bu sətirdə məbləği 30000 manatdan yuxarı poçt əmanətlərinin cəmi göstərilir.

2. Hüquqi şəxslərin poçt əmanətləri, cəmi - burada 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 və 2.6 sətirlərinin cəmi avtomatik göstərilir. Burada hüquqi şəxslərin poçt əmanətləri barədə məlumatlar 1-ci sətirdə göstərilən qaydada doldurulur.

3. Cəmi sətirində 1 və 2 sətirlərdə müvafiq məlumatların (say və məbləğ) cəmi avtomatik göstərilir.

 

CƏDVƏL PMO_7. Milli operatorun açdığı aktiv (nostro) müxbir hesablarındakı qalıqlar haqqında hesabat (Əlavə 15)

 

Cədvəldə milli operatorun açdığı aktiv (nostro) müxbir hesablarındakı qalıqlar barədə məlumat əks olunur. Cədvəldə sətirlər və sütunlar üzrə aşağıdakı məlumatlar göstərilir:

1. Cəmi - burada 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü sətirlər üzrə 6-cı sütunda (məbləğ) məlumatların cəmi avtomatik göstərilir. Bu sətir üzrə digər sütunlar doldurulmur.

2. Mərkəzi Bnk - burada 2.1 və 2.2 sətirlərin 6-cı (məbləğ) sütununun cəmi avtomatik göstərilir. Bu sətir üzrə digər sütunlar doldurulmur:

2.1. manatla hesabı - burada Mərkəzi Bankda manatda açılmış müxbir hesabda olan vəsaitin qalıq məbləği 6-cı (məbləğ) sütunda göstərilir. Bu sətir üzrə digər sütunlar doldurulmur;

2.2. xarici valyuta ilə hesabı - burada Mərkəzi Bankda xarici valyutada açılmış müxbir hesablarda olan vəsaitin qalıq məbləğinin cəmi manat ekvivalentində 6-cı sütunda (məbləğ) göstərilir. Bu sətir üzrə digər sütunlar doldurulmur.

3. Mərkəzi Bankın verdiyi lisenziya əsasında fəaliyyət göstərən banklar, cəmi - burada Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən banklarda açılmış müxbir hesablarda olan vəsaitin qalıq məbləğinin cəmi 6-cı (məbləğ) sütunda avtomatik göstərilir. Növbəti sətirlərdə isə banklarda müxbir hesablar barədə məlumatlar sütunlar üzrə aşağıdakı qaydada göstərilir:

3.1. hesabın növü - burada müxbir hesabın növü, yəni faizli və ya faizsiz olduğu qeyd olunur;

3.2. bankın yerləşdiyi ölkənin adı - burada yerli bankların filialı və ya törəmə bankın yerləşdiyi ölkənin adı;

3.3. hesabın valyutası - burada müxbir hesabın valyutası göstərilir. Hesabatlarda sərbəst dönərli valyutalardan biri deyilsə, digər valyuta olaraq qeyd olunur;

3.4. məbləğ - burada müxbir hesabdakı qalıq məbləğ manatla, xarici valyutadırsa manat ekvivalentində göstərilir.

4. Xarici dövlətlərin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərən kredit təşkilatları - burada xarici dövlətlərin müvafiq qurumları tərəfindən lisenziyalaşdırılmış kredit təşkilatlarında açılmış müxbir hesablarda olan vəsaitin qalıq məbləğinin cəmi 6-cı sütunda (məbləğ) avtomatik göstərilir. Bu sətir üzrə digər sütunlar isə doldurulmur. Növbəti sətirlərdə kredit təşkilatlarındakı müxbir hesabları barədə sütunlar üzrə məlumatlar 3-cü sətirlə (yuxarıda) eyni qaydada doldurulur.

5. Lisenziyası ləğv olunmuş kredit təşkilatları - burada lisenziyası ləğv olunmuş kredit təşkilatlarında açılmış müxbir hesablarda olan vəsaitin qalıq məbləğinin cəmi 6-cı sütunda (məbləğ) avtomatik göstərilir. Bu sətir üzrə digər sütunlar doldurulmur. Növbəti sətirlərdə kredit təşkilatlarındakı müxbir hesablar barədə sütunlar üzrə məlumatlar 3-cü sətirlə eyni qaydada doldurulur.

 

CƏDVƏL PMO_8. Açıq valyuta mövqeyinə dair hesabat (Əlavə 16)

 

Cədvəldə milli operatorun hesabat ayının sonuna olan açıq valyuta mövqeyinə (AVM) dair məlumatlar əks olunur.

Burada sütunlar üzrə aşağıdakı məlumatlar göstərilir.

1. Valyuta - burada təşkilatın sərbəst dönərli və qapalı valyutalarının siyahısı göstərilir.

2. Mərkəzi Bankın məzənnəsi - burada hesabat tarixinin son iş gününə valyutalar üzrə Mərkəzi Bankın rəsmi məzənnəsi göstərilir.

3. Tələblər, balans üzrə - burada təşkilatın müvafiq valyuta üzrə balansdakı tələblərinin məbləği göstərilir.

4. Tələblər, balansdankənar üzrə - burada təşkilatın müvafiq valyuta üzrə balansdankənar tələblərinin məbləği göstərilir.

5. Tələblər, cəmi - burada təşkilatın müvafiq valyuta üzrə cəmi tələblərinin məbləği göstərilir.

6. Öhdəliklər, balans üzrə - burada təşkilatın müvafiq valyuta üzrə balansdakı öhdəliklərinin məbləği göstərilir.

7. Öhdəliklər, balansdankənar üzrə - burada təşkilatın müvafiq valyuta üzrə balansdankənar öhdəliklərinin məbləği göstərilir.

8. Öhdəliklər, cəmi - təşkilatın müvafiq valyuta üzrə cəmi öhdəliklərinin məbləği göstərilir.

9. Cəmi tələblər - burada təşkilatın valyuta üzrə cəmi tələblərinin məbləği manat ekvivalentində göstərilir.

10. Cəmi öhdəliklər - burada təşkilatın valyuta üzrə cəmi öhdəliklərinin məbləği manat ekvivalentində göstərilir.

11. Hesablanmış valyuta mövqeləri müvafiq valyutalar üzrə qeyd olunur.

 

CƏDVƏL PMO_9. Milli operatorun fəaliyyətinə dair iqtisadi normativlər (Əlavə 17)

 

Cədvəldə milli operatorun prudensial normativlərə riayət olunması barədə məlumat verilir (açıq valyuta mövqeləri limitləri ilə bağlı göstəricilər Cədvəl PMO_8-də - Açıq valyuta mövqeyinə dair hesabatında göstərilir). Bu cədvəl avtomatik doldurulur. Cədvəldə məlumatlar 2 sütuna daxil olunur.

1. Normativin həddi sütununda Mərkəzi Bankın müəyyən etdiyi prudensial normativ tələblər göstərilir.

2. Faktiki sütununda milli operatorun hesabat tarixinə müvafiq olaraq iqtisadi normativlərə uyğun faktiki vəziyyəti göstərilir.

 

Məlumatlar cədvəldə 2 sətirdə əks olunur.

1. Nizamnamə kapitalının minimum məbləği - burada faktiki nizamnamə kapitalının miqdarı avtomatik göstərilir.

2. Ani likvidlik əmsalı - burada faktiki likvidlik əmsalının həddi avtomatik göstərilir.


 

 

Poçt rabitəsinin milli operatoru tərəfindən

tərtib edilən prudnsil hsbtların forması, məzmunu və

dövriliyinə dair göstərişə Əlavə 1

CƏDVƏL U_1. Titul vərəqi

Azərbaycan Respublikasının
Mərkəzi Bankı

Kredit təşkilatlarının
fəaliyyətinə nəzarət funksiyalarını
həyata keçirən departamentinə

U_1. Poçt rabitəsinin milli operatorunun
Maliyyə Hesabatları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisenziya nömrəsi

 

Ünvanı:

 

Hesabat tarixi:

 

Hesabatın başa çatdırılması tarixi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İmzalar və Şəhadətnamə

Biz, aşağıda imza edənlər təsdiq edirik ki, bu hesabat və onun əlavələri "Poçt rabitəsinin milli operatoru tərəfindən tərtib edilən prudensial hesabatların forması, məzmunu və dövriliyinə dair Göstəriş"ə uyğun hazırlanmışdır. Biz həm də təsdiq edirik ki, bu hesabata baxmışıq və burada göstərilən məlumatlar tamamilə doğrudur.

Əlavə: _____ vərəq.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Müşahidə Şurasının sədri**

 

 

 

 

 

(imza)

 

(soyadı, adı, atasının adı)

 

2. Baş direktor

 

 

 

 

 

(imza)

 

(soyadı, adı, atasının adı)

 

3. Maliyyə xidmətlərinə məsul şəxs

 

 

 

 

 

(imza)

 

(soyadı, adı, atasının adı)

 

4. Baş mühasib

 

 

 

 

 

(imza)

 

(soyadı, adı, atasının adı)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hesabatı tərtib edən:

 

(soyadı, adı, atasının adı)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(vəzifəsi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(imza)

 

Əlaqə telefonunun nömrəsi

 

Faks nömrəsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektron poçtu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Müşahidə Şurasının sədri rüblük və illik hesabatları təsdiqləyir.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Poçt rabitəsinin milli operatoru tərəfindən tərtib

edilən prudnsil hsbtların forması, məzmunu və

dövriliyinə dair göstərişə

Əlavə 2

 

CƏDVƏL U_2. ÜMUMİ MƏLUMATLAR

1

Milli operatorun ünvanı

X

 

Küçə /ev nömrəsi

 

 

Şəhər:

 

 

Ölkə:

 

2

Rabitə növləri

X

 

Faks:

 

 

Telefon nömrəsi (nömrələri):

 

 

Teleks:

 

 

İnternet saytı:

 

 

Elektron poçt ünvanı:

 

 

Poçt kodu

 

3

Filialların sayı

 

4

Şöbələrin sayı

 

5

ATM-lərin sayı

 

6

Pos-terminalların sayı

 

7

Törəmə cəmiyyətlər

0

7.1

yerli

 

7.2

xarici

 

8

Kənar auditor:

 

9

İşçi heyəti:

X

9.1

ştat cədvəli üzrə işçilərin (şəxslərin) sayı

0

9.1.1

baş ofisdə

 

9.1.2

filiallarda

 

9.1.3

şöbələrdə

 

9.1.4

törəmə cəmiyyətlərində

 

9.2

ilin əvvəlindən işçilərin (şəxslərin) sayında dəyişiklik

 

10

Payçıların sayı

0

10.1

hüquqi şəs payçıların sayı

 

10.2

fiziki şəs payçıların sayı

 

11

Poçt hesablarına malik şəxslərin sayı

0

11.1

poçt hesablarına malik hüquqi şəxslərin sayı

 

11.2

poçt hesablarına malik fiziki şəxslərin sayı

 

12

Poçt əmanətlərinə malik şəxslərin sayı, o cümlədən

0

12.1

poçt əmanətinə malik hüquqi şəxslərin sayı

 

12.2

poçt əmanətinə malik fiziki şəxslərin sayı

 

13

Kredit kartların sayı

 

14

Kredit kartlarına malik şəxslərin sayı

 

15

Debet kartların sayı

 

16

Debet kartlarına malik şəxslərin sayı

 


 

Poçt rabitəsinin milli operatoru tərəfindən tərtib edilən prudnsil hsbtların forması, məzmunu və dövriliyinə dair göstərişə Əlavə 3

CƏDVƏL U_3. İDARƏETMƏ ORQANLARI HAQQINDA MƏLUMAT

 

Vəzifəsi

Soyadı Adı Atasının adı

İş yeri (MŞ üzvləri üçün) və vəzifəsi

Əlaqə telefonları

1

Müşahidə Şurası

 

 

 

1.1

Müşahidə Şurasının sədri

 

 

 

1.2

Müşahidə Şurasının üzvü

 

 

 

1.3

Müşahidə Şurasının üzvü

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rəhbərlik

 

 

 

2.1

Baş direktorun müavini

 

 

 

2.2

Baş direktorun müavini

 

 

 

2.3

Baş direktorun müavini

 

 

 

2.4

Baş direktorun müavini

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Məsul əməkdaşlar

 

 

 

3.1

 

 

 

 

3.2

 

 

 

 

3.3

 

 

 

 

...

 

 

 

 


 

 

Poçt rabitəsinin milli operatoru tərəfindən tərtib edilən prudnsil hsbtların forması, məzmunu və dövriliyinə dair göstərişə Əlavə 4

 

CƏDVƏL PMO_1. MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT

 

 

(min manatla)

Mənfəət və zərər maddələri

İlin əvvəlindən hesabat tarixinədək, hesabat tarixi də daxil olmaqla

1

2

1. Faiz və gəlirlərin növləri, cəmi

1

0,00

1.1 kredit kartları üzrə gəlirlər

1.1

 

1.2 banklarda və maliyyə institutlarındakı depozitlər üzrə gəlirlər

1.2

 

1.3 qiymətli kağızlar üzrə gəlirlər, cəmi

1.3

0,00

1.3.1 dövlət qiymətli kağızları

1.3.1

 

1.3.2 mərkəzi bankların qiymətli kağızları

1.3.2

 

1.4 digər maliyyə gəlirləri

1.4

 

2. Faizlər və onlara bağlı xərclər, cəmi

2

0,00

2.1 poçt hesabları və əmanətləri üzrə faizlər, cəmi

2.1

0,00

2.1.1 hüquqi şəxslərin poçt hesabları

2.1.1

 

2.1.2 fiziki şəxslərin poçt hesabları

2.1.2

 

2.1.3 hüquqi şəxslərin poçt əmanətləri

2.1.3

 

2.1.4 fiziki şəxslərin poçt əmanətləri

2.1.4

 

2.2 kommersiya borc öhdəlikləri üzrə hesablanmış faizlər

2.2

 

2.3.faizlərlə bağlı digər xərclər

2.3

 

3. Xalis faiz mənfəəti (zərəri)

3

0,00

4. Qeyri-faiz gəlirləri, cəmi

4

0,00

4.1 maliyyə xidmətləri üzrə gəlirlər

4.1

0,00

4.1.1 rabitə xidmətlərin ödənişlərindən komisyon haqlar

4.1.1

 

4.1.2 kommunal xidmətlərin ödənişlərindən komisyon haqlar

4.1.2

 

4.1.3 digər hesablar üzrə komisyon haqlar

4.1.3

 

4.2 qiymətli kağızlar üzrə gəlirlər

4.2

 

4.3 invstisiylrdan gəlirlər

4.3

 

4.4 məzənnə dəyişməsi daxil olmaqla, valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir, cəmi

4.4

0,00

4.4.1 xarici valyuta ticarəti üzrə gəlirlər (itkilər)

4.4.1

 

4.4.2 xarici valyutada olan aktiv və passivlərin yenidən qiymətləndirilməsi uzrə gəlirlər (itkilər)

4.4.2

 

4.5 poçt xidmətləri üzrə gəlir

4.5

 

4.6 kommersiya xidmətləri üzrə gəlir

4.6

 

4.7 digər qeyri-faiz gəlir növləri

4.7

 

5. Qeyri-faiz xərcləri, cəmi

5

0,00

5.1 əmək haqqı və kompensasiyalar, cəmi

5.1

0,00

5.1.1 əmək haqqı

5.1.1

 

5.1.2 mükafatlar

5.1.2

 

5.1.3 kompensasiya və müavinətlərin digər növləri

5.1.3

 

5.1.4 sosial təminat xərcləri

5.1.4

 

5.2 əsas vəsaitlərlə bağlı xərclər, cəmi

5.2

0,00

5.2.1 icarə haqları

5.2.1

 

5.2.2 amortizasiya

5.2.2

 

5.2.3 əsas vəsaitlərin saxlanması üçün maddi-texniki təminat xərcləri

5.2.3

 

5.2.4 əsas vəsaitlərlə bağlı digər xərclər

5.2.4

 

5.3 əməliyyat və digər qeyri-faiz xərclərinin sair növləri

5.3

0,00

5.3.1 əməliyyat və komisyon xərcləri

5.3.1

 

5.3.2 digər qeyri-faiz xərclərinin sair növləri

5.3.2

 

6. Xalis əməliyyat mənfəəti (zərəri) (sətir 3 üstəgəl sətir 4 çıx sətir 5)

6

0,00

7. Vergilər və gözlənilməz xərclər ödənilənədək mənfəət (zərər) (bərabərdir sətir 6)

7

0,00

8. Gözlənilməz fəaliyyət növlərindən və əvvəlki dövr üçün uçot dəyişikliklərindən mənfəət (zərər), cəmi

8

0,00

8.1. daşınmaz əmlakın satışından mənfəət (zərər)

8.1

 

8.2 sair mənfəət (zərər)

8.2

 

9. Vergilər ödənilənədək mənfəət (zərər) (sətir 7 üstəgəl (çıx) sətir 8)

9

0,00

10. Mənfəətdən ödənilən vergilər

10

 

11. Vergilər ödənildikdən sonra xalis mənfəət (zərər) (sətir 9 çıx sətir 10)

11

0,00

 


 

 

Poçt rabitəsinin milli operatoru tərəfindən tərtib edilən prudnsil hsbtların forması, məzmunu və dövriliyinə dair göstərişə Əlavə 5

 

CƏDVƏL PMO_1_1. KAPİTAL DƏYİŞMƏLƏRİ

 

(min manatla)

Balans maddələri

Məbləğ

1

2

1. Cari ilin yanvarın 1-nə olan kapital

1

 

2. Cri ildə Mərkəzi Bnk göndərilmiş dəqiqləşdirilmiş (dürüstləşdirilmiş) hsbtların id lduğu kumulytiv (cəmləşdirilmiş) düzəlişlər

2

 

3. Dəqiqləşdirilmiş (dürüstləşdirilmiş) kapital (sətir 1 üstəgəl (çıx) sətir 2)

3

0,00

4. Cari ilin xalis mənfəəti (zərəri) (cədvəl PMO_1-dən, sütun 3, sətir 11)

4

0,00

5. Cari ilin əvvəlindən paylarla xalis əməliyyatlar

5

0,00

5.1 payların qoyulması

5.1

 

5.2 payların geri alınması

5.2

 

6. Cari ilin əvvəlindən dəyişikliklər (üstəgəl və ya çıx)

6

0,00

6.1 əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi

6.1

 

6.2 digər ümumi ehtiyatlar

6.2

 

7. Ötən illərdəki səhvlər nəticəsində kumulyativ düzəlişlər

7

 

8. Hesabat tarixinə olan kapital (sətir 3, üstəgəl (çıx) sətir 4, üstəgəl (çıx) sətir 5, çıx sətir 6, üstəgəl (çıx) sətir 7)

8

0,00

 


 

 

 

 

 

Poçt rabitəsinin milli operatoru tərəfindən tərtib edilən

prudnsil hsbtların forması, məzmunu və

dövriliyinə dair göstərişə

Əlavə 6

CƏDVƏL PMO_2. BALANS HESABATI

 

AKTİVLƏR

 

 

(min manatla)

Aktivlərin maddələri

 

Cəmi

Xarici valyutada (2-ci sütundan)

1

2

3

1. Nağd vəsaitlər, cəmi

A1

 

 

2. Mərkəzi Bankda müxbir hesablar

A2

 

 

3. "Nostro" hesabları

A3

 

 

4. Banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrindəki depozitlər, cəmi

A4

0,00

0,00

4.1 rezident maliyyə müəssisələrindəki depozitlər

A4.1

 

 

4.2 qeyri-rezident maliyyə müəssisələrindəki depozitlər

A4.2

 

 

5. Qiymətli kağızlar, cəmi

A5

0,00

0,00

5.1 dövlət qiymətli kağızları

A5.1

 

 

5.2 mərkəzi bankların qiymətli kağızları

A5.2

 

 

6. İnvestisiyalar

A6

 

 

7. Kredit kartları üzrə istifadə olunmuş məbləğ

A7

 

 

8. Əsas vəsaitlər (amortizasiya çıxılmaqla)

A8

 

X

9. Qeyri-maddi aktivlər (amortizasiya çıxılmaqla)

A9

 

 

10. Digər aktivlər

A10

0,00

0,00

11. Cəmi aktivlər

A11

0,00

0,00

 

 

 

 

ÖHDƏLİKLƏR (min manatla)

Öhdəliklərin maddələri

Cəmi

Xarici valyutada (2-ci sütundan)

1

2

3

12. Poçt hesabları və əmanətləri, cəmi

B12

0,00

0,00

12.1 hüquqi şəxslərin poçt hesabları, cəmi

B12.1

0,00

0,00

12.1.1 faizsiz poçt hesabları

B12.1.1

 

 

12.1.2 faizli poçt hesabları

B12.1.2

 

 

12.2 fiziki şəxslərin poçt hesabları, cəmi

B12.2

0,00

0,00

12.2.1 faizsiz poçt hesabları

B12.2.1

 

 

12.2.2 faizli poçt hesabları

B12.2.2

 

 

12.3 hüquqi şəxslərin poçt əmanətləri

B12.3

 

 

12.4 fiziki şəxslərin poçt əmanətləri

B12.4

 

 

13. Bankların vəsaitləri, cəmi

B13

0,00

0,00

13.1 rezident banklar, cəmi

B13.1

0,00

0,00

13.1.1 təminatlı

B13.1.1

 

 

13.1.2 təminatsız

B13.1.2

 

 

13.1.3 poçt əmanətləri

B13.1.3

 

 

13.2 qeyri-rezident banklar, cəmi

B13.2

0,00

0,00

13.2.1 təminatlı

B13.2.1

 

 

13.2.2 təminatsız

B13.2.2

 

 

13.2.3 poçt əmanətləri

B13.2.3

 

 

14. Digər maliyyə institutlarının (banklardan başqa) vəsaitləri, cəmi

B14

0,00

0,00

14.1 rezident maliyyə institutlarından alınmış

B14.1

 

 

14.2 qeyri-rezident maliyyə institutlarından alınmış

B14.2

 

 

14.3 beynəlxalq təşkilatlardan alınmış

B14.3

 

 

15. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının vəsaitləri

B15

 

 

16. Milli operatorun daşınmaz əmlak əldə edilməsi üçün aldığı kreditlər

B16

 

 

17. Digər passivlər

B17

0,00

0,00

18. Cəmi öhdəliklər

B18

0,00

0,00

 

 

 

 

KAPİTAL

 

(min manatla)

Kapital

 

Cəmi

Xarici valyutada (2-ci sütundan)

1

 

2

3

19. Nizamnamə kapitalı

C19

 

X

20. Bölüşdürülməmiş lis mənfəət (zərər), cəmi

C20

0,00

X

20.1 əvvəlki illərin xalis mənfəəti (zərəri)

C20.1

 

X

20.2 cari ilin xalis mənfəəti(zərəri)

C20.2

0,00

X

21. Ümumi ehtiyatlar, cəmi

C21

0,00

X

21.1 əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi

C21.1

 

X

21.2 digər ümumi ehtiyatlar

C21.2

 

X

22. Cəmi kapital

C22

0,00

X

23. Cəmi öhdəliklər və kapital

C23

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Balansdankənar maddələr

 

(min manatla)

1. Kredit alətləri

D1

 

 

2. Digər balansdankənar öhdəliklər

D2

 

 

3. Cəmi balansdankənar öhdəliklər (sətir 1+2)

D3

0,00

0,00


 

 

 

 

Poçt rabitəsinin milli operatoru tərəfindən tərtib edilən

prudnsil hsbtların forması, məzmunu və dövriliyinə

dair göstərişə

Əlavə 7

 

 

CƏDVƏL PMO_2_1. DİGƏR HÜQUQİ ŞƏXSLƏRİN KAPİTALININ (PAYLARIN, SƏHMLƏRİN) ƏLDƏ EDİLMƏSİ HAQQINDA HESABAT

 

 

 

 

 

 

 

 

(min manatla)

Hüquqi şəxsin adı

İnvestisiyanın balans dəyəri

İnvestisiyanın bazar dəyəri (əgər bazarda belə investisiyaların alqı-satqısı aparılırsa)

Milli operatorun investisiya etdiyi hüquqi şəxsin kapitalında iştirak payı (%)

İnvestisiyanın valyutasının növü

Hüquqi şəxsin yerləşdiyi yer

İnvestisiyanın qoyulduğu tarix

Qeydlər (əgər investisiya borcun əvəzinə alınmışdırsa göstərilməlidir)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Cəmi,

0

0

0

X

X

X

X

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 Poçt rabitəsinin milli operatoru tərəfindən tərtib edilən prudnsil hsbtların forması, məzmunu və dövriliyinə dair göstərişə

Əlavə 8

 

CƏDVƏL PMO_2_2. "DİGƏR AKTİVLƏR - DİGƏR PASSİVLƏR"

 

 

 

(min manatla)

Digər Aktivlər

 

Cəmi

Xarici valyutada olan (3-cü sütundan)

1

2

3

4

1. Debitor borclar

A1

 

 

2. Avans ödənişlər

A2

 

 

3. Təxirə salınmış vergi aktivi

A3

 

 

4. Hesablanmış alınası faizlər, cəmi

A4

0,00

0,00

4.1 nostro hesabları üzrə hesablanmış faizlər

A4.1

 

 

4.2 banklardakı və digər maliyyə müəssisələrindəki
müddətli depozitlər üzrə hesablanmış faizlər

A4.2

 

 

4.3 kreditlər üzrə hesablanmış faizlər

A4.3

 

 

4.4 qiymətli kağızlar üzrə hesablanmış faizlər

A4.4

 

 

4.5 digər əməliyyatlar üzrə hesablanmış faizlər

A4.5

 

 

5. Barat əməliyyatları və digər tranzit əməliyyatlar

A5

 

 

6. Sair digər aktivlər

A6

 

 

7. Digər Aktivlər cəmi

A7

0,00

0,00

 

Digər Passivlər

 

Cəmi

Xarici valyutada olan (3-cü sütundan)

1

2

3

4

8. Kreditor borclar

B8

 

 

9. Avans ödənişlər

B9

 

 

10. Təxirə salınmış vergi öhdəliyi

B10

 

X

11. Hesablanmış ödəniləsi faiz və dividendlər, cəmi

B11

0,00

0,00

11.1 tələbli poçt əmanətləri üzrə ödəniləcək faizlər

B11.1

 

 

11.2 müddətli poçt əmanətləri üzrə ödəniləcək faizlər

B11.2

 

 

11.3 bankların hesabları üzrə ödəniləcək faizlər

B11.3

 

 

11.4 borc qiymətli kağızları üzrə ödəniləcək faizlər

B11.4

 

 

11.5 kommersiya borcları üzrə ödəniləcək faizlər

B11.5

 

 

11.6 digər əməliyyatlar üzrə ödəniləcək faizlər

B11.6

 

 

12. Barat əməliyyatları üzrə borc öhdəliyi

B12

 

 

13. Sair digər öhdəliklər

B13

 

 

14. Digər Passivlər cəmi

B14

0,00

0,00

 


 

 

Poçt rabitəsinin milli operatoru tərəfindən tərtib edilən prudnsil hsbtların forması, məzmunu və dövriliyinə dair göstərişə Əlavə 9

 

CƏDVƏL PMO_3. MİLLİ OPERATOR TƏRƏFİNDƏN MALİYYƏ İNSTİTUTLARINDA YERLƏŞDİRİLMİŞ DEPOZİTLƏR VƏ DİGƏR VƏSAİTLƏR HAQQINDA HESABAT

 

 

 

 

 

 

 

 

(min manatla)

 

Təşkilatın adı

Qalıq məbləği

Təşkilatın yerləşdiyi ölkə

Aktivin forması

Valyutanın növü

Faiz dərəcəsi

Müqavilə üzrə yerləşdirildiyi tarix

Müqavilə üzrə ödənilmə (qaytarılma) tarixi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

CƏMİ

0

X

X

X

X

X

X

 

1. Milli valyutada maliyyə institutlarında yerləşdirilmiş depozitlər və digər vəsaitlər (cəmi)

0

X

X

X

X

X

X

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Xarici valyutada maliyyə institutlarında yerləşdirilmiş depozitlər və digər vəsaitlər (cəmi)

0

X

X

X

X

X

X

 

2.1 rezident banklar üzrə cəmi

0

X

X

X

X

X

X

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 qeyri-rezident banklar üzrə cəmi

0

X

X

X

X

X

X

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poçt rabitəsinin milli operatoru tərəfindən tərtib edilən prudnsil hsbtların forması, məzmunu və dövriliyinə dair göstərişə Əlavə 10

 

 

 

CƏDVƏL PMO_4. ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ CƏDVƏLİ

 

 

Aktivlər

(min manatla)

 

Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər

 

0-30

31-90

91-180

181-365

365-dən artıq

Cəmi

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1. Nağd vəsaitlər

 

 

 

 

 

0,00

 

2. Mərkəzi Bankda müxbir hesablar

 

 

 

 

 

0,00

 

3. Nostro" hesablar (müxbir banklardakı hesablar)

 

 

 

 

 

0,00

 

4. Banklar da daxil olmaqla, maliyyə müəssisələrindəki depozitlər, cəmi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

4.1 müddəti çatmamış depozitlər

 

 

 

 

 

0,00

 

4.2 qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər

 

 

 

 

 

0,00

 

5. Qiymətli kağızlar

 

 

 

 

 

0,00

 

6. İnvestisiyalar

 

 

 

 

 

0,00

 

7. Kredit kartları üzrə istifadə olunmuş məbləğlər, cəmi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

7.1 cari kreditlər

 

 

 

 

 

0,00

 

7.2 vaxtı ötmüş kreditlər

 

 

 

 

 

0,00

 

8. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər

 

 

 

 

 

0,00

 

9. Qeyri-maddi aktivlər

 

 

 

 

 

0,00

 

10. Digər aktivlər

 

 

 

 

 

0,00

 

11. Cəmi aktivlər

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öhdəliklər və kapital

(min manatla)

 

Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər

 

0-30

31-90

91-180

181-365

365-dən artıq

Cəmi

 

1

2

3

4

5

6

7

 

12. Poçt hesabları və əmanətləri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

12.1 poçt hesabları (fiziki və hüquqi şəxslərin)

 

 

 

 

 

0,00

 

12.2 qaytarılma müddəti bitməmiş poçt əmanətləri (fiziki və hüquqi şəxslərin)

 

 

 

 

 

0,00

 

12.3 qaytarılma müddəti bitmiş poçt əmanətləri (fiziki və hüquqi şəxslərin)

 

 

 

 

 

0,00

 

13. Bankların vəsaitləri

 

 

 

 

 

0,00

 

14. Digər maliyyə institutlarının (banklardan başqa) kreditləri

 

 

 

 

 

 

 

15. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarınınn vəsaitləri

 

 

 

 

 

 

 

16. Milli operatorun daşınmaz əmlak əldə edilməsi üçün aldığı kreditlər

 

 

 

 

 

 

 

17. Digər passivlər

 

 

 

 

 

0,00

 

18. Kapital

 

 

 

 

0,00

0,00

 

19. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

20. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 11 çıxılsın sətir 19)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balansdankənar öhdəliklər

(min manatla)

 

Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər

 

0-30

31-90

91-180

181-365

365-dən artıq

Cəmi

 

1

2

3

4

5

6

7

 

21. Kredit alətləri

 

 

 

 

 

0,00

 

22. Digər balansdankənar öhdəliklər

 

 

 

 

 

0,00

 

23. Cəmi balansdankənar öhdəliklər (sətir 1+2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

24. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (Sətir 20 çıx sətir 23)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

24.1 (çıx) bloklaşdırılmış hesablar,cəmi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

24.1.1 Mərkəzi Bankda olan hesablar (sətir 2,sütun 2)

 

 

 

 

 

0,00

 

24.1.2 müxbir hesablar (sətir 3)

 

 

 

 

 

0,00

 

24.2 (çıx) girov qoyulmuş qiymətli kağızlar (sətirlər 5 və 6)

 

 

 

 

 

0,00

 

25. Kumulyativ məcmu (sətirlər 4 (4.1+4.2))

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

26. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalıqları (Cədvəl 4_1)

 

X

X

X

X

X

 

27. Hesabat dövrünün son ayına öhdəliklərin orta gündəlik qalığı (Cədvəl 4_2)

 

X

X

X

X

X

 

28. Ani likvidlik əmsalı

 

X

X

X

X

X

 

 

 


 

 

 

 

Poçt rabitəsinin milli operatoru tərəfindən tərtib edilən prudnsil

hsbtların forması, məzmunu və dövriliyinə dair göstərişə

Əlavə 11

 

 

CƏDVƏL PMO_4_1. ÖTƏN AYDA LİKVİD AKTİVLƏRİN GÜNDƏLİK QALIQLARI HAQQINDA HESABAT

 

 

 

(manat və manat ekvivalentində xarici valyuta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(min manatla)

Tarix

Manatla və sərbəst dönərli valyuta ilə olan nağd vəsait

Mərkəzi Bankdakı hesablarda olan qalıq

Azərbaycan Respublikası və xarici ölkə banklarındakı müxbir hesablarda olan vəsait

Yüksək likvidli qiymətli kağızlar

Cəmi

 

Mərkəzi Bank

Azərbaycan Respublikasının dövlət qiymətli kağızları

 

1

2

3

4

5

6

8

 

1

 

 

 

 

 

0

 

2

 

 

 

 

 

0

 

3

 

 

 

 

 

0

 

4

 

 

 

 

 

0

 

5

 

 

 

 

 

0

 

6

 

 

 

 

 

0

 

7

 

 

 

 

 

0

 

8

 

 

 

 

 

0

 

9

 

 

 

 

 

0

 

10

 

 

 

 

 

0

 

11

 

 

 

 

 

0

 

12

 

 

 

 

 

0

 

13

 

 

 

 

 

0

 

14

 

 

 

 

 

0

 

15

 

 

 

 

 

0

 

16

 

 

 

 

 

0

 

17

 

 

 

 

 

0

 

18

 

 

 

 

 

0

 

19

 

 

 

 

 

0

 

20

 

 

 

 

 

0

 

21

 

 

 

 

 

0

 

22

 

 

 

 

 

0

 

23

 

 

 

 

 

0

 

24

 

 

 

 

 

0

 

25

 

 

 

 

 

0

 

26

 

 

 

 

 

0

 

27

 

 

 

 

 

0

 

28

 

 

 

 

 

0

 

29

 

 

 

 

 

0

 

30

 

 

 

 

 

0

 

31

 

 

 

 

 

0

 

Cəmi

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivlərin orta gündəlik qalığı

 

 

 

 

 

Poçt rabitəsinin milli operatoru tərəfindən tərtib edilən prudnsil hsbtların forması, məzmunu və dövriliyinə dair göstərişə

Əlavə 12

 

CƏDVƏL PMO_4_2. ÖTƏN AYDAKI ÖHDƏLİKLƏRİN GÜNDƏLİK QALIQLARI HAQQINDA HESABAT

(manat və manat ekvivalentində xarici valyuta)

 

 

 

 

(min manatla)

Tarix

Hüquqi və fiziki şəxslərin poçt hesabları

Ödəniş müddəti bitmiş və ödəniş müddətinə 1-7 gün qalmış müddətli öhdəliklər

Vəsaitlərdən istifadəyə başlanması tarixinə məhdudiyyət qoyulmayan və geri çağırıla bilinməyən açılmış kredit xətləri

Cəmi

1

2

3

4

5

1

 

 

 

0

2

 

 

 

0

3

 

 

 

0

4

 

 

 

0

5

 

 

 

0

6

 

 

 

0

7

 

 

 

0

8

 

 

 

0

9

 

 

 

0

10

 

 

 

0

11

 

 

 

0

12

 

 

 

0

13

 

 

 

0

14

 

 

 

0

15

 

 

 

0

16

 

 

 

0

17

 

 

 

0

18

 

 

 

0

19

 

 

 

0

20

 

 

 

0

21

 

 

 

0

22

 

 

 

0

23

 

 

 

0

24

 

 

 

0

25

 

 

 

0

26

 

 

 

0

27

 

 

 

0

28

 

 

 

0

29

 

 

 

0

30

 

 

 

0

31

 

 

 

0

Cəmi

0

0

0

0

 

 

 

 

 

Öhdəliklərin orta gündəlik qalığı

 

 


 

 

Poçt rabitəsinin milli operatoru tərəfindən tərtib edilən prudnsil

hsbtların forması, məzmunu və dövriliyinə dair göstərişə

Əlavə 13

 

CƏDVƏL PMO_5. MİLLİ OPERATOR TƏRƏFİNDƏN CƏLB OLUNMUŞ BÜTÜN VƏSAİTLƏR (poçt əmanətləri istisna olmaqla) HAQQINDA HESABAT

 

 

 

 

 

 

 

 

(min manatla)

 

 

Təşkilatın adı

Qalıq məbləği

Təşkilatın yerləşdiyi ölkə

Öhdəliyin forması

Valyutanın növü

Faiz dərəcəsi

Müqavilə üzrə cəlb olunduğu tarix

Müqavilə üzrə ödənilməsi tarixi

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

Milli valyutada alınmış vəsaitlər (cəmi)

0

X

X

X

X

X

X

 

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Xarici valyutada alınmış vəsait (cəmi)

0

X

X

X

X

X

X

 

2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Poçt rabitəsinin milli operatoru tərəfindən tərtib edilən prudnsil hsbtların forması, məzmunu və dövriliyinə dair göstərişə

Əlavə 14

 

CƏDVƏL PMO_6. POÇT ƏMANƏTLƏRİNİN TƏRKİBİ VƏ STRUKTURU BARƏDƏ

M Ə L U M A T

(min manatla)

Poçt əmanətlərin məbləği

Müddətli əmanətlər

Tələb olunanadək

Cəmi məbləğ

Milli valyutada

Xarici valyutada

Milli valyutada

Xarici valyutada

Məbləğ

Əmanətçilərin sayı

Məbləğ

Əmanətçilərin sayı

Məbləğ

Əmanətçilərin sayı

Məbləğ

Əmanətçilərin sayı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Fiziki şəxslərin poçt əmanətləri, cəmi

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1.1. 1000 manata kimi

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

1.2. 1000 manatdan 3000 manata kimi

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

1.3. 3000 manatdan 5000 manata kimi

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

1.4. 5000 manatdan 10000 manata kimi

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

1.5. 10000 manatdan 30000 manata kimi

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

1.6. 30000 manatdan yuxarı

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

2. Hüquqi şəxslərin poçt əmanətləri, cəmi

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00