AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

 

 

Aktın növü

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ BANKIN İDARƏ HEYƏTİNİN QƏRARI

Qəbul edildiyi tarix

26.02.2015

Qeydiyyat nömrəsi

11/6

Adı

“Ödəniş statistikası hesabatının tərtibi və təqdim edilməsi haqqında Təlimat”da dəyişikliklər edilməsi barədə

Rəsmi dərc edildiyi mənbə

 

Qüvvəyə minmə tarixi

11.03.2015

Azərbaycan Respublikasının Vahid hüquqi təsnifatı üzrə indeks kodu

100.060.020

Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi

23201502260116

Hüquqi aktın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix

10.03.2015

 

 

Son dövrdə ödəniş sistemlərində tətbiq edilən texnoloji yenilikləri nəzərə alaraq nağdsız ödəniş dövriyyəsi üzrə statistik hesabatların təkmilləşdirilməsi, habelə ödəniş statistikasının keyfiyyətinin artırılması üçün statistik vahidlərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti "Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 22.0.17-ci və 63-cü, "Banklar haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 46.1-ci maddələrinə əsasən

 

Q Ə R A R A   A L I R:

 

1. "Ödəniş statistikası hesabatının tərtibi və təqdim edilməsi haqqında Təlimat"da dəyişikliklər təsdiq edilsin (əlavə olunur);

2. Hüquq departamentinə (R.Məlikova) tapşırılsın ki, bu Qərarın 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə təqdim olunmasını təmin etsin.

 

 

Sədr                                                                                                                                                    Elman Rüstəmov

 

 


 

 

Təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Respublikasının

Mərkəzi Bankı

Qərar ¹ 11/6

26 fevral 2015-ci il

 

 

“Ödəniş statistikası hesabatının tərtibi və təqdim edilməsi haqqında Təlimat”da dəyişikliklər

 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin 2013-cü il 18 dekabr tarixli 25/3 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ödəniş statistikası hesabatının tərtibi və təqdim edilməsi haqqında Təlimat”da aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. 1.2-ci bənddə “filiallarının” sözündən sonra “, prosessinq fəaliyyətini həyata keçirən xidmət mərkəzlərinin” sözləri əlavə edilsin;

2. 2.0.12-ci və 2.0.13-cü yarımbəndlər aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“2.0.12. saxta/surəti çıxarılmış kartla (Counterfeit/Skimming) fırıldaqçılıq əməliyyatları – maqnit lentin surətinin çıxarılması/dəyişdirilməsi və kartın üzərindəki məlumatların dəyişdirilməsi ilə saxtalaşdırılmış və ya qanunsuz olaraq hazırlanmış ödəniş kartlarının istifadəsi nəticəsində baş vermiş fırıldaqçılıq hadisəsi. Surət çıxarma (Skimming) həqiqi kartın maqnit lentində olan məlumatların surətinin çıxarılması ilə maqnit lentinin saxtakarlığı formasıdır;

2.0.13. kart təqdim edilmədən (CNP) fırıldaqçılıq əməliyyatları – kart sahibinin icazəsi olmadan ona məxsus ödəniş kartının məlumatlarından istifadə edilməklə (fiziki olaraq ödəniş kartı təqdim edilmədən) telefon, e-poçt ünvanı, internet və s. vasitəsilə baş vermiş fırıldaqçılıq hadisəsi;”;

3. 2.0.14-cü yarımbəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda 2.0.15-ci və 2.0.16-cı yarımbəndlər əlavə edilsin:

“2.0.15. təmassız ödəniş kartı – daxilində radiotezlikli identifikator quraşdırılmış və təmassız ödənişlərin aparılmasına imkan verən ödəniş kartı;

2.0.16. təmassız ödəniş – təmassız ödəniş kartının kart istifadəçisi tərəfindən POS-terminala yaxınlaşdırılması ilə aparılan ödəniş əməliyyatı.”;

4. 3.1-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“3.1. Ödəniş statistikası üzrə hesabat (bundan sonra ÖS hesabatı) on iki statistik formadan ibarətdir (Forma ÖS-12 yalnız prosessinq fəaliyyətini həyata keçirən xidmət mərkəzlərinə aiddir):”;

5. 3.1.5-ci yarımbənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“3.1.5. “Statistik vahidin emissiya etdiyi dövriyyədə olan ödəniş kartlarının strukturu haqqında statistik hesabat” formasında (Forma ÖS-5 – əlavə ¹5) hesabat dövrü və hesabat ilinin əvvəlindən dövriyyədə olan ödəniş kartlarının təyinatı (debet kartları, kredit kartları), növündən asılı olaraq ödəniş sistemlərində istifadə olunan ödəniş kartlarının və kart sahiblərinin sayı, əməliyyatların sayı və həcmi əks etdirilir.”;

6. Aşağıdakı məzmunda 3.1.12-ci yarımbənd əlavə edilsin:

“3.1.12. “Prosessinq fəaliyyətini həyata keçirən xidmət mərkəzinin xidmət göstərdiyi maliyyə institutu üzrə statistik hesabat” formasında (Forma ÖS-12 – əlavə ¹12) prosessinq fəaliyyətini həyata keçirən xidmət mərkəzinin xidmət göstərdiyi maliyyə institutunun emissiya etdiyi ödəniş kartları vasitəsilə aparılan əməliyyatlar, dövriyyədə olan ödəniş kartlarının strukturu, maliyyə institutuna məxsus ödəniş xidməti şəbəkəsində digər maliyyə institutlarının emissiya etdiyi ödəniş kartları ilə aparılan əməliyyatlar, ödəniş avadanlıqlarının sayı haqqında məlumatlar əks olunur. Bu forma xidmət olunan hər bir maliyyə institutu üzrə ayrıca tərtib olunur.

3.1.12.1. Formanın “Maliyyə institutunun emissiya etdiyi ödəniş kartları vasitəsilə aparılan əməliyyatlar” hissəsində prosessinq fəaliyyətini həyata keçirən xidmət mərkəzinin xidmət göstərdiyi maliyyə institutunun emissiya etdiyi ödəniş kartlarından istifadə etməklə ödəniş xidməti şəbəkəsi vasitəsilə ölkədaxili və ölkəxarici əməliyyatların hesabat dövrü və hesabat ilinin əvvəlindən sayı və həcmi haqqında məlumatlar əks olunur.

3.1.12.2. Formanın “Maliyyə institutuna məxsus ödəniş xidməti şəbəkəsində digər maliyyə institutlarının emissiya etdiyi ödəniş kartları ilə aparılan əməliyyatlar” hissəsində prosessinq fəaliyyətini həyata keçirən xidmət mərkəzinin xidmət göstərdiyi maliyyə institutuna məxsus ödəniş xidməti şəbəkəsində digər rezident və qeyri-rezident maliyyə institutlarının emissiya etdiyi ödəniş kartları ilə aparılan əməliyyatların sayı və həcmi ödəniş növləri (nağd pulun çıxarılması və ödənişlərin həyata keçirilməsi) və ödəniş kartlarının kateqoriyaları (Visa, MasterCard, American Express və digər beynəlxalq ödəniş sistemləri) üzrə təsnifləşdirilir.

3.1.12.3. Formanın “Maliyyə institutuna məxsus ödəniş avadanlıqlarının sayı” hissəsində prosessinq fəaliyyətini həyata keçirən xidmət mərkəzinin xidmət göstərdiyi maliyyə institutuna məxsus ödəniş avadanlıqlarının sayı əks olunur.

3.1.12.4. Formanın “Maliyyə institutunun emissiya etdiyi dövriyyədə olan ödəniş kartlarının strukturu” hissəsində prosessinq fəaliyyətini həyata keçirən xidmət mərkəzinin xidmət göstərdiyi maliyyə institutuna məxsus hesabat dövrünün sonuna dövriyyədə olan ödəniş kartlarının kateqoriyalarından asılı olaraq ödəniş sistemlərində istifadə olunan ödəniş kartlarının sayı əks etdirilir.”;

7. Aşağıdakı məzmunda 3.3-cü bənd əlavə edilsin:

“3.3. ÖS-1 və ÖS-5 hesabat formalarında, habelə ÖS-12 hesabat formasının “Maliyyə institutunun emissiya etdiyi ödəniş kartları vasitəsilə aparılan əməliyyatlar” hissəsində ödəniş kartları vasitəsilə həyata keçirilən ödənişlər (ödəniş kartına pul vəsaitlərinin daxil olması ilə bağlı əməliyyatların sayı və həcmi istisna olmaqla) və nağd pulun çıxarılması üzrə əməliyyatların sayı və həcmi əks olunur.”;

8. 4.1-ci bənddə “formaları” sözündən əvvəl “; ÖS-12” sözü əlavə edilsin;

9. “Ödəniş statistikası hesabatının tərtibi və təqdim edilməsi haqqında Təlimat”a Əlavə ¹ 1, Əlavə ¹ 2, Əlavə ¹ 3, Əlavə ¹ 4, Əlavə ¹ 5, Əlavə ¹ 7, Əlavə ¹ 10 yeni redaksiyada verilsin və Əlavə ¹ 12 əlavə olunsun (əlavə olunur).

 

 


 

 

 

"Ödəniş statistikası hesabatının tərtibi və təqdim edilməsi haqqında Təlimat"a

 

 

 

 

 

 

      Əlavə ¹1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma ÖS-1 (Ödəniş Statistikası)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aylıq

 

 

 

 

 

Statistik vahidin adı:

 

Hesabat statistik vahid tərəfindən hesabat dövründən

 

 

 

Hesabat dövrü:

 

sonrakı ayın 10 iş günü müddətində Mərkəzi Banka təqdim olunur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Statistik vahidin emissiya etdiyi debet və kredit kartları vasitəsilə aparılan əməliyyatlar haqqında statistik hesabat

 

Bölmələrin
 N-siGöstəricilərin adı

sətirlərin
 şifrləri

Ümumi əməliyyatlar

ondan
Statistik vahidə məxsus ödəniş xidməti şəbəkəsində aparılan əməliyyatlar

Hesabat ayı üzrə

Hesabat ilinin əvvəlindən

Hesabat ayı üzrə

Hesabat ilinin əvvəlindən

sayı (ədəd)

həcmi (AZN)

sayı (ədəd)

həcmi (AZN)

sayı (ədəd)

həcmi (AZN)

sayı (ədəd)

həcmi (AZN)

1

Statistika vahidin emissiya etdiyi debet və kredit kartları vasitəsilə aparılan əməliyyatlar (sətir29+sətir 57)

1

0

0

0

0

0

0

0

0

 

          o cümlədən:

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Ölkəxarici əməliyyatlar  (sətir 31+ sətir 59)

3

0

0

0

0

x

x

x

x

 

        onlardan ödəniş avadanlığı vasitəsilə nağd pulun çıxarılması (sətir 32+sətir 60)

4

0

0

0

0

x

x

x

x

 

        onlardan ödəniş avadanlığı vasitəsilə ödənişlərin həyata keçirilməsi (sətir 33+ sətir 61)

5

0

0

0

0

x

x

x

x

 

        onlardan elektron ticarət vasitəsilə mal, iş və ya xidmətlərin dəyərinin ödənilməsi (sətir 34+ sətir 62)

6

0

0

0

0

x

x

x

x

1.2

Ölkədaxili əməliyyatlar  (sətir 35+sətir 63)

7

0

0

0

0

0

0

0

0

 

           ondan xarici valyutada    (sətir 36+sətir 64)

8

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.1

Bankomatlar üzrə əməliyyatlar   (sətir 37+sətir 65)

9

0

0

0

0

0

0

0

0

 

         ondan xarici valyutada   (sətir 38+sətir 66)

10

0

0

0

0

0

0

0

0

 

     Bankomatlar vasitəsilə nağd pulun çıxarılması (sətir 39+ sətir 67)

11

0

0

0

0

0

0

0

0

 

         ondan xarici valyutada  (sətir 40+sətir 68)

12

0

0

0

0

0

0

0

0

 

     Bankomatlar vasitəsi ilə  ödənişlərin həyata keçirilməsi (sətir 41+sətir 69)

13

0

0

0

0

0

0

0

0

 

         ondan xarici valyutada (sətir 42+sətir 70)

14

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.2

POS-terminallar üzrə əməliyyatlar  (sətir 43+sətir 71)

15

0

0

0

0

0

0

0

0

 

          ondan xarici valyutada (sətir 44+sətir 72)

16

0

0

0

0

0

0

0

0

 

    POS-terminallar vasitəsilə nağd pulun çıxarılması  (sətir 45+sətir 73)

17

0

0

0

0

0

0

0

0

 

          ondan xarici valyutada   (sətir 46+sətir 74)

18

0

0

0

0

0

0

0

0

 

    POS-terminallar vasitəsi ilə ödənişlərin həyata keçirilməsi  (sətir 47+sətir75)

19

0

0

0

0

0

0

0

0

 

                    ondan xarici valyutada (sətir 48+sətir 76)

20

0

0

0

0

0

0

0

0

 

         o cümlədən  POS-terminallar üzrə təmassız ödənişlər (sətir 49+sətir 77)

21

0

0

0

0

0

0

0

0

 

                    ondan xarici valyutada (sətir 50+sətir 78)

22

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.3

Ödəniş terminalları üzrə əməliyyatlar  (sətir 51+sətir 79)

23

0

0

0

0

0

0

0

0

 

          ondan xarici valyutada   (sətir 52+sətir 80)

24

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.4

Elektron ticarət vasitəsilə mal, iş və ya xidmətlərin dəyərinin ödənilməsi (sətir 53+sətir 81)

25

0

0

0

0

0

0

0

0

 

         ondan xarici valyutada   (sətir 54+sətir 82)

26

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.5

Digər əməliyyatlar  (sətir 55+sətir 83)

27

0

0

0

0

0

0

0

0

 

         ondan xarici valyutada   (sətir 56+sətir 84)

28

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Statistik vahidin emissiya etdiyi debet kartları vasitəsilə aparılan əməliyyatlar (sətir 31+sətir 35)

29

0

0

0

0

0

0

0

0

 

          o cümlədən:                

30

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Ölkəxarici əməliyyatlar

31

0

0

0

0

x

x

x

x

 

        onlardan ödəniş avadanlığı vasitəsilə nağd pulun çıxarılması

32

 

 

 

 

x

x

x

x

 

        onlardan ödəniş avadanlığı vasitəsilə ödənişlərin həyata keçirilməsi

33

 

 

 

 

x

x

x

x

 

        onlardan elektron ticarət vasitəsilə mal, iş və ya xidmətlərin dəyərinin ödənilməsi 

34

 

 

 

 

x

x

x

x

2.2

Ölkədaxili əməliyyatlar  (sətir 37+sətir 43+sətir 51+sətir 53+sətir 55)

35

0

0

0

0

0

0

0

0

 

         ondan xarici valyutada   (sətir 38+sətir 44+sətir 52+sətir 54+sətir 56)

36

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1

Bankomatlar üzrə əməliyyatlar   (sətir 39+sətir 41)

37

0

0

0

0

0

0

0

0

 

          ondan xarici valyutada      (sətir 40+ sətir 42)

38

0

0

0

0

0

0

0

0

 

          Bankomatlar vasitəsilə nağd pulun çıxarılması

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ondan xarici valyutada

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Bankomatlar vasitəsi ilə  ödənişlərin həyata keçirilməsi 

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ondan xarici valyutada

42

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2

POS-terminallar üzrə əməliyyatlar  (sətir 45+sətir 47)

43

0

0

0

0

0

0

0

0

 

          ondan xarici valyutada   (sətir 46+ sətir 48)

44

0

0

0

0

0

0

0

0

 

         POS-terminallar vasitəsilə nağd pulun çıxarılması

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ondan xarici valyutada

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         POS-terminallar vasitəsi ilə  ödənişlərin həyata keçirilməsi

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ondan xarici valyutada

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         o cümlədən  POS-terminallar üzrə təmassız ödənişlər

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ondan xarici valyutada

50

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3

Ödəniş terminalları üzrə əməliyyatlar

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ondan xarici valyutada  

52

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4

Elektron ticarət vasitəsilə mal, iş və ya xidmətlərin dəyərinin ödənilməsi

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ondan xarici valyutada  

54

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5

Digər əməliyyatlar

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ondan xarici valyutada

56

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Statistik vahidin emissiya etdiyi kredit kartları vasitəsilə aparılan əməliyyatlar (sətir 59+ sətir 63)

57

0

0

0

0

0

0

0

0

 

          o cümlədən:                                                                           

58

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Ölkəxarici əməliyyatlar

59

0

0

0

0

x

x

x

x

 

        onlardan ödəniş avadanlığı vasitəsilə nağd pulun çıxarılması

60

 

 

 

 

x

x

x

x

 

        onlardan ödəniş avadanlığı vasitəsilə ödənişlərin həyata keçirilməsi

61

 

 

 

 

x

x

x

x

 

        onlardan elektron ticarət vasitəsilə mal, iş və ya xidmətlərin dəyərinin ödənilməsi

62

 

 

 

 

x

x

x

x

3.2

Ölkədaxili əməliyyatlar   (sətir 65+sətir 71+sətir 79+sətir 81+sətir 83)

63

0

0

0

0

0

0

0

0

 

          ondan xarici valyutada   (sətir 66+sətir 72+sətir 80+sətir 82+sətir 84)

64

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2.1

Bankomatlar üzrə əməliyyatların  (sətir 67+sətir 69)

65

0

0

0

0

0

0

0

0

 

          ondan xarici valyutada  (sətir 68+sətir 70)

66

0

0

0

0

0

0

0

0

 

     Bankomatlar vasitəsilə nağd pulun çıxarılması

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ondan xarici valyutada

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bankomatlar vasitəsi ilə ödənişlərin həyata keçirilməsi

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ondan xarici valyutada

70

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2

POS-terminallar üzrə əməliyyatlar  (sətir 73+sətir 75)

71

0

0

0

0

0

0

0

0

 

         ondan xarici valyutada  (sətir 74+sətir 76)

72

0

0

0

0

0

0

0

0

 

     POS-terminallar vasitəsilə nağd pulun çıxarılması

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ondan xarici valyutada

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     POS-terminallar vasitəsi ilə ödənişlərin həyata keçirilməsi

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ondan xarici valyutada

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         o cümlədən  POS-terminallar üzrə təmassız ödənişlər

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ondan xarici valyutada

78

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3

Ödəniş terminalları üzrə əməliyyatlar

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ondan xarici valyutada 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4

Elektron ticarət vasitəsilə mal, iş və ya xidmətlərin dəyərinin ödənilməsi

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ondan xarici valyutada  

82

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5

Digər əməliyyatlar

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ondan xarici valyutada  

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

                                           "Ödəniş statistikası hesabatının tərtibi və təqdim edilməsi haqqında Təlimat"a

 

 

                                                                     Əlavə ¹2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Forma ÖS-2 (Ödəniş Statistikası) 

 

 

                                     Aylıq

 

 

                                       Hesabat statistik vahid tərəfindən hesabat dövründən

 

 

                                          sonrakı ayın 10 iş günü müddətində Mərkəzi Banka təqdim olunur

 

 

 

 

 

 

Statistik vahidin adı:

 

Hesabat dövrü:

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistik vahidə məxsus ödəniş avadanlıqlarının sayı haqqında statistik hesabat

 

 

 

 

 

sayı (ədəd)

Bölmələrin
 N-si

Göstəricilərin adı

 sətirlərin
 şifrləri

Hesabat ayı üzrə

Hesabat ilinin əvvəlindən

1

Bankomat

1

 

 

 

Quraşdırılmış bankomatların sayı (dövrün əvvəlinə)

2

 

 

 

   Dövr ərzində quraşdırılmışdır

3

 

 

 

        ondan nağd pul qəbuletmə funksiyalı (cash-in)

4

 

 

 

   Dövr ərzində silinmişdir

5

 

 

 

        ondan nağd pul qəbuletmə funksiyalı (cash-in)

6

 

 

 

Quraşdırılmış bankomatların sayı (dövrün sonuna)
(sətir 2+ sətir 3 - sətir 5)

7

0

x

 

      ondan nağd pul qəbuletmə funksiyalı (cash-in)

8

 

 

2

POS terminal

9

 

 

 

Quraşdırılmış POS terminalların sayı (dövrün əvvəlinə)

10

 

 

 

Dövr ərzində quraşdırılmışdır

11

 

 

 

     ondan təmassız ödənişləri qəbul edən POS-terminallar

12

 

 

 

Dövr ərzində silinmişdir

13

 

 

 

      ondan təmassız ödənişləri qəbul edən POS-terminallar

14

 

 

 

Quraşdırılmış POS terminalların sayı (dövrün sonuna)
(sətir 10 + sətir 11- sətir 13)

15

0

x

 

                  ondan təmassız ödənişləri qəbul edən POS-terminallar

16

 

x

 

        Pərakəndə ticarət, ictimai iaşə və xidmət müəssisələrində quraşdırılmış

17

 

x

 

                  ondan təmassız ödənişləri qəbul edən POS-terminallar

18

 

 

3

Ödəniş terminalları

19

 

 

 

Quraşdırılmış ödəniş terminallarının sayı (dövrün əvvəlinə)

20

 

 

 

    Dövr ərzində quraşdırılmışdır

21

 

 

 

    Dövr ərzində silinmişdir

22

 

 

 

Quraşdırılmış ödəniş terminallarının sayı (dövrün sonuna)
(sətir 20 + sətir 21- sətir 22)

23

0

x

 

 


 

 

 

 

 

"Ödəniş statistikası hesabatının tərtibi və təqdim edilməsi haqqında  Təlimat"a

 

 

 

 

 

 

 

  Əlavə ¹3

 

 

 

 

 

                 Forma ÖS-3 (Ödəniş Statistikası)

 

 

 

 

Aylıq

 

 

 

                                                     Hesabat statistik vahid tərəfindən hesabat dövründən

 

 

 

                                         sonrakı ayın 10 iş günü müddətində Mərkəzi Banka təqdim olunur

 

Statistik vahidin adı:

 

 

Hesabat dövrü:

 

Statistik vahidə məxsus ödəniş avadanlıqlarının regionlar üzrə yerləşdirilməsi haqqında statistik hesabat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sayı (ədəd)

Bölmələrin
 N-si

Regionun adı

sətirlərin
 şifrləri

Hesabat dövrünün sonuna

Bankomatlar (ATM)

POS terminallar

Ödəniş
terminallar

Cəmi

ondan
nağd pul qəbul edən (cash in)

Cəmi

ondan:

Təmassız ödənişləri qəbul edən  POS terminalların sayı

Pərakəndə ticarət, ictimai iaşə və xidmət müəssisələrində quraşdırılmış

ondan:

Təmassız ödənişləri qəbul edən  POS terminalların sayı

1

Bakı

1

 

 

 

 

 

 

 

2

Abşeron iqtisadi rayonu

2

0

0

0

0

0

0

0

 

o cümlədən:

3

 

 

Xızı rayonu

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Abşeron rayonu

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Xırdalan şəhəri

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumqayıt şəhəri

7

 

 

 

 

 

 

 

3

Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu

8

0

0

0

0

0

0

0

 

o cümlədən:

9

 

 

Ağstsafa

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Daşkəsən

11

 

 

 

 

 

 

 

 

Gədəbəy

12

 

 

 

 

 

 

 

 

Gəncə şəhəri

13

 

 

 

 

 

 

 

 

Naftalan şəhəri

14

 

 

 

 

 

 

 

 

Goranboy

15

 

 

 

 

 

 

 

 

Göygöl

16

 

 

 

 

 

 

 

 

Qazax

17

 

 

 

 

 

 

 

 

Samux

18

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəmkir

19

 

 

 

 

 

 

 

 

Tovuz

20

 

 

 

 

 

 

 

4

Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu

21

0

0

0

0

0

0

0

 

o cümlədən:

22

 

 

Balakən

23

 

 

 

 

 

 

 

 

Qax

24

 

 

 

 

 

 

 

 

Qəbələ

25

 

 

 

 

 

 

 

 

Oğuz

26

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəki

27

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakatala

28

 

 

 

 

 

 

 

5

Lənkəran iqtisadi rayonu

29

0

0

0

0

0

0

0

 

o cümlədən:

30

 

 

Astara

31

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəlilabad

32

 

 

 

 

 

 

 

 

Lerik

33

 

 

 

 

 

 

 

 

Lənkəran  

34

 

 

 

 

 

 

 

 

Masallı

35

 

 

 

 

 

 

 

 

Yardımlı

36

 

 

 

 

 

 

 

6

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu

37

0

0

0

0

0

0

0

 

o cümlədən:

38

 

 

Şabran

39

 

 

 

 

 

 

 

 

Xaçmaz

40

 

 

 

 

 

 

 

 

Quba

41

 

 

 

 

 

 

 

 

Qusar

42

 

 

 

 

 

 

 

 

Siyəzən

43

 

 

 

 

 

 

 

7

Aran iqtisadi rayonu

44

0

0

0

0

0

0

0

 

o cümlədən:

45

 

 

Ağcabədi

46

 

 

 

 

 

 

 

 

Ağdaş

47

 

 

 

 

 

 

 

 

Bərdə

48

 

 

 

 

 

 

 

 

Beyləqan

49

 

 

 

 

 

 

 

 

Biləsuvar

50

 

 

 

 

 

 

 

 

Göyçay

51

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacıqabul

52

 

 

 

 

 

 

 

 

İmişli

53

 

 

 

 

 

 

 

 

Kürdəımir

54

 

 

 

 

 

 

 

 

Neftçala

55

 

 

 

 

 

 

 

 

Saatlı

56

 

 

 

 

 

 

 

 

Salyan

57

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabirabad

58

 

 

 

 

 

 

 

 

Ucar

59

 

 

 

 

 

 

 

 

Yevlax

60

 

 

 

 

 

 

 

 

Zərdab

61

 

 

 

 

 

 

 

 

Şirvan

62

 

 

 

 

 

 

 

 

Mingəçevir şəhəri

63

 

 

 

 

 

 

 

8

Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu

64

0

0

0

0

0

0

0

 

o cümlədən:

65

 

 

Ağdam

66

 

 

 

 

 

 

 

 

Tərtər

67

 

 

 

 

 

 

 

 

Xocavənd

68

 

 

 

 

 

 

 

 

Xocalı

69

 

 

 

 

 

 

 

 

Şuşa

70

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəbrayıl

71

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizuli

72

 

 

 

 

 

 

 

 

Xankəndi

73

 

 

 

 

 

 

 

9

Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu

74

0

0

0

0

0

0

0

 

o cümlədən:

75

 

 

Kəlbəcər

76

 

 

 

 

 

 

 

 

Laçın

77

 

 

 

 

 

 

 

 

Zəngilan

78

 

 

 

 

 

 

 

 

Qubadlı

79

 

 

 

 

 

 

 

10

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu

80

0

0

0

0

0

0

0

 

o cümlədən:

81

 

 

Ağsu

82

 

 

 

 

 

 

 

 

İsmayıllı

83

 

 

 

 

 

 

 

 

Qobustan

84

 

 

 

 

 

 

 

 

Şamaxı

85

 

 

 

 

 

 

 

11

Naxçıvan MR 

86

0

0

0

0

0

0

0

 

o cümlədən:

87

 

 

Naxçıvan şəhəri

88

 

 

 

 

 

 

 

 

Babək

89

 

 

 

 

 

 

 

 

Culfa

90

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordubad

91

 

 

 

 

 

 

 

 

Kəngərli

92

 

 

 

 

 

 

 

 

Sədərək

93

 

 

 

 

 

 

 

 

Şərur

94

 

 

 

 

 

 

 

 

Şahbuz

95

 

 

 

 

 

 

 

 

CƏMİ

96

0

0

0

0

0

0

0

 

 


 

 

                                            "Ödəniş statistikası hesabatının tərtibi və təqdim edilməsi haqqında  Təlimat"a

 

 

 

Əlavə ¹4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Forma ÖS-4 (Ödəniş Statistikası) 

 

 

 

Aylıq

 

 

                                       Hesabat statistik vahid tərəfindən hesabat dövründən

 

 

                                      sonrakı ayın 10 iş günü müddətində Mərkəzi Banka təqdim olunur

 

 

 

 

Statistik vahidin adı:

 

 

Hesabat dövrü:

 

 

 

 

 

 

 

Dövriyyədə olan ödəniş kartlarının sayı haqqında statistik hesabat

 

 

 

 

 

sayı (ədəd)

Bölmələrin
 N-si

Göstəricilərin adı

sətirlərin
 şifrləri

Hesabat ayı üzrə

Hesabat ilinin əvvəlindən

1

Dövriyyədə olan ödəniş kartlarının ümumi sayı (dövrün əvvəlinə)

1

 

 

 

   o cümlədən təmassız ödəniş kartlarının sayı  

2

 

 

2

Hesabat dövrü ərzində dövriyyəyə buraxılmışdır

3

 

 

 

   o cümlədən təmassız ödəniş kartlarının sayı   

4

 

 

3

Hesabat dövrü ərzində dövriyyədən çıxarılmışdır

5

 

 

 

   o cümlədən təmassız ödəniş kartlarının sayı   

6

 

 

4

Dövriyyədə olan ödəniş kartlarının ümumi sayı (dövrün sonuna)
 (sətir 1 + sətir 3 + sətir 5)

7

0

x

 

   o cümlədən təmassız ödəniş kartlarının sayı  (sətir 2 + sətir 4 + sətir 6)

8

0

x

5

Dövriyyədə olan istifadə edilməyən ödəniş kartlarının sayı

9

 

x

 

  o cümlədən təmassız ödəniş kartlarının sayı   

10

 

x

 

 


 

 

"Ödəniş statistikası hesabatının tərtibi və təqdim edilməsi haqqında Təlimat"a

 

 

 

 

 

 

      Əlavə ¹5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma ÖS-5 (Ödəniş Statistikası) 

 

 

 

 

Aylıq

 

 

 

 

  Hesabat statistik vahid tərəfindən hesabat dövründən

 

 

 

 

sonrakı ayın 10 iş günü müddətində Mərkəzi Banka təqdim olunur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistik vahidin adı:

 

 

Hesabat dövrü:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistik vahidin emissiya etdiyi dövriyyədə olan ödəniş kartlarının strukturu haqqında statistik hesabat

Bölmələrin
 N-si

Göstəricilərin adı

sətirlərin
 şifrləri

Hesabat ayı üzrə

Əməliyyatların

(dövrün sonuna)

Hesabat ayı üzrə

Hesabat ilinin əvvəlindən

Kartların sayı

Kart sahiblərinin
 sayı

sayı (ədəd)

həcmi (AZN)

sayı (ədəd)

həcmi (AZN)

 

Dövriyyədə olan ödəniş kartlarının ümumi sayı,
((sətir 4+sətir 15); (sətir 34); (sətir 38); (sətir 18+sətir 24+sətir 30)                     ("Kart sahiblərinin sayı" sütunu üzrə istisna olmaqla))                                                                                                                                                                                                                                                             

1

0

 

0

0

0

0

 

      o cümlədən dövriyyədə olan təmassız ödəniş kartlarının ümumi sayı

2

0

0

0

0

0

0

1

Təyinatına görə:

3

 

1.1

       Debet kartlar

4

0

0

0

0

0

0

 

       o cümlədən təmassız ödəniş kartları  

5

 

 

 

 

 

 

1.1.1

         sosial kartlar

6

0

0

0

0

0

0

 

              əmək pensiyası kartı

7

 

 

 

 

 

 

 

              sosial müavinət kartı

8

 

 

 

 

 

 

 

                 təhsil təqaüdü kartı

9

 

 

 

 

 

 

 

                 digər sosial kartlar

10

 

 

 

 

 

 

1.1.2

         əmək haqqı kartları

11

0

0

0

0

0

0

 

              dövlət orqanları, dövlət müəssisə və təşkilatları üzrə

12

 

 

 

 

 

 

 

              qeyri-dövlət müəssisə və təşkilatları üzrə

13

 

 

 

 

 

 

1.1.3

             digər debet kartlar

14

 

 

 

 

 

 

1.2

       Kredit kartlar

15

 

 

 

 

 

 

 

       o cümlədən təmassız ödəniş kartları  

16

 

 

 

 

 

 

2

Ödəniş sistemləri kateqoriyalarına görə:

17

 

2.1

VİSA

18

0

 

0

0

0

0

 

Visa Electron (I)

19

 

x

 

 

 

 

 

Visa Classic  (II)

20

 

x

 

 

 

 

 

Visa Gold (III)

21

 

x

 

 

 

 

 

Visa Platinium (IV)

22

 

x

 

 

 

 

 

Digər

23

 

x

 

 

 

 

2.2

MASTERCARD

24

0

 

0

0

0

0

 

Maestro /Cirrus (I)

25

 

x

 

 

 

 

 

MasterCard Standard (II)

26

 

x

 

 

 

 

 

MasterCard Gold (III)

27

 

x

 

 

 

 

 

MasterCard Platinium (IV)

28

 

x

 

 

 

 

 

Digər

29

 

x

 

 

 

 

2.3

Digər ödəniş sistemləri üzrə:

30

0

0

0

0

0

0

 

American Express

31

 

 

 

 

 

 

 

Diners Club

32

 

 

 

 

 

 

 

Digər hesablaşma sistemləri

33

 

 

 

 

 

 

3

Məlumatların karta daxil edilməsi üsuluna görə
(sətr 1)

34

0

x

0

0

0

0

 

yalnız maqnit lentli

35

 

x

 

 

 

 

 

yalnız çipli (mikroprosessorlu)

36

 

x

 

 

 

 

 

hibrid (maqnit lentli və mikroprosessorlu)

37

 

x

 

 

 

 

4

 İstifadə olunduğu əraziyə görə
(sətr 1)

38

0

x

0

0

0

0

 

beynəlxalq

39

 

x

 

 

 

 

 

lokal

40

 

x

 

 

 

 

 

 


 

                                                                                                                                                           "Ödəniş statistikası hesabatının tərtibi və təqdim edilməsi haqqında  Təlimat"a

 

 

 

                                                                 Əlavə ¹7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma ÖS-7 (Ödəniş Statistikası) 

 

 

Aylıq

 

 

  Hesabat statistik vahid tərəfindən hesabat dövründən

 

</