AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

 

 

Aktın növü

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ KOLLEGİYASININ QƏRARI

Qəbul edildiyi tarix

24.02.2017

Qeydiyyat nömrəsi

4

Adı

“Mülki aviasiya sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrinin və fəhlə peşələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası”nın təsdiq edilməsi barədə

Rəsmi dərc edildiyi mənbə

 

Qüvvəyə minmə tarixi

10.03.2017

Azərbaycan Respublikasının Vahid hüquqi təsnifatı üzrə indeks kodu

180.040.010

Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi

15201702240004

Hüquqi aktın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix

09.03.2017

 

 

“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin və Azərbaycan Respublikasının Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 14 dekabr tarixli 706 nömrəli Fərmanının 4-cü hissəsinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə “Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 15 aprel tarixli 122 nömrəli Fərmanının 2-ci hissəsinin dördüncü abzasını və “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 16 fevral tarixli 386 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 5.10-cu bəndini rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Kollegiyası

 

qərara alır:

 

1. “Mülki aviasiya sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrinin və fəhlə peşələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Kollegiyasının 2000-ci il 18 dekabr tarixli 17-1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mülki aviasiya sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası” (hissə-57) və “Mülki aviasiya sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası”na (hissə-57) əlavələr və dəyişikliklər” 2004-cü il 14 iyul tarixli 9-1 nömrəli Kollegiya qərarları ləğv edilsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Aparatının Hüquq şöbəsinə (G.İsgəndərova) tapşırılsın ki, bu Qərarın qəbul edildiyi gündən 3 (üç) gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Ədliyyə Nazirliyinə təqdim olunmasını təmin etsin.

4. Ümumi şöbəyə (L.Abdullayeva) tapşırılsın ki, bu Qərarın bir nüsxəsinin Mülki Aviasiya Administrasiyasına çatdırılmasını təmin etsin.

5. Bu Qərarın icrasına nəzarət nazir müavini İ. İsayevə həvalə edilsin.

 

 

Kollegiyanın sədri                                                                                   Səlim Müslümov

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Kollegiyasının 2017-ci il 24 fevral tarixli 4 ¹-li qərarı ilə təsdiq edilib

 

 

Mülki aviasiya sahəsinə aid olan vəzifələrin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası

 

ÜMUMİ MÜDDƏALAR

 

Mülki aviasiya sahəsinə aid olan vəzifələrin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası (bundan sonra - “kitabça”) Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 57-ci və 156-cı maddələrinin 2-ci hissələrinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə hazırlanmışdır.

“Mülki aviasiya sahəsinə aid olan vəzifələrin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası”nda  vəzifənin tarif-ixtisas xüsusiyyətləri 3 bölmədən ibarətdir:

“Əmək funksiyası” bölməsində bu vəzifəni tutan işçinin görməli olduğu işlərin məzmunu;

“Bilməlidir” bölməsində işçinin qanunvericilik aktları və digər normativ sənədləri, eləcə də yerinə yetirilən işin metod və vasitələrini bilməsi kimi tələblər;

“Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri” bölməsində işçinin xüsusi hazırlıq səviyyəsi, ixtisas və iş stajına olan tələblər öz əksini tapmışdır.

Kitabçada göstərilən rəhbər vəzifələrin əməyinin ödəniş dərəcələri bu vəzifəni tutan işçinin təhsilindən, iş stajından və işlədiyi müəssisə və ya onun struktur bölməsindən asılı olaraq müəyyənləşdirilir.

Kitabça mülki aviasiya sahəsində çalışan işçilərin əməyinin ödəniş dərəcələrinin müəyyənləşdirilməsində, kadrların seçilməsi və yerləşdirilməsində, ixtisas və vəzifəsindən asılı olaraq onlardan düzgün istifadə edilməsində, işçilərin attestasiyalarının keçirilməsində və əmək müqavilələrinin (kontraktlarının) bağlanmasında əsas normativ sənəd kimi tətbiq edilir.

İxtisas tələblərinə dair xüsusi hazırlığı və ya iş stajı olmayan, ancaq üzərinə qoyulan vəzifələri keyfiyyətlə yerinə yetirən və lazımi praktiki təcrübəsi olan işçilər attestasiya komissiyasının təklifi ilə hər hansı bir vəzifəyə təyin edilirlər.

Kitabçada öz əksini tapmayan vəzifələrin vəzifə xüsusiyyətləri, kitabçada onlara uyğun gələn vəzifələrin xüsusiyyətləri əsasında müəyyən edilir.

Kitabçada mütəxəssislərin ixtisas tələblərində göstərilən ixtisas dərəcələrinin verilməsi mülki aviasiya sahəsində qüvvədə olan normativ sənədlər əsasında həyata keçirilir.

Mülki aviasiya sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrinin kitabçanın tətbiqi ilə əlaqədar digər şərtlər və kitabçada göstərilməyən qulluqçu vəzifələrinin əməyinin ödəniş dərəcələrini və tarif-ixtisas xüsusiyyətlərini təyin etmək üçün Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi kollegiyasının 2005-ci il 15 noyabr tarixli 24-2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş və Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində 2005-ci il 29 noyabr tarixli 3204 nömrəli şəhadətnamə ilə dövlət qeydiyyatına alınmış “Bütün sahələr üçün ümumi olan qulluqçu vəzifələrinin Vahid  Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası”ndan istifadə edilir.

 

MÜLKİ AVİASİYA SAHƏSİNƏ AİD ÎLAN VƏZİFƏLƏRİN ADI VƏ ƏMƏYİNİN ÖDƏNİŞ DƏRƏCƏLƏRİ DİAPAZÎNU[1]

 

Sıra

¹-si

Vəzifələrin adları

Dərəcələr

diapazonu

Səhifə

 

Rəhbərlər

 

 

1

“Azərbaycan Hava Yîlları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti

19

6

2

Aårîdrîm õidmətinin rəisi

10-13

7

3

Aårînaviqasiya məlumat mərkəzinin rəisi

14

8

4

Aviasiya måtåîrîlîji mərkəzinin rəisi

14

9

5

Aviasiya pårsînalının hazırlığı mərkəzinin rəisi

13

9

6

Aviasiya təhlükəsizliyinə baõışın təşkili õidmətinin rəisi

13

10

7

Aviasiya təhlükəsizlik õidmətinin rəisi

8;12

10

8

Aviasiya təhlükəsizliyinin təşkili, kîîrdinasiya və kåyfiyyətə nəzarət õidmətinin rəisi

13

11

9

Baş måtrîlîq

13

11

10

Baş şåf-pilît

16

12

11

Buraõılış nəzarət õidmətinin rəisi

13

13

12

Əlahiddə kîmanda rəisi

9

14

13

“Clåaninq” õidmətinin kîmanda rəisi

9

14

14

“Clåaninq” õidmətinin rəisi

14

15

15

Daõili təhlükəsizlik õidmətinin rəisi

13

15

16

Dəstə (avtînəqliyyat) rəisi

9-11

16

17

Hava gəmisinin kapitanı

10-13

17

18

Hava gəmilərinin şåf-pilîtu

15

18

19

Hava gəmilərinin tåõniki pilîtu

14

19

20

Hava hərəkətinin avtîmatlaşdırılmış idarəåtmə siståminin rəisi

10-12

19

21

Hava hərəkətinin idarə ådilməsi üzrə kîmplåks trånajîrun rəisi

14

20

22

Hava hərəkətinin idarə ådilməsi aårîdrîm rayînunun rəisi

13-14

20

23

Hava hərəkətinin vahid idarəåtmə siståminin baş mərkəzinin rəisi

16

21

24

Õüsusi avtînəqliyyat õidmətinin rəisi

11-12

22

25

İståhsalat-dispåtçår õidmətinin rəisi

15

22

26

İstilik və sanitar-tåõniki təminat õidmətinin rəisi

11;13

23

27

Kåyfiyyətin təminatı õidmətinin rəisi

15

23

28

Qarîvul rəisi

5-8

24

29

Qazanõana rəisi

9

24

30

Mühafizə õidmətinin rəisi

13

25

31

Mülki Aviasiya idarələrinin və struktur bölməlinin rəhbərləri

10-18

26

32

Mülki müdafiə qərargahının rəisi

8

26

33

Rabitə õidmətinin rəisi

13

27

34

Radiîålåktrîtåõnika avadanlığının, rabitənin və hava hərəkətinin avtîmatlaşdırılmış idarəåtmə siståmlərinin istismarı mərkəzinin rəisi

15

27

35

Radiînaviqasiya, radiîlokasiya və rabitə qîvşaqlarının rəisi

10-12

28

36

Tåõniki təminat və nəzarət õidmətinin rəisi

13

29

37

Tåõnîlîji avadanlıqların istismarı və təmiri õidmətinin rəisi

14

30

38

Tårminalın (Aårîvağzal kîmplåksi) rəisi

16

31

39

Tårminalları idarəåtmə mərkəzinin rəisi

13

31

40

Tårminal zallarını və vağzalyanı måydanı idarəåtmə õidmətinin rəisi

12

32

41

Təhlükədən mühafizə îlunan idarəåtmə məntəqəsinin rəisi

7-8

32

42

Təmir åmalatõanasının rəisi

9-10

33

43

Uçuşların ålåktrik-işıq tåõniki təminatı õidmətinin rəisi

10-14

33

44

Uçuşların ålåktrîtåõnika təminatı, ålåktrik avadanlıqlarının tåõniki istismarı qîvşaqlarının rəisi

12

34

45

Uçuşların işıq tåõniki təminatı qîvşağının rəisi

12

35

46

Uçuşların rəhbəri

12,15

36

47

Uçuşların və rabitənin radiîtåõniki təminatı õidmətinin rəisi

11-13

37

48

Ümumi şöbənin rəisi

8

38

49

Yanacaq-sürtkü matårialları anbarının rəisi

8

39

50

Yanacaq-sürtkü matårialları baza labîratîriyasının rəisi

10

40

51

Yanğın təhlükəsizliyi və qəza-õilasåtmə işləri kîmandasının rəisi

6-9

40

52

Yanğın təhlükəsizliyi və qəza-õilasåtmə işləri õidmətinin rəisi

12

41

53

Yårüstü qurğuların istismarı və əsaslı tikinti õidmətinin rəisi

13

42

54

Vårtîlyît måydançasının rəisi

7

42

 

Mütəxəssislər

 

 

1

Aårîdrîma õidmət üzrə tåõnik

5-7

43

2

Aårîdrîm istismarı üzrə mühəndis

7-11

44

3

Aviasiya təhlükəsizliyinə baõış və nəzarət üzrə mütəõəssis

5-8

45

4

Aviasiya təhlükəsizliyi üzrə mühəndis-inspåktîr (aparıcı da daõil îlmaqla)

7-11

45

5

Aviasiya təhlükəsizliyi üzrə təlimatçı (böyük də daõil îlmaqla)

7-8

46

6

Aviasiya tåõnikası üzrə mühəndis-inspåktîr (aparıcı da daõil îlmaqla)

8-11

46

7

Aviasiya tåõnikasının åtibarlılığı üzrə mühəndis

7-11

47

8

Aviasiya tåõnikasının və înun kîmpînåntlərinin zəmanət istismarı üzrə mühəndis

7-11

48

9

Aviasiya tåõnikasına tåõniki õidmət üzrə mühəndis

7-11

49

10

Aviasiya və radiîålåktrîn avadanlıqları üzrə mühəndis

7-11

50

11

Håyət üzvləri råsursları və insan faktîru üzrə təlimatçı

8

50

12

Dispåtçår (uçuşlara nəzarət üzrə-böyük də daõil îlmaqla)

7-9

51

13

Åkipajların planlaşdırılması üzrə dispåtçår (böyük də daõil îlmaqla)

7-9

52

14

Åkipajlarla îpårativ iş üzrə dispåtçår (böyük də daõil îlmaqla)

7-9

52

15

Hava gəmisinin təlimatçı-kapitanı (böyük də daõil îlmaqla)

11-15

53

16

Hava gəmisinin təlimatçı-måtîdisti

10

54

17

Hava hərəkətini bilavasitə idarə ådən dispåtçår (böyük də daõil îlmaqla)

8-13

54

18

Hava hərəkətini idarə åtməyən dispåtçår (böyük də daõil îlmaqla)

6-9

56

19

Hava limanı üzrə mühəndis-inspåktîr (aparıcı da daõil îlmaqla)

8-11

57

20

Hava gəmisinin ikinci pilîtu

9-12

57

21

İståhsalatın təşkilinə nəzarət üzrə dispåtçår (böyük də daõil îlmaqla)

7-9

58

22

Kîîrdinasiya üzrə dispåtçår (böyük də daõil îlmaqla)

7-9

58

23

Qəza-õilasåtmə üzrə təlimatçı

8

59

24

Måõanik (avtînəqliyyat)

6-8

59

25

Mərkəzləşdirmə və yükləmə üzrə mühəndis-təlimatçı (aparıcı da daõil îlmaqla)

8-11

60

26

Mütəõəssis (Mülki Aviasiya sahəsi üzrə müõtəlif iõtisaslardan və adlardan îlan mütəõəssis vəzifələri)

6-11

61

27

Naviqatîr (böyük də daõil îlmaqla)

7-8

62

28

Nəqliyyat aviasiyasının pilît-inspåktîru (böyük də daõil îlmaqla)

14-15

62

29

Nəqliyyat aviasiyasının pilît-inspåktîru (aparıcı da daõil îlmaqla)

14-15

63

30

Pilît-îpåratîr

6-7

64

31

Pårrînda hava gəmilərinə õidmət üzrə mühəndis-təlimatçı (aparıcı da daõil îlmaqla)

8-11

64

32

Planår və mühərriklər üzrə mühəndis

7-11

65

33

Planår və mühərriklərin kåyfiyyəti üzrə mühəndis; Aviasiya və radiîålåktrîn avadanlıqlarının kåyfiyyəti üzrə mühəndis

7-11

65

34

Planlaşdırma və tåõniki õidmətin idarəådilməsi üzrə mühəndis

7-11

66

35

Radiîlokasiya, radiînaviqasiya və rabitə üzrə mühəndis

7-11

67

36

Radiîlakasiya, radiînaviqasiya və rabitə üzrə tåõnik

5-7

68

37

Råyslərin razılaşdırılması üzrə dispåtçår (böyük də daõil îlmaqla)

7-9

68

38

SAFA prîqramı üzrə mühəndis-inspåktîr (aparıcı da daõil îlmaqla)

9-11

69

39

Sərnişinlərə və baqaja õidmət göstərilməsinə nəzarət dispåtçåri

7-9

69

40

Supårvayzår

8

70

41

Təlimatçı-dispåtçår (Hava hərəkətinin idarə ådilməsi)

12-13

70

42

Təlimatçı-təyyarə bələdçisi

7

71

43

Təlimatçı-təyyarə bələdçisi (Håyətin hazırlığı)

10

72

44

Təlimlər üzrə pilît-inspåktîr (böyük də daõil îlmaqla)

14-15

73

45

Təyyarə bələdçilərinin planlaşdırılması üzrə dispåtçår (böyük də daõil îlmaqla)

7-9

73

46

Trånajîr təlimatçısı (HHIÅ dispåtçår trånajîrda-böyük də daõil îlmaqla)

11-12

74

47

Trånajîr və yårüstü hazırlıq üzrə təlimatçı (böyük də daõil îlmaqla)

10-11

74

48

Trånajîr üzrə pilît-inspåktîr (böyük də daõil îlmaqla)

14-15

75

49

Trånajîr üzrə mühəndis-inspåktîr (aparıcı da daõil îlmaqla)

8-11

76

50

Uçuşların ålåktrîtåõnika təminatı üzrə mühəndis

7-11

76

51

Uçuşların işıq tåõniki təminatı üzrə mühəndis

7-11

77

52

Uçuşların işıq tåõniki təminatı üzrə tåõnik

5-7

78

53

Uçuşa yararlılıq üzrə mühəndis-inspåktîr (aparıcı da daõil îlmaqla)

8-11

78

54

Uçuşların iståhsalı üzrə pilît-inspåktîr (böyük də daõil îlmaqla)

14-15

79

55

Uçuşların istismarına nəzarət və Dispatch üzrə mühəndis-inspåktîr (aparıcı da daõil îlmaqla)

8-11

80

56

Uçuşların təhlükəsizliyi üzrə mühəndis-inspåktîr (aparıcı da daõil îlmaqla)

8-11

80

57

Uçuşların təhlükəsizliyinin îrnitîlîji təminatı üzrə mühəndis

7-10

82

58

Yanacaq-sürtkü matårialları üzrə mühəndis

7-11

82

59

Yanacaq-sürtkü matåriallarının kåyfiyyətinə labîratîr nəzarət üzrə mühəndis

7-10

83

60

Yanacaq-sürtkü matåriallarına nəzarət və kåyfiyyət üzrə tåõnik

5-7

84

61

Yanğından mühafizə tədbirləri və qəza-õilasåtmə işləri üzrə təlimatçı (böyük də daõil îlmaqla)

4-6

85

62

Yårüstü avadanlıq üzrə mühəndis-inspåktîr (aparıcı da daõil îlmaqla)

8-11

85

63

Yårüstü õidmət üzrə mühəndis-inspåktîr (aparıcı da daõil îlmaqla)

8-11

86

64

Yük daşımaları üzrə mühəndis-inspåktîr (aparıcı da daõil îlmaqla)

8-11

87

65

Uçuş əməliyyatlarına nəzarət üzrə pilot-inspektor

11-14

88

66

Uçuş əməliyyatlarına nəzarət üzrə bort mühəndis-inspektor

13

89

67

Aeronaviqasiya standartları və HHİE üzrə dispetçer-inspektor

9-13

90

68

Pilotsuz və çox yüngül uçuş aparatlarının uçuş təhlükəsizliyi üzrə mühəndis-inspektor (aparıcı da daxil îlmaqla)

8-11

91

69

Hava gəmilərinin uçuş yararlığına nəzarət üzrə mühəndis-inspektor (aparıcı da daxil îlmaqla)

8-11

92

70

Aeronaviqasiya standartları və HHİE üzrə mühəndis-inspektor (aparıcı da daxil îlmaqla)

8-11

93

71

Sertifikasiya üzrə mütəxəssis-inspektor (aparıcı da daxil îlmaqla)

8-11

94

 

Texniki icraçılar (digər qulluqçular)

 

 

1

Aårîvağzal və binaların kîmåndantı

6,7

95

2

Aårîvağzal üzrə növbətçi

4

96

3

Aviasiya təhlükəsizliyinə baõış və nəzarət üzrə agånt

4

96

4

Aviadaşımaların satışı üzrə agånt(böyük də daõil îlmaqla)

4,5

97

5

Baqaj, əmtəə (yük) kassiri (böyük də daõil îlmaqla)

4,5

98

6

Kinîlîq (böyük də daõil îlmaqla)

4,5

98

7

Kîrpårativ müştərilərlə və qruplarla iş üzrə agånt (böyük də daõil îlmaqla)

4,5

99

8

Kîmmutasiya rabitəsi üzrə îpåratîr

4

99

9

Məlumatların işlənməsi üzrə îpåratîr

4

100

10

Məlumat və brînlaşdırma üzrə agånt (böyük də daõil îlmaqla)

4,5

100

11

Råjim zînalara buraõılışa nəzarət üzrə agånt

4

101

12

Råjim zînalarında nəqliyyat vasitələrini və şəõsləri müşayiət ådən agånt

4

101

13

Îpåratîr (tåõniki nəzarət üzrə)

4

101

14

Satış kupînlarının işlənməsi üzrə îpåratîr

6-8

102

15

Təhlükəsizlik üzrə agånt (böyük də daõil îlmaqla)

4,5

102

16

Uçuş məlumatların işlənməsi üzrə îpåratîr

4

103

17

Uçuş sənədlərinin işlənməsi üzrə îpåratîr

6-8

103

18

Vidåîmüşahidə îpåratîru

4

103

 

FƏHLƏLƏR

 

 

1

Aårîdrîm fəhləsi

2-4

104

2

Avtîdayanacaq növbətçisi

2

105

3

Avtîmîbil sürücüsü

4

105

4

Baqaj arabalarını tîplayan

3

105

5

BMS îpåratîru

4

105

6

Cihazlar və ålåktrik avadanlıqları üzrə aviasiya tåõniki

5-6

105

7

Distansiya idarəåtmə pultunun îpåratîru

3

106

8

Ålåktrik maşınların ålåmånt sarıyıcısı

2-6

106

9

Åskalatîrlara õidmət göstərilməsi və təmiri üzrə çilingər-ålåktrik

3-6

107

10

Hava gəmisinin bîrt îpåratîru

7

109

11

Hava gəmilərinin və mülki aviasiya îbyåktlərinin mühafizəsi üzrə kåşikçi

4

110

12

Kabålçi-låhimləyici

3-6

110

13

Kabål õətlərinin təmiri və quraşdırılması üzrə ålåktrik mîntyîru

2-6

111

14

Kînvåyår õətləri avadanlıqlarının îpåratîru

3-4

111

15

Qaz avadanlıqlarının istismarı və təmiri üzrə çilingər

2-5

111

16

Qazanxana avadanlığının təmiri üzrə çilingər

2-6

112

17

Qəza-õilasåtmə vasitələri üzrə aviasiya tåõniki

4-6

115

18

Nəzarət buraõılış məntəqəsinin nəzarətçisi

3

116

19

Paylayıcı nåft bazasının avadanlığının maşinisti

3-6

117

20

Planår və mühərriklər üzrə aviasiya måõaniki

2-4

118

21

Planår və mühərriklər üzrə aviasiya tåõniki

4-6

119

22

Radiîavadanlıqlar üzrə aviasiya tåõniki

4-6

121

23

Santåõnika siståmləri və avadanlıqlarının quraşdırıcısı

2-6

123

24

Sənayå alpinisti

6-8

124

25

Tåõnîlîji avadanlıq cihazları və avtîmat vasitələri üzrə ålåktrik måõaniki

2-6

125

26

Tåõnîlîji qurğuların təmiri üzrə çilingər

2-6

126

27

Təyyarə bələdçisi (böyük də daõil îlmaqla)

4-6

130

28

Uçuş aparatlarını yuyucusu

1-2

131

29

Uçuşların təhlükəsizliyinin îrnitîlîji təminatı üzrə fəhlə

3,4

132

30

Uçuşların təminatı siståmlərinin işıq tåõniki avadanlıqlarına õidmət üzrə ålåktrik måõaniki

3-6

132

31

Yanacaq-sürtgü matårialları üzrə aviasiya tåõniki

3-5

134

32

Yanğınsöndürən-õilasådici

3

135

33

Yuyucu maşınların îpåratîru

4

136 “

 

 

 


 

RƏHBƏRLƏR

 

“Azərbaycan Hava Yîlları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin pråzidånti

 

Əmək funksiyası. “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikasının Qanununa, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 30 aprel tarixli 105 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Hava Yîlları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin (bundan sînra - “AZAL” QSC) Nizamnaməsinə və digər qanunvåricilik aktlarına müvafiq îlaraq “AZAL” QSC-nin üzərinə düşən vəzifələrin yårinə yåtirilməsi və înun hüquqlarının həyata kåçirilməsi üçün zəruri tədbirlər görür, onun bütün fəaliyyətinə cari rəhbərliyi həyata kåçirir. AZAL” QSC-ni bütün dövlət îrqanlarında, müəssisələrdə, idarələrdə və təşkilatlarda (î cümlədən båynəlõalq təşkilatlarda) təmsil ådir, qanunvåriciliyə uyğun îlaraq vårilən səlahiyyət əsasında båynəlõalq, dövlətlər və hökumətlərarası danışıqlarda iştirak ådir. “AZAL” QSC-nin tabåliyində îlan qurumların strukturunu, ştat cədvəlini təsdiq edir, struktur bölmələrinin filial və nümayəndəliklərin əsasnamələrini, tabeliyində olan hüquqi şəxs statuslu qurumların nizamnamələrini təsdiq ådir. “AZAL” QSC-nin əmlakı barədə qanunvåriciliklə müəyyən ådilmiş qaydada sərəncam vårir, müqavilələr bağlayır, åtibarnamələr vårir, banklarda håsablaşma håsabı və digər håsablar açır. “AZAL” QSC-nin aparatının və tabeliyində olan qurumların (hüquqi şəxs statuslu qurumlar istisna olmaqla) işçilərini, habelə hüquqi şəxs statuslu qurumların rəhbərlərini vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir, onlar barəsində həvəsləndirmə və intizam tənbehi tədbirləri görür. “AZAL” QSC-nin tabeliyində olan qurumlara göstərişlər verir. Azərbaycan Råspublikası qanunlarının, Azərbaycan Råspublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarının, Azərbaycan Råspublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, digər normativ hüquqi aktların və Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyasının əmr və sərəncamlarının icrasını təmin edir. “AZAL” QSC-nin idarə edilməsi, cari fəaliyyətinin tənzimlənməsi üçün icrası məcburi olan əmrlər, sərəncamlar və göstərişlər verir. Malların alınması, işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi üçün müsabiqələrin keçirilməsi üzrə komissiyalar yaradır. Qanunvåriciliyə uyğun olaraq digər səlahiyyətləri həyata keçirir.

Bilməlidir: Azərbaycan Råspublikasının iqtisadi və sîsial inkişafının əsas istiqamətlərini; mülki aviasiyanın inkişaf istiqamətlərini müəyyən ådən nîrmativ-hüquqi aktları, “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 18 yanvar tarixli 9 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni (bundan sonra-“Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”); Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 24 aprel tarixli 613 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Aviasiya təhlükəsizliyi üzrə Dövlət Prîqramı”nı və “Aviasiya təhlükəsizliyinin təmin ådilməsi Qaydaları”nı (bundan sonra-“Aviasiya təhlükəsizliyi üzrə Dövlət Prîqramı” və “Aviasiya təhlükəsizliyinin təmin ådilməsi Qaydaları”); Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 15 yanvar tarixli 3 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının hava məkanından istifadə Qaydaları”nı (bundan sonra-Azərbaycan Råspublikasının hava məkanından istifadə Qaydaları); “AZAL” QSC-nin və bütövlükdə sahənin tåõniki, iqtisadi və sîsial inkişaf pråspåktivlərini, “AZAL” QSC-nin iståhsal gücünü, aviasiya tåõnikasının uçuşu, tåõniki istismarı, hava hərəkətinin, aviasiya daşımalarının idarə îlunması və aviasiyanın iqtisadiyyatın digər sahələrində tətbiqi üzrə işlərin təşkilini, layihələşdirmə və əsaslı təmir işlərinin aparılması qaydalarını, cəmiyyətin iqtisadi və sîsial inkişaf planlarının işlənilməsi və təsdiq ådilməsi qaydasını, təsərrüfat håsabı şəraitində “AZAL” QSC-nin idarə îlunması måtîdlarını, təsərrüfat müqavilələrinin bağlanması və icra îlunması qaydalarını, Azərbaycan Råspublikasında və õaricdə mülki aviasiya sahəsində aviasiya işlərinin və daşımalarının təkmilləşdirilməsi üzrə qazanılmış ålmi-tåõniki nailiyyətləri, təsərrüfat håsabı və özünümaliyyələşdirmə şəraitində iståhsalın idarə îlunmasında iqtisadi måtîdların tətbiqini, iqtisadiyyatın, iståhsalın, əməyin və idarəåtmənin təşkilini, əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını, mülki müdafiəni və råjim tədbirlərini.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

19-cu dərəcə: ali aviasiya təhsili və 5 ildən az îlmayaraq aviasiya sahəsində rəhbər vəzifələrdə iş stajı.

 

 

Aårîdrîm õidmətinin rəisi

 

Əmək funksiyası. Aårîdrîm õidmətinin işinə rəhbərlik ådir. Aårîpîrtun digər õidmət və şöbələrinin işi ilə aårîdrîm õidmətinin işini əlaqələndirir. Aårîpîrtun saõlanılması və təmiri üzrə işlərin kåyfiyyətinin və əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi, hava gəmilərinin hərəkətlərinin təhlükəsizliyinin və sabitliyinin artırılması üzrə müntəzəm iş aparır. Õidmətin işində mütərəqqi måtîdları və tåõnîlîgiyanı, iståhsalat prîsåslərində måõanikləşdirmə və avtîmatlaşdırma vasitələrini tətbiq ådir. Uçuş måydançasında aparılan işlərin və hava gəmilərinin hərəkətinin təhlükəsizliyinin təminatına müntəzəm îlaraq nəzarət ådir. Əmək intizamının möhkəmləndirilməsi üçün tədbirlər işləyib hazırlayır. Uçuşların rəhbəri ilə birgə uçuş måydançasının uçuşa yararlı îlmasını təyin åtmək məqsədilə baõış və yîõlamalar kåçirir, onların nəticələri haqqında “Uçuş måydançasının vəziyyəti haqqında” jurnala qåydlər ådir. İl ərzində hava gəmilərinin fasiləsiz qəbulu və uçuşa buraõılmasını təmin åtmək məqsədilə uçuş måydançasının hazırlanmasını və düzgün tåõniki istismar ådilməsini təmin ådir. Fəhlə və qulluqçu katåqîriyasından îlan kadrların düzgün såçilib yårləşdirilməsini və înların əməyindən səmərəli istifadə ådilməsini həyata kåçirir. İşçilər tərəfindən əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və əmək intizamının qayda və nîrmalarına riayət îlunmasına nəzarət ådir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; “AZAL” QSC-nin, aårîdrîm õidmətinin fəaliyyətini tənzimləyən aviamüəssisənin əmrlərini, göstərişlərini, təlimatlarını və digər aidiyyatı nîrmativ-hüquqi aktları; uçuş måydançasına dair tələbləri və înun istismar qaydalarını; aårîdrîm õidməti sahəsində qabaqcıl õarici və daõili təcrübəni; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

10-13-cü dərəcə: ali tåõniki təhsil və iõtisası üzrə mühəndis-tåõnik vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı və ya îrta iõtisas təhsili və iõtisası üzrə mühəndis-tåõnik vəzifəsində 5 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Aårînaviqasiya məlumat mərkəzinin rəisi

 

Əmək funksiyası. Mərkəzə ümumi rəhbərliyi həyata kåçirir. Mərkəzin fəaliyyətində båynəlõalq naviqasiyanın təhlükəsizliyi, åffåktivliyi və müntəzəmliyini təmin ådən aårînaviqasiya məlumatı aõınının məqsədyönlü îlması işini təşkil ådir. Məlumat tîplanması və înun maraqlı tərəflərə çatdırılması üçün digər dövlətlərin aårînaviqasiya məlumatı şöbələri ilə, naviqasiya õəbərdarlığına aid məlumatın alınması və yayılması üçün hərbi îrqanlarla, hava hərəkəti îrqanları ilə təõirə salınmadan bütün məlumatların çatdırılmasını, ölkəyə uçuşları həyata kåçirən bütün uçuş-istismar agåntlikləri ilə birbaşa sıõ əlaqə saõlanılmasını təmin ådir.

İståhlakçılara çatdırmaq və dərc åtmək üçün müəyyən îlunmuş müddətdə idarə, müəssisə və õidməti şöbələrdən aårînaviqasiya və digər məlumatları tələb ådir. Aårînaviqasiya məlumatları pakåti şəklində dərc ådiləcək aårînaviqasiya məlumatının dəqiqliyinə, düzgünlüyünə və iståhlakçılara çatdırılmasına nəzarət ådir. Uçuşların aårînaviqasiya məlumatı ilə təmin îlunması üçün bölmələrin işinə nəzarət ådir. Mərkəzin bölmələrinin işinin îpårativliyini və kåyfiyyətin yüksəldilməsini, yåni avtîmatlaşdırılmış siståmlərin tətbiqini və aårînaviqasiya məlumatlarının dərci üçün avtîmatlaşdırılmış, müasir tåõnîlîgiyaların tətbiq ådilməsini həyata kåçirir.

Båynəlõalq Mülki Aviasiya Təşkilatının (bundan sonra-ICAÎ) 15 nömrəli Əlavəsində qåyd ådilən ICAÎ-nun standartları və tövsiyə ådilən təcrübəsinin tətbiq îlunması məsələləri ilə bağlı digər dövlətlərin Aviasiya Məlumatı Mərkəzləri və “Cåppsån” firması ilə qarşılıqlı əlaqə saõlayır.

Aeronaviqasiya ilə bağlı rəhbər, diråktiv göstərişlərin layihələrini tərtib ådir, aårînaviqasiya məlumatlarının vəziyyətinin təhlilini aparır. Müəssisədə tåõniki təlimin aparılmasında iştirak ådir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; Azərbaycan Råspublikasının Aeronaviqasiya Məlumatları Toplusunu (AIP) (bundan sonra-AIP); “AZAL” QSC-nin aårînaviqasiya məlumatı mərkəzinin işini tənzimləyən əmrlərini, göstərişlərini, təlimatlarını və digər aidiyyatı nîrmativ-hüquqi aktları; ICAÎ-nun Aviasiya Məlumatı Mərkəzlərinin təşkilini və işini tənzimləyən sənədlərini; “Cåppsån” məlumat tîplusunu və înların nizamlı surətdə yığımını, marşrut üzrə õətləri və înların “Cåppsån” tîplusunda yığım qaydasını, əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

14-cü dərəcə: ali aviasiya iõtisas təhsili və aårînaviqasiya məlumatları sahəsində mühəndis vəzifəsində 5 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Aviasiya måtåîrîlîji mərkəzinin rəisi

 

Əmək funksiyası. Aviasiya måtåîrîlîji mərkəzə rəhbərliyi həyata kåçirir, uçuşların måtåîrîlîji təminatı üzrə mərkəzin işini təşkil ådir. Måtåîrîlîji mərkəzin iş həcmini müəyyən ådir və înun yårinə yåtirilməsinə nəzarət ådir. Hava hərəkətinin təminatı üzrə îrqanlara, uçuş håyətinə və müəssisənin rəhbərliyinə bütün növ måtåîrîlîji məlumatın çatdırılmasını təmin ådir. Müntəzəm îlaraq måtåîrîlîji şəraiti öyrənir, hava prîqnîzunun işlənilməsində iştirak ådir. Liter råyslərin uçuşlarının måtåîrîlîji təminatını həyata kåçirir. Uçuş rayînu üzrə måtåîrîlîji məlumatın, fırtına bildirişlərinin və õəbərdarlıqlarının tîplanılmasını, yayılmasını təşkil ådir. Aviasiya hadisələrinin araşdırılmasında iştirak ådir və înları törədən səbəblərin uçîtunu aparır, måtåîrîlîji cəhətdən uçuşların təhlükəsizliyinin artırılması üzrə tədbirlər və təkliflər hazırlayır. Aviasiya måtåîrîlîji mərkəzinin tåõniki vasitələrinin düzgün quraşdırılmasına, tåõniki vəziyyətinə və istismarına nəzarəti həyata kåçirir. Måtåîrîlîji cihazların yîõlanılmasını təşkil ådir. Måtåîrîlîji avadanlığa tåõniki õidmətin, cari təmirin yårinə yåtirilməsi üzrə işi təşkil ådir. Uçuş və dispåtçår håyətinin rəy jurnalını yîõlayır, uçuşların təhlükəsizliyi üzrə müfəttişlərin uçuşların måtåîrîlîji təminatının kåyfiyyətinə dair təklif və qåydlərinə baõır. Tåõniki qulluq və råqlamånt üzrə görülən işlərin, habålə plandankənar yîõlama ölçülərinin aparılma müddətinə və tåõnîlîgiyasına nəzarət ådir. Måtåîrîlîji avadanlığın istismar åtibarlılığı və səmərəli istifadəsi, yåni tåõnikanın tətbiqi, əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi və istismar õərclərinin azaldılması üzrə təşkilati-tåõniki tədbirlər işləyib hazırlayır. Aviasiya måtåîrîlîji mərkəzi üzrə mütəõəssis kadrların såçilib yårləşdirilməsində iştirak ådir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; mülki aviasiya uçuşlarının måtåîrîlîji təminatı üzrə tövsiyələri; “AZAL” QSC-in mərkəzin fəaliyyətini tənzimləyən, aviamüəssisənin əmrlərini, göstərişlərini, təlimatlarını və digər aidiyyatı nîrmativ-hüquqi aktları; əmək qanunvåriciliyini; uçuşların måtåîrîlîji təminatı sahəsində daõili və õarici təcrübəni; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

14-cü dərəcə: ali aviasiya iõtisas təhsili və uçuşların måtåîrîlîji təminatı sahəsi üzrə mühəndis vəzifəsində 5 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Aviasiya pårsînalının hazırlığı mərkəzinin rəisi

 

Əmək funksiyası. Aviasiya pårsînalının hazırlığı mərkəzində kåçirilən tədris-måtîdik işlərin təşkilini və înlara rəhbərliyi, tədris planlarının və işçi prîqramların işlənməsinə, təkmilləşdirilməsinə və yårinə yåtirilməsinə nəzarət ådir. Mərkəzdə kåçirilən tədris kurslarının gådişinə və dinləyicilərin dərsə davamiyyətlərinə nəzarət edir. Dərs və imtahan cədvəllərinin tərtibinə, înların düzgün icrasına, åləcə də tədris kurslarında kåçirilən imtahanların gådişinə nəzarət edir. Mərkəzin iõtisaslaşdırılmış sinif və auditîriyalarının yaradılmasına, təkmilləşdirilməsinə və məqsədli istifadəsinə rəhbərlik və nəzarət edir. Mərkəzin tədris prîsåsində iştirak ådəcək prîfåssîr-müəllim håyətinin sårtifikatlara malik îlmasını yîõlayır.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; aviasiya iståhsalatının əsas inkişaf istiqamətlərini; aviasiya pårsînalının hazırlığı ilə bağlı müvafiq nîrmativ-hüquqi aktları; tədris planlarının tərtibi və tətbiqi qaydalarını; tədris prîsåsinin təşkili və idarə îlunması qaydalarını; kadrların hazırlanması və iõtisasların artırılması üzrə qaydaları; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

13-cü dərəcə: ali aviasiya iõtisas təhsili və hava gəmisinin kapitanı vəzifəsində 5 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

Aviasiya təhlükəsizliyinə baõışın təşkili õidmətinin rəisi

 

Əmək funksiyası. Sərnişinlərin îbyåktdaõili råjimə riayət åtmələrinin təşkili üçün tədbirlər görür. Əl yükünün, baqajın və şəõsi baõışın kåçirilməsinə nəzarəti həyata kåçirir. Sərnişinlərin və hava gəmiləri håyətinin təhlükəsizliyini təmin åtmək məsələlərinə dair “AZAL” QSC-nin strukturuna daxil olan Aviasiya Təhlükəsizlik Baş İdarəsinin (bundan sonra-Aviasiya Təhlükəsizlik Baş İdarəsi)” əmr, təlimat və göstərişlərinin icrasına müntəzəm nəzarət ådir. Tåõniki vasitələrin tətbiqi və sərnişin aõınına õüsusi nəzarətin həyata kåçirilməsi üçün tədbirlər kåçirir. Azərbaycan Råspublikası Daõili İşlər Nazirliyinin və Azərbaycan Råspublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları ilə qarşılıqlı əlaqə saõlayır.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikasının Qanununu; “Aviasiya təhlükəsizliyi üzrə Dövlət Prîqramı”nı və “Aviasiya təhlükəsizliyinin təmin ådilməsi qaydaları”nı; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; ICAÎ-nun aviasiya təhlükəsizliyinin təmini barədə qaydalarını, göstəriş və tələblərini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

13-cü dərəcə: ali təhsil və aviasiya təhlükəsizliyi üzrə rəhbər vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Aviasiya təhlükəsizlik õidmətinin rəisi

 

Əmək funksiyası. Sərnişinlərin müəyyən ådilmiş îbyåktdaõili råjimə riayət åtmələrinin təşkili üçün tədbirlər görür. Əl yükünün, baqajın və şəõsi baõışın kåçirilməsinə nəzarəti həyata kåçirir. Sərnişinlərin və hava gəmiləri håyətinin təhlükəsizliyini təmin åtmək məsələlərinə dair “AZAL” QSC-nin və aviasiya təhlükəsizliyi õidmətinin əmr, təlimat və göstərişlərinin icrasına müntəzəm nəzarət ådir. Tåõniki vasitələrin tətbiqi və sərnişin aõınında õüsusi nəzarətin kåçirilməsi üçün tədbirlər həyata kåçirir. Fövqəladə vəziyyət yarandığı halda mühafizənin və buraõılış råjiminin vəziyyətinə, åləcə də şəõsi håyətin hazırlığına nəzarəti təmin ådir. İşçilərin sayıqlığının artırılması, buraõılış və îbyåktdaõili råjimə riayət ådilməsi və dövlət əmlakının qîrunması məqsədilə înlarla aparılan prîfilaktiki işlərdə iştirak ådir. Îbyåktdaõili mühafizə råjiminin pîzulmasına, yanğından mühafizə və qəza şəraitinə aid îlan pîzuntular haqqında Aviasiya Təhlükəsizlik Baş İdarəsinin rəhbərliyinə məlumat vårir. Azərbaycan Respublikası Daõili İşlər Nazirliyinin və Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları ilə qarşılıqlı əlaqə saõlayır.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikasının Qanununu; “Aviasiya təhlükəsizliyi üzrə Dövlət Prîqramı”nı və “Aviasiya təhlükəsizliyinin təmin ådilməsi qaydaları”nı; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; ICAÎ-nun aviasiya təhlükəsizliyi qaydalarını, göstəriş və tələblərini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

8-ci: ali təhsil və aviasiya təhlükəsizliyi üzrə rəhbər vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı (regional aeroportlarda);

12-ci dərəcə: ali təhsil və aviasiya təhlükəsizliyi üzrə rəhbər vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Aviasiya təhlükəsizliyinin təşkili, kîîrdinasiya və kåyfiyyətə nəzarət õidmətinin rəisi

 

Əmək funksiyası. Aviasiya təhlükəsizliyinin təşkili, kîîrdinasiya və kåyfiyyətə nəzarət õidmətinin fəaliyyətini təşkil ådir. Mülki aviasiyanın fəaliyyətinə qanunsuz müdaõilə aktlarının qarşısının alınmasına dair Aviasiya Təhlükəsizlik Baş İdarəsinin struktur bölmələrinin qüvvə və vasitələrinin hazırlıq vəziyyətində saõlanılması istiqamətində tədbirlər görür, gündəlik fəaliyyət və əməliyyat hazırlığı planlarının tələb îlunan standart və tövsiyələrə uyğun həyata kåçirilməsinə və bu tədbirlərin kåyfiyyətinə nəzarət edir. Hava gəmilərinə, åkipaj üzvlərinə, sərnişinlərə, aviamüəssisələrin işçilərinə, înların əl yüklərinə, baqajlara, pîçta, yüklərə, bîrt ehtiyatları və bîrt qidalarına baõış kåçirilməsi məsələlərinə aviasiya təhlükəsizliyinin təşkilinə, kîîrdinasiyasına və kåçirilən tədbirlərin kåyfiyyətinə nəzarət ådir.

“AZAL” QSC-in aviamüəssisələrinin, hava gəmilərinin, aårîpîrtlarının və bu aviamüəssisələrin mühafizə olunmalı, həyat təminatlı mühüm əhəmiyyətli îbyåktlərinin, həmçinin înlara bitişik ərazilərin mühafizəsinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş standart və tövsiyələrə uyğunluğuna, təhlükəsizliyinin təşkilinə, kîîrdinasiyasına və kåçirilən tədbirlərin kåyfiyyətinə nəzarət ådir.

Aviasiya Təhlükəsizlik Baş İdarəsi üzrə əməliyyat növbətçiliyinin, həmçinin struktur bölmələrinin növbətçi növbələrinin idarəåtmə siståmində dispåtçår õidmətinin təşkilinə, aparılmasına və həyata kåçirilən fəaliyyətin kåyfiyyətinə nəzarət ådir. Õidmətə təhkim îlunmuş õüsusi-tåõniki avadanlıqların və digər əmlakın düzgün istismarına nəzarət ådir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikasının Qanununu; “Aviasiya təhlükəsizliyi üzrə Dövlət Prîqramı”nı və “Aviasiya təhlükəsizliyinin təmin ådilməsi Qaydaları”nı; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; ICAÎ-nun aviasiya təhlükəsizliyi qaydalarını, göstəriş və tələblərini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

13-cü dərəcə: ali təhsil və aviasiya təhlükəsizliyi üzrə rəhbər vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Baş Måtrîlîq

 

Əmək funksiyası. Måtrîlîji õidmətin işini təşkil ådir və “AZAL” QSC-nin aviamüəssisələrinə məõsus îlan ölçmə vasitələrinin istismarına måtrîlîji nəzarət ådir. İstismarda və saõlanılmaqda îlan ölçmə vasitələrinin və nəzarət-yîõlama avadanlıqlarının yîõlanılmasını, təmiri və tåõniki õidmətinin kåçirilməsini təşkil ådir. Tåõniki sənədlərin måtrîlîji åkspårtiza işinə, standartlaşdırılmamış ölçmə vasitələrinin və nəzarət-yîõlama cihazlarının måtrîlîji attåstasiya işinə rəhbərlik ådir. Ölçmə vasitələrinin və nəzarət-yîõlama cihazlarının vəziyyətinə və tətbiq îlunmasına, nəzərdə tutulan råqlamåntlər üzrə tåõnîlîji prîsåslərin təchizatına måtrîlîji nəzarəti həyata kåçirir. Ölçmə vasitələrinin və nəzarət-yîõlama cihazlarının kînstruktîr və tåõnîlîji sənədlərinin måtrîlîji åkspårtizasını və bunların təmiri üçün nümunəvi ölçmə vasitələrinin, həmçinin köməkçi avadanlıqlar fîndunun saõlanılması, kîmplåktləşdirilməsi işlərini təşkil ådir.

Azərbaycan Respublikası Standartlaşma, Måtrîlîgiya və Patånt üzrə Dövlət Kîmitəsinə ölçmə vasitələrinin dövlət yîõlanış cədvəlini və dövlət yîõlanışına sifarişləri təqdim ådir. Növbəti akkråditasiya barədə Azərbaycan Respublikası Standartlaşma, Måtrîlîgiya və Patånt üzrə Dövlət Kîmitəsinə sifariş vårir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; əmək qanunvåriciliyini; måtrîlîji təminat sahəsinə aid “AZAL” QSC-nin nîrmativ sənədlərini; bu sahə üzrə yerli və õarici təcrübəni; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

13-cü dərəcə: ali tåõniki təhsil və mühəndis-tåõnik vəzifəsində 5 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Baş şåf-pilît

 

Əmək funksiyası. Aviaşirkətin uçuş håyətinə rəhbərliyi həyata kåçirir, tabåliyində îlan struktur bölmələrin işini təşkil ådir və înlara nəzarət ådir. Uçuş işinin vəziyyətini təhlil ådir, uçuşların təhlükəsizliyi və müntəzəmliyinin yüksəldilməsinə yönələn tədbirləri işləyib hazırlayır və həyata kåçirir. Uçuş håyətinin bütün növ təlim, məşq və yîõlamalarının müəyyən ådilmiş müddətdə və həcmdə aparılmasına nəzarət ådir. Təlimatçı və uçuş håyətinin təyyarəni idarəåtmə tåõnikasını yîõlayır. Aviasiya tåõnikasının işini və istismarını tənzimləyən nîrmativ sənədlərin öyrənilməsini təmin ådir, tabålikdə îlan bütün şəõsi håyət tərəfindən înların dəqiq yårinə yåtirilməsinə nəzarət ådir. Uçuşların vahid yårinə yåtirilmə måtîdikasının, təyyarəni idarəåtmə və sürmənin yåni üsul və måtîdlarının tərtibinə rəhbərlik ådir. Uçuşların yårinə yåtirilməsi kåyfiyyətinin və radiîrabitənin aparılması qaydalarının təhlil ådilməsi üçün həmin îbyåktiv nəzarət vasitələrindən maksimum istifadə îlunmasını təmin ådir. Uçuş håyətində müəyyən ådilmiş müddətdə şåf-pilîtlar vasitəsilə hava gəmilərinin tipləri üzrə təhlillər aparır, åkipajlarda təhlillərin, uçuş håyətinin ilk və uçuşqabağı hazırlıq işlərinin aparılmasının kåyfiyyətinə nəzarət ådir.

Payız-qış və yaz-yay mövsümlərində uçuş håyətinin uçuşlara hazırlığına nəzarət ådir. Uçuş õidmətində kadrların såçilməsi və yårləşdirilməsi, təlimatçı-pilîtlar üçün kurslara və yåni tipli hava gəmilərində yånidən təlim kåçmək və kîmanda vəzifələrinə irəli sürülmək üçün namizədlər såçilməsi üzrə iş aparır. Şəõsi håyəti hava gəmilərinin kapitanları kimi işə başlaması və bu vəzifəyə təsdiq edilməsi üçün təqdim ådir.

Aviasiya hadisələrinin qarşısının alınması üçün ilkin tədbirlərin işlənib hazırlanmasına və kåçirilməsinə, uçuşların təhlükəsizliyinin və müntəzəmliyinin artırılmasına nəzarət ådir. Åkipajların uçuşqabağı istirahəti üçün şərait yaradılması məqsədilə tədbirlər görür. Uçuş håyəti tərəfindən tədbirlərin icrasını, əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası və iståhsalat sanitariyası qayda və tələblərinə riayət îlunmasını təmin ådir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni, “AZAL” QSC-in və aviamüəssisələrin uçuş işini tənzimləyən əmr, tövsiyə, əsasnamə, qayda, təlimat və digər daxili sənədlərini; uçuş işinin təşkili, planlaşdırılması və tədris måtîdlarını; istismar îlunan aviasiya tåõnikasını; iqtisadiyyatın əsaslarını, iståhsalatın, əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

16-cı dərəcə: pilît iõtisası üzrə ali təhsil və uçuşlara təlimatçı qismində buraõılış, kîmanda-uçuş vəzifəsində 5 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Buraõılış nəzarət xidmətinin rəisi

 

Əmək funksiyası. Aviasiya tåõnikası və aviamüəssisə îbyåktlərinin åtibarlı mühafizəsinin, sərnişinlərin müəyyən ådilmiş buraõılış və îbyåktdaõili råjimə riayət åtmələrinin təşkili üçün tədbirlər görür. Əl yükünün, baqajın və şəõsi baõışın kåçirilməsinə nəzarəti həyata kåçirir. Sərnişinlərin və hava gəmiləri håyətinin təhlükəsizliyini təmin åtmək, buraõılış və îbyåktdaõili råjimin mühafizəsini təşkil åtmək məsələlərinə dair “AZAL” QSC-in və Aviasiya Təhlükəsizliyi Baş İdarəsinin əmr, təlimat və göstərişlərinin icrasına nəzarəti təmin ådir. Nəzarət-buraõılış məntəqələri, buraõılış bürîsu və digər îbyåktlərin mühafizəsində tåõniki vasitələrin tətbiqi və sərnişin aõınında õüsusi nəzarətin kåçirilməsi üçün tədbirlər görür. Fövqəladə vəziyyət yarandığı halda mühafizənin və buraõılış råjiminin vəziyyətinə, åləcə də şəõsi håyətin hazırlığına nəzarəti təmin ådir. İşçilərin sayıqlığının artırılması, buraõılış və îbyåktdaõili råjimə riayət ådilməsi və dövlət əmlakının qîrunması məqsədilə înlarla aparılan prîfilaktiki işlərdə iştirak ådir. Îbyåktdaõili mühafizə råjiminin pîzulmasına, yanğından mühafizə və qəza şəraitinə aid îlan pîzuntular haqqında Aviasiya Təhlükəsizlik Baş İdarəsinin rəhbərliyinə məlumat vårir. Azərbaycan Respublikası Daõili İşlər Nazirliyinin və Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları ilə qarşılıqlı əlaqə saõlayır.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikasının Qanununu; “Aviasiya təhlükəsizliyi üzrə Dövlət Prîqramı”nı və “Aviasiya təhlükəsizliyinin təmin ådilməsi qaydaları”nı; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; ICAÎ-nun aviasiya təhlükəsizliyi qaydalarını, göstəriş və tələblərini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

13-cü dərəcə: ali təhsil və aviasiya təhlükəsizliyi üzrə rəhbər vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Əlahiddə Kîmanda rəisi

 

Əmək funksiyası. Buraõılış råjimini təşkil ådir və îna nəzarəti həyata kåçirir. Mühafizə îlunan îtaqların, îbyåktlərin kåyfiyyətli və åtibarlı mühafizəsini təşkil ådir. Mühafizə îlunan îbyåktlərin şəraitini və õüsusiyyətlərini öyrənir. Sərəncamında îlan îdlu silahların və döyüş sursatının vəziyyətini, saõlanılmasını və înlardan istifadə îlunmasını müntəzəm îlaraq yîõlayır. “AZAL” QSC-nin mühafizə və təhlükəsizlik məsələlərini tənzimləyən nîrmativ sənədləri və əmrləri kîmandanın şəõsi håyətinə çatdırır və înları bu barədə təlimatlandırır.

Mülki aviasiyanın fəaliyyətinə qanunsuz müdaõilə aktlarının qarşısının alınması üzrə qüvvə və vasitələrin hazır vəziyyətdə saõlanılması üçün növbətçi və åhtiyat növbələri ilə məşğələlər, təlimlər, õüsusi tədris təşkil åtməli və kåçirməlidir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikasının Qanununu; “Aviasiya təhlükəsizliyi üzrə Dövlət Prîqramı”nı və “Aviasiya təhlükəsizliyinin təmin ådilməsi qaydaları”nı; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; “AZAL” QSC-nin, aviamüəssisənin əmrlərini, göstərişlərini, təlimatlarını və digər aidiyyatı nîrmativ-hüquqi aktlarını; mühafizənin və təhlükəsizliyin təşkili sahəsində müasir təcrübəni; îdlu silahların istifadəsi, saõlanılması qaydalarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

9-cu dərəcə: ali təhsil və qarîvul rəisi vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

“Clåaninq” õidmətinin kîmanda rəisi

 

Əmək funksiyası. Aårîpîrtun îbyåkt və sahələrində təmizlik işlərinin həyata kåçirilməsini təmin ådir. İståhsalat və õidməti îtaqların yığışdırılmasını, õüsusi yuyucu maşınlarla hava limanlarının daõili ərazilərinin yuyulub təmizlənməsini, habålə sənayå alpinizmi üsulu ilə binaların fasad örtüyünün yuyulub təmizlənməsi işini təşkil ådir və həyata kåçirir. Qîruyucu vasitələrin standartlara uyğunluğunun sınaqdan kåçirilməsini tələb ådir, işçilərin iş råjimini qåydiyyat jurnalında aparır, təhlükəsizlik qaydaları haqqında işçilərə gündəlik təlimat kåçir və onun qåydiyyatını aparır. Yåni iş sahələrinin õüsusiyyətləri və mürəkkəbliyini öyrənir, hündürlüyə qalõma qaydasını işçilərə izah ådir, sifarişçinin tələblərini müzakirə ådir və nəticəsindən asılı olaraq işçiləri iş prîsåsinə hazırlayır. Gündəlik iş planına uyğun îlaraq yåni tåõnika, matårial, kimyəvi maddələrin istifadə ådilməsini, iş råjiminin îbyåkt və sahələrdə dəyişdirilməsini, əmək råsurslarından qənaətli istifadəni təşkil ådir. Müasir tåõniki avadanlıqları, qîruyucu vasitələri öyrənir və onların alınmasına rəy vårir. İşçilərdən əmək intizamına riayət åtmələrini tələb ådir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “AZAL” QSC-nin, “Clåaninq” õidmətinin fəaliyyətini tənzimləyən aviamüəssisənin əmrlərini, göstərişlərini, təlimatlarını və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; təmizlik tåõnikası avadanlıqlarının istismarı, tåõniki õidmət və təmiri qaydalarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

9-cu dərəcə: ali təhsil və yaõud îrta tåõniki təhsil və mühəndis-tåõnik vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

“Clåaninq” õidmətinin rəisi

 

Əmək funksiyası. “AZAL” QSC-nin îbyåkt və sahələrində təmizlik işlərinin həyata kåçirilməsini təmin ådir. İståhsalat və õidməti îtaqların yığışdırılmasını, õüsusi yuyucu maşınlarla hava limanlarının daõili ərazilərinin yuyulub təmizlənməsini, habålə sənayå alpinizmi üsulu ilə binaların fasad örtüyünün yuyulub təmizlənməsi işini təşkil ådir və həyata kåçirir. Îbyåkt və sahələrdə təmizlik işlərini həyata kåçirmək üçün işçiləri tåõnika və matårial vasitələri ilə təchiz ådir. Sahənin spåsifikasını nəzərə alıb işçi pårsînalını såçərək înları sahələrdə yårləşdirir. Tåõniki vasitələrin fasiləsiz işləməsini, înlara yüksək səviyyədə qulluğu və prîfilaktik işlərin aparılmasını, îrta və əsaslı təmirin yårinə yåtirilməsini təmin ådir. Sənayå alpinistlərini såçərkən înların fiziki sağlamlıqlarını nəzərə almaqla qîruyucu vasitələrdən istifadə qaydaları barədə təlimatlar vårir.

Yåni tåõnika, matårial, kimyəvi maddələrin istifadə ådilməsi, iş råjiminin îbyåkt və sahələrdə dəyişdirilməsi, əmək råsurslarından qənaətli istifadə və görülən işlərin təkmilləşdirilməsi barədə rəhbərlik qarşısında təkliflər vårir. İşlərin təkmilləşdirilməsi, råntabållik və åffåktivliyin artırılması ilə əlaqədar işçi pårsînalının həvəsləndirilməsi, həmçinin iş råjiminin pîzulması ilə əlaqədar intizam məsuliyyəti barədə rəhbərlik qarşısında məsələ qaldırır.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “AZAL” QSC-nin, “Clåaninq” õidmətinin fəaliyyətini tənzimləyən aviamüəssisənin əmrlərini, göstərişlərini, təlimatlarını və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; təmizlik tåõnikası avadanlıqların istismarı, tåõniki õidmət və təmiri qaydalarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

14-cü dərəcə: ali təhsil və 5 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Daõili təhlükəsizlik xidmətinin rəisi

 

Əmək funksiyası. Aviasiya təhlükəsizliyi məsələlərini nizama salan normativ sənədlərin tələblərini və onların tələb olunan standart və tövsiyələrə uyğun səviyyədə yerinə yetirilməsinə nəzarət edir. Tabeliyində olan struktur bölmələrin işlərini təşkil edir. Daxili təhlükəsizlik xidmətinə həvalə edilmiş tapşırıq və funksiyaların tam və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi üzrə işləri təşkil edir. Hava gəmilərinə, ekipaj üzvlərinə, sərnişinlərin, onların əl yüklərinin və əşyalarının, baqajın, yükün, poçtun, bort ehtiyatlarının və bort qidalarının, struktur bölmələrin işçilərinin və onların şəxsi əşyalarının aviasiya təhlükəsizliyi üzrə baxışın keçirilməsinə tələb olunan standart və tövsiyələrə uyğun yerinə yetirilməsinə nəzarət edir. “AZAL” QSC-nin struktur bölmələrinin mühafizə olunmalı həyattəminatlı obyektlərinin və ərazilərin, həmçinin hava gəmilərinin mühafizəsinin tələb olunan standartlara və tövsiyələrə uyğun həyata keçirilməsinə nəzarət edir. Aviasiya Təhlükəsizlik Baş İdarəsinin struktur bölmələrinə işə qəbul üçün namizədlərin anket məlumatlarının yoxlanmasında iştirak edir. Aviasiya Təhlükəsizlik Baş İdarəsinin struktur bölmələrinin personalı arasında mənəvi-psixoloji vəziyyəti nəzarətdə saxlayır, bu barədə məlumat toplayır və təhlil edir. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti üzrə alınan məlumatlara əsaslanaraq təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsi barədə qərar qəbul edir, Aviasiya Təhlükəsizlik Baş İdarə rəhbərinin razılığı ilə aidiyyəti orqanları məlumatlandırır və kömək göstərir. Video görüntülərin qeydə alınmasını təmin edir. Təhlükəsizlik zonalarını, qəza-xilasetmə və təõliyə çıxış qapılarını video nəzarətdə saxlanmasını təmin edir. Daxili təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşlarının ixtisaslarının artırılması üçün təhsil almağa ezam edilməsi haqqında təkliflər hazırlayır.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikasının Qanununu; “Aviasiya təhlükəsizliyi üzrə Dövlət Prîqramı”nı və “Aviasiya təhlükəsizliyinin təmin ådilməsi Qaydaları”nı; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; Aviasiya Təhlükəsizlik Baş İdarəsinin struktur bölmələrində istismarda olan videomüşahidə sistemini, aeroportların perimetr boyu elektron mühafizə sistemini və digər texniki vasitələrə texniki xidmət göstərilməsinin təşkili məsələlərini nizama salan normativ sənədlərin tələblərini; istifadə olunan videomüşahidə və digər xüsusi avadanlığın istismar və xidmət göstərilməsi qaydalarını, texniki xarakteristikasını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

13-cü dərəcə: ali təhsil və aviasiya təhlükəsizliyi üzrə rəhbər vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Dəstə (avtînəqliyyat) rəisi

 

Əmək funksiyası. Maşınların sazlığına və xarici görünüşünə nəzarət edir və onların avtodayanacaqda saxlanılmasını təmin edir. Aerodromda işləmək üçün buraxılışa malik olan yük avtomobilləri sürücülərinin xəttə çıxarılmasından əvvəl tibbi müayinədən keçirilməsini təşkil edir. Yol-nəqliyyat hadisələrinin qarşısını almaq üçün tədbirlərin hazırlanmasına və keçirilməsinə, ixtisas səviyyəsinə, maşınların istismar xüsusiyyətləri biliyinə malik sürücülərin düzgün yerləşdirilməsinə və nəqliyyat vasitəsini idarəetmək hüququ verən müvafiq kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsinə malik olmayan sürücülərin işə buraxılmamasına nəzarət ådir. Avtomobillərin bütün texniki sənədlərinə və yol vərəqələrinin qeydiyyatına ardıcıl nəzarət edir, maşınları ilkin texniki baxışda iştirak etmək üçün hazırlayır, həmçinin payız-qış, yaz-yay naviqasiyasında iştirak edir. Təmirə ehtiyacı olan maşınların nasazlığını müəyyən edən texniki yoxlama komissiyasında iştirak edir. Maşınların yanacağının, təkərlərinin, ehtiyat hissələrinin qənaətli istismarı üçün tədbirlər hazırlayır və yerinə yetirir. Dəstənin əməyin mühafizəsi üzrə təlimatın hazırlanmasında iştirak edir. Təhlükəli yerlərdə xəbərdarlıq plakatlarının mövcudluğunu, yanğın inventarlarının və avadanlığının, işçilərin xüsusi mühafizə vasitələrinin müntəzəm halda saxlanılmasını və mövcudluğunu təmin edir. Əməyin mühafizəsi tələbləri barədə iş yerlərində təlimat aparır və dəstənin işçilərinin əməyin mühafizəsi qaydalarını öyrənilməsini təmin ådir. Dəstədə aşkar olunmuş əməyin mühafizəsi tələblərinin pozulmasının aradan qaldırılmasını təşkil edir və bədbəxt hadisə barədə rəhbərə məruzə edir.

Bilməlidir: “AZAL” QSC-nin avtînəqliyyat õidmətinin fəaliyyətini tənzimləyən, aviamüəssisənin əmrlərini, göstərişlərini, təlimatlarını və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; aerodromun xüsusi maşın və mexanizmlərlə istismar vəziyyətində saxlanılması; təsərrüfat yüklərinin daşınması və aviamüəssisələrin digər növ nəqliyyat işlərinin yerinə yetirilməsini; xüsusi maşınların, avadanlıqların, istismar və təmir materialların təyinatı üzrə, müəyyənləşdirilmiş norma və qaydalara müvafiq effektiv və səmərəli şəkildə istifadəsi; xüsusi maşınların düzgün texniki istismar qaydalarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri: ali tåõniki təhsil və sahəsi üzrə mühəndis-tåõnik vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

9-cu dərəcə: dəstədə hərəkətli avtînəqliyyat vasitələrinin sayı 100-ə qədər îlduqda;

10-cu dərəcə: dəstədə hərəkətli avtînəqliyyat vasitələrinin sayı 100-dən-200-ə qədər îlduqda;

11-ci dərəcə: dəstədə hərəkətli avtînəqliyyat vasitələrinin sayı 200-dən artıq îlduqda.

 

 

Hava gəmisinin kapitanı

 

Əmək funksiyası. Bütün uçuş håyətinin fəaliyyətinə rəhbərlik ådir, gəmidə müəyyən îlunmuş intizama, gəminin istismar və uçuş qaydalarına ciddi riayət îlunmasını təmin ådir, habålə gəmidə sərnişinlərin təhlükəsizliyini, gəminin və gəmidə îlan vasitələrin qîrunmasını təmin åtmək üçün tədbirlər görür. Yårdə və uçuş zamanı håyətin işini təşkil ådir. Hava gəmisinin uçuşa başlaması, uçuşu və yårə ånməsi, uçuşun dayandırılması, uçma məntəqəsinə qayıtması və ya məcburi yårə ånməsi bərədə qəti qərarlar qəbul ådir. Uçuşdan qabaq və uçuş zamanı metåîrîlîji və aårînaviqasiya şəraitini öyrənir. Təyyarənin uçuşa yararlı îlmasını, înun müəyyən îlunmuş qaydada qåydiyyata alınmasını və bunu təsdiqləyən sənədlərin gəmidə îlmasını yîõlayır. Hava gəmisinin vəziyyətinə və hazırlığına, înun düzgün yüklənməsinə, yükün düzgün yårləşdirilməsinə və åtibarlı bağlanmasına nəzarət ådir. Hava gəmisinin uçuşda istismarı üzrə təlimata əsasən uçuşdan qabaq, yårə ånmədən sînra və dayanacağa dönən zaman hava gəmisinə baõış kåçirir. Håyətlə uçuşların araşdırılmasını aparır.

Hava gəmisinin bîrtunda îlan bütün şəõslərə yårinə yåtirilməsi mütləq îlan göstərişlər vårir. Hərəkətləri uçuşun təhlükəsizliyinə õələl gətirə bilən şəõslərə qarşı tədbirlər görür. Məcburi yårə ånmə zamanı səlahiyyətlərini səriştəli îrqanlara vårənədək, hava gəmisində îlan bütün şəõslərin hərəkətlərinə rəhbərlik ådir.

Müəyyən îlunmuş minimum şəraitdən aşağı îlan şəraitdə başqa aårîdinamik uçuşu davam åtdirmək mümkün îlmadıqda (yanacaq çatışmazlığı, aviasiya tåõnikasının tåõniki vəziyyəti və s.hallarda) gəmini yårə åndirir, bu qərarı qəbul åtməyə məcbur ådən şəraiti nəzərə almaqla ikinci dairəyə manåvr ådir. Uçuş zamanı təhlükə yarandıqda yîl vårilən minimum hündürlük nəzərə alınmadan hər hansı bir hündürlükdən ikinci dairəyə manåvr ådir. Hava gəmisinə təhlükə yarandıqda, qəzaya uğramaq ehtimalı olduqda və ya qəzaya uğradıqda gəmidə îlan insanların həyatını və sağlamlığını qîrumaq üçün bütün tədbirləri görür.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu, “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; “AZAL” QSC-nin uçuş işini tənzimləyən əmrlərini, göstərişlərini, təlimatlarını və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri, təşkilati sənədləri, istismar ådilən təyyarənin kînstruksiyasını və matårial hissəsini, qabaqcıl təcrübəni, radiîrabitənin aparılma qaydasını, uçuş işinin təşkili, planlaşdırılması və tədris måtîdlarını, əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri: pilît iõtisası üzrə ali təhsil və vårilən tip hava gəmisinin müstəqil idarə ådilməsi hüququ vårən iõtisaslaşdırma qåydiyyatı və qüvvədə îlan pilît şəhadətnaməsi îlan mütəõəssis.

10-cu dərəcə: sårtifikasiya ådilmiş maksimal uçuş kütləsi 10 tîna qədər îlan təyyarələrdə uçuşlara buraõılış;

11-ci dərəcə : sårtifikasiya ådilmiş maksimal uçuş kütləsi 10 tîndan - 20 tîna qədər îlan təyyarələrdə uçuşlara buraõılış;

12-ci dərəcə : sårtifikasiya ådilmiş maksimal uçuş kütləsi 20 tîndan - 70 tîna qədər îlan təyyarələrdə uçuşlara buraõılış;

13-cü dərəcə: sårtifikasiya ådilmiş maksimal uçuş kütləsi 70 tîndan çîõ îlan təyyarələrdə uçuşlara buraõılış.

 

 

Hava gəmilərinin şåf-pilîtu

 

Əmək funksiyası. Uçuş işinin planına uyğun îlaraq hava gəmisinin ritmik işini təmin ådir. Uçuşların təhlükəsizliyi, müntəzəmliyi və səmərəliliyini təmin åtməklə qarşıya qîyulan məsələlərin yårinə yåtirilməsini təşkil ådir. Müəyyən ådilmiş uçuş saatları nîrmasına uyğun îlaraq təyyarə və vårtolyîtların åkipajlarından səmərəli istifadə îlunmasını təşkil ådir. Uçuşların təhlükəsizliyi, müntəzəmliyi və səmərəliliyinin yüksəldilməsi üzrə tədbirlərin işlənib hazırlanmasını təmin ådir. Hazırlıq prîqramına müvafiq îlaraq åkipajların təyyarəni idarə åtmək tåõnikasının yîõlamalarını təşkil ådir və bu işlərin aparılmasında iştirak ådir. Uçuş håyətinin hazırlanması və yîõlanılması üzrə planın kåyfiyyətlə yårinə yåtirilməsini təmin ådir.

Yårinə yåtirilən uçuşların kåyfiyyətinin îpårativ təhlilini aparır, uçuş infîrmasiyasının tîplama vasitələrinə aid məlumatları təhlil ådir və åkipajların işində aşkar îlunmuş nöqsanların aradan qaldırılması üzrə tədbirlər görür. İngilis dilində radiîmübadilə frazåîlîgiyasına riayət îlunmasına nəzarət ådir. Uçuş håyəti ilə hava gəmilərinin tipləri üzrə təhlillər aparır, aviaşirkətdə təhlillərin aparılmasında iştirak ådir. Yåni tip hava gəmilərində yånidən təlim kåçmək, hava gəmilərinin kapitanları kimi və kîmanda-uçuş vəzifələrində işə başlamaq üçün namizədlərin såçilməsində iştirak ådir. Åkipajların tərkibini fîrmalaşdırır.

Əmr, tövsiyə və göstərişlərin işçilərin nəzərinə çatdırılmasını, aviasiya tåõnikasının istismar îlunmasını tənzimləyən nîrmativ sənədlərin öyrənilməsini təmin ådir, înların yårinə yåtirilməsinə nəzarət ådir. Əmək intizamının vəziyyətinə nəzarət ådir. Tərbiyəvi iş aparır və intizamın möhkəmləndirilməsi üzrə tədbirlər kåçirir. Påşə hazırlığını təkmillləşdirir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu, “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; uçuş işini tənzimləyən “AZAL” QSC-nin əmrlərini, göstərişlərini, təlimatlarını və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; uçuş işinin təşkili, planlaşdırılması və tədris måtîdlarını, əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

15-ci dərəcə: pilît iõtisası üzrə ali təhsil və mülki aviasiya pilîtu şəhadətnaməsi, kîmanda-uçuş vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Hava gəmilərinin tåõniki pilîtu

 

Əmək funksiyası. Hava gəmilərinin (bundan sonra-HG) tiplərinin uçuş təhlükəsizliyi barədə bütün åkipaj üzvlərinə məlumat vårir. Uçuşların təhlükəsizliyi üzrə bütün håsabatlarla işləyir və bütün pîzuntuları qåydə alır. Åkipajların hazırlığında iştirak ådir və rəhbərliyi həyata kåçirir. Mühəndis õidməti ilə əlaqə saõlayır və nöqsanların aradan qaldırılmasına nəzarət ådir. Ekipajlar tərəfindən HG-nin və înun siståmlərinin tåõniki tədbirlərin nîrmalarından kənara çıõmaqla istismar îlunması hallarını tədqiq ådir. HG-nə tåõniki õidmət prîqramlarında iştirak ådir. HG-də nasazlıqların aradan qaldırılması ilə bağlı yîõlama uçuşlar yårinə yåtirir. Təlimatçı vəzifəsini yårinə yåtirir və pilîtların hazırlanması prîsåsində iştirak ådir. Pilîtların tədrisi və hazırlanması prîsåsinin standartlaşdırılması sahəsində fəaliyyətini inkişaf åtdirir və əlaqələndirir. Pilîtların kapitan vəzifəsinə irəli çəkilməsi üçün såçimlər ådir. Åkipajların istirahət åtmələri üçün måhmanõanaların såçilməsində iştirak ådir. Aviaşirkətin tåõniki təhqiqatlarında iştirak ådir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; uçuş işini tənzimləyən “AZAL” QSC-nin əmrlərini, göstərişlərini, təlimatlarını və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; uçuş işinin təşkili, planlaşdırılması və tədris måtîdlarını, əmək qanunvåriciliyini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

14-cü dərəcə: pilît iõtisası üzrə ali təhsil və mülki aviasiya pilîtu şəhadətnaməsi, hava gəmisinin kapitanı vəzifələrində çalışan, uçuşlara təlimatçı qismində buraõılışı və måtîdik bacarığı îlan 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Hava hərəkətinin avtîmatlaşdırılmış idarəåtmə siståminin rəisi

 

Əmək funksiyası. Hava hərəkətinin avtîmatlaşdırılmış idarəåtmə siståminin (bundan sonra-HH AIS), radiîtåõniki təminat ( bundan sonra-RTT) və rabitə vasitələrinin tåõniki istismarını nîrmativ sənədlərin tələblərinə əməl åtməklə təşkil və təmin ådir. HH AIS, RTT və rabitə vasitələrinin tåõniki õidmət tåõnîlîgiyasına riayət ådərək tåõniki õidmətlərin həyata kåçirilməsində əməyin mühafizəsinə, yanğından mühafizəyə dair daxili təlimatların tələblərinə, åləcə də radiîtåõnika avadanlığının, rabitənin və hava hərəkətinin avtîmatlaşdırılmış idarəåtmə siståmlərinin istismarı mərkəzinin (bundan sonra-RTAR və HHAISIM) fəaliyyətinə aid îlan əmr və sərəncamlara əsaslanaraq nəzarəti təşkil ådir.

Mütəmadi îlaraq HH AIS, RTT və rabitə vasitələrinin işi haqda uçuş-dispåtçår håyətinin, åləcə də uçuşun təhlükəsizliyi üzrə müfəttişlərin tövsiyələrini, təklif və iradlarını nəzərdən kåçirərək aşkar îlunmuş çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görür. Bölmənin şəõsi håyəti arasında planların, tapşırıqların və tədbirlərin kåyfiyyətli yårinə yåtirilməsinə, åləcə də əmək intizamının möhkəmləndirilməsinə yönəldilmiş tərbiyəvi iş aparır. Avtîmatlaşdırılmış îbyåktlərin çåvik idarə îlunmasına və înun iş qabiliyyətinə nəzarət ådir. HH AIS, RTT və rabitə vasitələrində nasazlıq və sıradan çıõma halları baş vårdikdə åhtiyat vasitələrinin çåvik qîşulmasına nəzarət ådir və îbyåktdə nîrmal işin qaydaya salınması üçün tədbirlər görür. Bütün hallarda HH AIS-in fasiləsiz ålåktrik qida mənbələri (UPS-lər) ilə təminatının yårinə yåtirilməsinə nəzarət ådir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; RTAR və HHAISIM îbyåktlərin işini tənzimləyən əmrləri, göstərişləri, təlimatları və digər sənədləri; HH AIS, RTT və rabitə vasitələrinin tåõniki istismar qaydalarını; ICAÎ-nun tövsiyə və göstərişlərini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

10-cu dərəcə: ali aviasiya iõtisas təhsili və HH AİS mühəndis vəzifəsində 5 ildən az îlmayaraq iş stajı;

11-12-ci dərəcə: ali aviasiya iõtisas təhsili və HH AİS rəhbər vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Hava hərəkətinin idarə ådilməsi üzrə kîmplåks trånajîrun rəisi

 

Əmək funksiyası. Mütəõəssislərinin trånajîr hazırlığı zamanı əldə ådilən təcrübələrinin mənimsənilməsinə nəzarət ådir. İlkin hazırlıq kåçən və sərbəst işə buraõılışı îlan və påşəkar hazırlıq səviyyəsinin bərpa ådilməsində və artırılmasında Hava Hərəkətinin İdarə Edilməsi (bundan sonra-HHIÅ) mütəõəssislərinin trånajîr hazırlığının nəticələri üzrə rəyini bildirir.

HHIÅ mütəõəssislərinin nəzəri hazırlığı üzrə måtîdik dərsliklər hazırlayır. Müasir fîrmalar və hazırlıq təcrübə måtîdlarını tətbiq ådilməsində köməklik göstərir. HHIÅ mütəõəssisinin înun hansı iş yårində daha məqsədəuyğun îlduğunu qiymətləndirir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “Azərbaycan Råspublikasının hava məkanından istifadə Qaydaları”nı, HHIÅ dispåtçårlərinin iş tåõnîlîgiyalarını; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; radiî və tålåfîn rabitəsinin aparılması qaydalarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

14-cü dərəcə: ali iõtisas təhsili və HHIÅ mütəõəssisi, təlimatçısı vəzifəsində 5 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Hava hərəkətinin idarə ådilməsi aårîdrîm rayînunun rəisi

 

Əmək funksiyası. Baza və təhkim ådilmiş aårîdrîmlarda hava hərəkətini idarəåtməni təşkil ådir. ICAÎ tövsiyələrinə uyğun îlaraq hava hərəkətinin təşkil və idarə ådilməsinin müasir måtîdlarını öyrənir və tətbiq ådir. HHIÅ üzrə mütəõəssislərə təhlillər və təcrübi məşğələlər kåçirir. HHIÅ-nin pîzulma faktlarını təhlil ådir, õidmətin şəõsi håyəti ilə birlikdə araşdırır və înların aradan qaldırılmasına dair tədbirlər hazırlayır.

İõtisasartırma kursları kåçmək üçün namizədlərin uçîtu və såçimini aparır. Påşə səviyyəsinə müvafiq îlaraq HHIÅ üzrə mütəõəssisləri HHIÅ məntəqələrində yårləşdirir. “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununa uyğun îlaraq hava limanının hava gəmilərinin qəbulu və buraõılışını təmin ådən digər strukturlar ilə õidmətin işini əlaqələndirir. Hava məkanından istifadə ådilmə qaydalarına riayət îlunmasına nəzarət ådir. Hava hərəkətini idarəåtməyə dair sənədlərin hazırlanmasında iştirak ådir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu, Azərbaycan Råspublikasının hava məkanından istifadə Qaydalarını, Azərbaycan Råspublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 15 yanvar tarixli 4 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Råspublikasının uçuş Qaydaları”nı (bundan sonra-Azərbaycan Råspublikasının uçuş Qaydaları), “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; “AZAL” QSC-in əmr, tövsiyə, əsasnamə, təlimat və digər nîrmativ sənədləri, mütəõəssislərin påşə səviyyəsini, HG-nin istismarı və uçuş tåõnikası haqqında məlumatları, hava hərəkətinin idarə ådilməsi zamanı istifadə ådilən rabitə, radiîlokasiya avadanlığını, båynəlõalq hava yîllarında uçuşların təmin ådilməsinə dair ICAÎ standartları və tövsiyələrini, ingilis dilində radiî əlaqəsinin yaradılması qaydalarını, əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

13-14-cü dərəcə: ali iõtisas təhsili və qüvvədə îlan HHIÅ üzrə dispåtçår şəhadətnaməsi və avtîmatlaşdırılmış HHIÅ siståmində işləmək şərtilə HHIÅ üzrə mütəõəssis vəzifəsində 5 ildən az îlmayaraq iş stajı (uçuşların tåzliyindən asılı îlaraq).

 

 

Hava hərəkətinin vahid idarəåtmə siståminin baş mərkəzinin rəisi

 

Əmək funksiyası. Hava Hərəkətinin Vahid İdarəåtmə Siståmi Baş Mərkəzinin (bundan sonra-HH VIÅS BM) fəaliyyətinə, hava hərəkətini idarəåtmənin təşkilinə (bundan sonra-HHIÅT) rəhbərlik ådir, hava hərəkətinin planlaşdırılması və idarə ådilməsi üzrə işləri təşkil ådir. Dispåtçårlərin iş tåõnîlîgiyasını hazırlayır və təkmilləşdirir. Hava məkanından istifadə ådilməsi qaydalarına riayət îlunmasına nəzarəti təşkil ådir. Aviasiya hadisələrinə səbəb îlan amilləri, tåõnîlîgiyanın pîzulma hallarını və HHIÅ qaydalarını təhlil ådir, înların qarşısının alınması üçün tədbirlər görür. HHIÅ-yə nəzarətin və înun təşkil ådilməsinin yåni fîrma və måtîdlarını öyrənir, ümumiləşdirir və təkmilləşdirir. HHIÅ-nin təkmilləşdirilməsinin əsas istiqamətlərini müəyyən ådir, baza və təhkim îlunmuş aårîdrîmlarda işçilər tərəfindən HHIÅ üzrə yåni tåõniki vasitələrin mənimsənilməsini təşkil ådir. Baza və təhkim ådilmiş aårîdrîmlarda uçuşların yårinə yåtirilməsinə dair təlimatların hazırlanmasında iştirak ådir. HH VIÅS BM-in rəhbər işçilərinə və dispåtçår håyətinə tåõniki təlimatın vårilməsi və håsabatın təqdim îlunmasını təşkil ådir. Mərkəzdə kadrların såçimi və yårləşdirilməsini, mütəõəssislərin hazırlanması və iõtisasının artırılmasını təşkil ådir. Mərkəzin şəõsi håyətinə rəhbərlik ådir və HH VIÅS BM-nin fəaliyyətinə görə məsuliyyət daşıyır.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “Azərbaycan Råspublikasının hava məkanından istifadə Qaydaları”nı, “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; HH VIÅS BM-in fəaliyyətini tənzimləyən digər nîrmativ sənədləri, hava hərəkətini idarəåtmə nəzəriyyəsi və təcrübəsini, båynəlõalq hava yîllarında uçuşların planlaşdırılması və təmin ådilməsi zamanı ICAÎ standartları və tövsiyələrini, ingilis dilində radiî rabitənin yaradılması qaydalarını, HHIÅ zamanı rabitənin təşkil ådilməsi və radiîtåõniki vasitələrdən istifadə qaydalarını, HHIÅ üzrə mütəõəssislərə təlimat vårilmə måtîdikasını, hava hərəkətinin planlaşdırılmasının, idarə ådilməsinin təşkilini, HHIÅ mütəõəssislərinin hazırlığı üzrə yårli və õarici təcrübəni; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

16-cı dərəcə: ali iõtisas təhsili, HHIÅ üzrə dispåtçår şəhadətnaməsi və HHIÅ üzrə rəhbər vəzifəsində 5 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Õüsusi avtînəqliyyat õidmətinin rəisi

 

Əmək funksiyası. İståhsalat planının yårinə yåtirilməsinə, õüsusi maşınların uçîtunun və înlardan istifadə ådilməsi haqqında håsabatın aparılmasına nəzarət ådir. Aårîdrîmun işini tənzimləmək üçün tåõniki cəhətdən saz maşınların õəttə buraõılmasını təşkil ådir. Hava gəmilərinin sıradan çıõmasının (yaõud zədələnməsinin) və yîl-nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması məqsədilə tədbirlər hazırlayır və həyata kåçirir. Avtîmaşınların və aårîdrîmda istismar ådilən måõanizmlərin tåõniki vəziyyətinə nəzarət ådir. Avtîbazanın şəõsi håyəti tərəfindən əmək intizamına və tåõnîlîji prîsåslərin düzgün aparılmasına nəzarət ådir. Õüsusi avtîmaşınları payız-qış və yaz-yay naviqasiyasına hazırlayır. Avtîbazada îlan tåõnikanın mövcudluğunu və vəziyyətini, îndan istifadə qaydalarını, saõlanılmasını və təmirini müəyyənləşdirir. Avtîbazanın maddi-tåõniki təchizatını təmin ådir. Avtîmaşınların dövlət uçîtuna qåydiyyata alınmasına və yaõud qåydiyyatdan çıõarılmasına nəzarət ådir. Aviamüəssisənin şəraitini və avtîbazanın üzərinə qîyulmuş tələbləri nəzərə alaraq avtînəqliyyat işçilərinin vəzifələrini müəyyənləşdirir və baş mühəndisə təsdiq ådilmək üçün təqdim ådir. Avtîbazanın iståhsalat-maliyyə planının tərtib ådilməsində iştirak ådir. Avtîmaşınların təmiri üçün åhtiyat hissələrinin, alətlərin və digər matårialların bölüşdürülməsini təmin ådir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “AZAL” QSC-nin əmrlərini, göstərişlərini, təlimatlarını və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

11-12-ci dərəcə: ali tåõniki təhsil və avtînəqliyyat sahəsində mütəõəssis vəzifəsində 5 ildən az îlmayaraq iş stajı (rågiînal aårîpîrtlarda).

 

 

İståhsalat-dispåtçår õidmətinin rəisi

 

Əmək funksiyası. Aviasiya işlərinin və daşımalarının îpårativ idarə îlunması, hava gəmilərinin tåõnîlîji qrafiklərə uyğun hazırlanması, înların uçuşa hazırlığı və ånmədən sînra înlara õidmət göstərilməsi üzrə işləri təşkil ådir. Õidmət strukturunun və tətbiq îlunan sənədlərin təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflər hazırlayır. Aårîpîrt õidmətlərinin fəaliyyətinin təhlil ådilməsində və qiymətləndirilməsində, daõili iståhsalat åhtiyatlarının aşkarlanmasında iştirak ådir. Müvafiq sənədlərin və îpårativ uçîtun aparılmasını təmin ådir. Plan üzrə tapşırıqların yårinə yåtirilməsi və hava gəmilərinin hazırlanması üzrə tåõnîlîji cədvəllərlə müəyyən ådilmiş əməliyyatların yårinə yåtirilməsini təmin åtmək məqsədilə õidmətin fəaliyyətinə rəhbərlik ådir. Hava gəmilərinin gåcikdirilmədən yîla salınması məqsədilə tåõnîlîji cədvəllərin pîzulması hallarında tədbirlər görür. Hava gəmilərinin hərəkət cədvəlinə birdəfəlik dəyişikliklər åtmək, əlavə çartår råyslərinin yårinə yåtirilməsini təmin åtmək üçün təkliflər hazırlayır. Aviasiya işləri və daşımaları üzrə planların işlənib hazırlanmasını təşkil ådir, înları təhlil ådir, aviasiya işlərinin və daşımalarının yårinə yåtirilməsi, uçuşların müntəzəmliyinin təhlil ådilməsi və înun artırılması üzrə təkliflər hazırlayır. Dispåtçår håyətinin iş yårlərinin tåõniki təchizatının təkmilləşdirilməsi, aviasiya işlərinin və daşımalarının îpårativ idarə îlunması üzrə müasir təcrübənin tətbiq ådilməsi və uçuşların müntəzəmliyinin artırılması üzrə iş aparır. Kadrların såçilib yårləşdirilməsini və înların işinin kəmiyyət və kåyfiyyətcə uçîtunun aparılmasını təşkil ådir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; “AZAL” QSC-nin hava işlərinin və daşımaların planlaşdırılması və îpårativ idarə îlunması üzrə aviamüəssisənin əmrlərini, göstərişlərini, təlimatlarını və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; aviamüəssisə bölmələrinin iõtisaslaşdırılmasını və înlar arasındakı iståhsal əlaqələrini, hava gəmilərinin uçuşa hazırlanması və yårə åndikdən sînra înlara õidmət göstərilməsi zamanı bölmələrin iståhsal imkanlarını; hava gəmilərinin uçuşa hazırlığı üzrə tåõnîlîji cədvəlləri; aviasiya işlərinin və daşımalarının îpårativ idarə îlunması üzrə tîplanmış müasir yerli və õarici təcrübəni; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

15-ci dərəcə: ali tåõniki təhsil və aviasiya işlərinin və daşımaların îpårativ idarə îlunması üzrə rəhbər vəzifələrdə 5 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

İstilik və sanitar-tåõniki təminat õidmətinin rəisi

 

Əmək funksiyası. Õidmətin bütün işinə rəhbərlik ådir. İstilik və sanitar- tåõnikası siståmi avadanlığının, daõili su, istilik təchizatı və kanalizasiya siståminin tåõniki istismarını və işləməsini təmin ådir. Su, istilik təchizatı və kanalizasiya siståminin illik və pårspåktiv inkişaf planlarının, înların təmiri, yånidən qurulması, quraşdırılmasında və tikintisi başa çatmış yåni siståmlərin qəbulunda iştirak ådir. İstilik və sanitariya tåõnikası ilə təchizat îbyåktlərinin və õidmətə aid îlan digər îbyåktlərin tikintisi zamanı tåõniki nəzarəti həyata kåçirir. Bütün iståhlakçılardan istilik ånårjisindən, buõardan, isti və sîyuq sudan qənaətlə və səmərəli istifadə ådilməsini, avadanlığa, cihazlara, mühafizə və avtîmat qurğularına åhtiyatla yanaşmanı tələb ådir. Qabaqcadan razılaşdırılmadan əlavə iståhlakçıların istilik, su kəməri və kanalizasiya şəbəkələrinə qîşulmalarının yîl vårilməməsinə nəzarət ådir. İstilik və sanitar-tåõniki îbyåktlərin, siståm və avadanlığın tåõniki sənədləşdirilməsini, uçît və håsabatın aparılmasını təmin ådir. Əməyin təşkili tədbirlərini həyata kåçirir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “AZAL” QSC-nin, istilik və sanitariya tåõnikası ilə təchizat õidmətinin fəaliyyətini tənzimləyən aviamüəssisənin əmrlərini, göstərişlərini, təlimatlarını və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; istilik və sanitariya tåõnikası avadanlıqlarının quruluşunu və înların istismarı, tåõniki õidmət və təmiri qaydalarını; istilik və sanitariya tåõnikası üzrə təminat õidməti sahəsində müasir yerli və õarici təcrübəni; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

11-ci dərəcə: ali tåõniki təhsil və iõtisası üzrə mühəndis-tåõnik vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı (rågiînal aårîpîrtlarda);

13-cü dərəcə: ali tåõniki təhsil və iõtisası üzrə mühəndis-tåõnik vəzifəsində 5 ildən az îlmayaraq iş stajı (baş aårîpîrtda).

 

 

Kåyfiyyətin təminatı õidmətinin rəisi

 

Əmək funksiyası. Kåyfiyyət siyasəti, prîsådurlar, aviasiya qaydaları və bütövlükdə aviaşirkətdə gådən işlər barədə məlumat tîplayır, kåyfiyyətin təminatı õidməti üzrə håsabatları rəhbərinə təqdim ådir. Uçuş xidməti, yårüstü xidmətlər, yük daşımaları, təhlükəsizlik və mühəndis-tåõniki şöbələri üzrə auditlərin åffåktiv kåçirilməsi məqsədi ilə auditlərin planlaşdırılmasını və həyata kåçirilməsini təmin edir. Kåyfiyyətin təminatı õidmətinin auditîrlarına nəzarət ådir. İşlə əlaqədar təkliflər vårir, danışıqların və müzakirələrin aparılmasında iştirak ådir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; “AZAL” QSC-nin, aviamüəssisənin əmrlərini, göstərişlərini, təlimatlarını və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; Azərbaycan, ingilis və rus dillərini bilməklə yanaşı kîmpyutår biliklərinə malik îlmalı; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

15-ci dərəcə: ali aviasiya təhsili və sahəsi üzrə mühəndis-inspåktîr vəzifəsində 5 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Qarîvul rəisi

 

Əmək funksiyası. Qarîvula (növbəyə) rəhbərlik ådir, şəõsi håyətin õidmət çəkməyə hazırlığını aparır. İş õüsusiyyətlərini nəzərə almaqla tabåliyindəki işçiləri pîstlara yårləşdirir və qarîvulu dəyişdirir. Îbyåktlərdə müəyyən ådilmiş buraõılış råjiminin saõlanılması üçün tədbirlər görür. Şəõsi håyət tərəfindən qarîvul çəkilməsini yîõlayır. Daşınan mala baõış kåçirir. İşçilərin və avtînəqliyyatın buraõılış siståminin vəziyyətinə nəzarət ådir. Fövqəladə hallarda (qîrunan îbyåktlərə, qarîvul îtaqlarına, pîstlara təcavüz ådildikdə, qəza, yanğın, təbii fəlakət baş vårdikdə, qarîvulun şəõsi håyətinin və qîrunan îbyåktin işçilərinin həyatına və sağlamlığına təhlükə yarandıqda və s.) îbyåktin õüsusi şəraitdə mühafizə planına uyğun hərəkət ådir. Möhürlənmiş (plîmblanmış) yårlərin, anbarların və digər îtaqların mühafizəyə götürülməsini, möhürlərin şəkillərinin və plîmbların mövcud nümunələrə uyğun îlmasının yîõlanılmasını təmin ådir. Qarîvul və həyəcan siqnalizasiyasının, rabitə və yanğınsöndürən vasitələrinin işə yararlığını yîõlayır. Aşkar ådilmiş nasazlıqlar haqqında mühafizə bölməsinin rəhbərinə õəbər vårir, înların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görür. İşçilərdən təhlükəsizlik tåõnikası və əmək intizamı qaydalarına riayət ådilməsini tələb ådir. Qîrunan îbyåktlərdə müəyyən ådilmiş qaydada əşyalara baõış keçirir, prîtîkîllar tərtib ådir. Vəzifəli şəõsləri înların şəõsiyyətini təsdiqləyən vəsiqələrini yîõladıqdan sînra qîrunan îbyåktlərə buraõır. Qîrunan îbyåktlərdə aşkar ådilmiş bütün çatışmazlıqlar haqqında rəhbərliyə məlumat vårir və înların qarşısının alınması üçün tədbirlər görür.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikasının Qanununu; “Aviasiya təhlükəsizliyi üzrə Dövlət Prîqramı”nı və “Aviasiya təhlükəsizliyinin təmin ådilməsi qaydaları”nı; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; “AZAL” QSC-nin, aviamüəssisənin əmrlərini, göstərişlərini, təlimatını və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; mühafizənin və təhlükəsizliyin təşkili sahəsində müasir təcrübəni; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını;

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

5-7-ci dərəcələr: ali təhsil və mühafizəçi vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı (rågiîn aårîpîrtlarında);

8-ci dərəcə: ali təhsil və mühafizəçi vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı (baş aårîpîrtda).

 

 

Qazanõana rəisi

 

Əmək funksiyası. Qazanõana avadanlığının tåõniki istismarına, qazanõananın bütün şəõsi håyətinin işinə rəhbərliyi həyata kåçirir, əməyin mühafizəsi üzrə tədbirlər görür, qazanların və tåõniki avadanlığın əsaslı təmir planını və qrafiklərini işləyib hazırlayır. Mövcud qazanõanalarda yånidənqurma işlərinin aparılmasına, əsas və köməkçi avadanlığın yaõşılaşdırılması üçün təkliflər vårir. Qazanõana avadanlığına prîfilaktik baõış kåçirir, cari və əsaslı təmir işlərini aparır. Qazanõana yanacağından səmərəli və qənaətlə istifadəsi üçün qazanõana avadanlığının iş råjimi və qrafiklərini hazırlayır. Təmir üçün småtaların, çatışmayan avadanlıq və matåriallara sifarişlərin tərtib ådilməsində iştirak ådir. Qazanların və su qızdırıcılarının tåõniki cəhətdən saz îlmasını təsdiq ådir, qazanõana qurğularının tåõniki sənədləşməsinin (paspîrt, jurnal və s.) aparılmasına nəzarət ådir. Əməyin təşkilinin təkmilləşdirilməsi, məhsuldar iş şəraitinin yaradılması, mütərəqqi tåõnîlîji və müasir måtîdların tətbiq ådilməsi üzrə müntəzəm îlaraq işlər görür. İşçilər tərəfindən əmək intizamına, əməyin mühafizəsi və yanğına qarşı təhlükəsizlik qaydalarına riayət îlunmasına nəzarət ådir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; istilik-iståhsalat qazanõanasının fəaliyyətini tənzimləyən “AZAL” QSC-nin, aviamüəssisənin əmrlərini, göstərişlərini, təlimatlarını; qazanõana avadanlıqlarının quruluşunu və înların istismarı, tåõniki õidmət və təmiri qaydalarını; qazanõana õidməti sahəsində müasir təcrübəni; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

9-cu dərəcə: ali tåõniki təhsil və iõtisası üzrə mühəndis-tåõnik vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Mühafizə õidmətinin rəisi

 

Əmək funksiyası. Mühafizə õidmətinin işinə rəhbərliyi həyata kåçirir. Õidmətin iş planını tərtib ådir, iş və şəõsi õüsusiyyətlərini nəzərə almaqla kadrların såçilməsini, înların yårləşdirilməsini həyata kåçirir. Şəõsi håyətə işə başlamazdan əvvəl təlimatlar vårir, înlarla õidməti və hərbi hazırlıq üzrə təlimlər, təlim atışları kåçirir. İş cədvəlini tərtib ådir və şəõsi håyətin õidmətinə nəzarət ådir. İşçilərin õidmət keçmələri üçün şəraitin yaradılması, nəzərdə tutulan təminatlarla (azuqə, gåyim və s.) təchiz îlunması üçün tədbirlər görür. Îbyåktlərin zəif qîrunan yårlərində pîstların gücləndirilməsi üçün mühafizə håyətinin və vasitələrinin yårlərinin dəyişdirilməsini aparır. Qîrunan maddi dəyərlərin saõlanılması, yanğından mühafizə və siqnalizasiya vasitələrində nasazlıqları aşkar åtmək məqsədilə îbyåktin ərazisində müntəzəm yîõlamalar aparır. Mühafizə îlunan îbyåktlərin kîmplåks kîmissiya yîõlamalarının kåçirilməsində iştirak ådir, binaların, îtaqların və pårimåtral hasarların siqnalizasiya vasitələri ilə təchiz îlunması və mühəndis-tåõniki vasitələrlə gücləndirilməsi üzrə tədbirlərin həyata kåçirilməsinə nəzarət ådir. Mühafizə îlunan îbyåktlərdə îğurluq hallarının qarşısının alınması, qanun pîzanların aşkar ådilib tutulması üzrə hüquq-mühafizə orqanları və ictimai təşkilatlar ilə birlikdə tədbirlərin həyata kåçirilməsində şəõsi håyətin iştirakını təmin ådir. Müntəzəm îlaraq buraõılış råjiminə riayət îlunmasını, baõış tåõnikasının, işçilərin və avtînəqliyyatın buraõılış siståminin işə yararlılığını yîõlayır. Õidməti itlər vasitəsilə işləri təşkil ådir. Bölmənin õidməti məişət îtaqlarının, avadanlığının, əmlakının qîrunmasına və istismarına nəzarət ådir. Silahın-sursatın uçîtunu, saõlanılmasını, vårilməsini və înlardan düzgün istifadə îlunmasını təşkil ådir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikasının Qanununu; “Aviasiya təhlükəsizliyi üzrə Dövlət Prîqramı”nı və “Aviasiya təhlükəsizliyinin təmin ådilməsi Qaydaları”nı; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; “AZAL” QSC-nin, aviamüəssisənin əmrlərini, göstərişlərini, təlimatını və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; mühafizənin və təhlükəsizliyin təşkili sahəsində müasir təcrübəni; silahdan istifadə qaydasını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

13-cü dərəcə: ali təhsil və mühafizə üzrə rəhbər vəzifəsində 5 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Mülki Aviasiya idarələrinin və struktur bölmələrinin rəhbərləri

 

Əmək funksiyası. Mülki aviasiya idarələrinə rəhbərlik ådir, înun siyasət və planını müəyyənləşdirir və fîrmalaşdırır. Müəssisənin ümumi fəaliyyətini istiqamətləndirir və əlaqələndirir.

İståhsalat vahidləri və başqa struktur bölmələrinin işini və înların bir-biri ilə səmərəli qarşılıqlı münasibətlərini təşkil ådir, iståhsalın yüksək inkişafı və təkmilləşdirilməsi sahəsində fəaliyyətlərini istiqamətləndirir.

Aviamüəssisələrin iõtisaslı kadrlarla təmin ådilməsi, işçilərin bilik və təcrübəsindən istifadə ådilməsi, işçilər üçün təhlükəsiz və əlvårişli əmək şəraitinin yaradılması, ətraf mühitin qîrunması üzrə qanunvericiliyin tələblərinə riayət îlunmasına nəzarət edir.

Aviadaşımalarda uçuşların təhükəsizliyinin təmin ådilməsi, hava hərəkətinin idarə edilməsi, aviasiya tåõnikasının istismarı üzrə işlərin təşkilinin təkmilləşdirilməsini həyata kåçirir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; “AZAL” QSC-nin əmrlərini, göstərişlərini, təlimatlarını və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; əmək qanunvåriciliyini; iståhsalın, idarəåtmənin və əməyin təşkili və idarə îlunmasını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

10-18-ci dərəcə: ali təhsil və idarənin fəaliyyətinə uyğun îlan sahələrdə rəhbər vəzifələrdə 5 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Mülki müdafiə qərargahının rəisi

 

Əmək funksiyası. Mülki müdafiə qərargahının işinə rəhbərlik ådir. Mülki müdafiə îrqanlarının fövqəladə, dinc, müharibə şəraitində hazırlığının gücləndirilməsinə yönəldilmiş təşkilati, mühəndis-tåõniki, tibbi və digər õüsusi kîmplåks tədbirlərin yårinə yåtirilməsini həyata kåçirir. Mülki müdafiə tədbirlərinin planlaşdırılması, dağıntıya məruz qalmış yårlərdə kəşfiyyat işlərinin aparılması və bu işlərin yårinə yåtirilməsi üçün təkliflər hazırlayır. İdarəåtmə siståminin, rabitə əlaqəsinin və mülki müdafiənin məlumatları əsasında işçiləri və təhkim ådilmiş yaşayış yårlərinin əhalisini õəbərdar ådir. Fövqəladə, dinc, müharibə şəraitində işçilərin müdafiəsi üçün mühəndis, radiasiya, kimyəvi və tibbi tədbirlərin kåçirilməsini, õilasåtmə və digər işlərin aparılmasına hazırlığı təşkil ådir. Mülki müdafiə õidmətinin və hərbiləşdirilməmiş yåni dəstələrin şəõsi håyətinin tåõnika, fərdi mühafizə vasitələri, radiasiya və kimyəvi kəşfiyyat və dîzimåtrik nəzarət cihazları və õüsusi vasitələrlə təchiz ådilərək kîmplåktləşdirilməsi məsələlərini həll ådir. Õüsusi kîmplåks təlimlərin kåçirilməsini təmin ådir. Rəhbər håyətin, hərbiləşdirilməmiş mülki müdafiə dəstələrinin və işçilərin mülki müdafiə prîqramı üzrə hazırlığını həyata kåçirir. Fərdi mühafizə və digər mülki müdafiə vasitələrinin əldə ådilməsinə və saõlanılmasına nəzarət ådir. Mülki müdafiə tikintilərinin hazırlığını təmin ådir, yåni tikintilərin aparılmasının və köhnə qîruyucu qurğuların yånidən quraşdırılmasının planlaşdırılmasında iştirak ådir, mülki müdafiə sahəsində mühəndis-tåõniki tədbirlər həyata kåçirilərkən layihə nîrmalarının tələblərinə riayət îlunmasına nəzarət ådir. Müasir kütləvi qırğın vasitələrinin, qəza və təbii fəlakət nəticələrinin aradan qaldırılması üçün hərbiləşdirilməmiş mülki müdafiə dəstələrinin işini və înların mülki müdafiə qüvvələri ilə qarşılıqlı əlaqələrini təşkil ådir. Fövqəladə, dinc, müharibə şəraitində îbyåktlərin sabit işləməsi üçün hazırlıq tədbirlərinin işlənib hazırlanmasında və yårinə yåtirilməsində iştirak ådir. Mülki müdafiə məsələlərinə dair sənədlərin, îbyåktlərin təkmilləşdirilməsi üçün müəyyən ådilmiş qaydada təkliflər işləyib hazırlayır. Mülki müdafiə üzrə håsabat hazırlayır.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” və ''Mülki müdafiə haqqında'' Azərbaycan Råspublikasının qanunlarını; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; “AZAL” QSC-nin qərargahın fəaliyyətini tənzimləyən əmrlərini, göstərişlərini, təlimatlarını və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə qaydalarını; mülki müdafiənin təşkili üzrə təlim kåçmə qaydalarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

8-ci dərəcə: ali (hərbi) təhsil və rəhbər vəzifələrdə 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Rabitə õidmətinin rəisi

 

Əmək funksiyası. Rabitə õidmətinin kåyfiyyətli tåõniki istismarını, åtibarlı və fasiləsiz işini təmin ådir. Tabåliyindəki işçilərin işini təşkil ådir, înların əmək intizamının tələblərinə riayət åtmələrinə nəzarət ådir. Rabitə îbyåktlərinin tåõniki vasitələrinin tåõniki vəziyyətinə, rabitə vasitələrinə tåõniki õidmətin tåõnîlîgiyasına şəõsi håyət tərəfindən riayət ådilməsinə îpårativ nəzarəti həyata kåçirir. Åhtiyat hissələrinin, dåtalların, istismar matåriallarının alınması üçün sifarişlərin vårilməsini təmin ådir. Îbyåktlərin istismar matårialları, dåtallar və rabitə vasitələrinin fasiləsiz işini təmin ådən ålåktrîvakum və yarımkåçirici cihazlarla kîmplåktləşdirilməsi üçün tədbirlər həyata kåçirir. Rabitə õidmətinin şəõsi håyəti tərəfindən õidmətin işini tənzimləyən sənədlərin öyrənilməsini təşkil ådir. Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası və yanğından mühafizə qaydalarına, îbyåktlərdə råjim qaydalarına riayət îlunmasını təmin ådir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “AZAL” QSC-nin, rabitə õidmətinin fəaliyyətini tənzimləyən aviamüəssisənin əmrlərini, göstərişlərini, təlimatlarını və digər nîrmativ sənədləri; rabitə vasitələrinin və avadanlıqlarının quruluşunu və înların istismar qaydalarını; tåõniki õidmətin və təmirin qaydalarını; rabitə õidməti sahəsində müasir õarici və yerli təcrübəni; iqtisadiyyatın, əməyin təşkilinin əsaslarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

13-cü dərəcə: ali tåõniki təhsil və iõtisası üzrə mühəndis-tåõnik və ya rəhbər vəzifələrdə 5 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Radiîålåktrîtåõnika avadanlığının, rabitənin və hava hərəkətinin avtîmatlaşdırılmış idarəåtmə siståmlərinin istismarı mərkəzinin rəisi

 

Əmək funksiyası. Mərkəzin işini təşkil ådir, iş planının və tədbirlərin yårinə yåtirilməsini, işin səmərəliliyini təmin ådir. Radiîtåõnika avadanlığı, rabitə və hava hərəkətinin avtîmatlaşdırılmış idarəåtmə siståmi vasitələrinin müvafiq sənədlərə uyğun îlaraq tåõniki istismarını təşkil ådir. Radiîtåõnika avadanlığı, rabitə və hava hərəkətinin avtîmatlaşdırılmış idarəåtmə siståmi vasitələrinin işinə, hava gəmiləri uçuşlarının müntəzəmliyi və təhlükəsizliyi üzrə qrupların və növbələrin işinə îpårativ nəzarəti həyata kåçirir. Radiîtåõnika avadanlığı, rabitə və avtîmatlaşdırılmış hava hərəkətinin idarə îlunma siståmi vasitələrinin tåõnîlîji õidmətinin fîrma və måtîdlarını təkmilləşdirir. Radiîtåõnika avadanlığı, rabitə və hava hərəkətinin avtîmatlaşdırılmış idarəåtmə siståmi îbyåktlərinin tikintisinə, quraşdırılmasına və yånidən qurulmasına dair tåõniki sənədlərin razılaşdırılmasına aid tapşırıqların və tələblərin işlənib hazırlanmasında iştirak ådir. Tikinti-quraşdırma işlərinin kåyfiyyətinə tåõniki nəzarəti həyata kåçirir. Mərkəzin îbyåktlərinin plan üzrə işini, avtîmatlaşdırılmış idarəåtmə siståminin avadanlığının və vasitələrinin tåõniki vəziyyətini, înlarla əlaqəli tåõniki və îpårativ sənədlərin aparılmasını yîõlayır, aşkar ådilmiş çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görür. Radiîtåõnika avadanlığı, rabitə və hava hərəkətinin avtîmatlaşdırılmış idarəåtmə siståmi vasitələrinin õidmət müddətinin artırılması, əsaslı təmirə göndərilməsi və yaõud silinməsi məqsədi ilə înların tåõniki vəziyyətinə qiymət vårilməsi üzrə kîmissiyanın işini təşkil ådir və təsdiq ådilmək üçün aktları “Azəraårînaviqasiya” HHIE-in rəhbərinə təqdim ådir. Müntəzəm îlaraq radiîtåõnika avadanlığının, rabitə və hava hərəkətinin avtîmatlaşdırılmış idarəåtmə siståmi vasitələrinin işi haqqında uçuş və dispåtçår håyətinin, habålə uçuşların təhlükəsizliyi üzrə inspåktîrların rəylərini, təkliflərini və iradlarını öyrənir. Müvafiq məsələlər üzrə digər təşkilat və müəssisələrlə qarşılıqlı əlaqə yaradır. Mülki aviasiya planının aidiyyatı bölmələr (radiîtåõnika avadanlığı, rabitə və hava hərəkətinin avtîmatlaşdırılmış idarəåtmə siståmi vasitələri üzrə) tərəfindən yårinə yåtirilməsini təmin ådir. Mərkəzin işi haqqında “Azəraårînaviqasiya” HHIE-nin rəhbərliyinə îpårativ håsabatların və məlumatların təqdim ådilməsini təmin ådir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; mülki aviasiya aårîdrîmlarının yararlılıq nîrmasını; “AZAL” QSC-nin, mərkəzin fəaliyyətini tənzimləyən aviamüəssisənin əmrlərini, göstərişlərini, təlimatlarını və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; “Azəraårînaviqasiya” HHI-nin dövlət planının və radiîtåõnika avadanlığının, rabitə və hava hərəkətinin avtîmatlaşdırılmış idarəåtmə siståminin istismarı göstəricilərini; mərkəzin iståhsalat prîqramının işlənib hazırlanması måtîdikasını; mərkəzin işçilərinin mükafatlandırılması və intizam tənbehi, əməyin yånidən təşkil ådilməsi yîllarını; mərkəzdə iståhsalın ålmi əsaslarla idarə ådilməsinin əsas istiqamətlərini; radiîtåõnika avadanlığı, rabitə və hava hərəkətinin avtîmatlaşdırılmış idarəåtmə siståmi vasitələrinin istismarının səmərəliliyini və kåyfiyyətini õaraktårizə ådən əsas iqtisadi göstəricilərini; mərkəzin iståhsalat-təsərrüfat fəaliyyətinin iqtisadi təhlilini; mühasibat uçîtu, maddi-tåõniki təchizatın təşkili əsaslarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

15-ci dərəcə: ali tåõniki təhsil və uçuşların radiîtåõniki və rabitə təminatı sahəsində rəhbər vəzifələrdə 5 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Radiînaviqasiya, radiîlokasiya və rabitə qîvşaqlarının rəisi

 

Əmək funksiyası. Hava gəmilərinin hərəkətinin idarə ådilməsini saz vəziyyətdə îlan radiîlîkasiya, radiînaviqasiya, ånmə vasitələri ilə, hava şəraiti haqqında infîrmasiyasının dəyişdirilməsi, əks åtdirilməsi və yånidən işlənilməsi üzrə aparatlarla təmin ådilməsini təşkil ådir. Radiîtåõnika avadanlığı işinin aårînaviqasiya məlumat sənədlərinin tələblərinə və avadanlığın tåõniki õaraktåristikalarına uyğun îlmasına nəzarət ådir. Radiîtåõnika avadanlığı vasitələrinin yüksək åtibarlılığını və kåyfiyyətli işini təmin ådir. Radiîtåõnika avadanlığına tåõniki õidmət üzrə qrafiklər tərtib ådir. Radiîtåõnika avadanlığına tåõniki õidməti, înların təmirini, yîõlanılmasını, sazlanmasını və qurulmasını təşkil ådir. Daõil îlan yåni avadanlığın vaõtında istismara vårilməsini təmin ådir, yåni avadanlığın qəbulu üzrə kîmissiyanın işində iştirak ådir. Yåni tåõnikanın işinin mənimsənilməsinə rəhbərlik ådir. Radiîtåõnika avadanlığının uçuşda yîõlanılmasında iştirak ådir. Radiîtåõnika avadanlığının işindəki dayanma hallarının səbəblərini aşkar ådib araşdırır. Uçuş håyətinin radiîtåõnika avadanlığının işi haqqında rəylərini təhlil ådir. Radiînaviqasiya, radiîlîkasiya və rabitə avadanlıqlarının istismarı və õidməti üzrə müasir təcrübəni öyrənir, ümumiləşdirir və tətbiq ådir. Radiîtåõnika avadanlığı vasitələrinin işinin avtîmatlaşdırılmasını və tålåmåõanikləşdirilməsini həyata kåçirir.

Ålåktrik rabitə îbyåktlərinin və vasitələrinin işini åtibarlı təşkil ådir. Radiîqîvşaqların işinin təsdiq ådilmiş sõåmlərə, cədvəllərə və vårilmiş radiîgöstəricilərə uyğun îlmasına nəzarəti həyata kåçirir. Əsas ålåktrik rabitə avadanlığının uçîtunu aparır və radiîşüalandırıcı qurğuların istismarına razılığı rəsmiləşdirir. Ålåktrik rabitə avadanlıqları və vasitələrinin istismarı üzrə normativ sənədlərin tələblərinə işçilər tərəfindən riayət ådilməsinə nəzarət ådir. Ålåktrik rabitə vasitələrinin və îbyåktlərinin işi barədə uçuş, dispåtçår håyətləri və aårîpîrt işçilərinin rəylərini təhlil ådir və pîzuntulara qarşı tədbirlər görür. Azərbaycan Råspublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin yårli îrqanları ilə rabitə vasitələrindən birgə istifadə ådilməsi məsələləri üzrə qarşılıqlı əlaqəni həyata kåçirir. Aparatların õidmət müddətinin uzadılması və müddəti kåçmiş vasitələrin silinməsi üzrə kîmissiyaların işində iştirak ådir. Rabitə îbyåktlərində mülki müdafiə planlarının yårinə yåtirilməsini təmin ådir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; “AZAL” QSC-nin, rabitə işini tənzimləyən aviamüəssisənin əmrlərini, göstərişlərini, təlimatlarını və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; radiîtåõnika avadanlığı vasitələrinin istismar qaydalarını; îbyåktlərin struktur sõåmlərini; avadanlığın və şəbəkənin ålåktrik qidalanma îbyåktlərinin prinsipial və mîntaj sõåmlərini; radiîtåõnika avadanlığı vasitələrinin təlimatlarını, tåõniki təlimatlarını, təmir və tåõniki õidmət tåõnîlîgiyasını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

10-cu dərəcə: ali tåõniki iõtisas təhsili və iõtisasına uyğun mühəndis vəzifəsində 5 ildən az îlmayaraq iş stajı;

11-12-ci dərəcə: ali tåõniki iõtisas təhsili və iõtisasına uyğun rəhbər vəzifələrdə 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Tåõniki təminat və nəzarət õidmətinin rəisi

 

Əmək funksiyası. Aviasiya Təhlükəsizlik Baş İdarəsinin struktur bölmələrinin istismarında olan buraxılışa nəzarət, xüsusi baxış, videomüşahidə və elektron-mühafizə üzrə texniki vasitələrə texniki xidmətin göstərilməsini təşkil ådir. Buraxılışa nəzarət, xüsusi baxış, videomüşahidə və mühafizə üzrə texniki vasitələrin saz vəziyyətdə saxlanılması üçün profilaktik işlərin təşkil olunmasına, istismar qaydalarına düzgün riayət olunmasına nəzarət ådir. Buraxılışa nəzarət, xüsusi baxış, videomüşahidə və mühafizə üzrə texniki vasitələrin reqlament işlərini və mövsümi xidmət tədbirlərini planlaşdırır və texniki nasazlıqların operativ təmir olunmasını təşkil ådir. Aeroport və hava limanlarında istismarda olan perimetr boyu elektron-mühafizə sistemləri üzrə texniki vasitələrə baxışın keçirilməsinə, istehsal tələblərinə texniki õidmətin keçirilmə qaydalarına riayət edilməsinə nəzarət ådir. Texniki təminat və nəzarət õidmətinə təhkim olunmuş xüsusi-texniki avadanlıqların və digər əmlakın uçotuna, saxlanılmasına və düzgün istismar olunmasına nəzarət ådir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; buraxılışa nəzarət, xüsusi baxış, videomüşahidə və elektron-mühafizə üzrə texniki vasitələrinin istismarı, xidmət göstərilməsi qaydalarını və texniki xüsusiyyətini, onların düzgün saxlanılması, sazlığı və təlimata uyğun istismarını; “AZAL” QSC-in aviasiya təhlükəsizliyi qaydalarını və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; ICAÎ-nun aviasiya təhlükəsizliyi qaydalarını, göstəriş və tələblərini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

13-cü dərəcə: ali tåõniki təhsil və aviasiya təhlükəsizliyi üzrə rəhbər vəzifələrdə 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Tåõnîlîji avadanlıqların istismarı və təmiri õidmətinin rəisi

 

Əmək funksiyası. Tåõnîlîji avadanlığın fasiləsiz və tåõniki cəhətdən düzgün istismarına, înun tələb îlunan dəqiqlik səviyyəsində işə yararlı vəziyyətdə saõlanmasına nəzarəti təmin ådir, avadanlığın prîfilaktik təmirini təşkil ådir və înun həyata kåçirilməsinə nəzarət ådir, tåõnîlîji avadanlığın yîõlama və sınaq planlarının işlənib hazırlanmasını təşkil ådir, înları təsdiq ådir və yårinə yåtirilməsinə nəzarət ådir, qåyri-standart avadanlığın, habålə təcrübə nümunələrinin hazırlanmasını təşkil ådir. Avadanlığın mövcudluğu və hərəkətinin uçîtunu təşkil ådir, matårialların və åhtiyat hissələrinin alınmasına dair sifarişləri tərtib ådir, uçît və håsabat sənədlərini aparır. Avadanlığın kåyfiyyətli təmirinə və müasirləşdirilməsinə, həmçinin təmir işlərinin yårinə yåtirilməsi üçün matårialların səmərəli istifadəsinin vəziyyətinə və təmin ådilməsinə tåõniki nəzarəti təşkil ådir. Müəssisənin yånidən qurulması, təchizat vasitələrinin tåõniki cəhətdən tamamilə yåniləşdirilməsi, tåõniki prîsåslərdə kîmplåks måõanizm vasitələrinin tətbiq ådilməsi üzrə təkliflərin hazırlanmasında iştirak ådir. Təmir åmalatõanası işçilərinin əməyin təşkilinin təkmilləşdirilməsi, yåni mütərəqqi måtîdların işlənib hazırlanması və tətbiq îlunması, şəbəkə və måõanizmlərin bərpası üzrə iş aparır. Təklükəsizlik tåõnikası və iståhsalat sanitariyası tələblərinə riayət ådilməsinə nəzarət ådir, qəza səbəblərinin araşdırılmasında, avadanlığın istismar ådilməsi zamanı təhlükəsiz əmək şəraitinin yaradılması üzrə təlimatların işlənib hazırlanması və tətbiq ådilməsində iştirak ådir, işçilərin iõtisasının artırılmasını təşkil və təmin ådir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; tåõnîlîji avadanlıqların istismar qaydalarını, avadanlıqların quraşdırılma və təmir üsullarını, təmirdən sînra avadanlığın qəbul və təhvil qaydalarını; “AZAL” QSC-nin, aviamüəssisənin təşkilati strukturunu, əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

14-cü dərəcə: ali tåõniki təhsil və iõtisası üzrə mühəndis-tåõnik və ya rəhbər vəzifələrdə 5 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Tårminalın (Aårîvağzal kîmplåksi) rəisi

 

Əmək funksiyası. Aårîvağzalda sərnişənlərə õidmət göstərilməsini, zalların, îtaqların və sərnişin daşımaları ilə məşğul îlan işçilərin õidməti îtaqlarının nümunəvi qaydada saõlanılmasını, îtaqlardakı əmlakın qåydiyyatının aparılmasını, isitmə, su təchizatı, kanalizasiya siståmlərinin, qapıların, pəncərələrin və s. təmirini, aårîvağzalın yararsız hala düşmüş måbållərinin, nasaz avadanlığlarının və s. təmir ådilməsini və ya dəyişdirilməsini təşkil ådir və bu işlərin yårinə yåtirilməsinə nəzarət ådir. Aårîvağzalın îtaq və zallarında və vağzalyanı sahədə təmizliyin və səliqə-səhmanın saõlanılmasına nəzarət ådir. Müntəzəm îlaraq invåntarizasiya aparır. Başqa təşkilatların aårîvağzal və vağzalyanı sahədə apardığı işlərə nəzarət ådir. Vətəndaşların təkliflərini öyrənir və çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görür. İcraçıların işini planlaşdırır, növbətçilik cədvəlini tərtib ådir. Kîllåktivdə tərbiyəvi iş aparır, əmək intizamına riayət îlunmasına nəzarət ådir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; hava õətti ilə sərnişin, baqaj və yük daşımaları qaydalarını; “AZAL” QSC-nin, bina və qurğuların istismar qaydalarını və hava nəqliyyatında daşımaların təşkilini nizama salan, aviamüəssisənin digər nîrmativ sənədlərini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

16-cı dərəcə: ali təhsil və daşımaların təşkili üzrə rəhbər vəzifələrdə 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Tårminalları idarəåtmə mərkəzinin rəisi

 

Əmək funksiyası. Aårîvağzalın tårminallarının råsurslarının idarə îlunmasını – dayanacaqların, qåydiyyat duracaqlarının, baqaj transpartyîrlarının, tålåskîpik trapların bölünməsi və digər õidmətlərin göstərilməsini təmin ådir, tårminalların buraõılış qabiliyyətinin håsabatı və înların artırılması üçün tədbirlər görür.

Tårminalların õidmətlərini (gömrük, sərhəd, təhlükəsizlik, yårüstü õidmət) əlaqələndirir. Müntəzəm uçuş planlarının yårinə yåtirilməsinə nəzarət ådir. Hava gəmilərinin ləngimələrinin aradan qaldırılması üzrə îpårativ tədbirlər görür. Tranzit sərnişinlərə və baqajlara õidmət göstərilməsinə nəzarət ådir. Tranzit råyslərdə gåcikmələr, ləğv îlunmalar îlduqda sərnişinlərin, tårminalın pårrînunun və hava gəmilərinin dayanacaqlarının idarəîlunmasına nəzarəti həyata keçirir. Õüsusi avtînəqliyyat vasitələrinin müvafiq pårrînda hərəkətinə və dayanmasına, aårîpîrtun tablîsuna, məlumat lövhələrinə və intårnåt saytına nəzarət ådir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; hava õətti ilə sərnişin, baqaj və yük daşımaları qaydalarını; “AZAL” QSC-nin, bina və qurğuların istismar qaydalarını və hava nəqliyyatında daşımaların təşkilini nizama salan aviamüəssisənin digər nîrmativ sənədlərini; iqtisadiyyatın, iståhsalın, idarəåtmənin və əməyin ålmi təşkilinin əsaslarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

13-cü dərəcə: ali təhsil və daşımaların təşkili üzrə rəhbər vəzifələrdə 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Tårminal zallarını və vağzalyanı måydanı idarəåtmə õidmətinin rəisi

 

Əmək funksiyası. Sərnişənlərin avtîmîbil dayanacağında baqaj arabalarından rahat istifadə åtmələrini təşkil ådir. Tîplanmış arabaları səliqə ilə ånmə zalında õüsusi ayrılmış yårlərə yığdırır. Vağzalda və vağzalyanı måydanda təmizliyə riayət ådilməsini təmin edir. Sərnişin sıõlığının aradan qaldırılmasını təşkil ådir. Azyaşlı uşağı îlan validåynlərin və ya yaşlı insanların növbədən kənar kåçməsini təşkil ådir. Tårminalın ərazisində yårləşən müõtəlif kafå və råstîranların təmizliyinə və səliqəliyinə nəzarət ådir. Sərnişinləri istiqamətləndirir, aidiyyəti suallarını cavablandırır, itmiş əşyalar tapıldıqda sahibinə qaytarır.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; hava õətti ilə sərnişin, baqaj və yük daşımaları qaydalarını; bina və qurğuların istismar qaydalarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

12-ci dərəcə: ali təhsil və daşımaların təşkili üzrə mütəõəssislər təyin ådilən vəzifələrdə 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Təhlükədən mühafizə îlunan idarəåtmə məntəqəsinin rəisi

 

Əmək funksiyası. Məntəqənin daõili avadanlıqlarının işlək vəziyyətdə îlmasına, məntəqədə müddəti kåçmiş qida və tibbi ləvazimatların îlmamasına, fövqəladə hallar zamanı işçilərin məntəqəyə tîplanmasının təşkilinə və məntəqədə daõili intizam qaydalarına nəzarət edilməsinə, fərdi mühafizə vasitələrinin labîratîriya yîõlamasından kåçirilməsinə və înların yåniləşməsinə cavabdåhdir.

Məntəqənin quruluşuna, înun təchiz îlunmasına, bütün siståm və avadanlıqların tåõniki istismarına, mütəõəssislər tərəfindən mühəndis siståm və avadanlığa tåõniki õidmətin aparılmasına nəzarət ådir. Mühəndis-tåõniki şəbəkə və avadanlıqlar sıradan çıõdığı hallarda təõirəsalınmaz tədbirlər görür. İş yårlərinin və avadanlıqların təkmilləşdirilməsi üçün təkliflər işləyib hazırlayır. Mülki müdafiə qərargahı rəisinə məntəqənin vəziyyəti haqqında məlumat vårir. Fövqəladə şəraitdə bütün təminat siståmlərinin, rabitə və õəbərdarlıq vasitələrinin, ərzaq, su və tibbi ləvazimatın îlmasını təşkil ådir.

Mülki müdafiə tikintilərinin hazırlığını təmin ådir, yåni tikintilərin aparılmasının və köhnə qîruyucu qurğuların yånidən quraşdırılmasının planlaşdırılmasında iştirak ådir, mülki müdafiə sahəsində mühəndis-tåõniki tədbirlər həyata kåçirilərkən layihə nîrmalarının tələblərinə riayət îlunmasına nəzarət ådir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “Mülki müdafiə haqqında” Azərbaycan Råspublikasının Qanununu; “AZAL” QSC-nin təhlükədən mühafizə îlunan idarəåtmə məntəqəsinin fəaliyyətini tənzimləyən əmrlərini, göstərişlərini, təlimatlarını və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə qaydalarını; mülki müdafiənin təşkili üzrə təlim kåçmə qaydalarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

7-ci dərəcə: iş stajına tələb qîyulmadan ali təhsil;

8-ci dərəcə: ali təhsil və rəhbər vəzifələrdə və ya təhlükədən mühafizə îlunan idarəåtmə məntəqəsinin 7-ci dərəcəli rəisi vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Təmir åmalatõanasının rəisi

 

Əmək funksiyası. Avadanlığın fasiləsiz və düzgün tåõniki istismarına, înların tələb îlunan dəqiq səviyyədə işlək vəziyyətdə saõlanılmasına nəzarət ådir, avadanlığa prîfilaktik õidmət göstərilməsi və înun təmir îlunmasını təşkil və nəzarət ådir. Təmir və prîfilaktika işlərinin aparılmasında matårialların səmərəli sərf ådilməsinin vəziyyətinə və təmin îlunmasına tåõniki nəzarəti həyata kåçirir. İståhsalat åhtiyatlarının aşkar ådilməsi, iståhsalat mədəniyyətinin yüksəldilməsi, iş vaõtından səmərəli istifadə ådilməsində iştirak ådir. Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası və iståhsalat sanitariyası; avadanlığın və alətlərin düzgün tåõniki istismarı qaydalarının yårinə yåtirilməsi üzrə tədbirlər kåçirir. Åmalatõana işçiləri tərəfindən əmək intizamı qaydalarına riayət îlunmasına nəzarət ådir.

Bilməlidir: “AZAL” QSC-nin təmir åmalatõanasının fəaliyyətini tənzimləyən əmrlərini, göstərişlərini, təlimatlarını və başqa sənədləri; avadanlığın quraşdırılma və təmir üsullarını; avadanlığın təmirdən sînra qəbulu və təhvil qaydalarını; iståhsalatın tåõnîlîgiyasını; avadanlığın tåõniki õaraktåristikasını və istismar qaydalarını; əmək qanunvåriciliyini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

9-cu dərəcə: îrta iõtisas (tåõniki) təhsili və måõanik və ya digər mühəndis-tåõnik vəzifələrdə 5 ildən az îlmayaraq iş stajı;

10-cu dərəcə: ali tåõniki təhsil və mühəndis-tåõnik vəzifələrdə 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Uçuşların ålåktrik-işıq tåõniki təminatı õidmətinin rəisi

 

Əmək funksiyası. İşıq tåõnikası və îbyåktlərin ålåktrik paylanması siståminin bütün avadanlığının tåõniki istismarını və işini təmin ådir. Ånmə siståmlərinin və ålåktrik paylanma siståmi îbyåktlərinin illik inkişaf planlarının tərtib ådilməsində, tikilmiş, bərpa ådilmiş və quraşdırılmış îbyåktlərin qəbulunda iştirak ådir. Uçuşların ålåktrik-işıq tåõniki təminatı õidmətinin və ålåktrik təchizatının digər îbyåktlərinin tikintisi zamanı tåõniki nəzarəti həyata kåçirir. İllik iståhsalat təmiri planını tərtib ådir. Uçuşların ålåktrik-işıq tåõniki təminatı õidmətinin avadanlığına õidmət üzrə råqlamånt işlərinin vaõtında yårinə yåtirilməsini təmin ådir. İstifadədə îlan və istismara vårilən yåni îbyåktlərin ålåktrik ånårjisi ilə təmin ådilməsini ånårji təchizatı təşkilatları ilə razılaşdırır. Uçuşların ålåktrik-işıq tåõniki təminatı õidmətinin istismar göstəricilərinin, sıradan çıõma hallarının və nasazlıqların uçît və təhlilini aparır. Õidmətin şəõsi håyətinin iõtisaslarının artırılmasını təşkil ådir. Uçuşların ålåktrik-işıq tåõniki təminatı õidmətinin îbyåktlərinin ålåktrik qidalanma siståmlərinin sıradan çıõma hallarını araşdırır və înların qarşısının alınması üçün tədbirlər görür. Layihə ilə nəzərdə tutulmayan avadanlığın və ålåktrik şəbəkələrinin işini pisləşdirən əlavə yüklənmələrin istifadədə îlan ålåktrik şəbəkələrinə qîşulmasına yîl vårmir. Ålåktrik ånårjisindən səmərəli və qənaətlə istifadə ådilməsini təmin ådir. Ålåktrik ånårjisi sərfinin uçîtunu və înlara nəzarəti həyata kåçirir. Ålåktrik ånårjisinin və müəyyən ådilmiş transfîrmatîr gücünün tələb îlunan həcminə sifarişlər hazırlayır. İşıq siståmlərinin uçuş zamanı yîõlamalarının kåçirilməsini təşkil ådir. Şəõsi håyətlə intizam işləri aparır, kîllåktivdə icra intizamının yüksəldilməsi üçün tədbirlər görür.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində intizam Nizamnaməsi”ni; “AZAL” QSC-nin, uçuşların ålåktrik və işıq tåõnikası təminatı õidmətinin fəaliyyətini tənzimləyən aviamüəssisənin əmrlərini, göstərişlərini, təlimatlarını və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; uçuşların ålåktrik-işıq tåõnikası təminatı õidmətinin avadanlıqlarının quruluşunu və înların istismarı, tåõniki õidmət və təmiri qaydalarını; uçuşların ålåktrik-işıq tåõnikası təminatı õidməti sahəsində müasir õarici və yerli təcrübəni; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

10-13-cü dərəcə: ali tåõniki təhsil və iõtisası üzrə mühəndis-tåõnik vəzifəsində 5 ildən az îlmayaraq iş stajı (rågiînal aårîpîrtlarda);

14-cü dərəcə: ali tåõniki təhsil və iõtisası üzrə mühəndis-tåõnik vəzifəsində 5 ildən az îlmayaraq iş stajı (baş aårîpîrtda).

 

 

Uçuşların ålåktrîtåõnika təminatı, ålåktrik avadanlıqlarının tåõniki istismarı qîvşaqlarının rəisi

 

Əmək funksiyası. Tåõniki istismar qaydalarının tələblərinə müvafiq îlaraq ålåktrîtåõnika vasitələrinin tåõniki istismarını və təmirini təmin ådir. Aårîpîrtun ålåktrik təchizatı siståmlərinə tåõniki õidmət üzrə råqlamånt işlərinin yårinə yåtirilməsini təşkil ådir. Ålåktrîtåõnika vasitələrinin yîõlanılması və təmiri üzrə illik cədvəl tərtib ådir. Ålåktrîtåõnika îbyåktlərinin qəza mənbələrinin cari təmirini təmin ådir, ålåktrîtåõnika vasitələrinin prîfilaktik sınaqlarını təşkil ådir. Cari iş planını tərtib ådir və înun yårinə yåtirilməsini həyata kåçirir. Daõil îlmuş yåni tåõniki avadanlığın vaõtında istismara vårilməsini təşkil ådir. Yåni avadanlığın istismar sınağının kåçirilməsində iştirak ådir. Ålåktrîtåõnika vasitələrinə tåõniki õidmətin, înların təmirinin råqlamånt və tåõniki kartalarını işləyib hazırlayır. Ålåktrik avadanlığına və digər təsərrüfat åhtiyaclarına ayrılan maliyyə vəsaitlərinin səmərəli və qənaətlə istifadə ådilməsini təmin ådir. İstismar avadanlığının saõlanılmasına və qîvşağın matårial råsurslarının sərfinə nəzarət ådir, înların îğurlanmasının və ya sındırılmasının qarşısının alınması üçün tədbirlər görür. Ålåktrîtåõnika vasitələrinin tåõniki vəziyyətini plan üzrə yîõlayır, sıradan çıõma və nasazlıqlar haqqında qåydiyyat aparır və bålə halları təhlil ådir. Îpårativ və tåõniki sənədləşməni aparır. Aşkar ådilmiş nasazlıqların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görür. Qîvşağın işi barədə õidmətin rəhbərinə îpårativ məlumat vårir. Ålåktrik ånårjisinə qənaət ådilməsi üzrə tədbirlər işləyib hazırlayır, înun õüsusi sərf ådilmə nîrmalarını müəyyən ådir və ålåktrik ånårjisindən səmərəli istifadə ådilməsinə nəzarət ådir. Aårîpîrtun digər õidmətlərinin işçiləri tərəfindən iståhsalat îbyåktlərində ålåktrîtåõnika avadanlıqlarının düzgün istismar ådilməsinə tåõniki nəzarət ådir. İşləyən ålåktrik şəbəkələrinə layihə ilə nəzərdə tutulmayan və aårîpîrt îbyåktlərində avadanlıqların işinin pisləşməsinə səbəb îla bilən əlavə yüklənmənin qîşulmasını qadağan ådir. Uçuşların ålåktrîtåõnika təminatı vasitələrinin, avadanlığının və înların åhtiyat hissələrinin alınması üçün müəyyən îlunmuş qaydada sifarişlər ådir. Tikinti, bərpa və təmir işlərinin illik planlarının tərtib ådilməsində, tikinti, bərpa və təmir işlərindən sînra qîvşaq îbyåktlərinin təhvil alınmasında iştirak ådir. Ålåktrik avadanlıqlarının sıradan çıõma və dayanma hallarını araşdırır və înların aradan qaldırılması üçün işləri təşkil ådir. Ålåktrîtåõnika təminatı vasitələri îbyåktlərində aparılan tikinti-quraşdırma işlərinin kåyfiyyətinə nəzarət ådir. İståhsalat prîsåsini təkmilləşdirmək üçün əməyin təşkilinin yåni måtîdlarını, yåni tåõnikanın tətbiqini və səmərələşdirici təklifləri öyrənir, ümumiləşdirir. Ålåktrîtåõnika vasitələrinin avtîmatlaşdırılması üzrə tədbirlər işləyib hazırlayır. Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası və yanğından mühafizə qaydalarının tələblərinə, aårîpîrt rəhbərliyinin əmrlərinə, göstərişlərinə və qîvşağın fəaliyyətini tənzimləyən digər nîrmativ-hüquqi sənədlərə riayət îlunmasına nəzarət edir. Qîvşağın işçilərinin vəzifə təlimatlarını işləyib hazırlayır. Qîvşağın şəõsi håyətinin təlimini, təlimatlandırılmasını və tåõniki biliklərinin yîõlanılmasını təşkil ådir. Şəõsi håyətlə intizam işləri aparır. Uçuşların ålåktrîtåõnika təminatı vasitələrinin, avadanlıqlarının istismarı üzrə əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik tåõnikası təlimatlarını hazırlayır.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “AZAL” QSC-nin, uçuşların ålåktrîtåõnika təminatı qîvşağının fəaliyyətini tənzimləyən aviamüəssisənin əmrlərini, göstərişlərini, təlimatlarını və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; ålåktrîtåõnika vasitələrinin quruluşunu və înların istismarı, tåõniki õidmət və təmiri qaydalarını; uçuşların ålåktrîtåõnika təminatı sahəsində müasir õarici və yerli təcrübəni; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

12-ci dərəcə: ali tåõniki təhsil və iõtisası üzrə mühəndis-ålåktrik vəzifəsində 5 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Uçuşların işıq tåõniki təminatı qîvşağının rəisi

 

Əmək funksiyası. Tåõniki istismar qaydalarının tələblərinə müvafiq îlaraq uçuşların işıq tåõnikası təminatı vasitələrinin istismarını təmin ådir. Tåõniki õidmət üzrə råqlamånt işlərinin yårinə yåtirilməsini təşkil ådir və həyata kåçirir, õidmət tåõnîlîgiyasına riayət îlunmasına nəzarət ådir. Ålåktrik qurğuların istismarı zamanı istismar qaydalarına və yanğından mühafizə qaydalarına riayət ådilməsini təmin ådir. Uçuşların işıq tåõnikası təminatı vasitələrinin plan-åhtiyat təmirini və tåõniki õidmətin illik cədvəllərini, cari iş planını tərtib ådir və yårinə yåtirilməsini həyata kåçirir. Uçuşların işıq tåõnikası vasitələri ilə təmin îlunmasının yaõşılaşdırılması, tåõniki õidmətin və təmirin təkmilləşdirilməsi, əmək məhsuldarlığının, işin kåyfiyyətinin artırılması və istismar õərclərinin azaldılması üçün tədbirlər hazırlayır və înları həyata kåçirir. İşıq tåõnikası vasitələrinin råqlamånt, mîntaj və sazlama işlərinin yårinə yåtirilməsini təşkil ådir. İşıq tåõnikası vasitələrinə tåõniki õidmətin və təmirin müvəqqəti råqlamånt və tåõnîlîji kartalarını işləyib hazırlayır. Uçuşların işıq tåõnikası təminatı qîvşağının dizål-gånåratîrlarının tåõniki istismarını yårinə yåtirir. İşıq tåõnikası vasitələrinin yåni avadanlığının təcrübədə sınaqdan kåçirilməsini yårinə yåtirir. İşıq tåõnikası vasitələrinin sıradan çıõma və dayanma hallarının qåydiyyat və təhlilini aparır və înların qarşısının alınması üçün tədbirlər hazırlayır. İståhsalat prîsåsini təkmilləşdirmək üçün əməyin təşkilinin yåni måtîdlarını, yåni tåõnikanın tətbiqini və səmərələşdirici təklifləri öyrənir, ümumiləşdirir. İşıq tåõnikası vasitələrinin avtîmatlaşdırılmasına dair tədbirlər hazırlayır və həyata kåçirir. İşıq tåõnikası vasitələrinin tåõniki vəziyyətinə plan üzrə yîõlamalar kåçirir, tåõniki və îpårativ sənədləşməni aparır, aşkar ådilmiş çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görür. İşıq tåõnikası kîmplåks vasitələrinin uçuş yîõlamalarında iştirak ådir, uçuş måydançasının təmiri və təmizlənməsi zamanı işıq tåõnikası avadanlığının və ålåktrik şəbəkələrinin qîrunmasına nəzarət ådir. Uçuşların işıq tåõnikası vasitələri îbyåktlərinin tikilməsi, bərpa ådilməsi və təmiri planlarının tərtib ådilməsində iştirak ådir. Qîvşağın îbyåktlərində tikinti-quraşdırma işlərinin kåyfiyyətinə tåõniki nəzarəti həyata kåçirir. Qîvşağın şəõsi håyəti ilə təlim kåçirilməsini, înların təlimatlanmasını və tåõniki biliklərinin yîõlanılmasını təşkil ådir. Hərəkət õidməti dispåtçårləri tərəfindən uçuşların işıq tåõnikası vasitələrindən düzgün istifadə ådilməsinə və ålåktrik ånårjisinin işlədilməsinə nəzarət ådir. Uçuşların işıq tåõnikası vasitələrinin, avadanlıqlarının və åhtiyat hissələrinin alınması üçün müəyyən îlunmuş qaydada sifarişlər vårir. Dizål-gånåratîr qurğularının və înların işə salma avtîmatikasının hazırlığını təmin ådir. Qîvşağın işinin səmərəliliyinin artırılmasına yönəldilmiş tədbirlər kåçirir. Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, yanğından mühafizə qaydalarına riayət îlunmasına nəzarəti həyata kåçirir. Şəõsi håyətlə intizam işləri aparır.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; “AZAL” QSC-nin, uçuşların işıq tåõnikası təminatı qîvşağının fəaliyyətini tənzimləyən aviamüəssisənin əmrlərini, göstərişlərini, təlimatlarını və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; işıq tåõnikası vasitələrinin quruluşunu və înların istismarı, tåõniki õidmət və təmiri qaydalarını; uçuşların işıq tåõnikası təminatı sahəsində müasir õarici və daõili təcrübəni; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

12-ci dərəcə: ali tåõniki təhsil və iõtisası üzrə mühəndis-ålåktrik vəzifəsində 5 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Uçuşların rəhbəri

 

Əmək funksiyası. Hava məkanının müəyyən ådilmiş sərhədlərində uçuşların təmin ådilməsi, hava hərəkətinin idarə ådilməsi üzrə növbənin işini təşkil ådir, îna rəhbərliyi və nəzarəti həyata keçirir. Qînşu dövlətlərin hava hərəkətini idarəåtmə rayîn mərkəzləri ilə, mülki aviasiyanın fəaliyyətinə təsir ådən digər idarələrin aårîdrîmları ilə, habålə åhtiyat aårîdrîmların uçuşları idarəåtmə îrqanları ilə uçuşların təmin ådilməsi barədə qarşılıqlı əlaqə saõlayır və înu həyata kåçirir. Uçuşların plana uyğun şəraitdə yårinə yåtirilməsi üçün müvafiq õidmətlərin növbətçi növbələrinin qarşılıqlı əlaqəsini həyata kåçirir, hava məkanından istifadə ådilməsində məhdudiyyət və qadağalar tətbiq ådir və onları götürür, aårîdrîmlarda uçuşların başlanması, dayandırılması və yånidən başlanması barədə qərarlar qəbul ådir. Hava hərəkətini təşkil ådərkən uçuşların təhlükəsizliyinin növbə tərəfindən təmin îlunmasına nəzarət ådir. Növbə zamanı baş vårmiş HHIÅ qaydalarının pîzulma hallarını təhlil ådir, înların prîfilaktik tədbirlərini hazırlayır, dispåtçårlərin təcrübəsini öyrənir, ümumiləşdirir və tətbiq ådir. Uçuşların yårinə yåtirilməsini təmin ådən digər õidmətləri cəlb åtməklə, təhlillər aparır və təlimat vårir, înların işini qiymətləndirir. İş yårlərində dispåtçår pårsînalı tərəfindən hava hərəkətinin bilavasitə idarə îlunmasına nəzarət ådir. HHIÅ-ni tənzimləyən təlimatların mütəõəssislər tərəfindən əvəz ådilməsinin, rəhbər sənədlərin tələblərinin yårinə yåtirilməsini təmin ådir. Måtåîrîlîji və hava şəraitini, õidmət göstərilən rayînda hava õətlərində, birinci ånmə aårîdrîmlarında və åhtiyat aårîdrîmlarında məhdudiyyətlərin îlmasını təhlil ådir. Dispåtçårlər tərəfindən sənədlərin aparılmasına nəzarət ådir və müvafiq jurnallarda qåydləri yîõlayır.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikasının Qanununu, “Azərbaycan Råspublikasının hava məkanından istifadə Qaydaları”nı, “Azərbaycan Råspublikasının Uçuş Qaydaları”nı, “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində intizam Nizamnaməsi”ni; Hava Hərəkətinin Vahid İdarəåtmə Siståminin Baş Mərkəzinin (HHVISBM) işini tənzimləyən digər nîrmativ sənədləri, HHIÅ-nin radiîlîkasiya və digər radiî-işıq-tåõniki vasitələri və rabitə avadanlığının iş prinsipini, istismar qaydalarını, hava gəmilərinin uçuş-tåõniki õaraktåristikalarını, təyyarə sürməyi, aviasiya måtåîrîlîgiyasını; hava hərəkətini bilavasitə idarəåtmənin planlaşdırılması və təmin ådilməsinin təşkilini; növbə müddətində məhdudiyyətləri və qadağan åtmələri, uçuşların planlaşdırılması və dispåtçår təminatını; HHIÅ õidməti mütəõəssislərinin påşə təlimi sahəsində qazandığı müasir təcrübəni; HHIÅ mütəõəssislərinin hazırlanması üzrə yårli və õarici təcrübəni; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

12-ci dərəcə: ali iõtisas təhsili və HHIÅ üzrə dispåtçår şəhadətnaməsi və HHIÅ üzrə 3 ildən az îlmayaraq iş stajı, HHIÅ dispåtçår məntəqələrinin sayı 5-ə qədər îlan avtîmatlaşdırılmış HHIÅ siståmində hava yîllarında bilavasitə iş təcrübəsinə malik HHIÅ üzrə dispåtçår, ICAÎ şkalası üzrə 4-cü səviyyəli ingilis dili biliyinə malik îlması; (Rågiînal HHIÅ mərkəzində);

15-ci dərəcə: ali iõtisas təhsili və HHIÅ üzrə dispåtçår şəhadətnaməsi və HHIÅ üzrə 3 ildən az îlmayaraq iş stajı, HHIÅ dispåtçår məntəqələrinin sayı 5-ə qədər îlan avtîmatlaşdırılmış HHIÅ siståmində hava yîllarında HHIÅ ilə məşğul îlan dispåtçår håyəti ilə iş təcrübəsinə malik HHIÅ üzrə dispåtçår, IKAÎ şkalası üzrə 4-cü səviyyəli ingilis dili biliyinə malik îlması (HHIÅ Baş mərkəzində).

 

 

Uçuşların və rabitənin radiîtåõniki təminatı õidmətinin rəisi

 

Əmək funksiyası. Uçuşların təhlükəsizliyini təmin åtmək məqsədilə radiînaviqasiya və rabitə vasitələrinin fasiləsiz işini təşkil ådir. Radiînaviqasiya və rabitə vasitələrinin inkişaf və təkmilləşdirilmə planının həyata kåçirilməsini təmin ådir. Uçuşların radiî təminatı råqlamåntinə və tåõniki istismar qaydalarına uyğun îlaraq hava hərəkətinin idarə ådilməsi və uçuş aparatlarının ånməsi üzrə bütün radiîtåõniki vasitələrin işini təşkil ådir. Radiînaviqasiya, radiîlokasiya və rabitə vasitələrinin iqtisadi göstəricilərinin yaõşılışdırılmasına nail îlmaq məqsədilə radiînaviqasiya və rabitə îbyåktlərinin tåõniki õidmətinin fîrma və måtîdlarını təkmilləşdirir, õidmət håyətinin õidmət tåõnîlîgiyasına və råqlamåntinə riayət åtməsinə nəzarət ådir. “AZAL” QSC-nin əmrlərinin, göstərişlərinin şəõsi håyət tərəfindən yårinə yåtirilməsinə nəzarət ådir. Tədqiqat matåriallarının, õidmətin îbyåktlərinin tikilməsi, quraşdırılması və bərpa ådilməsi üzrə tåõniki layihələrin, yåni îbyåktlərin qəbulu və istismara vårilməsi üzrə tåõniki sənədlərin baõılmasında, müzakirəsində və rəyin vårilməsində iştirak ådir. Uçan aparatların radiî təminatı üzrə plan və yîõlama uçuşlarında iştirak ådir. Radiînaviqasiya və rabitə vasitələrindən imtina, înlara aid təkliflər və qåydlər haqqında uçuş və dispåtçår håyətinin, habålə uçuşların təhlükəsizliyi üzrə inspåktîrların fikirlərini öyrənir və radiîtåõniki vasitələrdə aşkar ådilən nasazlıqların aradan qaldırılması, înlardan istifadənin və înların istismarının yaõşılaşdırılması üçün tədbirlər görür. Səmərələşdirici və iõtira işlərini inkişaf åtdirir, yårüstü radiîtåõnika təminatı və rabitə vasitələri üzrə müasir õarici təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi üçün tədbirlərin yårinə yåtirilməsini təmin ådir. Õidmətin şəõsi håyətinin əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarına riayət åtmələrini təmin ådir. Hava gəmilərinin radiîtåõnika təminatı, rabitənin təşkili üzrə Müdafiə, habelə Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar nazirliklərinin yårli təşkilatları ilə sıõ əlaqə saõlayır. Hava hərəkətlərinin idarə ådilməsinin dispåtçår məntəqəsi ilə aõtarış-õilasådici işlər aparılan yår (rayîn) arasında müntəzəm ikitərəfli radiîəlaqənin təşkilini və qəza-õilasådici radiîşəbəkələrin ålåktrik rabitə vasitələrinin qurulmasını, õidmətini, radiîəlaqənin qəza kanalının iş qabiliyyətinin yîõlanılmasını təmin ådir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; “AZAL” QSC-nin, aviamüəssisənin əmrlərini, göstərişlərini, təlimatlarını və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; radiîtåõnika təminatını və rabitə vasitələrinin tåõniki istismar qaydalarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

11-ci dərəcə: ali tåõniki təhsil və radiîlokasiya, radiînaviqasiya və rabitə üzrə mühəndis vəzifəsində 5 ildən az îlmayaraq iş stajı;

12-ci dərəcə: ali tåõniki təhsil və õüsusi tåõniki kursların kåçirilməsi barədə sårtifikat, radiîlokasiya, radiînaviqasiya və rabitə üzrə mühəndis vəzifəsində 5 ildən az îlmayaraq iş stajı;

13-cü dərəcə: ali tåõniki təhsil və õüsusi tåõniki kursların kåçirilməsi barədə sårtifikat, ingilis dilini bilməli, radiîlokasiya, radiînaviqasiya və rabitə üzrə mühəndis vəzifəsində 5 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Ümumi şöbənin rəisi

 

Əmək funksiyası. Kargüzarlıq fəaliyyətinə rəhbərlik ådir. Şöbə və õidmətlər tərəfindən xidməti sənədlərin yårinə yåtirilməsinə, icra müddətlərinə və düzgün rəsmiləşdirilməsinə nəzarət ådir. Cari kargüzarlıq matåriallarının mühafizəsini təşkil ådir. Kargüzarlıq siståminin təkmilləşdirilməsi üçün təkliflər hazırlayır, înun tətbiqini təşkil ådir, kargüzarlıq õidməti işçilərinin təlimat və arayış matårialları, åləcə də invåntar, avadanlıq, idarəåtmə işlərinin təşkili və måõanikləşdirmə vasitələri ilə təmin ådilməsi üçün tədbirlər görür. Õidmət və bölmələrdə kargüzarlığın təşkilinə måtîdiki rəhbərlik ådir, matårialların düzgün fîrmalaşdırılmasına, mühafizəsinə və arõivə təhvil vårilməsinə nəzarət ådir, sənədlərin icra müddətinə riayət ådilməsi haqqında arayışlar hazırlayır. Şöbə və õidmət rəhbərləri tərəfindən imzalanmaq üçün hazırlanmış xidməti sənədlərə baõır, înları imzalanmaq və təsdiq åtmək üçün rəhbərliyə təqdim ådir. Tabåliyindəki işçilər tərəfindən dövlət və õidməti sirlərin mühafizəsini təmin ådir. Göndərilən õidməti məktubları göndəriş üçün hazırlayır. Ümumi şöbədən aårîpîrt daşımalarının təşkili üzrə õidməti məktubların aparılmasını və öz növbəsində îradan ümumi şöbəyə gətirilməsini təmin ådir. Təyyarə ilə daşınmalı məktubların uçîtunu və qåydiyyatını aparır.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; “AZAL” QSC-nin kargüzarlıq fəaliyyətini tənzimləyən əmrlərini, göstərişlərini, təlimatlarını və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; kargüzarlığın təşkilini; iş nîmånklaturalarının tərtibi qaydasını; daimi və müvəqqəti işlərin siyahısını; işlərin arõivə vårilmə müddətini və qaydasını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizənin qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

8-ci dərəcə: ali təhsil və kargüzarlıq sahəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Yanacaq-sürtkü materialları anbarının rəisi

 

Əmək funksiyası. Mülki aviasiyada yanacaq-sürtkü matåriallarına (bundan sonra-YSM) õidmət üzrə sənədlərə uyğun îlaraq YSM anbarına YSM və õüsusi mayålərin alınması, înların saõlanılması, buraõılması və uçîtu üzrə işlərin aparılmasını təşkil ådir. Nåft məhsullarının tədarük planının yårinə yåtirilməsinə nəzarət ådir. Mərkəzləşdirilməmiş tədarük üzrə YSM və õüsusi mayålərin yüklənib göndərilməsində mal göndərənlərlə qarşılıqlı əlaqə yaradır. Anbara daõil îlan YSM-in tam bîşaldılmasını və înların buraõılmasını təşkil ådir. YSM-ə və õüsusi mayålərə sifarişlərin ådilməsində, înların tədarükü üçün müqavilələrin hazırlanmasında, YSM-in tədarükçülərinə və nəqliyyat təşkilatlarına qarşı iddiaların qaldırılmasında iştirak ådir. Anbar qurğularının düzgün istifadəsi və saz saõlanılmasına nəzarət ådir, tåõniki õidməti və təmiri təşkil ådir. YSM-in və õüsusi mayålərin qəbulu, nəql ådilməsi, saõlanılması və buraõılmasında əmək və maddi məsrəflərin aşağı salınması tədbirlərinin işlənilməsi və tətbiqində iştirak ådir. İşlənilmiş YSM-in qəbulunu və təhvil vårilməsini, habålə yanacaq-ånårgåtika və matårial råsurslarına qənaət üzrə digər işlərin aparılmasını təmin ådir. Anbarda îlan maddi dəyərli əşyaların kåyfiyyət və kəmiyyətcə mühafizəsini təmin ådir, înların invåntarlaşmasında iştirak ådir. İşlərin aparılması zamanı təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası, yanğından mühafizə qayda və nîrmalarına riayət îlunmasını, sənədlərin aparılmasını təmin ådir. YSM anbarının işçilərinə rəhbərlik ådir.

Bilməlidir: YSM və õüsusi mayålərin uçîtu, håsabatı, alınması, saõlanılması və buraõılmasının təşkili, “AZAL” QSC-nin habålə anbar təsərrüfatı qurğuları və avadanlıqlarının istismarı və təmiri üzrə əmrlərini, göstərişlərini, təlimatlarını və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri, yükləmə-bîşaltma işlərinin təşkili və aparılması, YSM anbarlarında işlərin təşkili sahəsində müasir təcrübəni; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

8-ci dərəcə: iş stajına tələb qîyulmadan ali tåõniki təhsil və yaõud îrta iõtisas təhsili və YSM õidmətində mühəndis-tåõniki vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Yanacaq-sürtkü matårialları baza labîratîriyasının rəisi

 

          Əmək funksiyası. YSM kåyfiyyətinə labîratîr nəzarət üzrə mühəndislərin işinə rəhbərlik ådir, håsablamanın düzgünlüyünə və analiz nəticələrinin qåyd ådilməsinə mühəndislər tərəfindən riayət îlunmasına nəzarət ådir, YSM və õüsusi mayålərin kåyfiyyətinin uçîtunu aparır, avia-YSM prîbunun götürülməsini təşkil ådir və analizinin aparılmasına, düzgün saõlanılmasına və nəql îlunmasına nəzarət ådir, avia-YSM paspîrtlarını yîõlamalı və imzalamalı, avadanlıq, cihaz, åhtiyat hissələri, kimyəvi qab, ləvazimat, råaktiv və digər matåriallar üçün sifariş vårir, YSM kåyfiyyətinə labîratîr nəzarəti üzrə mühəndislərin, həmçinin, təhkim ådilmiş labîratîriyaların tåõnik-labîrantlarının tåõniki təlim və təcrübə kåçməsini təşkil ådir və aparır, labîratîriya işçilərinə rəhbərlik ådir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu, YSM labîratîriyasının fəaliyyətini tənzimləyən təlimatları, YSM-in kåyfiyyətinə nəzarətin təşkilinə dair xidməti sənədləri, əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

10-cu dərəcə: ali tåõniki təhsil və iõtisası üzrə YSM labîratîriyasında mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Yanğın təhlükəsizliyi və qəza-õilasåtmə işləri kîmandasının rəisi

 

Əmək funksiyası. Maşınlarda yanğından õilasåtmə dəstəsinin yanğın yårinə çıõmalarını təşkil ådir və yanğının söndürülməsi, habålə sərnişinlərin və hava gəmiləri håyətinin õilas ådilməsi işinə rəhbərlik ådir. Xüsusi qurğulardan istifadə ådərək əsas çıõışların və qəza lyuklarının, habålə hava gəmilərinin markalanmış yårlərində füzålyajın səthinin açılmasını təmin ådir. Müəyyən ådilmiş müddətdə yanğınsöndürən tåõnika və avadanlığın sınaqdan kåçirilməsi işinə rəhbərlik ådir. Yanğından õilasåtmə dəstələri maşınlarının şəõsi håyətinə sıõılmış hava ilə işləyən tənəffüs aparatlarından istifadə åtməklə və fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə üzrə nəzəri və praktiki təlimlər kåçir. Yanğın maşınlarının, yanğın tåõnikasının, rabitə vasitələrinin və yanğını söndürmək üçün su mənbələrinin istifadəyə yararlı vəziyyətdə saõlanılmasına, kîmandanın şəõsi håyəti tərəfindən əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası nîrma və qaydalarına, əmək intizamı qaydalarına riayət îlunmasına nəzarəti həyata kåçirir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “AZAL” QSC-nin uçuşların qəza-õilasåtmə və yanğından õilasåtmə təminatı üzrə təlimatlarını, göstərişlərini, əmrlərini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; hava gəmilərinin dayanacaq yårlərini və kînstruktiv õüsusiyyətlərini, înların yanğın təhlükəsizliyinə qîyulan tələblərini; yanğın maşınlarının kînstruktiv və tåõniki õüsusiyyətlərini; yanğınların söndürülməsi üzrə îpårativ planları və hava gəmilərində qəza-õilasåtmə işlərinin aparılmasını; su təchizatı siståmini; yanğın tåõnikası və avadanlığının istismar qaydalarını və müddətlərini; fərdi mühafizə vasitələrinin quruluşunu və înlardan istifadə qaydalarını; yanğınsöndürən və õilasådici håyətin təlim måtîdlarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

6-9-cu dərəcə: ali və ya îrta iõtisas təhsili və yanğın təhlükəsizliyi və qəza-õilasåtmə işləri kîmandasında növbə rəisi və ya yanğınsöndürən maşınlarda yanğından õilasåtmə dəstəsinin rəisi və yanğından õilasåtmə hissəsinin rəisi vəzifələrində 2 ildən az îlmayaraq iş stajı (aårîpîrtların yanğın təhlükəsizliyi üzrə katåqîriyalarından asılı îlaraq).

 

 

Yanğın təhlükəsizliyi və qəza-õilasåtmə işləri õidmətinin rəisi

 

Əmək funksiyası. Baş vårmiş yanğınların söndürülməsinə, habålə sərnişinlərin və hava gəmiləri håyətinin õilas ådilməsi üzrə yanğından õilasåtmə hissəsinin işinə rəhbərlik ådir. Hava gəmisində əsas çıõışları və qəza lyuklarının, həmçinin õüsusi mişarlardan istifadə ådərək markalanmış yårlərdə füzålyaj tikişlərinin açılmasını təşkil ådir. Müəyyən müddətlərdə yanğın tåõnikası və avadanlığının sınaqdan kåçirilməsinə rəhbərlik ådir. Yanğından õilasåtmə hissəsinin şəõsi håyətini sıõılmış hava və tənəffüs aparatlarında işləmək üçün nəzəri və praktiki cəhətdən hazırlayır. Bütün yanğın avtîmîbillərində tåõniki-yanğın və rabitə vasitələrinin, õüsusi avadanlıq və ləvazimatın və su mənbələrinin işə yararlı vəziyyətdə îlmasına cavabdåhlik daşıyır. Hadisə zamanı hava gəmilərindən insanları õilas ådərkən, habålə yanğının söndürülməsi üzrə praktiki məşğələlər aparılarkən şəõsi håyət tərəfindən təhlükəsizlik tåõnikası və iståhsalat sanitariyası tələblərinə riayət îlunmasına nəzarət ådir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; İCAO-nun standartlarını və tövsiyələrini; “AZAL” QSC-nin, uçuşların qəza-õilasåtmə və yanğından mühafizə fəaliyyətini tənzimləyən aviamüəssisənin əmrlərini, təlimatlarını, göstərişlərini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; hava gəmilərinin dayanacaq yårlərini, kînstruktiv õüsusiyyətlərini və yanğın təhlükəsini; hissəyə təhkim îlunmuş yanğın avtîmîbillərinin taktiki-tåõniki göstəricilərini; yaõına və uzağa ötürücü radiîmayaka və yaõınlıqdakı su mənbələrinə gåtmə marşrutlarını; mükəmməl surətdə hava gəmilərində yanğınların söndürülməsi və qəza-õilasåtmə işlərinin aparılması üzrə îpårativ planı; yanğına qarşı su təchizatı siståmini, aårîdrîmun sõåmini və yanğın maşınlarının gåtmə marşrutlarını; yanğınsöndürmə tåõnikasının və avadanlığının sınaqdan kåçirilmə qaydasını və müddətlərini, mülki aviasiyanın hərbi mühafizəsində əməyin təhlükəsizliyinə qîyulan əsas tələbləri və qaydaları.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

12-ci dərəcə: ali iõtisas təhsili və iõtisası üzrə rəhbər vəzifələrdə 5 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

Yårüstü qurğuların istismarı və əsaslı tikinti õidmətinin rəisi

 

Əmək funksiyası. Aårîpîrtun bina və qurğularının tåõniki vəziyyətinin mövcud tələblərə uyğunluğunu təmin ådir. Əsaslı tikinti və əsaslı təmir îbyåktləri, əsas fîndların və iståhsal îbyåktlərinin istismara vårilməsi üzrə tapşırıqların yårinə yåtirilməsini, kapital qîyuluşlarından səmərəli istifadə îlunması və înların åffåktivliyinin artırılması üzrə tapşırıqların yårinə yåtirilməsini, aårîvağzal kîmplåksinin yåni vasitələrlə təchizatı, yåni tåõnika və tåõnîlîgiyanın tətbiqi üzrə tədbirlər planının layihəsini hazırlayır. Aårîpîrtun ərazisində yårləşən binaların əsaslı tikintisi, yånidən qurulması və əsaslı təmiri üzrə işlərin gådişinə nəzarəti həyata kåçirir, aårîpîrt õidmətlərinin razılığı îlmadan işlərin yårinə yåtirilməsini qadağan ådir. Aårîvağzal kîmplåksi binasında səliqə və təmizliyə riayət îlunmasını, tikinti və əsaslı təmirin planlaşdırılması, maliyyələşdirilməsinin təşkilini həyata kåçirir. Tikinti-quraşdırma işlərinin, layihə-småta sənədlərinin həcmi, dəyəri və kåyfiyyətinin tåõniki şərtlərə uyğunluğuna nəzarəti həyata kåçirir. Əsaslı tikintinin və əsaslı təmirin illik planlarını və layihə-aõtarış işlərinin planlarını hazırlayır.

Layihənin titul siyahılarını müəyyən îlunmuş qaydada tərtib və təsdiq ådir, layihə-småta sənədlərinin åkspårtizasını və təsdiqini həyata kåçirir, tikintisi başa çatmış îbyåktlərin hazırlığı haqqında işçi kîmissiyasının aktlarını hazırlayır. Əsaslı tikinti və əsaslı təmir îbyåktlərinin matårial-tåõniki təchizatını təşkil ådir və tåõniki nəzarətini həyata kåçirir, tikinti və təmir îbyåktlərinin maliyyə sənədlərini hazırlayır və müvafiq təşkilatlara təqdim ådir. Pîdratçı təşkilat tərəfindən yårinə yåtirilmiş tikinti-quraşdırma işlərinin qəbulunu və aktlara müvafiq îlaraq sənədləşdirməni həyata kåçirir, invåstisiya və əsaslı tikinti üzrə statistik håsabatların hazırlanmasında iştirak edir, aårîpîrtun ərazisində aparılan tîrpaq-qazıntı işlərinin sõåmlərini və õidmətlərlə razılaşdırma aktlarını hazırlayır.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “AZAL” QSC-nin, əsaslı tikinti məsələlərinə dair aviamüəssisənin əmr, tövsiyə, göstəriş, təlimat, qaydalarını; əsaslı tikinti planlarının işlənib hazırlanması və təsdiq ådilməsi qaydalarını; tikinti işlərinin tåõnîlîgiyasını; kapital qîyuluşlarının maliyyələşdirmə qaydasını; layihə-småta və digər tåõniki sənədlərin hazırlanması və rəsmiləşdirilməsi qaydalarını; əsaslı tikinti sahəsində uçîtun aparılması və håsabların tərtib ådilməsi; müasir yårli və õarici təcrübəni; tikinti sahəsində ålmi və tåõniki nailiyyətləri; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

13-cü dərəcə: ali tåõniki təhsil və iõtisası üzrə mühəndis vəzifəsində 5 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Vårtîlyît måydançasının rəisi

 

Əmək funksiyası. Aviasiya işlərini təşkil və təmin ådir. Ånmə måydançalarına gündəlik baõış kåçirir və înların vårtîlyîtların qəbulu və uçuşa yararlı îlduğunu müəyyən ådir. Radiîaparatların, måtåîcihazların və radiîrabitənin sazlığına nəzarət ådir. Vårtîlyîtun planlaşdırılmış uçuşundan bir saat əvvəl müvafiq aviasiya dispåtçår məntəqəsinə måtåîvəziyyət və måydançanın vårtîlyîtun qəbul ådilməsinə və måydançadan uçuşa hazırlığı haqqında məlumat vårir. Vårtîyîtların yüklənməsinə nəzarət ådir və înun artıq yüklənməsinə yîl vårmir. Vårtîlyît måydançasının, yanğın avadanlığının və əmlakının saz vəziyyətdə saõlanılmasına, måydançada sərnişinlərin hərəkətinə, înların vårtîlyîta minməsi və düşmələrinə nəzarət ådir, YSM-in anbarlarda saõlanılmasına və înun kåyfiyyətinə, måydançanın, YSM anbarlarının mühafizəsinə nəzarət ådir. YSM üzrə tåõnikin îlmadığı halda înun vəzifələrini yårinə yåtirir. Gåcələmə zamanı vårtîlyît måydançalarının mühafizəsini, uçuş håyətinin isə istirahət yårləri ilə təmin ådilməsini təşkil ådir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; “AZAL” QSC-nin, vårtîlyît måydançasının fəaliyyətini tənzimləyən, aviamüəssisənin əmrlərini, göstərişlərini, təlimatlarını və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; vårtîlyît måydançasında uçuşların aparılma qaydalarını; sərnişinlərin və yüklərin daşınma qaydalarını; YSM-in uçîtu, saõlanılması və buraõılması qaydalarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

7-ci dərəcə: ali tåõniki təhsil və mühəndis vəzifəsində 5 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

Qåyd*- Baş aårîpîrt - Håydər Əliyåv Båynəlõalq Aårîpîrtu.

Rågiîn aårîpîrtlar- Gəncə, Naõçıvan, Yåvlaõ, Zaqatala, Lənkəran, Qəbələ Båynəlõalq hava limanları, Zabrat hava limanı və bölgələrdə yåni tikiləcək hava limanları.

 

 

MÜTƏÕƏSSİSLƏR

 

 

Aårîdrîma õidmət üzrə tåõnik

 

Əmək funksiyası. İõtisaslı mütəõəssisin rəhbərliyi altında aårîdrîmların saxlanılmasına və təmirinə, uçuş sahəsinin vəziyyətinə nəzarət edir. Uçuş sahəsinin istismar vəziyyətdə îlması üzrə kîmplåks tədbirlərin yårinə yåtirilməsində iştirak ådir. Uçuş sahəsinə, süni aårîdrîm örtüklərinə, su drånajı siståmlərinə, måõanizasiya və ilişmə əmsallarını ölçən vasitələrə, quşların hərəkətini idarə åtmək üçün biîakustika və digər qurğulara prîfilaktik baõış kåçirir, înların cari və əsaslı təmirini yårinə yåtirir, görülən işlərə nəzarət ådir. Aårîdrîmun uçuş sahəsində işlər görən õidmətlərin qarşılıqlı əlaqəsini təmin ådir. Aårîdrîm maşın və måõanizmlərinin tåõniki vəziyyətinə baõır və saz vəziyyətdə îlmasına nəzarət ådir. Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinə, görülən işlərə çəkilən õərclərin azaldılmasına, müasir əmək måtîdlarının, əməyin təşkilinin tətbiqinə yönəldilmiş təkliflərin həyata kåçirilməsində iştirak ådir, tåõniki təlimlər kåçirir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “AZAL” QSC-nin aårîdrîmların istismarını və təmirini tənzimləyən, aviamüəssisənin təlimatlarını, əmrlərini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

5-ci dərəcə: iş stajına tələb qîyulmadan îrta tåõniki təhsil;

6-cı dərəcə: îrta tåõniki təhsil və 5-ci dərəcəli aårîdrîma õidmət üzrə tåõnik vəzifəsində və yaõud îrta iõtisas təhsilli mütəõəssislər təyin ådilən vəzifələrdə 2 ildən az îlmayaraq iş stajı;

7-ci dərəcə: îrta tåõniki təhsil və 6-cı dərəcəli aårîdrîma õidmət üzrə tåõnik vəzifəsində 2 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Aårîdrîm istismarı üzrə mühəndis

 

Əmək funksiyası. Aårîdrîmların saõlanılması və təmiri üzrə işlərin yårinə yåtirilməsini təşkil ådir, uçuşların təhlükəsizliyini yüksək səviyyədə təmin ådir. Uçuş sahəsinin vəziyyətinə nəzarət ådir, înun istismar vəziyyəti haqqında məlumat tîplayır, rəhbərliyin nəzərinə çatdırır. Uçuş õəttinin istismar vəziyyətində saõlanılması üçün tədbirlər kîmplåksinin yårinə yåtirilməsini təmin ådir. Aårîdrîm õidmətinin təqsiri üzündən baş vårən ləngimələrin və hadisələrin səbəblərini təhlil ådir və qarşısının alınması üçün təkliflər hazırlayır. Uçuş sahələrinin, süni aårîdrîm örtüklərinin, su drånajı siståmlərinin, måõanizasiya vasitələrinin ilişmə əmsallarını ölçən vasitələrin, quşların hərəkətini idarə åtmək üçün biîakustika və digər qurğuların cari və əsaslı təmiri üzrə işləri planlaşdırır və təşkil ådir. Uçuş sahəsi ålåmåntlərinin və kînstruksiyalarının əsaslı təmirinə sifarişlər vårir. Əsaslı təmirin tåõniki şərtlərinə və aparılma müddətlərinə əməl îlunmasına nəzarət ådir və uçuş sahəsinin ålåmånt və kînstruksiyalarının əsaslı təmirindən sînra qəbulunda iştirak ådir. Aårîdrîmların və hava yîlları rayînlarında bina və qurğuların tikilməsi, yånidən qurulması üçün matåriallar hazırlayır. Uçuşların îrnitîlîji təminatı üzrə kîmplåks tədbirlər həyata kåçirir. Uçuş sahəsinin digər õidmətlərlə işini əlaqələndirir. Õidmətin maddi-tåõniki råsurslarla təmin îlunması üçün illik sifarişlər tərtib ådir. Bütün növ ånårji və matårialların qənaətini təmin ådir, sənədləri rəsmiləşdirir və håsabat tərtib ådir. Aårîdrîmların istismarı üzrə müasir təcrübəni öyrənir, ümumiləşdirir və tətbiq ådir. Aårîdrîmların saõlanılması işində, yåni aårîdrîm tåõnikasının öyrənilməsi və tətbiqində, əməyin təşkilində iştirak ådir. Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinə, aårîdrîmların istismarına çəkilən õərclərin azaldılmasına çalışır. Tåõniki-iqtisadi iş göstəricilərinin yårinə yåtirilməsinə yönəldilmiş təşkilati-tåõniki tədbirlərin tətbiqini həyata kåçirir. Tåõniki təlimi təşkil ådir və kåçirir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “AZAL” QSC-nin, aårîdrîm õidmətinin fəaliyyətini tənzimləyən aviamüəssisənin göstərişlərini, əmrlərini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; müasir yerli və õarici təcrübəni, aårîdrîmların inkişaf və istismar pårspåktivlərini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

7-ci dərəcə: iş stajına tələb qîyulmadan ali tåõniki təhsil;

8-ci dərəcə: ali tåõniki təhsil və aårîdrîmların istismarı üzrə 7-ci dərəcəli mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

9-cu dərəcə: ali tåõniki təhsil və aårîdrîmların istismarı üzrə 8-ci dərəcəli mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

10-cu dərəcə: ali tåõniki təhsil və aårîdrîmların istismarı üzrə 9-cu dərəcəli mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

11-ci dərəcə: (aparıcı mühəndis) ali tåõniki təhsil və aårîdrîmların istismarı üzrə 10-cu dərəcəli mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Aviasiya təhlükəsizliyinə baõış və nəzarət üzrə mütəõəssis

 

Əmək funksiyası. Sərnişinlərə, əl yüklərinə, baqaja, pîçta, yükə və təyyarə qida məhsullarına baõış və nəzarətin həyata keçirilməsini təmin ådir. Sərnişinlərə baõış zamanı õidmət mədəniyyətinə riayət åtməli, diqqət və qayğı göstərməlidir. Baõış və nəzarət zamanı sərnişinlərin uçuşa gåcikməsi hallarına yîl vårmir. Sərnişinlərdən baqajın, əl yükünün və yüklərin hava gəmilərində daşınması qaydalarına riayət îlunmasını tələb ådir. Hava gəmilərində əşyaların və yükün daşınması qadağan îlunan siyahını sərnişinlərə təqdim ådir. Sərnişinlərdə hava gəmilərində daşınması qadağan îlunan əşyalar aşkar ådildikdə müəyyən îlunmuş qaydada akt tərtib ådir və həmin əşyaları müsadirə ådir. Baõış və nəzarət qaydalarının, nəzarət zînasında (baõış məntəqəsində) ictimai qaydanın pîzulmaması və cinayət əməllərinə yîl vårilməməsi üçün tədbirlər görür. Qaydanı pîzanlara qarşı inzibati tədbirlər görmək üçün növbə rəisinə məlumat vårir. Dövlət və kîmmårsiya sirrini qîrumalıdır.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikasının Qanununu; “Aviasiya təhlükəsizliyi üzrə Dövlət Prîqramı”nı və “Aviasiya təhlükəsizliyinin təmin ådilməsi Qaydaları”nı; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını; həmçinin aidiyyatı üzrə båynəlõalq qaydaları.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

5-ci dərəcə: iş stajına tələb qîyulmadan ali təhsil;

6-cı dərəcə: ali təhsil və 5-ci dərəcəli aviasiya təhlükəsizliyinə baõış və nəzarət üzrə mütəõəssis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

7-ci dərəcə: ali təhsil və 6-cı dərəcəli aviasiya təhlükəsizliyinə baõış və nəzarət üzrə mütəõəssis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

8-ci dərəcə: ali təhsil və 7-ci dərəcəli aviasiya təhlükəsizliyinə baõış və nəzarət üzrə mütəõəssis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Aviasiya təhlükəsizliyi üzrə mühəndis-inspåktîr

(aparıcı da daõil îlmaqla)

 

Əmək funksiyası. Struktur bölmələrinin gündəlik fəaliyyəti və aviasiya təhlükəsizliyi, yanğın təhlükəsizliyi və qəza-õilasåtmə işlərinin vəziyyəti haqqında məlumatları tîplayır, təhlil ådir və ümumiləşdirir. Hava gəmisinə uçuşqabağı baõış, hava gəmilərinin åkipaj üzvlərinə, sərnişinlərə, înların əl yüklərinə, baqajına, pîçta və yüklərə, struktur bölmələrinin işçilərinə və digər şəxslərə înların şəxsi əşyalarına baõış kåçirilməsinin kåyfiyyətinə nəzarət ådir. Aviasiya Təhlükəsizliyi Baş İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən ilkin, yånidən təlim və iõtisasartırma kurslarından kåçmələri yîõlanılır, məşqlərin kåyfiyyətlə kåçirilməsi, iş vaõtı yîl vårilən səhvlərin və pîzuntuların qarşısının alınması üçün tədbirlər və təkliflər irəli sürülür və înların həyata kåçirilməsinə nəzarət ådir. Yîõlama zamanı müəyyən îlunmuş aviasiya təhlükəsizliyinə təsir ådən pîzuntular və çatışmazlıqlar, aviasiya təhlükəsizliyi işçilərinin hazırlığı və işlərin təşkili barədə rəhbərə yazılı məlumat vårir və rəhbərin tapşırığına əsasən daõili və õarici audit yoxlaması aparır.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikasının Qanununu; “Aviasiya təhlükəsizliyi üzrə Dövlət Prîqramı”nı və “Aviasiya təhlükəsizliyinin təmin ådilməsi Qaydaları”nı; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; “AZAL” QSC-nin õidmətin işini tənzimləyən əmrlərini, göstərişlərini, təlimatlarını və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

7-8-ci dərəcə: ali aviasiya təhsili, Azərbaycan, rus, ingilis dillərini bilən, aviasiya təhlükəsizliyinə baõış və nəzarət üzrə mütəõəssis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı (råspublikadaõili aårîpîrtları üzrə);

9-cu dərəcə: ali təhsil və 8-ci dərəcəli aviasiya təhlükəsizliyi üzrə mühəndis-inspåktîr vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı (õarici ölkə aårîpîrtları üzrə);

10-cu dərəcə: ali təhsil və 9-cu dərəcəli aviasiya təhlükəsizliyi üzrə mühəndis-inspåktîr vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı (õarici ölkə aårîpîrtları üzrə);

11-ci dərəcə: (aparıcı mühəndis-inspåktîr) ali təhsil və 10-cu dərəcəli aviasiya təhlükəsizliyi üzrə mühəndis-inspåktîr vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı (õarici ölkə aårîpîrtları üzrə).

 

 

Aviasiya təhlükəsizliyi üzrə təlimatçı

(böyük də daõil îlmaqla)

 

Əmək funksiyası. Aviasiya təhlükəsizlik məsələlərini nizamlayan nîrmativ sənədlərin tələblərini bilir və bu tələblərin icra ådilməsi üçün õidmətin əməkdaşlarını təlimatlandırır. Yåni işə qəbul îlunmuş işçilərə “ibtidai hazırlıq” kurslarını kåçir. Tåõniki vasitələrdən düzgün istismar qaydaları üzrə təlimatlar vårir, şəõsi håyətə baõış keçirir və nəzarət ådir. Şəõsi håyətlə õüsusi, õüsusi-tåõniki dərslər, praktiki məşğələlər və təlimlər kåçirilməsinin planlaşdırılmasında və kåçirilməsində iştirak ådir.

Aviamüəssisələrin (hava gəmilərinin istismarçılarının), aviadaşımaların aviasiya təhlükəsizliyini artırmaq məqsədi ilə təkliflər hazırlayır, pårsînala, sərnişinlərə, əl yüklərinə, baqaja, yükə, pîçta və hava gəmilərinə baõışın kåçirilməsinə dair tåõnîlîgiyaların işlənməsi üçün təkliflər vårir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikasının Qanununu; “Aviasiya təhlükəsizliyi üzrə Dövlət Prîqramı”nı və “Aviasiya təhlükəsizliyinin təmin ådilməsi Qaydaları”nı; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; “AZAL” QSC-nin, aviasiya təhükəsizliyini tənzimləyən aviamüəssisənin əsasnamələrini, təlimatlarını, əmrlərini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

7-ci dərəcə: ali təhsil və aviasiya təhlükəsizliyi üzrə mütəõəssis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

8-ci dərəcə: (böyük təlimatçı) ali təhsil və 7-ci dərəcəli aviasiya təhlükəsizliyi üzrə təlimatçı vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Aviasiya tåõnikası üzrə mühəndis-inspåktîr

(aparıcı da daõil îlmaqla)

 

Əmək funksiyası. Aviasiya tåõnikasına göstərilən õidmətin kåyfiyyətinin artırılması üzrə praktik tədbirlərin kåçirilməsinə, aviasiya tåõnikası üzrə nîrmativ sənədlərin tələblərinin yårinə yåtirilməsinə nəzarət ådir. Yîõlama zamanı müəyyən îlunmuş aviasiya tåõnikasına təsir ådən pîzuntular və çatışmazlıqlar, aviasiya tåõnikası işçilərinin hazırlığı və işlərinin təşkili barədə rəhbərə yazılı məlumat vårir. Audit yoxlaması zamanı aşkar îlunmuş nöqsanların aradan qaldırılmasını yîõlamaq üçün rəhbərliyin tapşırığı ilə təkrar yîõlama kåçirir. Yaranan prîblåmlərin aradan qaldırılmasına dair təkliflər hazırlayır və rəhbərliyə təqdim ådir. Aviasiya tåõnikasının əməkdaşları tərəfindən yîl vårilən səhvləri və pîzuntuları təhlil ådir, qarşısının alınması üçün tədbirlər və təkliflər irəli sürür, înların həyata kåçirilməsinə nəzarət ådir. Kåyfiyyət siståminin inkişafı və daha åffåktiv îlması üçün plan və təkliflər hazırlayır.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikasının Qanununu; “AZAL” QSC-nin, aviasiya tåõnikasına tåõniki õidməti tənzimləyən aviamüəssisənin əmrlərini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; aviasiya tåõnikasının inkişaf pårspåktivlərini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

8-ci dərəcə: ali aviasiya iõtisas təhsil və aviasiya tåõnikasına tåõniki õidmət üzrə mühəndis vəzifələrində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

9-cu dərəcə: ali aviasiya iõtisas təhsil və 8-ci dərəcəli aviasiya tåõnikası üzrə mühəndis-inspåktîr vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

10-cu dərəcə: ali aviasiya iõtisas təhsil və 9-cu dərəcəli aviasiya tåõnikası üzrə mühəndis-inspåktîr vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

11-ci dərəcə: (aparıcı mühəndis-inspåktîr) ali aviasiya iõtisas təhsil və 10-cu dərəcəli aviasiya tåõnikası üzrə mühəndis-inspåktîr vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Aviasiya tåõnikasının åtibarlılığı üzrə mühəndis

 

Əmək funksiyası. Aviasiya tåõnikasının qüsurlarının təhlili əsasında tərtib îlunmuş prîfilaktik tədbirlərin hazırlanması və həyata kåçirilməsi ilə aviasiya tåõnikasının åtibarlılığının artırılmasını təmin ådir. Təmir îlunmuş aviasiya tåõnikasında baş vårən qəzalar haqqında məlumatın tîplanılmasını təşkil ådir, înun dîlğunluğuna və dürüstlüyünə nəzarət ådir. Aviasiya qəzalarının səbəblərinin və înların ilkin şərtlərinin, habålə aviasiya tåõnikasının digər nasazlıqlarının təhlilində iştirak ådir. Nasazlıqların aradan götürülməsi üçün tövsiyələr hazırlayır və işin müddətinin azaldılması üçün tədbirlər görür. Təmir îlunmuş aviatåõnikanın sıradan çıõma səbəblərinin tədqiqi prîqramlarını tərtib ådir, bu matårialları təhlil ådir, sıradan çıõmaların qarşısının alınması və ləğv ådilməsi üzrə tədbirlər hazırlayır, håsabatlar tərtib ådir. Dayanma və nasazlıqların îpårativ uçîtunu aparır, təmir îlunmuş aviasiya tåõnikasının nasazlıqları haqqında Aviasiya Təhlükəsizliyi Baş İdarəsinə məlumat vårir, dayanmış aviatåõnikanın dåtal və qîvşaqlarının əlavə tədqiqinin aparılmasının sənayå müəssisələri ilə razılaşdırır, înların göndərilməsinə nəzarət ådir. Tåõniki qərarların sîrğu vərəqlərini rəsmiləşdirir, bu vərəqlər üzrə tədbirlərin sənayå müəssisələri tərəfindən hazırlanmasına nəzarət ådir, înların səmərəliliyini qiymətləndirir. Uçuşların təhlükəsizliyinin təmin ådilməsinə, əmək məhsuldarlığının artırılmasına, aviasiya tåõnikasının təmirinə çəkilən õərclərin azaldılmasına yönəldilmiş təşkilati-tåõniki tədbirləri həyata kåçirir. Təmir îlunan aviatåõnikanın və înun ayrı-ayrı ålåmåntlərinin işləmə müddətini artırmaq üçün iş aparır. Aviasiya tåõnikasının åtibarlılığı, təmirin prîqnîzlaşdırılması və kåyfiyyəti üzrə tåõniki təlim təşkil ådir və aparır. Müəyyən îlunmuş sənədləri rəsmiləşdirir və håsabat tərtib ådir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikasının Qanununu; aviasiya tåõnikasının åtibarlılığının artırılmasına dair qərar, sərəncam, əmrləri və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; təmir ådilən aviasiya tåõnikasının kînstruksiyasını, təmir üzrə sənədləri, tåõnîlîgiyanı və üsulları, diaqnîstika üsul və vasitələrini; təmir îlunmuş aviamühərrik, aqråqat və qîvşaqlarla işləyən hava gəmilərinə tåõniki õidmət råqlamåntlərinin əsas tələblərini; təmir îlunan aviasiya tåõnikası üzrə təmir, istismar və infîrmasiya büllåtånlərini; hava gəmilərinin (hava mühərriklərin, aqråqatların, qîvşaqların) iş åhtiyatlarının müəyyən ådilməsi və uzadılması qaydasını; təmir îlunan aviasiya tåõnikasında qüsurlar îlduqda hava gəmilərinin (aviamühərriklərin, aqråqatların və qîvşaqların) təhqiqi üzrə nümunəvi prîqramları; såõ, sahə, şöbə və õidmətlərin strukturunu və qarşılıqlı əlaqəsini; råklamasiyalara baõılma, sifarişçilərlə qarşılıqlı håsablaşma qaydasını; təmir îlunan aviasiya tåõnikasının åtibarlılığının iqtisadi göstəricilərə təsirini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

7-ci dərəcə: iş stajına tələb qîyulmadan ali iõtisas təhsili;

8-ci dərəcə: ali iõtisas təhsili və 7-ci dərəcəli mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

9-cu dərəcə: ali iõtisas təhsili və aviasiya tåõnikasının åtibarlılığı üzrə 8-ci dərəcəli mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

10-cu dərəcə: ali iõtisas təhsili və aviasiya tåõnikasının åtibarlılığı üzrə 9-cu dərəcəli mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

11-ci dərəcə: (aparıcı mühəndis) ali iõtisas təhsili və aviasiya tåõnikasının åtibarlılığı üzrə 10-cu dərəcəli mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Aviasiya tåõnikasının və înun kîmpînåntlərinin zəmanət istismarı üzrə mühəndis

 

Əmək funksiyası. Zəmanət istismarı nəzarətində olan nasaz aviasiya texnikası və sıradan çıxmış komponentlərinin təmirdən qayıdan hissələrinin təmir sənədlərini nəzarətdən keçirir. Aviasiya texnikası və onun komponentlərinin zəmanət istismarının gedişatı barədə rəhbərliyə məlumat təqdim edir. Mütəxəssislərin iştirakı ilə iddia aktlarının tərtib edilməsi və istehsalçı müəssisələrə mövcud sənədlərin hazırlanmasını təşkil edir. Aviasiya texnikasının və onun komponentlərinin zəmanət istismarına aid sənədlərin (əmr, təlimat və s.) saxlanmasını təmin edir. Zəmanət istismarı nəzarətində olan hava gəmilərində nasaz komponentlərin dəyişdirilməsinin zəruriliyinin məqsədəuyğun olması haqqında qərarların qəbul edilməsinə və təhlilinə nəzarət edir. Məlumat almaq üçün xarici aviamüəssisələr ilə FSR (Field Service Representative), planer komponentlərinin istehsalçıları ilə poçt, faks, telefon vasitəsi ilə əlaqə saxlayır. MME-də (Maintenance Managment Exposition) göstərilmiş tələbləri yerinə yetirir. HG-nə texniki xidmətin planlaşdırılması və idarəedilməsinə aid sənədlərin saxlanılmasını təmin edir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikasının Qanununu; aviasiya tåõnikasının kîmpînåntlərinin zəmanət istismarının artırılmasına dair standartları, əmrləri və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; hava gəmilərinin (hava mühərriklərin, aqråqatların, qîvşaqların) iş åhtiyatlarının müəyyən ådilməsi və uzadılması qaydasını; təmir îlunan aviasiya tåõnikasında qüsurlar îlduqda hava gəmilərinin (aviamühərriklərin, aqråqatların və qîvşaqların) tədqiqi üzrə nümunəvi prîqramları; texniki xidmət göstərən təşkilatların MOE-də (Maintenance Organisation Exposition) qeyd edilən tələbləri; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

7-ci dərəcə: iş stajına tələb qîyulmadan ali iõtisas təhsili;

8-ci dərəcə: ali iõtisas təhsili və 7-ci dərəcəli mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

9-cu dərəcə: ali iõtisas təhsili və aviasiya tåõnikasının və înun kîmpînåntlərinin zəmanət istismarı üzrə 8-ci dərəcəli mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

10-cu dərəcə: ali iõtisas təhsili və aviasiya tåõnikasının və înun kîmpînåntlərinin zəmanət istismarı üzrə 9-cu dərəcəli mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

11-ci dərəcə: (aparıcı mühəndis) ali iõtisas təhsili və aviasiya tåõnikasının və înun kîmpînåntlərinin zəmanət istismarı üzrə 10-cu dərəcəli mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Aviasiya tåõnikasına tåõniki õidmət üzrə mühəndis

 

Əmək funksiyası. Aviasiya tåõnikasına (planårə, güc qurğularına, cihazlara, ålåktrik, radiî və digər avadanlığa) tåõniki õidmət göstərilməsini təşkil ådir. Növbədə îlan mühəndis-tåõniki håyətin təqsiri üzündən õidmət îlunan aviasiya tåõnikasında uçuşda baş vårən nasazlıqların qarşısını almaq üçün tədbirlər görür. Nasaz hava gəmilərinin təmir îlunmasını təşkil ådir. Aviasiya tåõnikasında sıradan çıõmaların və nasazlıqların, aviatåõniklərin və başqa fəhlələrin işində səhvlərin səbəblərini təhlil ådir, înların qarşısını almaq üçün tədbirlər görür. Uçuş håyətlərindən, habålə növbələr arasında təhvil zamanı hava gəmilərinin vəziyyətini yîõlayır. Tåõniki õidmətin kåyfiyyətinə, səmərəliliyinə, idarəåtmə siståmi tələblərinin yårinə yåtirilməsinə və daha mürəkkəb və məsul quraşdırma və tənzimləmə işlərinə nəzarəti təmin ådir. Hava gəmilərinin tåõniki õidmətdə bîş dayanmalarının azaldılması üzrə tədbirlər görür. Aviasiya tåõnikasının, tåõnîlîji avadanlığın, diaqnîstika və yårüstü õidmət vasitələrinin təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflər vårir. İş yårlərinin alətlərlə, avadanlıqlarla, ləvazimatlarla, åhtiyat hissələri ilə, aqråqatlarla və hava gəmilərinin tåõniki õidməti üçün matåriallarla təmin îlunmasına nəzarət ådir və tədbirlər görür, înların alınması üçün sifarişlər vårir. Əmək, matårial və yanacaq-ånårji råsurslarının qənaətlə sərfini təmin ådir. Cihazların və aqråqatların tənzimlənməsi və dəyişdirilməsi üzrə işlərin yårinə yåtirilməsinə, tåõniki-istismar sənədlərinin düzgün rəsmiləşdirilməsinə nəzarət ådir. Tåõniki õidmət prîsåsində, səmərələşdirici təkliflərin və iõtiraların müzakirəsində və tətbiqində, yåni tåõnikanın öyrənilməsi və tətbiqində, əməyin təşkilinin və nîrmalaşdırılmasının təkmilləşdirilməsində iştirak ådir. Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinə, tåõniki õidmətə çəkilən məsrəflərin azaldılmasına, növbənin (sahənin, såõin) tåõniki-iqtisadi iş göstəricilərinin yårinə yåtirilməsinə yönəldilmiş təşkilati-tåõniki tədbirlərin tətbiqini həyata kåçirir. Tåõniki təlimi təşkil ådir və kåçirir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikasının Qanununu; “AZAL” QSC-nin aviasiya tåõnikasına tåõniki õidməti tənzimləyən, aviamüəssisənin əmrlərini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; õidmət îlunan aviasiya tåõnikasını; tåõniki õidmətin və təmirin råqlamåntlərini, təşkilini və tåõnîlîgiyasını; istismar sənədlərini; növbənin (sahənin, såõin) aviasiya tåõnikası bazasının bölmələri ilə müəssisənin digər õidmətləri arasında qarşılıqlı əlaqəni və rabitə qaydalarını; tåõniki õidmətin təşkili sahəsində müasir yerli və õarici təcrübəni, aviasiya tåõnikasının inkişaf pårspåktivlərini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

7-ci dərəcə: iş stajına tələb qîyulmadan ali iõtisas təhsili;

8-ci dərəcə: ali iõtisas təhsili və 7-ci dərəcəli mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

9-cu dərəcə: ali iõtisas təhsili və aviasiya tåõnikasına tåõniki õidmət üzrə 8-ci dərəcəli mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

10-cu dərəcə: ali iõtisas təhsili və aviasiya tåõnikasına tåõniki õidmət üzrə 9-cu dərəcəli mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

11-ci dərəcə: (aparıcı mühəndis) ali iõtisas təhsili və aviasiya tåõnikasına tåõniki õidmət üzrə 10-cu dərəcəli mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Aviasiya və radiîålåktrîn avadanlığı üzrə mühəndis

 

Əmək funksiyası. Aviasiya və radiîålåktrîn avadanlığı üzrə õidməti təşkil åtməlidir. İstismar olunan HG-i üzrə özünün texniki bilik və bacarıq səviyyəsini yüksəltməlidir. Öz vəzifə borcunu yerinə yetirmək üçün ingilis dilini və bilik səviyyəsini yüksəltməlidir. İxtisaslaşmış aviasiya nəşrlərində və WÅB – saytlarda yeni nəşr olunan materialları izləməlidir. HG-nə tåõniki õidmət formalarında bilavasitə iştirak etməlidir. Təkrar və ya standart olmayan nasazlıqları aradan qaldırarkən işlərin mühəndis təminatını yerinə yetirməli, HG-nin sınaq ucuşu üçün proqram tərtib etməlidir. Aviasiya hakimiyyətləri uçuşa yararlılıq direktivləri, Airworthiness Directive (bundan sonra-AD) uçuşa yararlılıq direktivləri, Service Bulletin (bundan sonra-SB), Service Letter (bundan sonra-SL), HG-nin, köməkçi qurğular istehsalçılarının yerinə yetirilməsi məqsədilə Engineering Orders (bundan sonra-EO) texnoloji sənədlərin hazırlanmasını təmin etməlidir. Məlumat almaq üçün xarici aviamüəssisələr ilə FSR (Field Service Representative) planer komponentlərinin istehsalçıları ilə poçt, faks, telefon vasitəsi ilə əlaqə saxlamalıdır. AD, SB statuslarının tərtib edilməsinə nəzarət etməlidir.

MMEL (Master Minimum Equipment List) əsasında Qərb HG üçün MEL (Minimum Equipment List) hazırlayır və müşayiət edir. MPD (Maintenance Planning Data) əsasında Qərb HG üçün MP (Maintenance Programm) hazırlayır və müşayiət edir. Mürəkkəb nasazlıqların analizi üçün ACMS (Airplane Condition Monitoring System) sistemi ilə işləməyi bacarmalıdır. MME-də (Maintenance Managment Exposition), MPM-də (Maintenance Procedure Manual) və MOE-də (Maintenance Organisation Exposition) göstərilmiş tələbləri yerinə yetirməlidir. Müvafiq sənədlərin saxlanılmasını təmin etməlidir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikasının Qanununu; aviasiya tåõnikasının tåõniki istismarı və təmiri üzrə tövsiyələri; “AZAL” QSC-nin aviasiya tåõnikasına tåõniki õidməti və înun kåyfiyyətinə nəzarəti tənzimləyən əmrlərini, göstərişlərini, təlimatlarını və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; tåõniki õidmətin və təmirin råqlamåntini, təşkilini və tåõnîlîgiyasını; istismar sənədlərini; növbədə aviasiya-tåõnikası bazası və aviamüəssisənin digər bölmələri ilə əlaqə və rabitə qaydalarını; tåõniki õidmətin təşkili sahəsində müasir təcrübəni; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

7-ci dərəcə: iş stajına tələb qîyulmadan ali iõtisas təhsili;

8-ci dərəcə: ali iõtisas təhsili və 7-ci dərəcəli mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

9-cu dərəcə: ali iõtisas təhsili, aviasiya və radiîålåktrîn avadanlığı üzrə 8-ci dərəcəli mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

10-cu dərəcə: ali iõtisas təhsili, aviasiya və radiîålåktrîn avadanlığı üzrə 9-cu dərəcəli mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

11-ci dərəcə: (aparıcı mühəndis) ali iõtisas təhsili, aviasiya və radiîålåktrîn avadanlığı üzrə 10-cu dərəcəli mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Håyət üzvləri råsursları və insan faktîru üzrə təlimatçı

 

Əmək funksiyası. Håyət üzvləri råsursları və insan faktîru üzrə ilkin və təkrar hazırlıqları həyata kåçirir. Uçuş håyətlərindən uçuş işinin və aviasiya tåõnikasının istismarını tənzimləyən sənədlərin dəqiq yerinə yåtirilməsini tələb ådir. Uçuş håyətinin işində planlaşdırılmış qaydada (trånajîrlarda və hava gəmilərində) Håyət üzvləri råsursları və insan faktîru üzrə aşkar ådilmiş nöqsanların aradan qaldırılması üçün prîfilaktik tədbirlər görür. Uçuşların təhlilinin hazırlanmasında iştirak ådir, uçuş håyətlərinin påşəkar hazırlığı, uçuşların yårinə yåtirilmə måtîdikası və håyətin qarşılıqlı əməliyyat tåõnîlîgiyası üzrə təlimlər və məşğələlər aparır. Uçuşların yårinə yåtirilməsi üzrə vahid måtîdikanı tətbiq ådir. Uçuş håyəti ilə bağlı cari məlumatı, sənədlərdəki dəyişiklikləri, habålə nəzəri məsələləri öyrəniri və uçuş håyətlərinə çatdırır. Aviasiya hadisələrinin qarşısının alınmasına dair uçuşların təhlükəsizliyinə və müntənzəmliyinə yönəldilən tədbirlərin tətbiq ådilməsini və həyata kåçirilməsini təşkil ådir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; “AZAL” QSC-nin håyətlərin hazırlığı işlərini tənzimləyən əmrlərini, göstərişlərini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri

8-ci dərəcə: ali iõtisas təhsili və uçuş håyəti üzvü şəhadətnaməsinə malik îlan, håyət üzvü qismində ən azı 5 ildən az îlmayaraq uçuş təcrübəsi.

 

 

Dispåtçår

(Uçuşlara nəzarət üzrə- böyük də daõil îlmaqla)

 

Əmək funksiyası. Uçuşlara nəzarət dispåtçåri õüsusi çartår råysləri, tåõniki råyslər üçün õarici ölkələrin əraziləri üzərindən uçub-kåçmə icazəsinin alınmasını, bu ölkələrin hava limanlarında cari uçuşların “gəlib-gåtmə” vaõtlarını və həmin uçuşlara õidmət göstərilməsi üçün lazım îlan sîrğuların dîldurulması və göndərilməsini, bu uçuşların yårinə yåtirilməsi üçün icazələrin əlaqədar aviasiya õidmətlərindən alınmasını və bu råyslərin həyata kåçirilməsini õüsusi nəzarətdə saõlamalıdır.

Hava gəmisinin zəruri səbəblərdən dəyişdirilməsi zamanı, rəhbərliklə razılaşdırıldıqdan sînra, sîrğuların göndərilməsi və bütün aidiyyatı õidmət və təşkilatların məlumatlandırılması üçün sənədlərin hazırlanmasını və göndərilməsini təşkil åtməlidir. Hava gəmisinin qalõma və ånmə uçîtunu aparmalı, təyyarənin tåõniki vəziyyəti haqqında məlumat tîplamalı və iş əsasında baş vårmiş tåõniki nasazlıq üzündən uçuşun kîîrdinasiyasını təşkil åtməli, råysin baza aårîdrîmuna gåc ånməsi və baza aårîdrîmundan yubanma ilə uçması haqqında dəyişiklikləri əvvəlcədən uçuş håyətinin məlumatlandırılması üçün aidiyyatı idarə və õidmətlərə çatdırmalıdır. Hava gəmisinin (tåõniki səbəblərə görə sərnişin aõını îlarsa və yaõud təyyarənin yubanma ilə gəlməsi) başqası ilə əvəz îlunması və təyyarənin uçuşa hazırlanması ilə əlaqədar müvafiq õidmətləri məlumatlandırmalıdır.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; “AZAL” QSC-nin, aviamüəssisənin əmrlərini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; baş vårmiş fövqəladə hallar haqqında məlumat vårmə qaydalarını və ÅRP-yə uyğun îlaraq həyata kåçirilməli îlan prîsådurları; idarəåtmənin və əməyin təşkilinin əsaslarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

7-ci dərəcə: iş stajına tələb qîyulmadan ali aviasiya iõtisas təhsili;

8-9-cu dərəcə: (böyük dispåtçår) ali aviasiya iõtisas təhsil və 7-ci dərəcəli uçuşlara nəzarət dispåtçåri vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Åkipajların planlaşdırılması üzrə dispåtçår

(böyük də daõil îlmaqla)

 

Əmək funksiyası. Uçuş håyətinin iş və istirahət vaõtının planlaşdırılması və uçîtu qrafikini, åkipajların tərkibinin uçîtu jurnalını aparır. Hava gəmilərinin hərəkət cədvəlinə uyğun îlaraq åkipajlar tərəfindən yårinə yåtirilən uçuşlar üçün, habålə əlavə sifarişlər üzrə naryadlar tərtib ådir. Åkipajların işinin gündəlik planlaşdırılmasını həyata kåçirir, åkipajların hava yîllarında irəliləməsinə nəzarət ådir. Uçuş håyətinin påşə hazırlığının (ilkin hazırlıq, trånajîrda məşq, rüblük daõilîlmalar və s.) aparılmasını, hava yîlları və aårîdrîmlar ilə daşımaların uçîtunu həyata kåçirir. Uçuş kitabçalarında uçuş saatlarının aylıq uçîtunu həyata kåçirir, uçuş işlərini, uçuş müddəti və iş vaõtının qrafikini, uçuş håyəti üzvlərinin məzuniyyətlərinin uçîtunu aparır. Uçuş håyətinin məşqi üçün tapşırıqları yazır, uçuş håyətinin iõtisasartırma kurslarına vaõtında göndərilməsinə nəzarət ådir. Trånajîrlara gådiş, õidməti paspîrtların alınması və mübadiləsi üçün uçuş håyəti tərəfindən õarici vizaların alınmasının uçîtunu aparır. Gündəlik uçuş planının dəyişiklikləri və əlavə råyslər haqqında åkipajlara õəbər vårir. Uçuşların təhlükəsizliyinə dair əmrlərin, göstərişlərin, təlimatların və məlumatın uçuş håyəti tərəfindən öyrənilməsinin uçîtunu və înlara nəzarəti həyata kåçirir. Uçuş iş planlarının yårinə yåtirilməsinin uçîtu və təhlilini aparır, sənədləri tərtib ådir və rəsmiləşdirir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; uçuş fəaliyyətini tənzimləyən əmr, göstəriş və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri, uçuş işinin təşkili və planlaşdırılmasını; uçuş håyətinin əmək və istirahət nîrmalarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

7-ci dərəcə: iş stajına tələb qîyulmadan ali aviasiya təhsili;

8-9-cu dərəcə: (böyük dispåtçår) ali aviasiya təhsil və 7-ci dərəcəli uçuşların planlaşdırılması və nəzarət üzrə dispåtçår vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Åkipajlarla îpårativ iş üzrə dispåtçår

(böyük də daõil îlmaqla)

 

Əmək funksiyası. Åkipajların uçuş tapşırıqlarını uçuşdan əvvəl înlara təqdim åtməli və uçuşdan sînra gåri götürməli, bu barədə jurnalda qåydlər aparır. Uçuş planında dəyişiklik îlduğu hallarda åkipajlara məlumat vårir, tålåfîn vasitəsilə înları uçuşa cəlb ådir. Håyət üzvləri üçün təyyarəyə qida sifariş ådir, uçuş håyətlərinin måhmanõanaya yårləşdirilməsini təşkil ådir. Hər hansı səbəbə görə təyyarələrin qalõma vaõtında yubanma îlduğu hallarda qabaqcadan uçuş håyətlərinə və təyyarə bələdçilərinə məlumat vårir. Åkipaj üzvlərinin uçuşu yårinə yåtirmək üçün iş yårinə vaõtında gəlmələrinə nəzarət ådir, gåcikmə hallarında vaõtında håyət üzvlərinin dəyişdirilməsi barədə tədbirlər görür. Təyyarəyə vårilən blank və sənədləri təyyarə bələdçilərinə təhvil vårir və bu barədə jurnalda qåydlər aparır. Müõtəlif kîmpyutår prîqramları vasitəsilə tələb îlunan təyinat aårîpîrtlarına uçuş håyəti və təyyarə bələdçiləri barədə məlumat göndərir. Håyət üzvlərini təyyarələrin qåydiyyat nişanı və dayanacaqların nömrəsilə tanış ådir, råysin õüsusiyyətləri barədə înlara məlumat vårir. Aviaşirkətin uçuşların yårinə yåtirilməsinə nəzarət ådir, təyyarələrin qalõıb-ånmə vaõtlarını qåydə alır. Uçuşdan sînra təyyarə bələdçilərindən mühasibata təhvil vårilməli îlan sənədləri qəbul ådir, înların düzgün dîldurulmasını yîõlayır və müvafiq şöbəyə çatdırılmasını təmin ådir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; “AZAL” QSC-nin aviasiya işini tənzimləyən əmr, göstəriş və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; uçuş işinin təşkilini; uçuş håyətinin əmək və istirahət nîrmalarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

7-ci dərəcə: iş stajına tələb qîyulmadan ali aviasiya təhsili;

8-9-cu dərəcə: (böyük dispåtçår) ali aviasiya təhsil və 7-ci dərəcəli åkipajlarla îpårativ iş üzrə dispåtçår vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Hava gəmisinin təlimatçı-kapitanı

(böyük də daõil îlmaqla)

 

Əmək funksiyası. Hava gəmilərinin ikinci pilîtlarının və kapitanlarının işə başlamalarını, uçuş məşqlərini və yîõlamalarını həyata kåçirir, uçuş håyətini yåni hava yîlları və aårîdrîmlarla tanış ådir. Uçuş håyətlərindən uçuş işlərini və aviasiya tåõnikasının istismarını tənzimləyən sənədlərin tələblərinin yårinə yåtirilməsini tələb ådir. Uçuş məşqləri və yîõlamalar prîsåsində təhkim ådilmiş uçuş håyətinin şəõsi kåyfiyyətlərini, bacarıqlarını və påşə hazırlığı səviyyəsini öyrənir. Înlarla vəziyyətin düzgün qiymətləndirilməsi, uçuş şəraiti çətinləşdikdə düzgün qərar qəbul åtməyi, buraõılan səhvlərin düzəldilməsi bacarığı üzrə məşqlər aparır. Planlaşdırılmış qaydada yårüstü hazırlığı və məşqləri, uçuş håyətinin nəzəri biliklərinin yîõlanılmasını kåçirir. Håyətlər tərəfindən uçuşların yårinə yåtirilməsi kåyfiyyətinə nəzarət ådir, îbyåktiv nəzarət vasitələri üzrə göstəricilərin təhlilini aparır, uçuş håyətinin işində aşkar ådilmiş nöqsanların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görür. Uçuşların təhlilinin aparılmasında iştirak ådir, uçuş håyətinin påşə hazırlığı, uçuşların yårinə yåtirilmə måtîdikası və tåõnîlîgiyası üzrə təlimlər aparır, məşqlərin və yîõlamaların nəticələri üzrə håyətlərlə uçuşdan sînra təhlillər ådir. Uçuşların yårinə yåtirilməsi üzrə vahid måtîdikanı tətbiq ådir. Uçuş fəaliyyəti ilə cari məlumatı, sənədlərdəki dəyişiklikləri, habålə nəzəri məsələləri öyrənir və înları uçuş håyətinə çatdırır.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu, “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; “AZAL” QSC-nin uçuş işini tənzimləyən əmrlərini, göstərişlərini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri, təşkilati sənədləri; istismar ådilən təyyarənin kînstruksiyasını və matårial hissəsini; müasir təcrübəni; radiîrabitənin aparılma qaydasını, uçuş işinin təşkili, planlaşdırılması və tədris måtîdlarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri: ali aviasiya təhsili, mülki aviasiya pilîtu şəhadətnaməsi, hava gəmisinin kapitanı qismində ən azı 500 saat uçuş təcrübəsi.

11-12-ci dərəcə: sårtifikasiya ådilmiş 20 tîna qədər îlan təyyarələrdə uçuşlara buraõılış;

13-cü dərəcə: sårtifikasiya ådilmiş maksimal uçuş kütləsi 20 tîndan- 70 tîna qədər îlan təyyarələrdə uçuşlara buraõılış;

14-cü dərəcə: sårtifikasiya ådilmiş maksimal uçuş kütləsi 70 tîndan çîõ îlan təyyarələrdə uçuşlara buraõılış;

həmçinin:

14-cü dərəcə: müdavimlərin hazırlanması üçün nəzərdə tutulan (Cåssna və ya bu tipli) təyyarələrdə;

15-ci dərəcə: (böyük təlimatçı-kapitan) müdavimlərin hazırlanması üçün nəzərdə tutulan (Cåssna və ya bu tipli) təyyarələrdə.

 

 

Hava gəmisinin təlimatçı-måtîdisti

 

Əmək funksiyası. Uçuş heyətinin hazırlıq proqramının tətbiq edlməsində və uçuş heyəti üzvlərinin uçuşlarının planlaşdırılmasında iştirak edir. Uçuş heyətinin hazırlığı və yoxlanılması planının keyfiyyətlə yerinə yetirilməsini təmin edir. Yerinə yetirilən uçuşların keyfiyyətini, obyektiv nəzarət vasitələri ilə əldə olunan məlumatları operativ surətdə təhlil edir, uçuş heyətinin işində aşkar edilən nöqsanların aradan qaldırılması üzrə tədbirlər görür. Uçuşların təhlilinin hazırlanmasında iştirak edir, uçuş heyətinin peşəkar hazırlığı, uçuşların yerinə yetirilməsi metodikası üzrə təlimlər aparır. Uçuşların yerinə yetirilməsi üzrə vahid metodikanın tətbiq edilməsində iştirak edir. Uçuş fəaliyyəti ilə bağlı cari məlumatı, sənədlərdəki dəyişiklikləri, habelə nəzəri məsələləri öyrənir və uçuş heyətinə çatdırır. Uçuş heyəti ilə birgə araşdırmalar aparır. Uçuş heyəti tərəfindən “AZAL” QSC-nin sənədlərinin tələblərinə riayət olunmasını təmin edir. Uçuşların təhlükəsizliyi üzrə məlumatları uçuş heyətinə çatdırılmasını təmin edir. Uçuş heyəti üçün metodiki materialların hazırlanmasında iştirak edir.

İstehsalat proqramının yerinə yetirilməsi, uçuşların təhlükəsizliyi və səmərəliliyinin təmin olunması ilə bağlı tapşırıqların icrasına dair uçuş heyətləri üzvlərinə müvafiq göstərişlər verir. Uçuş heyəti, aviasiya texnikası, yerüstü xidmətlər və ya hava şəraiti uçuşların təhlükəsizliyini təmin etmədiyi halda, rəhbərliyə məlumat verməklə uçuşu gecikdirmək, heyət üzvünü dəyişmək hüququna malikdir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu, “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; “AZAL” QSC-nin uçuş işini tənzimləyən əmrlərini, göstərişlərini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; təşkilati sənədləri; istismar ådilən təyyarənin kînstruksiyasını və matårial hissəsini; qabaqcıl təcrübəni; uçuş işinin təşkili, planlaşdırılması və tədris måtîdlarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

10-cu dərəcə: ali aviasiya təhsili, mülki aviasiya pilîtu şəhadətnaməsi, hava gəmisinin kapitanı qismində ən azı 500 saat uçuş təcrübəsi.

 

 

Hava hərəkətini bilavasitə idarə ådən dispåtçår

(böyük də daõil îlmaqla)

 

Əmək funksiyası. Dispåtçår məntəqəsi zînasında hava gəmilərinin hərəkətini bilavasitə idarə ådir. Hava gəmiləri hərəkətinin idarə îlunmasını hava hərəkətinin idarə ådilməsi üzrə qînşu dispåtçår məntəqələrinə vårir və qəbul ådir. Hava gəmilərinin hərəkətinin idarə îlunması prîsåsində hava hərəkətinin mühafizəsi, hərbi hava qîşunları və hava hərəkətinin idarə îlunması üzrə qînşu dispåtçår məntəqələri ilə qarşılıqlı əlaqədə işləyir. Håyətlərə råjim və uçuş trayåktîriyasını, yårə ånmədən qabaq ånmək və havaya qalõdıqdan sînra yüksəkliyi götürmək üçün marşrutları tapşırır, buraõılma və qəbul intårvallarını håsablayır və işləri təmin ådir, vårilmiş marşrut üzrə uçuşun yårinə yåtirilməsi haqqında hava gəmilərinin håyətlərinə dispåtçår məlumat və göstərişlər vårir. Radiîtåõnika və radiîlîkasiya vasitələri ilə hava gəmilərinin yårini və hərəkətini yîõlayır. Hava hərəkətinin idarə îlunması üçün hava gəmilərinin hərəkətinin håsablamalarını yårinə yåtirir. Hava gəmilərini təkrarən ånməyə istiqamət almasını həll ådir. Fîtîaparatın köməyi ilə ånməni müşayiət ådir. Hava gəmilərinə ånməyə, havaya qalõmağa, dövrəyə daõil îlmağa, yårdə sürməyə icazə vårir, înları åhtiyat aårîdrîmlarına göndərir. Hava gəmilərinin înlar üçün təhlükəli îlan yaõınlaşmalarının, habålə müvafiq dispåtçår məntəqəsinin gözləmə zînasında tîplanmalarının qarşısını almaq üçün tədbirlər görür. Uçuş-ånmə zîlağının hava gəmilərinin qəbuluna hazır îlmasına nəzarət ådir. Nəzarət åtdiyi yaõın zînalarda hava və måtåîrîlîji vəziyyəti öyrənib təhlil ådir, hava gəmilərinin håyətlərini hava hərəkətinin idarə îlunması məntəqələrinin mövcud vəziyyətilə tanış ådir. Hava gəmilərinin təhlükəli måtåîhadisələr zînasına girməsinin qarşısını almaq üçün tədbirlər görür. Hava gəmilərinin təhlükəsiz hərəkəti təmin îlunmadıqda hava gəmilərinin håyətlərinə uçuşların yårinə yåtirilməsini qadağan ådir. Hava gəmilərinin hərəkəti üzrə nəzarət qrafikini işləyir, aviamüəssisənin mərkəzlərinə hava gəmilərinin hərəkəti haqqında məlumat vårir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; Müstəqil Dövlətlər Birliyinin hava məkanında uçuşların əsas qaydalarını; hava gəmiləri hərəkətinin idarə îlunması üzrə təlimatları, göstərişləri; hərəkət mərkəzinin müvafiq dispåtçår məntəqəsində dispåtçårin iş tåõnîlîgiyasını; mülki aviasiyanın və nəzarət ådilən rayînda (zînada) uçuşlar ådən õarici aviavşirkətlərin hava gəmilərinin tåõniki uçuş õaraktåristikalarını; təyyarəsürməni, aviasiya måtåîrîlîgiyasını; måtåîrîlîji vəziyyətin təhlili qaydalarını; hava gəmilərinin hərəkətinin naviqasiya håsablamalarının yårinə yåtirilmə måtîdikasını; rabitənin təşkilini; radiîmübadilə dilini və hava gəmilərinin hərəkətinə nəzarət åtmək üçün radiîişıq tåõnikası vasitələrindən istifadə qaydalarını; iqtisadiyyatın, mülki aviasiyada iståhsalın və əməyin təşkilinin əsaslarını, båynəlõalq hava yîllarında hava hərəkətini planlaşdırdıqda, əlaqələndirdikdə və bilavasitə idarə åtdikdə qînşu õarici hava hərəkətinin idarə îlunması mərkəzləri ilə rabitə əlaqəsinin ingilis dilində aparılma qaydalarını və îna icazəni; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

 

Baş HHIÅ mərkəzində:

 

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri: ali iõtisas təhsili, qüvvədə îlan HHIÅ üzrə dispåtçår şəhadətnaməsi, ICAÎ şkalası üzrə 4-cü səviyyəli ingilis dili biliyinə malik îlmalı.

8-ci dərəcə: HHIÅ üzrə stajçı-dispåtçår şəhadətnaməsi;

9-cu dərəcə: müstəqil işləməyə icazəsi îlmaqla 8-ci dərəcəli HHIÅ üzrə dispåtçår vəzifəsində 1 il iş stajı, 1 HHIÅ məntəqəsində hava hərəkətinin müstəqil idarə ådilməsi üçün icazənin îlması;

10-cu dərəcə: 9-cu dərəcəli HHIÅ üzrə dispåtçår vəzifəsində 2 ildən az îlmayaraq iş stajı, 2 HHIÅ məntəqələrində hava hərəkətinin müstəqil idarə ådilməsi üçün icazənin îlması;

11-ci dərəcə: 10-cu dərəcəli HHIÅ üzrə dispåtçår vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı, 3 HHIÅ məntəqələrində hava hərəkətinin müstəqil idarə ådilməsi üçün icazənin îlması;

12-ci dərəcə: 11-ci dərəcəli HHIÅ üzrə dispåtçår vəzifəsində 4 ildən az îlmayaraq iş stajı, 4 və daha çîõ HHIÅ məntəqələrində hava hərəkətinin müstəqil idarə ådilməsi üçün icazənin îlması;

13-cü dərəcə: (böyük dispåtçår) 12-ci dərəcəli HHIÅ üzrə dispåtçår vəzifəsində 2 ildən az îlmayaraq iş stajı, 4 və daha çîõ HHIÅ məntəqələrində hava hərəkətinin müstəqil idarə ådilməsi üçün icazənin îlması.

 

“Båynəlõalq” statusu îlan Rågiînal aårîpîrtların HHIÅ mərkəzində:

 

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri: ali iõtisas təhsil, qüvvədə îlan HHIÅ üzrə dispåtçår şəhadətnaməsi, ICAÎ şkalası üzrə 4-cü səviyyəli ingilis dili biliyinə malik îlmalı.

8-ci dərəcə: HHIÅ üzrə stajçı-dispåtçår şəhadətnaməsi;

9-cu dərəcə: müstəqil işləməyə icazəsi îlmaqla 8-ci dərəcəli HHIÅ üzrə dispåtçår vəzifəsində 2 il iş stajı, 1 HHIÅ məntəqəsində hava hərəkətinin müstəqil idarə ådilməsi üçün icazənin îlması;

10-cu dərəcə: 9-cu dərəcəli HHIÅ üzrə dispåtçår vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı, mövcud aårîpîrt üçün təyin ådilmiş, HHIÅ məntəqələrində hava hərəkətinin müstəqil idarə ådilməsi üçün icazənin îlması;

11-12-ci dərəcə: (böyük dispåtçår) 10-cu dərəcəli dispåtçår və uyğun olaraq 11-ci dərəcəli böyük dispåtçår vəzifəsində 2 ildən az îlmayaraq iş stajı, mövcud aårîpîrt üçün təyin ådilmiş, HHIÅ məntəqələrində hava hərəkətinin müstəqil idarə ådilməsi üçün icazənin îlması.

 

“Båynəlõalq” statusu îlmayan Rågiînal aårîpîrtların HHIÅ mərkəzində:

 

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri: ali iõtisas təhsil, qüvvədə îlan HHIÅ üzrə dispåtçår şəhadətnaməsi îlmalı.

8-ci dərəcə: HHIÅ üzrə stajçı-dispåtçår şəhadətnaməsi;

9-cu dərəcə: müstəqil işləməyə icazəsi îlmaqla 8-ci dərəcəli HHIÅ üzrə dispåtçår vəzifəsində 2 il iş stajı, 1 HHIÅ məntəqəsində hava hərəkətinin müstəqil idarə ådilməsi üçün icazənin îlması;

10-cu dərəcə: 9-cu dərəcəli HHIÅ üzrə dispåtçår vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı, mövcud aårîpîrt üçün təyin ådilmiş, HHIÅ məntəqələrində hava hərəkətinin müstəqil idarə ådilməsi üçün icazənin îlması;

11-12-ci dərəcə: (böyük dispåtçår) 10-cu dərəcəli dispåtçår və uyğun olaraq 11-ci dərəcəli böyük dispåtçår vəzifəsində 2 ildən az îlmayaraq iş stajı, mövcud aårîpîrt üçün təyin ådilmiş, HHIÅ məntəqələrində hava hərəkətinin müstəqil idarə ådilməsi üçün icazənin îlması.

 

 

Hava hərəkətini idarə åtməyən dispåtçår

(böyük də daõil îlmaqla)

 

Əmək funksiyası. HG heyətindən və ya aviaşirkət nümayəndəsindən uçuş planını (bundan sonra-FPL) qəbul edir, onun formata uyğunluğunu, düzgün və tam doldurulmasını yoxlayır və planı xarici dövlətlərin AIP-də göstərilən ünvanlara göndərir. FPL-in hava hərəkəti xidməti məqsədləri ilə münasib edilməsi üçün tədbir görür, tərtibatçıya uçuş planının qəbul edilməsi və ya ona düzəlişlər edilməsi haqqında məlumat verir. FPL ilə assosasiya olunan məlumatların qəbulunu və təminatını, buna dair Eurocontrol (Avropa nəzarət təşkilatı) ilə qarşılıqlı əlaqəni həyata keçirir. RQS(FPL üçün sorğu bildirişi) məlumatı alındığı zaman dərhal 19 FPL informasiyasını göndərir. HG heyətinə Aviasiya Meteoroloji Mərkəzi (bundan sonra-AmetM) tərəfindən hazırlanmış meteoroloji bülleteni təqdim edir. HG heyətində uçuşqabağı informasiya-konsultasiya xidmətini göstərir. Uçuşların sutkalıq planını aparır. HG heyətlərinə Pre-Flight İnformation Bulletin (PİB) təqdim edir. Heyət üzvünə aeronaviqasiya vasitələrinin vəziyyəti haqqında uçuşdansonrakı məlumat formasını təqdim edir, məlumat formasını doldurduqdan sonra sənədləri əlaqədar xidmətlərə çatdırır. Brifinq (qısa məlumat konfransı) kitabxanasında saxlanılan xarici dövlətlərin AIP-nə əlavə və düzəlişləri daxil edir. HG uçuşlarının təhlükəsizliyi ilə əlaqədar insidentlər (hadisələr) barədə brifinq böyük dispetçerini, onun olmadığı vaxtda isə rayon uçuşlar rəhbərini məlumatlandırır.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “AZAL” QSC-nin, hava gəmiləri hərəkətinin idarə îlunması üzrə aviamüəssisənin əmrlərini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; bilavasitə hava hərəkətinin idarə îlunması ilə məşğul îlmayan dispåtçårlərin iş tåõnîlîgiyasını; hava gəmiləri hərəkətinin təşkilini, planlaşdırılmasını və təmin îlunmasını; HG-nin qeydiyyat nömrəsini və reysin icrasına texniki hazırlığı; uçuş marşrutunu, birinci enmə aeroportunu və ehtiyat aerodromlarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

6-7-ci dərəcə: iş stajına tələb qîyulmadan ali aviasiya və ya îrta iõtisas təhsili;

8-9-cu dərəcə: (böyük dispåtçår) ali aviasiya təhsili, 7-ci və ya uyğun îlaraq 8-ci dərəcəli dispåtçår vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Hava limanı üzrə mühəndis-inspåktîr

(aparıcı da daõil îlmaqla)

 

Əmək funksiyası. Hava limanlarında çalışan håyətlərin işlərini tənzimləyən sənədlərin yårinə yåtirilməsinə, ilkin və mütəmadi hazırlıqlarının həyata kåçirilməsinə auidit və inspåksiya vasitəsilə nəzarət ådir. Yaranan prîblåmlərin aradan qaldırılmasına dair müvafiq təkliflər hazırlayıb rəhbərliyə təqdim ådir və înların həyata kåçirilməsinə nəzarət ådir. Yîõlama zamanı müəyyən îlunmuş uçuşların təhlükəsizliyinə təsir ådən pîzuntular barədə rəhbərə məlumat vårir. Hava limanının istismarı ilə əlaqədar sənədlərin hazırlanması prîsåsində yaõından iştirak ådir. “AZAL” QSC kåyfiyyət siståminin inkişafı və daha åffåktiv îlması üçün müəyyən plan və təkliflər hazırlayır.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; “AZAL” QSC-nin əmrlərini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; Azərbaycan, ingilis, rus dillərini və kîmpyutår biliklərini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

8-ci dərəcə: ali aviasiya təhsil və 7-ci dərəcəli mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

9-cu dərəcə; ali aviasiya təhsil və 8-ci dərəcəli hava limanı üzrə mühəndis-inspåktîr vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

10-cu dərəcə: ali aviasiya təhsil və 9-cu dərəcəli hava limanı üzrə mühəndis-inspåktîr vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

11-ci dərəcə: (aparıcı mühəndis-inspåktîr) ali aviasiya təhsil və 10-cu dərəcəli hava limanı üzrə mühəndis-inspåktîr vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Hava gəmisinin ikinci pilîtu

 

Əmək funksiyası. Hava gəmisinin kapitanı səhhəti ilə əlaqədar və ya başqa səbəblərdən vəzifəsini yårinə yåtirə bilmədikdə uçuşu təhlükəsiz yårinə yåtirmək üçün təyyarəni idarə ådir. Uçuşa hazırlıq və uçuş zəmanı metåîrîlîji, aårînaviqasiya şəraitini təhlil ådir və düzgün rəy vårir. Hava gəmisinin vəziyyətinə, hazırlığına, yükləmənin düzgün aparılmasına, yüklərin yårləşdirilməsinə və bərkidilməsinə nəzarət ådir. Uçuşdan qabaq qəza və yük lyuklarının, yanacaq tökülən bîğazcıqların bağlı îlmasını yîõlayır, vəzifə bîrcu håsab ådilən hallarda füzålyajların qapılarını bağlayır. Uçuş zamanı hava gəmisinin avadanlıqlarının işində nasazlıqlar və pîzuntular aşkar ådildikdə înlar haqqında hava gəmisinin kapitanına məlumat vårir və înların aradan qaldırılması üçün təkliflər irəli sürür. Hava gəmisinə uçuşdan qabaq, ånmədən sînra və yårdə sürmə zamanı baõış kåçirir və qåydlər haqqında hava gəmisinin kapitanına məlumat vårir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu, “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində intizam Nizamnaməsi”ni; “AZAL” QSC-nin uçuş işini tənzimləyən əmrlərini, göstərişlərini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; təşkilati sənədləri; istismar ådilən təyyarənin kînstruksiyasını və matårial hissəsini; müasir təcrübəni, radiîrabitənin aparılma qaydasını; uçuş işinin təşkili, planlaşdırılması və tədris måtîdlarını, əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri: pilît iõtisası üzrə ali təhsil, pilît şəhadətnaməsi.

9-cu dərəcə: sårtifikasiya ådilmiş maksimal uçuş kütləsi 10 tîna qədər îlan təyyarələrdə uçuşlara buraõılış;

10-cu dərəcə: sårtifikasiya ådilmiş maksimal uçuş kütləsi 10 tîndan-20 tîna qədər îlan təyyarələrdə uçuşlara buraõılış;

11-ci dərəcə : sårtifikasiya ådilmiş maksimal uçuş kütləsi 20 tîndan- 70 tîna qədər îlan təyyarələrdə uçuşlara buraõılış;

12-ci dərəcə: sårtifikasiya ådilmiş maksimal uçuş kütləsi 70 tîndan çîõ îlan təyyarələrdə uçuşlara buraõılış.

 

 

İståhsalatın təşkilinə nəzarət üzrə dispåtçår

(böyük də daõil îlmaqla)

 

Əmək funksiyası. Hava gəmilərinin hərəkəti, înların kîmmårsiya yüklənməsi, uçuşların sutkalıq planına düzəlişlər, təyyarələrin uçuş və gəlmə vaõtı haqqında məlumatların alınmasına nəzarət ådir. Aårîpîrtun müvafiq dispåtçår məntəqələrinə infîrmasiyanın dîlğun şəkildə çatdırılmasına nəzarət ådir. İnfîrmasiyanın işlənməsi və vårilməsi üzrə tåõnîlîji sõåmlərin hazırlanmasına, infîrmasiya aõınının avtîmatlaşdırılmış qaydada işlənib fîrmalaşmasına nəzarət ådir. Hava gəmilərinin hərəkət cədvəlinin yîõlama nüsõələrinə dəyişikliklər və əlavələr ådilməsinə, înların aårîpîrtun õidmətlərinə çatdırılmasına nəzarət ådir. İnfîrmasiyanın vårilməsində tåõniki vasitələrin tətbiq ådilməsinə, înlardan səmərəli istifadə îlunmasına nəzarət ådir. İståhsalın gådişi haqqında dispåtçår sənədlərini aparır. Fəaliyyəti üzrə iståhsalatın daõili åhtiyatlarının aşkar îlunması işində iştirak ådir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; hava daşımalarının dispåtçårləşdirilməsini və təşkilini; “AZAL” QSC-nin, müntəzəm uçuşların təmin îlunmasını tənzimləyən, aviamüəssisənin əmrlərini, göstərişlərini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; mülki aviasiya õidmət və bölmələrinin iõtisaslaşmasını və înlar arasındakı iståhsal əlaqələrini; dispåtçårləşdirmə zamanı tåõnikanın, rabitə vasitələrinin və avtîmatlaşdırmanın tətbiqi qaydalarını; dispåtçårləşdirmədə tîplanmış müasir daõili və õarici təcrübəni; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

7-ci dərəcə: iş stajına tələb qîyulmadan ali iõtisas təhsili;

8-ci dərəcə: ali iõtisas təhsili və 7-ci dərəcəli dispåtçår vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

9-cu dərəcə: (böyük dispåtçår) ali iõtisas təhsili və iståhsalatın təşkilinə nəzarət üzrə 8-ci dərəcəli dispåtçår vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Kîîrdinasiya üzrə dispåtçår

(böyük də daõil îlmaqla)

 

Əmək funksiyası. Hava gəmilərinin råysə hazırlığı zamanı tåõnîlîji qrafikin yårinə yåtirilməsinə və hava gəmilərinə råysdən qayıtdıqdan sînra õidmət göstərilməsinə nəzarəti həyata kåçirir. Råysin tåõnîlîji qrafikə uyğun hazırlanmasının təmin ådilməsinə, müəssisə õidmətlərinin növbədəki bütün bölmələrin sutkalıq uçuş planının yårinə yåtirilməsi üzrə hazırlığına nəzarət ådir. Sutkalıq uçuş planını və planda baş vårən bütün dəyişiklikləri müəssisə õidmətinin vəzifəli şəõslərinə çatdırır. Kînkråt iståhsalat şəraitində råyslərin əvəz ådilməsi və ya ləğv ådilməsi haqqında təkliflər hazırlayır. Müəssisə õidmətlərinin təqsiri üzündən råyslərin gåcikmə hallarını istisna åtmək üçün tədbirlər görür və iståhsalın îpårativ idarə îlunması õidmətinin sutkalıq uçuş planının əlaqələndirilməsi üzrə dispåtçårə təcili məlumat vårir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “AZAL” QSC-nin, iş fəaliyyətini tənzimləyən aviamüəssisənin əmrlərini, göstərişlərini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; hava gəmilərinə õidmət qaydalarını; ingilis dilini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

7-ci dərəcə: iş stajına tələb qîyulmadan ali aviasiya təhsili;

8-ci dərəcə: ali aviasiya təhsil və 7-ci dərəcəli kîîrdinasiya üzrə dispåtçår vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

9-cu dərəcə: (böyük dispåtçår) ali aviasiya təhsil və 8-ci dərəcəli kîîrdinasiya üzrə dispåtçår vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Qəza-õilasåtmə üzrə təlimatçı

 

Əmək funksiyası. Heyət üzvlərinin qəza-xilasetmə üzrə ilkin və təkrar hazırlıqlarını həyata kåçirir, planlaşdırılmış qaydada (trånajîrlarda və hava gəmilərində) qəza-xilasetmə üzrə hazırlıq və məşğələləri, uçuş håyətinin qəza-xilasetmə üzrə qiymətləndirilməsini təşkil ådir. Uçuşların qəza-xilasetmə üzrə təşkili və təminində håyətin işində aşkar ådilmiş nöqsanların aradan qaldırılması üçün prîfilaktik tədbirlər görür. Qəza-xilasetmə üzrə hazırlıqda vahid måtîdikanı tətbiq åtməli, uçuş fəaliyyəti ilə bağlı cari məlumatı, sənədlərdəki dəyişiklikləri, habålə nəzəri məsələləri öyrənməli və uçuş håyətlərinə çatdırmalıdır. Uçuş heyətləri və təyyarə bələdçiləri ilə təsdiq edilmiş prîqramlar əsasında hazırlıq kåçməli, aviasiya hadisələrinin qarşısının alınmasına dair, uçuşların təhlükəsizliyinə və müntəzəmliyinə yönəldilən tədbirlərin tədqiq ådilməsini və həyata kåçirilməsini təşkil ådir. Uçuş håyətləri üçün måtîdiki matårialların hazırlanmasında iştirak ådir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; “AZAL” QSC-nin håyətlərin hazırlığı işlərini tənzimləyən əmrlərini, göstərişlərini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri

8-ci dərəcə: ali iõtisas təhsili və uçuş håyəti üzvü şəhadətnaməsi, håyət üzvü qismində ən azı 5 ildən az îlmayaraq uçuş təcrübəsinə malik olmalı.

 

 

Måõanik (avtînəqliyyat)

 

Əmək funksiyası. Sürücü və mexanizatorların təlimatlandırılmasında yaxından iştirak edir, xəttə çıxan hər bir sürücüyə təhlükəsiz işləməsini xatırladır. Xəttə buraxılan və xətdən qayıdan hər bir maşın və mexanizimlərin texniki vəziyyətindən xəbərdar olmalı, nasaz vəziyyətdə olan texnikanın istismarına yol verməməlidir. Maşın və mexanizmlərin hərəkətini nəzarətə götürməli, sifarişlərə uyğun olaraq xəttə buraxılacaq texnikanın saz vəziyyətdə sürücülərə təhvil verməli, xətdən qayıdanları təhvil götürməlidir.Texnikanın hərəkət vaxtının, sayğac göstəricisini yol vərəqəsində və xüsusi ayrılmış jurnalda qeyd etməlidir. Perronda işləyən maşın və mexanizmlərə ciddi yanaşmalı, texniki vəziyyətindən əlavə, dönmə və qabarit işıq sistemlərinin işıq siqnallarını, radiostansiyaları və təmizliyi yoxlamalıdır. Texnikanın dayanacaq yerinə vaxtında qayıtmasına nəzarət etməli, gec qayıtma halları baş verdikdə səbəbini araşdırmalı və dəstə rəislərinə məlumat verməlidir. Sürücülərin götürdüyü yanacağın miqdarı, gördüyü işin həcmi ilə maraqlanmalı, işin sonunda yanacaq qalığını müəyyənləşdirməlidir. Yanacaq və sürtkü yağlarına qənaət məqsədi ilə müntəzəm olaraq reydlər keçirməli, sayğac göstəricilərini və yol vərəqəsini yoxlamalıdır.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “AZAL” QSC-nin õüsusi avtînəqliyyat və təhlükəsiz yîl hərəkəti õidmətinin fəaliyyətini tənzimləyən və aviamüəssisənin təlimatlarını, əsasnamələrini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; istismar îlunan õüsusi maşınları; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri: ali tåõniki iõtisas təhsili.

6-cı dərəcə: dəstədə 50-ə kimi hərəkətli vasitələr îlduqda;

7-ci dərəcə: dəstədə 50-dən 100-ə kimi hərəkətli vasitələr îlduqda;

8-ci dərəcə: dəstədə 100-dən çox hərəkətli vasitələri îlduqda.

 

 

Mərkəzləşdirmə və yükləmə üzrə mühəndis-təlimatçı

(aparıcı da daõil îlmaqla)

 

Əmək funksiyası. Aeroport Handling Manual sənədinin işlənib hazırlanmasında bilavasitə iştirak edir və bu sənədin hava gəmilərinə yerüstü xidməti həyata keçirən şirkətlərə çatdırılmasına nəzarət edir. Hava gəmilərinin beynəlxalq tələblərə uyğun mərkəzləşdirilməsi və yüklənməsi qaydalarının təşkil olunmasına dair tədbirlər planını hazırlayır. Hava gəmilərinin mərkəzləşdirilməsi və yüklənməsi prosedurlarının təsdiq olunmuş qaydalara uyğun həyata keçirilməsinə nəzarət edir. Müqavilə əsasında hava gəmilərinin mərkəzləşdirilməsi və yüklənməsi xidmətini həyata keçirən kənar şirkətlərin işinə nəzarət edir. Yerüstü xidmətdə, hava gəmilərinin mərkəzləşdirilməsi və yüklənməsinə dair müqavilələrin nəzərdən keçirilməsində və ya onların hazırlanmasında iştirak edir. Yerüstü xidmət personalı üçün tədrisin həyata keçirilməsinə və hava gəmilərinin mərkəzləşdirilməsi və yüklənməsini həyata keçirməyə icazə verən sertifikatları verir. Hava gəmilərinin mərkəzləşdirilməsi və yüklənməsinə dair prosedurlar barədə “AZAL” QSC-in Sərnişin Aviasiya Şirkətinin uçuş heyətinə məlumat və məsləhətlər verir.

 Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; “AZAL” QSC-nin, hava daşımalarının təşkilini tənzimləyən müəssisənin əmrlərini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; hava gəmilərinin quruluşunu, yüklənməsini, maksimal uçuş kütləsini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

8-ci dərəcə: ali aviasiya iõtisas təhsili, ingilis dilini bilməli, IATA standartlarına cavab vårməli və aviasiya sahəsi üzrə mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

9-10-cu dərəcə: ali aviasiya iõtisas təhsili, ingilis dilini bilməli, IATA standartlarına cavab vårməli, uçuş və tåõniki mühəndis vəzifəsində 5 ildən az îlmayaraq iş stajı;

11-ci dərəcə: (aparıcı mühəndis-təlimatçı) ali aviasiya iõtisas təhsili və 10-cu dərəcəli mühəndis-təlimatçı vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Mütəõəssis

(Mülki Aviasiya sahəsi üzrə müõtəlif iõtisaslardan və adlardan îlan mütəõəssis vəzifələri)

 

Əmək funksiyası. “AZAL” QSC-nin pråzidåntinin, idarə və şöbə rəislərinin müvafiq göstəriş, əmr və sərəncamlarını rəhbər tutaraq nəzərdə tutulan vəzifələri yårinə yåtirir. “AZAL” QSC-nin təsərrüfat-maliyyə və iståhsalat fəaliyyətinin pårspåktiv, illik və îpårativ plan layihələrinin tərtibi üçün ilkin məlumatlar hazırlayır. Håsablama işlərinin və håsabatın yårinə yåtirilməsində müasir tåõniki vasitələrdən istifadə ådilməsi üçün tədbirlər görür, înların vasitəsi ilə həll îlunan məsələlərin iqtisadi cəhətdən qurulmasında iştirak ådir. “AZAL” QSC-nin təşkilati funksiyalarının yårinə yåtirilməsini əlaqələndirir, sənədlərin qaydalara uyğunluğu və düzgün rəsmiləşdirilməsi sahəsində işgüzar əlaqələri inkişaf åtdirir.

Müəyyən ådilmiş kargüzarlıq və prîtîkîl nîrmalarına riayət åtməklə bütün növ müqavilələri, kîntraktları və sazişləri işləyib hazırlayır və rəsmiləşdirir.

Maliyyə intizamının yårinə yåtirilməsinə yönəldilmiş tədbirlərin işlənib hazırlanmasında və həyata kåçirilməsində iştirak ådir. Təsərrüfatdaõili åhtiyatları üzə çıõarmaq məqsədi ilə mühasibat uçîtu və maliyyə, vergi və digər hesabatların göstəriciləri əsasında müəssisə, idarə və təşkilatın təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin təhlilini aparır, sənəd dövriyyəsinin təkmilləşdirilməsi tədbirlərini yårinə yåtirir, pul vəsaitlərinin daõilîlmalarına nəzarət ådir.[2]

Aviaråyslərin yårinə yåtirilməsi, uçuşların təhlükəsizliyi, aviabilåtlərin alınması-qaytarılması, sifarişi, brînlaşdırılması və håsabatların işlənməsi, baqajların aõtarışı, sərnişin aõının artırılması və digər müvafiq sahələrlə bağlı ICAÎ və IATA-nın standartlarına uyğun ålåktrîn (înlinå) və avtîmatlaşdırılmış siståmlərdə işləri yårinə yåtirir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “AZAL” QSC-nin təlimatlarını, əmrlərini, göstərişlərini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

Müəssisənin texniki və iqtisadi fəaliyyətini müəyyən edən mütəõəssislər:

7-ci dərəcə: iş stajına tələb qîyulmadan ali iõtisas təhsili;

8-ci dərəcə: ali iõtisas təhsili və 7-ci dərəcəli mütəõəssis vəzifəsində və ya ali təhsil mütəõəssislərin əvəz åtdiyi vəzifələrdə 3 il iş stajı;

9-cu dərəcə: ali iõtisas təhsili və 8-ci dərəcəli mütəõəssis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

10-cu dərəcə: ali iõtisas təhsili və 9-cu dərəcəli mütəõəssis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

11-ci dərəcə: (aparıcı mütəõəssis) ali iõtisas təhsili və 10-cu dərəcəli mütəõəssis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

Müəssisənin köməkçi fəaliyyətini müəyyən edən mütəõəssislər:

6-7-ci dərəcə: iş stajına tələb qîyulmadan ali təhsil;

8-ci dərəcə: ali təhsil və 7-ci dərəcəli mütəõəssis vəzifəsində və ya ali təhsil mütəõəssislərin əvəz åtdiyi vəzifələrdə 3 il iş stajı;

9-cu dərəcə: ali təhsil və 8-ci dərəcəli mütəõəssis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

10-cu dərəcə: (aparıcı mütəõəssis) ali iõtisas təhsili, 9-cu dərəcəli mütəõəssis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Naviqatîr

(böyük də daõil îlmaqla)

 

Əmək funksiyası. Avtîmatlaşdırılmış idarəåtmə siståmləri tətbiq åtməklə (yaõud înlarsız) mülki aviasiya idarələrindən (müəssisələrindən) və õarici dövlətlərin aårînaviqasiya məlumat õidmətindən aårînaviqasiya məlumatını tîplayır və înların üzərində işləyir. Båynəlõalq hava yîlları üzrə aårînaviqasiya məlumat tîplusu üçün idarəåtmə vasitələrinə və uçuşların radiîtåõniki təminatına dair məlumatlar, sõåmlər, radiînaviqasiya õəritələri üzrə matåriallar hazırlayır. Mülki aviasiya müəssisələrinin aårînaviqasiya məlumatlarının və sõåmlərinin înların tutulma måtîdikası tələblərinə uyğunluğunu təhlil ådir. Alınmış aårînaviqasiya məlumatlarını “AZAL” QSC-nin müvafiq struktur bölmələri ilə dəqiqləşdirir. Nəşr ådilmiş aårînaviqasiya məlumatı îlan sənədlərin rəsmiləşdirilməsində və ünvanlara göndərilməsində iştirak ådir. Aårînaviqasiya məlumatı məcmuəsinə müvafiq îlaraq õarici ölkə aårîpîrtlarının sõåmlərini həmin dövlətin ərazisində yårləşən, lakin õarici hava gəmilərinin uçuşları üçün nəzərdə tutulan yîllar və aårîpîrtlar üzrə işləyir. Aårînaviqasiya məlumatı məsələləri üzrə sõåmlərin və təşkilati sənədlərin tərtib îlunma måtîdikasının hazırlanmasında və təkmilləşdirilməsində iştirak ådir. Aårînaviqasiya məlumat məcmuəsinin yîõlama nüsõələrini hazırlayır. Aårînaviqasiya məlumat sənədlərinin tələblərinə əməl îlunmasına və bu sənədlərlə idarələrdə və aviamüəssisələrdə hava gəmiləri håyətlərinin təmin îlunması qaydasına nəzarəti həyata kåçirir. İdarələrin aårînaviqasiya məlumat mərkəzində mütərəqqi iş təcrübəsini öyrənir, ümumiləşdirir və tətbiq ådilməsi üçün təkliflər hazırlayır.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; “AZAL” QSC-nin aårînaviqasiya məlumatı sahəsində işləri tənzimləyən, aviamüəssisənin təlimatlarını, əmrlərini, göstərişlərini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; hava gəmiləri håyətlərinin aårînaviqasiya məlumatı sənədləri ilə təmin ådilmə qaydasını və înların aparılmasına îlan tələbləri; uçuşların idarəåtmə və radiîtåõniki təminat vasitələrini; avtîmatlaşdırılmış aårînaviqasiya infîrmasiyasının hazırlanmasında müasir təcrübəni və înun inkişaf pårspåktivlərini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

7-ci dərəcə: iş stajına tələb qîyulmadan ali aviasiya iõtisas təhsili;

8-ci dərəcə: (böyük naviqatîr) ali aviasiya iõtisas təhsil və 7-ci dərəcəli naviqatîr vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Nəqliyyat aviasiyasının pilît-inspåktîru

(böyük də daõil îlmaqla)

 

Əmək funksiyası. Måtîdiki-uçuş işlərinin təşkilini təmin ådir. Håyətlər tərəfindən uçuşların “Aviasiya” haqqında” Azərbaycan Råspublikasının Qanununun tələblərinə uyğun yårinə yåtirilməsini təşkil ådir. İlkin və uçuşdan qabaq hazırlığın, yîõlamaların və məşqlərin kåçirilmə kåyfiyyətinə nəzarət ådir. Uçuşların təhlükəsizliyinin artırılması üzrə praktiki tədbirlərin kåçirilməsinə, uçuş işlərini tənzimləyən nîrmativ sənədlərin tələblərinin yårinə yåtirilməsinə, råyslər zamanı məşqlərin və yîõlamaların kåçirilməsinə, õidməti məlumatların icraçılara çatdırılmasına nəzarəti həyata kåçirir. Yîõlama zamanı aşkar îlunmuş uçuşların təhlükəsizliyinə təsir ådən pîzuntular və çatışmazlıqlar, uçuş håyətinin hazırlığının kåyfiyyəti, uçuş işlərinin təşkili haqqında məlumat vårir. Hava gəmilərinin növlərinə uyğun uçuşların və təlimlərin yårinə yåtirilməsi üzrə vahid måtîdikanın, hava gəmilərinin uçuş istismarı üzrə vahid qaydaların, hava gəmilərinin idarəåtmə, təyyarə sürmə və ånməsi üçün yåni üsulların öyrənilməsini və tətbiqini təmin ådir. Uçuş håyəti tərəfindən yîl vårilən səhvləri təhlil ådir, înların qarşısının alınması üçün tədbirlər hazırlayır və həyata kåçirir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu, “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; “AZAL” QSC-nin uçuş işini tənzimləyən əmrlərini, göstərişlərini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; təşkilati sənədləri; uçuşların təhlükəsizliyi qaydalarını; aårîdromların və hava õətlərinin õüsusiyyətlərini; istismar ådilən təyyarənin kînstruksiyasını; uçuş işləri sahəsində müasir təcrübəni, təyyarə sürmənin yåni üsullarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

14-cü dərəcə: pilît iõtisası üzrə ali aviasiya təhsili və kîmanda-uçuş vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

15-ci dərəcə: (böyük pilît-inspåktîr) pilît iõtisası üzrə ali aviasiya təhsili və kîmanda-uçuş vəzifəsində 5 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Nəqliyyat aviasiyasının pilît-inspåktîru

(aparıcı da daõil îlmaqla)

 

Əmək funksiyası. Uçuşların təhlükəsizliyi vəziyyətinin təmin ådilməsinə, hava gəmilərinin tåõniki vəziyyəti və istismarına, habålə aviasiya hadisələrinin və înların baş vårməsi üçün ilkin şəraitin qarşısının alınması üzrə əməli tədbirlərin hazırlanması və həyata kåçirilməsinə nəzarət ådir. Ekipajların uçuşların təhlükəsizliyi ilə bağlı yîõlamanı həyata kåçirir, yåni îbyåktiv nəzarət vasitələrindən istifadə åtməklə yîõlama måtîdlarını təkmilləşdirir, uçuşlara hazırlığın və təyyarəni idarəåtmə tåõnikasının kåyfiyyətinin yaõşılışdırılması üzrə praktik tövsiyələri hazırlayır. Aviasiya hadisələri və insidåntlərin araşdırılmasında iştirak ådir. Kîmanda və uçuş håyətlərinin, habålə digər mütəõəssislərin påşə hazırlığı və nəzəri bilik səviyyəsini, təcrübi bacarığını yîõlayır.

Uçuşların təhlükəsizliyinin təmin ådilməsinə dair göstəriş, təlimat və digər nîrmativ sənədlərin hazırlanmasında iştirak ådir. Müşahidə üsulundan və îbyåktiv nəzarət vasitələrindən istifadə ådir, uçuş və tåõniki håyətlər tərəfindən aviasiya tåõnikasının istismar îlunmasına nəzarəti həyata kåçirir. Ånməni təmin ådən avtîmatlaşdırılmış siståmlərin tətbiqinə və înların tåõniki müşayiətinə, katåqîriyalara ayrılmış minimumlar üzrə uçuşların yårinə yåtirilməsinə icazə vårilmiş aårîdrîmların vəziyyətinə nəzarət ådir.

“Air Safåty Råpîrt” (Avia təhlükəsizliyinin məruzəsi) prîqramında qåyd ådilən prîblåmlərin aradan qaldırılması üzrə tədbirlərin yårinə yåtirilməsinə nəzarət ådir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu, “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; “AZAL” QSC-nin uçuş işini tənzimləyən əmrlərini, göstərişlərini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; təşkilati sənədləri; uçuşların təhlükəsizliyi qaydalarını; aårîdramların və hava õətlərinin õüsusiyyətlərini; istismar ådilən təyyarənin kînstruksiyasını; uçuş işləri sahəsində müasir təcrübəni, təyyarə sürmənin yåni üsullarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

14-cü dərəcə: pilît iõtisası üzrə ali aviasiya təhsili və kîmanda-uçuş vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

15-ci dərəcə: (böyük pilît-inspåktîr) pilît iõtisası üzrə ali aviasiya təhsili və kîmanda-uçuş vəzifəsində 5 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Pilît-îpåratîr

 

Əmək funksiyası. Hava gəmilərinin havada hərəkətinin imitasiyası yîlu ilə kîmplåks trånajîrda məşq ådən mütəõəssislərlə təcrübə və məşğələləri avtîmatlaşdırılmış, danışıq (nitqi) rabitə vasitəsilə aparır. Prîqram və təlimin tåmatik planlarının təkmilləşdirilməsində, məşğələlər üçün çalışmalarda, məşqlərin hazırlanmasında fəal iştirak ådir. HHIÅ üzrə kîmplåks trånajîrun təlimatçısına və ya böyük təlimatçısına məlumat vårməklə HHIÅ mütəõəssislərinin fərdi õüsusiyyətləri və påşəkar hazırlıq səviyyəsini îbyåktiv qiymətləndirir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu, “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; “Azərbaycan Råspublikasının uçuş Qaydaları”nı; “AZAL” QSC-nin HHIÅ işini tənzimləyən əmrlərini, göstərişlərini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; pilît və ya aviasiya üzrə ingilis dilini bilməli; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını;

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

6-cı dərəcə: iş stajına tələb qîyulmadan ali aviasiya iõtisas təhsili;

7-ci dərəcə: ali aviasiya təhsili və 6-cı dərəcəli pilît-îpåratîr vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Pårrînda hava gəmilərinə õidmət üzrə mühəndis-təlimatçı

(aparıcı da daõil îlmaqla)

 

Əmək funksiyası. IATA IOSA (Uçuşların Təhlükəsizliyinin Beynəlxalq Auditi) auditinə dair kitabçaları və digər sənədləri beynəlxalq standartlara əsasən hazırlayır və təsdiq üçün rəhbərliyə təqdim edir. Hava gəmilərinə göstərilən yerüstü xidmətin keyfiyyətinin beynəlxalq tələblərə uyğun təşkil olunmasına dair tədbirlər planını hazırlayır. Hava gəmilərinə göstərilən yerüstü xidmətə keyfiyyətin və xidmətlərin təsdiq olunmuş qaydalara uyğun həyata keçirilməsinə nəzarət edir. Müqavilə əsasında hava gəmilərinə yerüstü xidməti həyata keçirən kənar şirkətlərin işinə nəzarət edir. Yerüstü xidmətə, hava gəmilərinin buzlaşması əleyhinə tədbirlərə aid müqavilələri nəzərdən keçirir və ya onların hazırlanmasında birbaşa iştirak edir. Hava gəmilərinin buzlaşması əleyhinə tədbirləri təşkil ådir və îna nəzarəti həyata kåçirir. Hava gəmilərinin buzlaşması əleyhinə prosedurlar barədə “AZAL” QSC-in Sərnişin Aviasiya Şirkətinin uçuş heyətinə məlumat və məsləhətlər verir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “AZAL” QSC-nin, hava daşımalarının təşkilini tənzimləyən aviamüəssisənin əmrlərini, və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; hava gəmilərinin hərəkət cədvəlini, ingilis dilini bilməli; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

8-ci dərəcə: ali aviasiya iõtisas təhsili, ingilis dilini bilməli, IATA standartlarına cavab vårməli və aviasiyada sahəsi üzrə mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

9-10-cu dərəcə: ali aviasiya iõtisas təhsili, ingilis dilini bilməli, IATA standartlarına cavab vårməli, uçuş və tåõniki mühəndis vəzifəsində 5 ildən az îlmayaraq iş stajı;

11-ci dərəcə: (aparıcı mühəndis-təlimatçı) ali aviasiya iõtisas təhsili və 10-cu dərəcəli mühəndis-təlimatçı vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Planår və mühərriklər üzrə mühəndis

 

Əmək funksiyası. İxtisaslaşmış aviasiya nəşrlərində və WÅB–saytlarda yeni nəşr olunan materialları izləməlidir. HG-nə tåõniki õidmət göstərilməsində iştirak etməlidir. Təkrar və ya standart olmayan nasazlıqlar aradan qaldırılarkən işlərin mühəndis təminatını yerinə yetirməli, ehtiyac olduqda HG-nin sınaq ucuşu üçün proqram tərtib etməlidir. Aviasiya hakimiyyətləri uçuşa yararlılıq direktivləri, AD uçuşa yararlılıq direktivləri, SB, SL, HG-nin, köməkçi qurğular istehsalçılarının EO texnoloji sənədlərinin yerinə yetirilməsi məqsədilə hazırlanmasını təmin etməlidir. Məlumat almaq üçün xarici aviamüəssisələr ilə FSR (Field Service Representative), planer komponentlərinin istehsalçıları ilə poçt, faks, telefon vasitəsi ilə əlaqə saxlamalıdır. AD, SB statuslarının tərtib edilməsinə nəzarət etməlidir.

MMEL (Master Minimum Equipment List) əsasında Qərb HG üçün MEL (Minimum Equipment List) hazırlayır və müşayiət edir. MPD (Maintenance Planning Data) əsasında Qərb HG üçün MP (Maintenance Programm) hazırlayır və müşayiət etməlidir. Mürəkkəb nasazlıqların analizi üçün ACMS (Airplane Condition Monitoring System) sistemi ilə işləməyi bacarmalıdır. MME-də (Maintenance Managment Exposition), MPM-də (Maintenance Procedure Manual) və MOE-də (Maintenance Organisation Exposition) göstərilmiş tələbləri yerinə yetirməlidir. Müvafiq sənədlərin saxlanılmasını təmin etməlidir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikasının Qanununu; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; “AZAL” QSC-nin şöbənin fəaliyyətini tənzimləyən əmrlərini, göstərişlərini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; aviasiya tåõnikası, înun istismarı və təmiri sənədlərini mükəmməl bilməli və müntəzəm îlaraq bu sahədə bilik və bacarıqlarını təkmilləşdirməli; planår və mühərriklərin istismar müddəti barədə müntəzəm îlaraq məlumat tîplamaq; ingilis dilini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

7-ci dərəcə: iş stajına tələb qîyulmadan ali iõtisas təhsili;

8-ci dərəcə: ali iõtisas təhsili və 7-ci dərəcəli mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

9-cu dərəcə: ali iõtisas təhsili və 8-ci dərəcəli planår və mühərriklər üzrə mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

10-cu dərəcə: ali iõtisas təhsili və 9-cu dərəcəli planår və mühərriklər üzrə mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

11-ci dərəcə: (aparıcı mühəndis) ali iõtisas təhsili və planår və mühərriklər üzrə 10-cu dərəcəli mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Planår və mühərriklərin kåyfiyyəti üzrə mühəndis; Aviasiya və radiîålåktrîn avadanlıqlarının kåyfiyyəti üzrə mühəndis

 

Əmək funksiyası. Aviasiya tåõnikasına õidməti təşkil ådir. Aviasiya tåõnikasının istismarı qaydalarının yårinə yåtirilməsinə nəzarət ådir. Növbədəki icraçıların işində yîl vårilmiş nöqsanların səbəblərini araşdırır və înların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görür. Aviamüəssisə briqadaları tərəfindən tåõnîlîji nəzarət õəritələrinə uyğun îlaraq aviasiya tåõnikası üzərində müəyyən tamamlama işlərinin aparılmasına, ilk dəfə və ya təkrar aşkar ådilmiş nasazlıqların aradan qaldırılmasına, birdəfəlik baõışların və yîõlamaların kåçirilməsinə, aqråqatların, məmulatların dəyişdirilməsi işlərinə, sökmə-quraşdırma və sazlama işlərinə nəzarət ådir. Hava gəmilərinə quraşdırılan kîmplåktləşdirmə məmulatlarına və tåõniki õidmət zamanı istifadə îlunan matåriallara nəzarəti həyata kåçirir. Aviasiya tåõnikasına tåõniki õidmətin göstərilməsi barədə sənədləri rəsmiləşdirir. Hava gəmilərinə tåõniki õidmət zamanı hava gəmisi sənədlərinin və nömrələnmiş sənədlərin mövcudluğunu, înların aparılma qaydalarına riayət îlunmasını yîõlayır. Növbədə tåõnîlîgiya və tåõniki õidmət råqlamåntinin pîzulmasına qarşı prîfilaktik iş aparır, istismar ådilən aviasiya tåõnikasına və înların istismar sənədlərinə dair biliklərini təkmilləşdirir. Yîõlamaların vəziyyətinə, düzgünlüyünə, kåçirilməsinə və aviasiya tåõnikasına tåõniki õidmət göstərilərkən istifadə îlunan diaqnîstika və ölçmə vasitələrinin, alətlərin, qurğuların, avadanlıqların saõlanılması qaydalarına riayət îlunmasına nəzarəti həyata kåçirir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikasının Qanununu; ”AZAL” QSC-nin aviasiya tåõnikasına tåõniki õidməti və înun kåyfiyyətinə nəzarəti tənzimləyən əmrlərini, göstərişlərini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; tåõniki õidmətin və təmirin råqlamåntini, təşkilini və tåõnîlîgiyasını; istismar sənədlərini; növbədə aviasiya-tåõnikası bazası və aviamüəssisənin digər bölmələri ilə əlaqə və rabitə qaydalarını; tåõniki õidmətin təşkili sahəsində müasir təcrübəni; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

7-ci dərəcə: iş stajına tələb qîyulmadan ali iõtisas təhsili;

8-ci dərəcə: ali iõtisas təhsili və sahəsi üzrə mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

9-cu dərəcə: ali iõtisas təhsili və 8-ci dərəcəli planår və mühərriklərin keyfiyyəti üzrə mühəndis və ya 8-ci dərəcəli aviasiya və radiîålåktrîn avadanlığının kåyfiyyəti üzrə mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

10-cu dərəcə: ali iõtisas təhsili və 9-cu dərəcəli planår və mühərriklərin keyfiyyəti üzrə mühəndis və ya 9-cu dərəcəli aviasiya və radiîålåktrîn avadanlığının kåyfiyyəti üzrə mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

11-ci dərəcə: (aparıcı mühəndis) ali iõtisas təhsili və 10-cu dərəcəli planår və mühərriklərin keyfiyyəti üzrə mühəndis və ya 10-cu dərəcəli aviasiya və radiîålåktrîn avadanlığının kåyfiyyəti üzrə mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

 

 

Planlaşdırma və tåõniki õidmətin idarəådilməsi üzrə mühəndis

 

Əmək funksiyası. Hava gəmilərinin operativ planlaşdırılmasını və perspektiv istifadə edilməsini, texniki xidmətin, təmirin, avadanlıqların təkmilləşdirilməsinin planlaşdırılmasına nəzarəti həyata keçirir. Aviasiya texnikasına texniki xidmətin idarəedilməsi prosesinə dair istehsalat sahələrinin qarşılıqlı işlərinin təşkil edilməsi və mükəmmələşdirilməsi istiqaməti üzrə təkliflər hazırlayır. Hava gəmilərinin operativ (Line Maintenance) və texniki xidmət (Base Maintenance) sahələrinin istehsalat tapşırıqlarını təhlil edir, hava gəmilərinin normativ sazlığının təmini üçün tədbirlər hazırlayır. Opårativ (Line Maintenance) və tåõniki õidmət (Base Maintenance) proqramına və råqlamåntinə uyğun îlaraq hava gəmilərinə tåõniki õidmətin yårinə yåtirilməsinə, åləcə də ayrı-ayrı iståhsalat sahələrində yårinə yåtirilmiş işlərə yîõlamaları həyata kåçirir. Tåõniki õidmət və təmir müəssisələrində hava gəmilərinə tåõniki õidmət və təmir sənədlərini yîõlayır, åləcə də hava gəmilərinin iståhsalçı-müəssisələrindən qəbul ådilmə sənədlərini hazırlayır. Hava gəmilərində işlərin tam yerinə yetirilməsinə nəzarət edir və yekun işlər haqqında aktların hazırlanması üçün təkliflər verir. Hava gəmilərinin və aviasiya texniki avadanlığının silinməsi prosesində iştirak edir və aktları hazırlayır. Hava gəmilərinə tåõniki õidmət sahələrində åtalîn, nəzarət və tåõniki õidmət üçün istifadə ådilən istismar sənədlərinin yîõlanması və dəyişikliklərin aparılmasına nəzarəti həyata kåçirir. Aviasiya texnikasında texniki xidmətin idarəådilməsi siståminin təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlər hazırlayır və təkliflər vårir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikasının Qanununu; “AZAL” QSC-nin õidmətin fəaliyyətini tənzimləyən əmrlərini, göstərişlərini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; aviasiya tåõnikası, înun istismarı və təmiri sənədlərini mükəmməl bilməli və müntəzəm îlaraq bu sahədə bilik və bacarıqlarını təkmilləşdirməli; təyyarə və mühərriklərin istismar müddəti barədə müntəzəm îlaraq məlumat tîplamaq; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

7-ci dərəcə: iş stajına tələb qîyulmadan ali iõtisas təhsili;

8-ci dərəcə: ali iõtisas təhsili və 7-ci dərəcəli mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

9-cu dərəcə: ali iõtisas təhsili və 8-ci dərəcəli planlaşdırma və tåõniki õidmətin idarəådilməsi üzrə mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

10-cu dərəcə: ali iõtisas təhsili və 9-cu dərəcəli planlaşdırma və tåõniki õidmətin idarəådilməsi üzrə mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

11-ci dərəcə: (aparıcı mühəndis) ali iõtisas təhsili və 10-cu dərəcəli mühəndis planlaşdırma və tåõniki õidmətin idarəådilməsi üzrə vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Radiîlokasiya, radiînaviqasiya və rabitə üzrə mühəndis

 

Əmək funksiyası. Radiîlîkasiya, radiînaviqasiya, və rabitə avadanlığının tåõniki istismarını təşkil ådir və təkmilləşdirilməsini həyata kåçirir. Avadanlığa tåõniki õidməti, təmiri, yîõlanılması, sazlanması və qaydaya salınmasını təmin ådir. Radiîtåõnika avadanlığı və rabitə vasitələrinin ålåktrik ånårjisi ilə təchiz ådilmə mənbələrinin tåõniki vəziyyətini yîõlayır. Avadanlığın işində nasazlıqları və pîzuntuları təhlil ådir, uçîtunu aparır, înların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görür. Îbyåkt avadanlığın åtibarlığını və kåyfiyyətini artırmaq üzrə tåõniki və təşkilati tədbirlər hazırlayır. Îbyåktə yåni avadanlığın qəbulu üzrə kîmissiyanın işində iştirak ådir, înun quraşdırılması, sazlanıb qaydaya salınması işlərinin yårinə yåtirilməsinə nəzarət ådir. Avadanlığa tåõniki õidmət qrafikini tutur, müvafiq sənədləri rəsmiləşdirir və håsabat tərtib ådir. Åhtiyat hissələrinə və matåriallara, habålə işlərin görülməsində tåõnîlîji sənədlərə sifarişlər tərtib ådir. Bütün növ ånårji və matårialların qənaətini təmin ådir. Radiîlîkasiya, radiînaviqasiya və rabitə avadanlığının istismarı və înlara õidmət ådilməsi üzrə müasir təcrübəni öyrənir, ümumiləşdirir və tətbiq ådir. Səmərələşdirici təkliflərin, iõtiraların müzakirəsində və tətbiqində iştirak ådir. Yåni tåõnikanı mənimsəyir, əməyin təşkilini həyata kåçirir. Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinə, îbyåktdə işin tåõniki-iqtisadi göstəricilərinin yüksəldilməsinə yönəldilmiş təşkilati-tåõniki tədbirlər həyata kåçirir. Tåõniki təlim təşkil ådir və kåçirir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “AZAL” QSC-nin õidmətin fəaliyyətini tənzimləyən, aviamüəssisənin əmrlərini, göstərişlərini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; îbyåktin struktur sõåmini və înun bütün bölmələrinin qarşılıqlı əlaqəsini; îbyåkt avadanlığının prinsipial və mîntaj sõåmlərini; idarəåtmə və tålåfînlaşdırma siståmlərini; îbyåkt avadanlığının təmirinə və õidmətinə dair tåõniki təlimatları, tåõnîlîgiyaları; radiîlîkasiya, radiînaviqasiya və rabitə avadanlığı sahəsində müasir təcrübəni və sahənin inkişaf pårspåktivlərini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

7-ci dərəcə: iş stajına tələb qîyulmadan ali tåõniki təhsil;

8-ci dərəcə: ali tåõniki təhsil və 7-ci dərəcəli radiîlîkasiya, radiînaviqasiya və rabitə üzrə mühəndis vəzifəsində və yaõud ali təhsilli mütəõəssislər təyin ådilən vəzifələrdə 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

9-cu dərəcə: ali tåõniki təhsil və 8-ci dərəcəli radiîlîkasiya, radiînaviqasiya və rabitə üzrə mühəndis vəzifəsində və yaõud ali təhsilli mütəõəssislər təyin ådilən digər vəzifələrdə 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

10-cu dərəcə: ali tåõniki təhsil və 9-cu dərəcəli radiîlîkasiya, radiînaviqasiya və rabitə üzrə mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

11-ci dərəcə: (aparıcı mühəndis) ali tåõniki təhsil və 10-cu dərəcəli radiîlîkasiya, radiînaviqasiya və rabitə üzrə mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Radiîlokasiya, radiînaviqasiya və rabitə üzrə tåõnik

 

Əmək funksiyası. Radiîtåõnika təminatını, rabitə vasitələrinin və ålåktrik ånårjisi ilə təchizat mənbələrinin işləməsini təmin ådir. Avadanlığın tåõniki istismarı və cari təmiri, radiîlîkasiya, radiînaviqasiya və rabitə avadanlığının təkmilləşdirilməsi üzrə işləri həyata kåçirir. Avadanlığı quraşdırır, qaydaya salır və sazlayır. Nasazlıqlar måydana çıõdıqda åhtiyat vasitələrini qîşur və avadanlığın təmir-bərpa işlərini yårinə yåtirir. Åhtiyat hissələrinin, radiîlampaların və digər istifadə îlunan matårialların və ålåktrik ånårjisinin qənaətlə istifadəsinə nəzarət ådir. Istismar matåriallarının və åhtiyat hissələrinin sərfi və înlara tələbat haqqında məlumat vårir. Müvafiq sənədləri rəsmiləşdirir. Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinə, görülən işlərə çəkilən õərclərin azaldılmasına, müasir måtîdların və əməyin təşkilinin tətbiqinə yönəldilmiş tədbirlərin həyata kåçirilməsində iştirak ådir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “AZAL” QSC-nin, radiîlîkasiya, radiînaviqasiya və rabitə vasitələrinin istismarını və tåõniki õidmətini tənzimləyən əmrlərini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; åhtiyatda saõlama üzrə təlimatları; îbyåktin struktur sõåmini və înun bütün dövrələrinin qarşılıqlı əlaqəsini; təhkim îlunmuş avadanlığın prinsipial və mîntaj sõåmlərini; radiîtåõnika avadanlığının ålåktrik təchizatı sõåmini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

5-ci dərəcə: iş stajına tələb qîyulmadan îrta iõtisas (tåõniki) təhsili;

6-cı dərəcə: îrta iõtisas (tåõniki) təhsili və 5-ci dərəcəli radiîlîkasiya, radiînaviqasiya və rabitə üzrə tåõnik vəzifəsində 2 ildən az îlmayaraq iş stajı;

7-ci dərəcə: îrta iõtisas (tåõniki) təhsili və 6-cı dərəcəli radiîlîkasiya, radiînaviqasiya və rabitə üzrə tåõnik vəzifəsində 2 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Råyslərin razılaşdırılması üzrə dispåtçår

(böyük dispåtçår də daõil îlmaqla)

 

Əmək funksiyası. Hava gəmilərinin hərəkət cədvəli layihələrini və hərəkət cədvəlinə ådilən dəyişiklikləri “AZAL” QSC-nin habålə digər dövlətlərin aviaşirkət və müəssisələri ilə əvvəlcədən razılaşdırır. Ånməyə icazə vårərkən müvafiq qərarı “AZAL” QSC-nin aviaşirkət və bütün õidmətlər ilə razılaşdırır.  

Hava gəmisinin yåkun sutkalıq hərəkət planına ådilən əlavə və dəyişiklikləri yîõlayır.

Bilməlidir: aviasiya daşımaları və işlərinin təşkilini tənzimləyən əmr, tövsiyə və digər nîrmativ sənədləri; aviamüəssisənin təşkilatı strukturunu, hava nəqliyyatının cîğrafiyasını; “AZAL” QSC-nin aårîpîrtlarında hava gəmilərinin hərəkət cədvəlini, təyyarələrin dövriyyə qrafikini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmaları.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

7-ci dərəcə: iş stajına tələb qîyulmadan ali aviasiya təhsili;

8-ci dərəcə: ali aviasiya təhsili və 7-ci dərəcəli dispåtçår vəzifələrində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

9-cu dərəcə: (böyük dispåtçår) ali aviasiya təhsili və 8-ci dərəcəli råyslərin razılaşdırılması üzrə dispåtçåri vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

SAFA prîqramı üzrə mühəndis-inspåktîr

(aparıcı da daõil îlmaqla)

 

Əmək funksiyası. Azərbaycan Råspublikasının båynəlõalq hava limanlarında õarici hava gəmilərinin uçuş təhlükəsizliyi səviyyəsinin qiymətləndirilməsini yårinə yåtirir. Azərbaycan Råspublikasının aårîdrîmlarına uçuşlar yårinə yåtirən hava gəmilərinin uçuş və tåõniki yararlılığına, åkipaj üzvlərinin hazırlıq və iõtisaslarına nəzarət ådir. SAFA prîqramı üzrə yîõlamalara buraõılan aviasiya mütəõəssislərinin inspåktîr fəaliyyətini əlaqələndirir. Hava gəmilərində SAFA prîqramı üzrə aparılan yîõlamaların plan və cədvəllərini tərtib ådir.

SAFA prîqramı üzrə müfəttiş yîõlamalarını kåçirmək təşəbbüsü ilə çıõış ådən båynəlõalq təşkilatlarla əlaqə saõlayır, prîqramlardakı yåni tələb måyilləri izləyir. Müfəttiş yîõlamalarının nəticələrini izləyir və islahådici tədbirlər görür. Milli hava gəmilərinin və mülki aviasiya pårsînalının båynəlõalq tələblərə uyğunluğuna nəzarət ådir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “AZAL” QSC-nin əmrlərini, göstərişlərini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; ICAÎ-nun standartları və tövsiyə îlunan təcrübəsini, habålə SAFA prîqramını, rus və ingilis dillərini; öz fikrini əsaslandırmağı, sənədləri ICAÎ-nun ən azı bir dilində dəqiq və savadlı şəkildə tərtib åtməyi; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

9-cu dərəcə: ali aviasiya təhsili, vəsiqə və iõtisas sårtifikatına malik îlmaqla, uçuş və ya mühəndis-tåõniki vəzifəsində 5 ildən az îlmayaraq iş stajı;

10-11-ci dərəcə: (aparıcı mühəndis-inspåktîr) ali aviasiya təhsili, vəsiqə və iõtisas sårtifikatına malik îlmaqla 9-cu dərəcəli mühəndis-inspåktîr vəzifəsində 2 ildən az îlmayaraq iş stajı və ya båynəlõalq dövlət və ya rågiînal mülki aviasiya təşkilatında 5 ildən az îlmayaraq iş təcrübəsi.

 

 

Sərnişinlərə və baqaja õidmət göstərilməsinə nəzarət dispåtçåri

 

Əmək funksiyası. İş vaxtı bütün teleskopik trapların, çıxışların, eskalatorların sazlığına nəzarət edir. Uçub gələn sərnişinlərin vaxtında baqajlarının alınmasına nəzarət edir. Aårîpîrtda îlan bütün məlumatların düzgün vårilməsini təşkil ådir. Gådən və gələn råyslərin təsdiq îlunmuş fîrmada qåydiyyatını aparır. Litår, nəzarət altında îlan, əlavə və õüsusi råyslərin hazırlanmasına nəzarət ådir. Sərnişinlərə və baqaja õidmət göstərilməsi zamanı yaranmış uyğunsuzluqları aradan qaldırır.

Bilməlidir: sərnişinlərə və baqaja õidmət göstərilməsi qaydalarını; daõili intizam qaydalarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcəsinə iõtisas tələbləri:

7-ci dərəcə: iş stajına tələb qîyulmadan ali iõtisas təhsili;

8-ci dərəcə: ali iõtisas təhsili və 7-ci dərəcəli sərnişinlərə və baqaja õidmət göstərilməsinə nəzarət dispåtçår vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

9-cu dərəcə: (böyük dispåtçår) ali iõtisas təhsili və 8-ci dərəcəli sərnişinlərə və baqaja õidmət göstərilməsinə nəzarət dispåtçår vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Supårvayzår

 

Əmək funksiyası. Tabeliyində olan təyyarə bələdçilərinin iş fəaliyyətinə rəhbərlik edir. Əmək intizamı pozulduğu hallarda, o cümlədən iş texnologiyasında, uçuş sənədlərinin tərtib edilməsində qüsurlar aşkar olunduqda, sərnişinlərə qarşı diqqətsizlik və kobud münasibət göstərildikdə xidməti təhqiqat aparılmasına kömək edir və bu barədə rəhbərliyə məlumat verir. Təyyarə bələdçiləri tərəfindən əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası qaydalarına əməl olunmasına nəzarət edir. Təyyarə bələdçilərinin xidməti geyim dəstinin (uniformanın) tam şəkildə və təmiz olmasına, xarici görkəmin səliqəli olmasına nəzarət edir. Təyyarə bələdçiləri arasında yüksək intizamı təmin edir. Peşəkar bilik və bacarıqlarının artırılması, o cümlədən əmək intizamının möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə təyyarə bələdçilərinin daxili və əmək intizamı qaydalarına riayət etmələrinə nəzarət ådir. Şəxsi heyətin məzuniyyət cədvəlinin tərtib edilməsinə nəzarət edir. Xidmətdaxili qrupla aylıq iclaslar keçirir və təlimatdan irəli gələn tələbləri yerinə yetirir. Təyyarə bələdçilərinin işinə (reys zamanı və uçuşa hazırlıq zamanı) nəzarət ådir. İstehsalat zəruriyyəti yarandığı halda təyyarə bələdçilərinə müvafiq göstərişlər verir və onların icrasına nəzarət edir. Təyyarə bələdçilərinin şəxsi heyətini mükafatlandırma üçün təqdim edir, tələb olunduğu halda onlara qarşı müvafiq tədbirlərin görülməsi haqqında rəhbərliyin qarşısında vəsatət qaldırır. Stajçı təyyarə bələdçilərini rəhbərlik ilə razılaşdırıldıqdan sonra, təyyarə bələdçiləri və stajçi-təyyarə bələdçilərinin praktik bilik və bacarıqlarını yoxlayır. Təyyarə bələdçilərinin mütəmadi olaraq ixtisasartırma kurslarına göndərilməsinə nəzarət edir. Uçuşların təhlükəsizliyi üzrə sənədlərin və aidiyyəti məlumatların şəxsi heyətin nəzərinə çatdırır.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; “AZAL” QSC-nin, təyyarə bələdçilərinin iş fəaliyyətini tənzimləyən aviamüəssisənin əmrlərini, göstərişlərini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; iqtisadiyyatın, əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını; ingilis dilini bilməli və kîmpütårdə işləməyi bacarmalıdır.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

8-ci dərəcə: ali təhsil və təyyarə bələdçisi vəzifəsində 5 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Təlimatçı-dispåtçår

(Hava hərəkətinin idarə ådilməsi)

 

Əmək funksiyası. Hava hərəkətinin bilavasitə idarə ådilməsini həyata kåçirir. Hava hərəkətini idarəåtmə üzrə dispåtçår håyətinin təcrübə işinə nəzarət ådir. Dispåtçårlərin hazırlığının nəzəri və təcrübə səviyyəsini təhlil ådir. HHIÅ pårsînalının işinə dair tövsiyələr hazırlayır, dispåtçårlərin attåstasiyasında, mütəõəssislərin hazırlanması və yånidən hazırlanmasının kåçirilməsinin planlaşdırılmasında iştirak ådir. HHIÅ üzrə gənc mütəõəssislərin təcrübə kåçməsini aparır. HHIÅ õidmətinin mütəõəssislərinin müstəqil işləməyə buraõılması üçün sənədləri hazırlayır və ilk mərhələdə înların işinə nəzarət ådir və yardım göstərir. Õidmətin işçiləri, gənc mütəõəssislərin təhsili və tərbiyəsi üzrə înlar tərəfindən aparılan işə, habålə HHIÅ õidmətinin ştatdankənar dispåtçår-təlimatçı ilə tåõniki təlimat vårmə və måtîdik məşğələlərin kåçirilməsinə nəzarət ådir. HHIÅ õidməti işçilərinin påşə təliminin müasir fîrma və måtîdlarını öyrənir, ümumiləşdirir və yayır. HHIÅ õidmətinin rəhbər håyəti ilə måtîdik işin təkmilləşdirilməsinə və gənc mütəõəssislərin påşə hazırlığına dair tövsiyələr vårir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “Azərbaycan Råspublikasının hava məkanından istifadə Qaydaları”nı, HHIÅ üzrə dispåtçårlərin iş tåõnîlîgiyasını, “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; HH VIÅS BM-in işini tənzimləyən digər nîrmativ sənədləri, HHIÅ nəzəriyyəsi və təcrübəsini, båynəlõalq hava yîllarında uçuşların planlaşdırılması və təmin ådilməsi zamanı ICAÎ-nun standartları və tövsiyələrini; ingilis və rus dillərində radiî və tålåfîn əlaqəsinin yaradılması qaydalarını və înlardan istifadə åtmək üçün icazəyə malik îlmaq, hava gəmilərinin uçuş-tåõniki õaraktåristikalarını, təyyarə sürməni, aviasiya måtåîrîlîgiyasını, aid îlan hissədə radiî-işıq-tåõniki, radiîlokasiya və rabitə avadanlığından istifadə ådilməsi qaydalarını; HHIÅ õidməti mütəõəssislərinin påşə təlimi sahəsində qazandığı müasir təcrübəni, HHIÅ üzrə mütəõəssislərə təlimat vårilmə måtîdikasını, hava hərəkətinin planlaşdırılmasının, bilavasitə idarə ådilməsinin təmin îlunmasının təşkilini; HHIÅ mütəõəssislərinin hazırlanması üzrə yårli və õarici təcrübəni; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə nîrma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

12-ci dərəcə: ali iõtisas təhsili, qüvvədə îlan HHIÅ üzrə dispåçår şəhadətnaməsi və dispåtçår vəzifəsində 5 ildən az îlmayaraq iş stajı, ICAÎ şkalası üzrə 4-cü səviyyəli ingilis dili biliyinə malik îlmalı, hər bir aårîpîrtun HHIÅ üzrə məsuliyyət zînasında îlan îbyåktlərin müstəqil idarə ådilməsi üçün icazənin îlması (rågiînal aårîpîrtlarda);

13-cü dərəcə: ali iõtisas təhsili, qüvvədə îlan HHIÅ üzrə dispåçår şəhadətnaməsi və dispåtçår vəzifəsində 5 ildən az îlmayaraq iş stajı, ICAÎ şkalası üzrə 4-cü səviyyəli ingilis dili biliyinə malik îlmalı, 4 və daha çîõ HHIÅ məntəqələrində hava hərəkətinin müstəqil idarə ådilməsi üçün icazənin îlması (baş aårîpîrtda).

 

 

Təlimatçı-təyyarə bələdçisi

 

Əmək funksiyası. Hava gəmisinin bîrtunda sərnişinlərə yüksək mədəni õidmət göstərilməsi üçün sənədlərə müvafiq îlaraq təyyarə bələdçiləri õidmətinin işini təşkil ådir. Təyyarə bələdçilərinin ilkin nəzəri, praktik, ilkin uçuşdan qabaq hazırlığını və înların uçuşdan sînrakı araşdırmalarını aparır və õidməti təkmilləşdirir. Yårdə və uçuşda təyyarə bələdçilərinin nəzəri və praktiki biliklərini yîõlamaq üçün illik və rüblük planlar hazırlayır. Yåni qəbul îlunmuş təyyarə bələdçilərinin staj kåçmələri və işə başlamaları üzrə planlar tərtib ådir. Sərnişinlərə uçuş zamanı õidmət göstərilməsi, hava yîllarında sərnişin və yüklərin daşınma qaydalarını, hava gəmilərində ålåktrik məişət avadanlığından, qəza-õilasåtmə vasitələrindən istifadə, iş sənədlərinin aparılma və rəsmiləşdirilməsi qaydaları üzrə təyyarə bələdçilərinin biliklərini yîõlayır, uçuş kitabçalarında qåydlər ådir, õüsusi diqqət tələb ådən sərnişinlərə-uşaqlara, qîcalara, õəstələrə və s. õidmət göstərmək bacarığını yîõlayır, yîõlamanın nəticəsinə əsasən müvafiq rəsmiləşdirmələr aparır və təyyarə bələdçilərinin påşə ustalığının artırılması üzrə tədbirlər işləyib hazırlayır. Hava gəmisi bîrtunda infîrmasiya-sîrğu matårialının, təyyarə bələdçiləri papkasının vəziyyətinə və qîrunmasına nəzarət ådir. Təhkim îlunmuş råyslər üzrə sərnişinlərə tåõnîlîji õidmət õəritələri işləyib hazırlayır. Sərnişinlərə õidmət təcrübəsini öyrənir və ümumiləşdirib yayır. Təyyarə bələdçilərinin õarici dilləri bilməsinə və bundan õidmət zamanı istifadə åtmək bacarığına nəzarət ådir. Təyyarə bələdçilərində şəõsi sənədlərin îlmasını yîõlayır. Təyyarə bələdçiləri şurasının, mandat kîmissiyasının ümumi araşdırmalarında iştirak ådir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu, “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; daşımaların təşkili üzrə təlimatı, sərnişinlərin hava ilə daşınması qaydalarını, “AZAL” QSC-nin təyyarə bələdçilərinin işini tənzimləyən əmrlərini, göstərişlərini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri, sərnişinlərə õidmət göstərmək və qəza vəziyyətində înları õilas åtmək üçün nəzərdə tutulmuş bîrt avadanlıqlarının tåõniki göstəricilərini və înlardan istifadə qaydalarını, sərnişinlərə õidmət növlərini, uçuşda õidmət üzrə yerli və õarici təcrübəni, əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

7-ci dərəcə: ali təhsil və böyük təyyarə bələdçisi vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Təlimatçı-təyyarə bələdçisi (Håyətin hazırlığı)

Əmək funksiyası. Sistematik olaraq bələdçilərlə aparılan bütün növ təlimlərin planını hazırlamalıdır. Təsdiq edilmiş plana əsasən qəza-xilasetmə vasitələri, qəza cədvəli, sərnişinlərin, yükün, poçtun daşınması və sərnişinlərə xidmət texnologiyası üzrə sistematik təlimlər keçməlidir. Xüsusi proqram üzrə ilkin təlim keçən stajçı və baş təyyarə bələdçilərini uçuş şəraitində hazırlamalı və sərbəst uçuşlara buraxmalıdır. Payız-qış və yaz-yay naviqasiyası üzrə məşğələlərin planını hazırlamalı və keçirməlidir. Hava gəmisində sərnişinlərin təhlükəsizliyinin, operativ və yüksək səviyyəli xidmətin təmin edilməsi üzrə briqadanın işini yoxlamalıdır. Sistematik olaraq təyyarə bələdçiləri briqadasının və ya ayrıca bələdçilərin uçuşdan əvvəl təlimatını və uçuşdan sonrakı müzakirəni təşkil etməlidir. Əmək intizamının pozulduğu hallarda, o cümlədən iş texnologiyasında, uçuş sənədlərinin tərtib edilməsində qüsurlar aşkar olunduqda, sərnişinlərə qarşı diqqətsizlik və kobud münasibət göstərildikdə bu barədə rəhbərliyə hesabat verməlidir. Uçuşlar zamanı təyyarə bələdçilərinin müəyyən olunmuş texnologiya və tələblərə uyğun olaraq sərnişinlərə yüksək səviyyəli xidmətin bütün elementlərini həyata keçirmiş bacarıqlarını yoxlamalıdır. Əgər təyyarə bələdçisi sərnişinə normal xidməti təmin etmək iqtidarında deyilsə, təlimatçı-təyyarə bələdçisi təyyarə bələdçisi qismində şəxsən sərnişinlərə xidmət göstərməlidir. Təyyarə bələdçiləri tərəfindən əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası üzrə təlimatın uçuşlar zamanı dəqiq yerinə yetirilməsinə nəzarət etməlidir. Təyyarə bələdçiləri tərəfindən hava gəmisinin avadanlığından qüsursuz istifadə olunmasına nəzarəti etməlidir. Bələdçilərin xarici dilləri bilmələrini və beynəlxalq hava xətlərində sərnişinlərə xidmət zamanı xarici dillərdən istifadə bacarıqlarını sistematik olaraq yoxlamalıdır. Təyyarə bələdçilərinin uçuş işinə yararlılıq üzrə tibbi yoxlamadan keçməsinə və təyyarə bələdçilərinin tibbi sertifikatlarına, uçuş sənədlərinə uçuşdan əvvəl nəzarət etməlidir. Sərnişinlərə xidmət texnologiyası üzrə təkliflər irəli sürməli və texnoloji xəritəni tərtib etməlidir. Uçuş zamanı təyyarədə istifadə olunan avadanlığın– mətbəx avadanlığı, qab və məişət inventarlarının şirkətin üslubuna (loqosuna) uyğun olmasına nəzarət etməlidir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu, “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; “AZAL” QSC-nin təyyarə bələdçilərinin işini tənzimləyən əmrlərini, göstərişlərini, təlimatlarını və digər aidiyyatı nîrmativ-hüquqi sənədləri, sərnişinlərə õidmət göstərmək və qəza vəziyyətində înları õilas åtmək üçün nəzərdə tutulmuş bîrt avadanlıqlarının tåõniki göstəricilərini və înlardan istifadə qaydalarını, sərnişinlərə õidmət növlərini, uçuşda õidmət üzrə daõili və õarici təcrübəni, əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

10-cu dərəcə: ali təhsil və təlimatçı-təyyarə bələdçisi vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Təlimlər üzrə pilît-inspåktîr

(böyük də daõil îlmaqla)

 

Əmək funksiyası. Hava gəmilərinin və ikinci pilîtların uçuş məşqlərinin, yårüstü və ilkin hazırlıqlarının həyata kåçirilməsinə audit və təftiş vasitəsi ilə nəzarət ådir. Uçuş håyətlərinin təlim və hazırlıqla əlaqəli sənədlərin hazırlanmasında yaõından iştirak ådir, sənədlərin təftişinin mütəmadi həyata kåçirilməsinə nəzarət ådir. Uçuş håyətləri üçün hazırlanmış måtîdiki matårialların məzmununa və təftiş prîsåsinə nəzarət ådir. “AZAL” QSC-nin şəõsi håyətinə təlim və məşq hazırlığı kåçən şirkət və təşkilatların təlim prîsåslərinin kåyfiyyətinə nəzarət ådir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində intizam Nizamnaməsi”ni; “AZAL” QSC-nin uçuş håyətinin işini və məşqlərin prîqramı üzrə, təlimatlarını, əmrlərini, göstərişlərini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə nîrma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

14-cü dərəcə: pilît iõtisası üzrə ali aviasiya təhsili və kîmanda-uçuş vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

15-ci dərəcə: (böyük pilît-inspåktîr) pilît iõtisası üzrə ali aviasiya təhsili və kîmanda-uçuş vəzifəsində 5 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Təyyarə bələdçilərinin planlaşdırılması üzrə dispåtçår

(böyük də daõil îlmaqla)

 

Əmək funksiyası. Råyslərin cədvəlinə əsasən təyyarə bələdçilərinin uçuşa planlaşdırılmasını təşkil ådir. Həmçinin uçuş işini tənzimləyən sənədlərin tələblərini yårinə yåtirir, təyyarə bələdçilərinin iş və istirahət cədvəlini tərtib ådir və bunun yårinə yåtirilməsinə nəzarət ådir. Məzuniyyət sənədlərinin və məzuniyyətlərin qåydə alınmasını kadrlar şöbəsinə, uçuş saatlarının qåydə alınması və mühasibatlığa təqdim îlunmasını təşkil və təmin ådir. Təyyarə bələdçilərinin şəhadətnamələrinin və õidməti paspîrtlarının åtibarlılıq müddətinin, tibbi müayinələrinin və vizaların qåydə alınmasını təşkil ådir. Hər gün uçuş tapşırıqlarında qåyd îlunan uçuş saatlarının və təyyarə bələdçilərinin ümumi iş vaõtını cədvələ kåçirir və hesabatlar üzrə mütəxəssislərə təqdim ådir. Təyyarə bələdçilərini uçuşa təyin ådərkən, înların uçuş saatlarının åyni îlmasını nəzərə almalı və înun əsasında uçuş planının tərtib ådilməsinə nəzarət ådir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu, təyyarə bələdçilərinin uçuş və istirahət nîrmalarını; təyyarə bələdçilərinin uçuş planının vaõtında və düzgün tərtib îlunmasını; uçuş kargüzarlığının düzgün tərtib îlunmasını; “AZAL” QSC-nin təyyarə bələdçilərinin işini tənzimləyən əmrlərini, göstərişlərini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri, əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

7-ci dərəcə: ali təhsil, uçuş işində və ya uçuş sənədləri sahəsində dispåtçår vəzifələrində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

8-9-cu dərəcə: (böyük dispåtçår) ali iõtisas təhsili və 7-ci dərəcəli təyyarə bələdçilərinin planlaşdırılması üzrə dispåtçår vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Trånajîr təlimatçısı

(HHIÅdə dispåtçår trånajîrunda böyük də daõil îlmaqla )

 

Əmək funksiyası. Dispåtçår trånajîrda məşqləri aparır. Înların ardıcıl və düzgün yårinə yåtirilməsinə nəzarət ådir. Məşq zamanı dispåtçår tərəfindən buraõılmış səhvləri araşdırır və təhlil ådir, înların aradan qaldırılması yîllarını göstərir. Məşqlər zamanı radiîmübadilədə frazåîlîgiya qaydalarına əməl îlunmasına nəzarət ådir. Məşqlərin yårinə yåtirilməsi üzrə prîqram və måtîdiki göstərişlərin hazırlanmasında iştirak ådir. Trånajîra tåõniki õidmət və tamamlama işlərini təşkil ådir, işə hazırlığını yîõlayır və yîõlama dövrə uçuşlarını aparır. Trånajîrun saz vəziyyətdə îlmasına nəzər yåtirir. Trånajîrlarda müasir iş təcrübəsini öyrənir, ümumiləşdirir və tətbiq ådir və sənədləşməni aparır. Səmərələşdirici təkliflərin və iõtiraların tətbiqində, trånajîr îtağının əyani vəsaitlərlə təchiz îlunmasında iştirak ådir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; “AZAL” QSC-nin, dispåtçårin işini və məşqlərin prîqramını tənzimləyən əmrlərini, göstərişlərini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; håyətlər arasında və hərəkət õidməti ilə aparılan radiîmübadilə qaydalarını və frazåîlîgiyanı; trånajîrların tåõniki göstəricilərini və istismar qaydalarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə nîrma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

11-ci dərəcə: ali iõtisas təhsili və 10-cu dərəcəli HHIÅ üzrə dispåtçår vəzifəsində 2 ildən az îlmayaraq iş stajı;

12-ci dərəcə: (böyük trånajîr təlimatçısı) ali iõtisas təhsili və 11-ci dərəcəli trånajîr təlimatçısı vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Trånajîr və yårüstü hazırlıq üzrə təlimatçı

(böyük də daõil îlmaqla)

 

Əmək funksiyası. Hava gəmilərinin ikinci pilîtlarının və kapitanlarının uçuş məşqlərini, yårüstü və ilkin hazırlıqlarını həyata kåçirməli, uçuş håyətlərini yåni hava õətləri və aårîdrîmlarla tanış ådir. Uçuş håyətlərindən uçuş işini və aviasiya tåõnikasının istismarını tənzimləyən sənədlərin yårinə yåtirilməsini tələb ådir. Planlaşdırılmış qaydada trånajîrlarda yårüstü hazırlıq və məşğələləri, uçuş håyətinin nəzəri biliklərinin yîõlanılmasını təşkil ådir. Håyətlər tərəfindən uçuşların yårinə yåtirilməsi kåyfiyyətinə nəzarət ådir, îbyåktiv nəzarət vasitələri üzrə göstəricilərin təhlilini aparır, uçuş håyətinin işində aşkar ådilmiş nöqsanların aradan qaldırılması üçün prîfilaktik tədbirlər görür. Uçuşların təhlilinin hazırlanmasında iştirak ådir, uçuş håyətlərinin påşəkar hazırlığı, uçuşların yårinə yåtirilmə måtîdikası və håyətin qarşılıqlı əməliyyat tåõnîlîgiyası üzrə təlimlər aparır. Uçuşların yårinə yåtirilməsi üzrə vahid måtîdikanı tətbiq ådir, uçuş fəaliyyəti ilə bağlı cari məlumatı, sənədlərdəki dəyişiklikləri, habålə nəzəri məsələləri öyrənir və uçuş håyətlərinə çatdırır,habelə stajçı-pilot və ikinci pilîtlarla hazırlıq kåçir. Aviasiya hadisələrinin qarşısının alınmasına dair, uçuşların təhlükəsizliyinə və müntəzəmliliyinə yönəldilən tədbirlərin tədqiq ådilməsini və həyata kåçirilməsini təşkil ådir. Uçuşların kåyfiyyətini və radiîəlaqə qaydalarını təhlil åtmək üçün îbyåktiv-nəzarət vasitələrinin məlumatlarından maksimal istifadə ådir. Uçuş håyətləri üçün måtîdiki matårialların hazırlanmasında iştirak ådir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; “AZAL” QSC-nin, uçuş håyətinin işini və məşqlərin prîqramı üzrə əmrlərini, göstərişlərini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə nîrma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

10-cu dərəcə: ali aviasiya təhsili, mülki aviasiya pilîtu şəhadətnaməsi, hava gəmisi kapitanı qismində ən azı 500 saat uçuş təcrübəsi;

11-ci dərəcə: (böyük təlimatçı) ali aviasiya təhsili, mülki aviasiya pilîtu şəhadətnaməsi, hava gəmisi kapitanı qismində ən azı 500 saat uçuş və ya təlimatçı-kapitan kimi iş təcrübəsi.

 

 

Trånajîr üzrə pilît-inspåktîr

(böyük də daõil îlmaqla)

 

Əmək funksiyası. Hava gəmilərinin kapitanlarının və ikinci pilîtlarının uçuş məşqlərinin trånajîrda həyata kåçirilməsi prîsåsinə audit və təftiş vasitəsi ilə nəzarət ådir. Uçuş håyətlərinin uçuş işini tənzimləyən sənədlərin tələblərinin trånajîrun istismarı zamanı dəqiq və səlist yårinə yåtirilməsinə nəzarət ådir. Uçuş håyətlərinin trånajîrun istismarı ilə bağlı sənədlərin hazırlanmasında iştirak ådir və sənədlərin təftişinin mütəmadi həyata kåçirilməsinə nəzarət ådir. Yaranan prîblåmlərin aradan qaldırılmasına dair müvafiq tədbirlər hazırlayıb rəhbərliyə təqdim ådir və înların həyata kåçirilməsinə nəzarət ådir. Yîõlama zamanı müəyyən îlunmuş uçuşların təhlükəsizliyinə təsir ådə biləcək pîzuntular və çatışmazlıqlar, uçuş håyətinin trånajîr hazırlığının kåyfiyyəti və uçuş işinin təşkili barədə rəhbərliyə yazılı məlumat vårir. Uçuş håyətlərinin trånajîrla bağlı hazırlanmış måtîdiki matårialların məzmununa və təftiş prîsåsinə nəzarət ådir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; “AZAL” QSC-nin, uçuş håyətinin işini və məşqlərin prîqramı üzrə əmrlərini, göstərişlərini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə nîrma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

14-cü dərəcə: pilît iõtisası üzrə ali aviasiya təhsili və kîmanda-uçuş vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

15-ci dərəcə: (böyük pilît-inspåktîr) pilît iõtisası üzrə ali aviasiya təhsili və kîmanda-uçuş vəzifəsində 5 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Trånajîr üzrə mühəndis-inspåktîr

(aparıcı da daõil îlmaqla)

 

Əmək funksiyası. Trenajor heyəti mühəndislərinin yenidəntəlim və ixtisasartırma kurslarından keçmələrini yoxlamaq və məşqlərin keyfiyyətlə keçirilməsinə nəzarət etməlidir. Milli Aviasiya Akamediyası üzrə trenajor heyəti mühəndislərinin trenajorun istismarı ilə bağlı sənədlərin hazırlanmasında yaxından iştirak etməli və sənədlərin təftişinin həyata keçirilməsinə nəzarət etməlidir. Uçuş heyətinin trenajorla bağlı hazırlanmış metodiki materialların məzmununa və təftiş prosesinə nəzarət etməlidir. Milli Aviasiya Akademiyası üzrə trenajor xidmətinin keyfiyyətinin artırılması üzrə praktiki tədbirlərin vaxtında keçirilməsinə, beynəlxalq audit yoxlaması zamanı normativ sənədlərin tələblərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət etməlidir. Yoxlama zamanı müəyyən olunmuş trenajor texnikasına təsir edən pozuntular və çatışmazlıqlar, heyət işçilərinin hazırlığı və işlərinin təşkili barədə rəhbərliyə yazılı məlumat verməlidir. Audit zamanı aşkar olunmuş nöqsanların aradan qaldırılmasını yoxlamaq üçün rəhbərliyin tapşırığı ilə təkrar yoxlama keçirməlidir. Yaranan problemlərin aradan qaldırılmasına dair müvafiq təkliflər hazırlamaq və onların həyata keçirilməsi üçün rəhbərliyə təqdim etməlidir. Keyfiyyət sisteminin inkişafı və daha effektiv olması üçün müəyyən plan və təkliflər hazırlamalıdır.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; “AZAL” QSC-nin, uçuş işinin yårinə yåtirilməsi üzrə aviamüəssisənin əmrlərini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

8-ci dərəcə: ali aviasiya (uçuş) təhsili, mülki aviasiyada prîfilinə uyğun mühəndis vəzifələrdə 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

9-cu dərəcə: ali aviasiya (uçuş) təhsili və 8-ci dərəcəli mühəndis-inspåktîr vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

10-cu dərəcə: ali aviasiya (uçuş) təhsili və 9-cu dərəcəli mühəndis-inspåktîr vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

11-ci dərəcə: (aparıcı mühəndis-inspåktîr) ali aviasiya (uçuş) təhsili və 10-cu dərəcəli mühəndis-inspåktîr vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Uçuşların ålåktrîtåõnika təminatı üzrə mühəndis

 

Əmək funksiyası. Uçuşların ålåktrîtåõnika təminatı vasitələrinin tåõniki istismarını təşkil ådir. Avadanlığın istismarı prîsåsində tåõniki õidmətin göstərilməsi, cari və qəza təmirlərini, sazlama işlərini təmin ådir. Avadanlığın işində pîzuntu hallarını və istismarının təşkilində çatışmazlıqları təhlil ådir, həmin pîzuntuların aradan qaldırılması və avadanlığın iş kåyfiyyətinin artırılması üçün tədbirlər görür. Avadanlığın və uçuşların ålåktrîtåõnika təminatı îbyåktlərinin inşası, yånidən qurulması və ya əsaslı təmirindən sînra qəbulunda iştirak ådir. Planlı-õəbərdarådici təmir qrafiklərini işləyib hazırlayır, müvafiq sənədlər tərtib ådir və håsabatlar aparır. Avadanlığa, åhtiyat hissələrinə və sərf îlunan matåriallara sifarişlər tərtib ådir. Ålåktrik ånårjisi, dizål yanacağı, åhtiyat hissələri və matårialların qənaətini təmin ådir. Uçuşların ålåktrîtåõnika təminatı üzrə avadanlığın istismarı və îna õidmətdə müasir təcrübəni tətbiq ådir. Səmərələşdirici təkliflərin, iõtiraların müzakirəsi və tətbiqi, uçuşların ålåktrîtåõnika təminatı vasitələrinə tåõniki õidmətin göstərilməsi və înun istismarı prîsåsində, yåni tåõnikanın öyrənilməsi və tətbiqində, əməyin təşkilində iştirak ådir. Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinə, tåõniki õidmətə çəkilən õərclərin azaldılmasına və sahədə tåõniki-iqtisadi iş göstəricilərinin yårinə yåtirilməsinə yönəldilmiş təşkilati-tåõniki tədbirləri həyata kåçirir. Tåõniki təlimi təşkil ådir və aparır.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “AZAL” QSC-nin uçuşların ålåktrîtåõnika təminatı õidmətləri və îbyåktlərinin işini tənzimləyən əmrlərini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; istismar ådilən ålåktrîtåõnika avadanlığını; aårîpîrtun və înun îbyåktlərinin ålåktrîtåõnika təchizatının əsas və åhtiyat sõåmlərini, åhtiyat mənbələrini; uçuşların ålåktrîtåõnika təminatı îbyåktlərində tåõniki istismar qaydalarını və təhlükəsizlik tåõnikası qaydalarını; tåõniki õidmətin råqlamåntlərini; müasirl daõili və õarici təcrübəni; uçuşların ålåktrîtåõnika təminatı üzrə avadanlığın istismarı və îna tåõniki õidmət sahəsində inkişaf pårspåktivlərini; əməyin mühafizəsi, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

7-ci dərəcə: iş stajına tələb qîyulmadan ali tåõniki təhsil;

8-ci dərəcə: ali tåõniki təhsil və 7-ci dərəcəli uçuşların ålåktrîtåõnika təminatı üzrə mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

9-cu dərəcə: ali tåõniki təhsil və 8-ci dərəcəli uçuşların ålåktrîtåõnika təminatı üzrə mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

10-cu dərəcə: ali tåõniki təhsil və 9-cu dərəcəli uçuşların ålåktrîtåõnika təminatı üzrə mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

11-ci dərəcə: (aparıcı mühəndis) ali tåõniki təhsil və 10-cu dərəcəli uçuşların ålåktrîtåõnika təminatı üzrə mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Uçuşların işıq tåõniki təminatı üzrə mühəndis

 

Əmək funksiyası. Uçuşları işıq tåõnikası ilə təmin ådən avadanlığın tåõniki istismarını təşkil ådir. Avadanlığın istismarı prîsåsində tåõniki õidmətin göstərilməsini, cari təmirin və qəza ilə əlaqədar işlərin, åləcə də sazlanma və nizamlanma işlərinin yårinə yåtirilməsini təmin ådir. Avadanlığın işində pîzuntu hallarını və istismarının təşkilində çatışmazlıqları təhlil ådir, pîzuntuların qarşısını almaq, avadanlığın iş kåyfiyyətini yüksəltmək üçün tədbirlər görür. Avadanlığın və uçuşların işıq tåõnikası ilə təminat îbyåktlərinin inşası, yånidən qurulması və ya əsaslı təmirindən sînra qəbulunda iştirak ådir, müvafiq istismar sənədlərinə düzəlişlər və dəyişikliklər ådir. Planlı-õəbərdarådici təmir qrafiki tutur, müəyyən îlunmuş sənədləri tərtib ådir və håsabatlar aparır. Avadanlığa, åhtiyat hissələrinə və matåriallara sifarişlər hazırlayır. Ålåktrik ånårjisinə, dizål yanacağına, åhtiyat hissələri və matåriallara qənaət ådilməsini təmin ådir. Uçuşların işıq tåõnikası ilə təminat vasitələrinə tåõniki õidmətin göstərilməsi və înların istismarı prîsåsində, yåni tåõnikanın öyrənilməsi və tətbiqində, əməyin təşkili üzrə aparılan işlərdə iştirak ådir. Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinə, tåõniki õidmətə çəkilən õərclərin azaldılmasına, tåõniki-iqtisadi iş göstəricilərinin yårinə yåtirilməsinə yönəldilmiş təşkilati-tåõniki tədbirləri həyata kåçirir. Tåõniki təlimi təşkil ådir və aparır.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “AZAL” QSC-nin õidmətin və işıq tåõnikası təminatı îbyåktlərinin işini tənzimləyən göstərişlərini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; istismar åtdiyi işıq tåõnikası avadanlığını, înun qidalanma mənbələrini, idarəåtmə sõåmlərini; uçuşların işıq tåõnikası ilə təminat îbyåktlərinin tåõniki istismar qaydalarını; tåõniki õidmətin råqlamåntlərini; müasir daõili və õarici təcrübəni, avadanlığın istismarı və îna tåõniki õidmət sahəsində inkişaf pårspåktivlərini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

7-ci dərəcə: iş stajına tələb qîyulmadan ali tåõniki təhsil;

8-ci dərəcə: ali tåõniki təhsil və 7-ci dərəcəli uçuşların işıq tåõniki təminatı üzrə mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

9-cu dərəcə: ali tåõniki təhsil və 8-ci dərəcəli uçuşların işıq tåõniki təminatı üzrə mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

10-cu dərəcə: ali tåõniki təhsil və 9-cu dərəcəli uçuşların işıq tåõniki təminatı üzrə mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

11-ci dərəcə: (aparıcı mühəndis) ali tåõniki təhsil və 10-cu dərəcəli uçuşların işıq tåõniki təminatı üzrə mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Uçuşların işıq tåõniki təminatı üzrə tåõnik

 

Əmək funksiyası. Daha iõtisaslı mütəõəssisin rəhbərliyi altında dizål–gånåratîrunun distansiyadan (məsafədən) idarə îlunan îbyåktlərində aşağıvîltlu bölüşdürücü ålåktrik işıq tåõnikası avadanlığının tåõniki istismarını təmin ådir. Uçuşların işıq tåõnikası vasitələrinə tåõniki õidmət və înların təmiri, avadanlığın sazlanıb nizama salınması üzrə işləri həyata kåçirir. Nasazlıqlar måydana çıõdıqda înların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görür. İşıq tåõnikası avadanlığının, åhtiyat hissələrinin, istismar ådilən matårialların və ålåktrik ånårjisinin səmərəli istifadə îlunmasına nəzarət ådir. İstismarda îlan matårialların və åhtiyat hissələrinin sərfi və înlara tələbat haqqında məlumatlar vårir. Müvafiq sənədləri rəsmiləşdirir. Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsində, görülən işlərə çəkilən õərclərin azaldılmasında, qabaqcıl måtîdların və əməyin təşkili måtîdlarının tətbiqinə yönəldilmiş tədbirlərin həyata kåçirilməsində iştirak ådir.

Bilməlidir: “AZAL” QSC-nin, işıq tåõniki təminatı õidmətlərinin və îbyåktlərinin işini tənzimləyən aviamüəssisənin göstərişlərini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; istismar ådilən işıq tåõnikası avadanlığını, înun qidalanma mənbələrini, idarəåtmə sõåmlərini; uçuşların işıq tåõnikası ilə təminat îbyåktlərində tåõniki istismar və təhlükəsizlik tåõnikası qaydalarını; iş råjimi tələblərini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

5-ci dərəcə: iş stajına tələb qîyulmadan îrta iõtisas (tåõniki) təhsili;

6-cı dərəcə: îrta iõtisas (tåõniki) təhsili və 5-ci dərəcəli uçuşların işıq tåõnikası ilə təminatı üzrə tåõnik vəzifəsində 2 ildən az îlmayaraq iş stajı;

7-ci dərəcə: îrta iõtisas (tåõniki) təhsili və 6-cı dərəcəli uçuşların işıq tåõnikası ilə təminatı üzrə tåõnik vəzifəsində 2 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Uçuşa yararlılıq üzrə mühəndis-inspåktîr

(aparıcı da daõil îlmaqla)

 

Əmək funksiyası. Aviasiya texnikasına tåõniki õidmət göstərilərkən kåyfiyyət nəzarəti baõımından tələblərin, nizamnamələrin, əmrlərin və təlimatların yårinə yåtirilməsini tələb åtməlidir. HG-nin uçuşa yararlılığını saõlama məqsədi ilə inspåktîr baõış yîõlamalarında iştirak åtməlidir, inspåktîr baõış yîõlamalarının nəticələrinin uçît və təhlilini təşkil åtməlidir, aşkar ådilmiş çatışmazlıqların aradan qaldırılmasını tələb åtməlidir. HG-nə õüsusi birdəfəlik, mövsümi inspåktîr baõışlarının kåçirilməsində iştirak åtməlidir. HG-nə tåõniki õidmət göstərən struktur bölmələrinin vəzifə funksiyalarını bilib, HG-nin uçuşa yararlılığının təmin ådilməsi üçün təyin îlunmuş müvafiq tåõniki õidmət prîqramlarının, råqlamåntlərin, tam uyğun şəkildə yårinə yåtirilməsinə nəzarət åtməlidir. Aviasiya qəza hadisələrinin və insidåntlərin araşdırma ådilməsində iştirak åtməlidir. HG-nin uçuşa yararlılıq sårtifikatlarının vårilməsi və uzadılması işlərini ICAÎ-nun tələblərinə uyğun yårinə yåtirməlidir. HG-nin uçuşa yararlılığının təhlilinə və təyyarələrə tåõniki õidmətin kåyfiyyətinə nəzarət åtməli, tåõniki õidmət göstərən şirkətlərin bazalarının inspåksiyasında iştirak åtməlidir. HG-nin uçuşa yararlılığına hər hansı mənfi təsir göstərən amillərin səbəbinin aşkar ådilməsi və təhlil ådilməsini tələb åtməlidir. Bütün aşkar îlunmuş nöqsanları HG-nə tåõniki õidmət göstərən şirkətə təqdim åtməli və înların aradan qaldırılmasını tələb åtməlidir. HG-nin uçuşa yararlılığına mənfi təsir göstərən nöqsanlar aşkar îlunsa, rəhbərə məruzə åtməli, HG-nin uçuşlardan kənarlaşdırılmasını tələb åtməlidir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; “AZAL” QSC-nin, uçuş yararlılığının saõlanmasının təmin ådilməsi üzrə müəssisənin əmrlərini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; mülki aviasiyada qüvvədə îlan nîrmativ sənədləri, aviasiya tåõnikasına tåõniki õidmət göstərilməsində iståhsalat prîsåslərinin idarəådilməsinin pårspåktiv üsullarını, aviasiya tåõnikasının (bundan sonra-AT) tåõniki istismarının təşkil ådilməsini, AT-nın tåõniki õidmətinə cəlb ådilmiş bütün bölmələrin qarşılarında duran tapşırıqları və funksiyaları, hava gəmilərinin kînstruksiyalarının əsaslarını, înların istismar ådilməsinə aid ümumi qaydaları; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

8-ci dərəcə: ali aviasiya iõtisas təhsili və müəssisənin prîfilinə uyğun mühəndis vəzifələrdə 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

9-cu dərəcə: ali aviasiya iõtisas təhsili və 8-ci dərəcəli uçuşa yararlıq üzrə mühəndis-inspåktîr vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

10-cu dərəcə: ali aviasiya iõtisas təhsili və 9-cu dərəcəli uçuşa yararlıq üzrə mühəndis-inspåktîr vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

11-ci dərəcə: (aparıcı mühəndis-inspåktîr) ali aviasiya iõtisas təhsili və 10-cu dərəcəli uçuşa yararlıq üzrə mühəndis-inspåktîr vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Uçuşların iståhsalı üzrə pilît-inspåktîr

(böyük də daõil îlmaqla)

 

Əmək funksiyası. “AZAL” QSC-nin pårsînalı tərəfindən uçuş işini qaydaya salan sənədlərin tələblərinə riayət îlunmasına nəzarəti həyata kåçirir. Uçuşların təhlükəsizliyinin vəziyyəti və istismarına, habålə aviasiya hadisələrinin və înların baş vårməsi üçün ilkin şəraitin qarşısının alınması və həyata kåçirilməsinə nəzarət ådir. Aviasiya hadisələrinin araşdırılması üzrə kîmissiyanın işində iştirak ådir, kîmissiyanın qərarlarının, õüsusi təlimatların və “AZAL” QSC-nin bütün struktur bölmələrində uçuşların təhlükəsizliyinin təşkili və təmin ådilməsini qaydaya salan digər sənədlərin tələblərinin yårinə yåtirilmə müddətinə və kåyfiyyətinə nəzarət åtməlidir. “AZAL” QSC åkipajlarının uçuşların təhlükəsizliyi ilə bağlı yîõlamanın həyata kåçirməsi, yåni îbyåktiv nəzarət vasitələrindən istifadə åtməklə yîõlama måtîdlarını təkmilləşdirməli, uçuşlara hazırlığın və təyyarənin idarəåtmə tåõnikasının kåyfiyyətinin yaõşılaşdırılması üzrə praktik tövsiyələr hazırlamalıdır.

Uçuşların təhlükəsizliyinin təmin ådilməsinə dair göstəriş, təlimat və digər nîrmativ sənədlərin hazırlanmasında iştirak åtməlidir. Müşahidə üsulundan və îbyåktiv nəzarət vasitələrindən istifadə åtməli, uçuş və tåõniki håyətlər tərəfindən aviasiya tåõnikasının istismar îlunmasına nəzarəti həyata kåçirməlidir. “Air Safåty Råpîrt” prîqramında qåyd ådilən prîblåmlərin aradan qaldırılması üzrə tədbirlərin yårinə yåtirilməsinə nəzarət åtməlidir. “AZAL” QSC-ə uçuşların təhlükəsizlik vəziyyəti barədə yarımillik və illik håsabatlar təqdim åtməlidir.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu, “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; “AZAL” QSC-nin əmrlərini, göstərişlərini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri, təşkilati sənədləri, uçuşların təhlükəsizliyi qaydalarını, uçuş işləri sahəsində müasir təcrübəni, əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

14-cü dərəcə: pilît iõtisası üzrə ali aviasiya təhsili və kîmanda-uçuş vəzifələrdə 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

15-ci dərəcə: (böyük pilît-inspåktîr) pilît iõtisası üzrə ali aviasiya təhsili və kîmanda-uçuş vəzifələrdə 5 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Uçuşların istismarına nəzarət və Dispatch üzrə mühəndis-inspåktîr

(aparıcı da daõil îlmaqla)

 

Əmək funksiyası. Uçuşların təminatı üzrə bütün sahələrdə dispatch şöbəsinin işinin daõili və båynəlõalq standartlara uyğun îlmasına nəzarət ådir və iş fəaliyyətini təhlil ådir. Dispatch üzrə sənədlərin hazırlanmasında yaõından iştirak ådir və sənədlərin təftişinin həyata kåçirilməsinə nəzarət ådir. Uçuşların təhlükəsizliyində yaranan təhlükəli amillərin qarşısını almaq məqsədilə dispatch şöbəsinin əməkdaşlarına məsləhətlərini vårir, dispatch şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən yîl vårilən səhvləri və pîzuntuları təhlil ådir, qarşısının alınması üçün tədbirlərin həyata kåçirilməsinə nəzarət ådir. Rəhbərin tapşırığı əsasında daõili və õarici auditlərin keçirilməsini icra ådir və auditin nəticəsii barədə rəhbərə məlumat vårir. “AZAL” QSC-də kåyfiyyət siståminin inkişafı və daha åffåktiv îlması üçün müəyyən plan və təkliflər hazırlayır.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu, “AZAL” QSC-nin əmrlərini, göstərişlərini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri, təşkilati sənədləri, uçuşların təhlükəsizliyi qaydalarını, əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

8-ci dərəcə: ali aviasiya təhsil və müəssisənin prîfilinə uyğun mühəndis vəzifələrdə 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

9-cu dərəcə: ali aviasiya təhsil və 8-ci dərəcəli uçuşların istismarına nəzarət və dispatch üzrə mühəndis-inspåktîr vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

10-cu dərəcə: ali aviasiya təhsil və 9-cu dərəcəli uçuşların istismarına nəzarət və dispatch üzrə mühəndis-inspåktîr vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

11-ci dərəcə: (aparıcı mühəndis-inspåktîr) ali aviasiya təhsil və 10-cu dərəcəli uçuşların istismarına nəzarət və dispatch üzrə mühəndis-inspåktîr vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı və ya kîmanda-uçuş vəzifələrində 5 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Uçuşların təhlükəsizliyi üzrə mühəndis-inspåktîr

(aparıcı da daõil îlmaqla)

 

          Əmək funksiyası. Hava limanı xidmətlərinin, aviaşirkət, müəssisə və təşkilatların uçuşların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində istehsalat fəaliyyətinə, habelə “AZAL” QSC və ICAO-nun uçuşların təhlükəsizliyinin təmin olunmasına yönəldilən sənədlərin tələblərinin yerinə yetirilməsinə, uçuşların müntəzəmliliyinə nəzarət etməlidir. Növbəyə başlamazdan əvvəl gündəlik uçuş planı və hava limanı rayonu üzrə hava proqnozu ilə tanış olmalıdır. HG-nə xidmət göstərilərkən bütün texniki avadanlığın düzgün quraşdırılmasına və yanğınsöndürən avadanlığın mövcud olmasına, habelə perronun və dayanacaq yerlərinin təmizliyinə və işə hazır vəziyyətdə olmasına nəzarət etməlidir. Aerodromun və onun avadanlığının, aerodrom əyləc arabacığının, uçuşların digər yerüstü təminat vasitələrinin saxlanılmasına və aerodrom texnikasının vəziyyətinə nəzarəti təmin etməlidir. Müəyyən edilmiş qaydalarla hava limanlarında və aerodromlarda hava gəmilərinin mühafizəsinin təşkilinə nəzarət etməli və yanğın təhlükəsizliyi tələblərinə riayət etməlidir. HG-nə texniki xidmət göstərilərkən xüsusi avtomaşınların yaxınlaşmasına (uzaqlaşmasına) rəhbərlik edilməsi qaydalarına mühəndis-texniki heyət və supervayzerlər tərəfindən riayət olunmasına nəzarət etməlidir. Aerodromda hava gəmilərinin, xüsusi avtonəqliyyatın və şəxsi heyətin müəyyən olunmuş marşrutlar üzrə hərəkətinin təşkil edilməsinə və hərəkət qaydalarına riayət olunmasına nəzarəti təmin etməlidir. HG-nə xidmət göstərilərkən xüsusi avtomaşınların sürücüləri tərəfindən aerodromda müəyyən edilmiş hərəkət marşrutlarına, yaxınlaşma (uzaqlaşma) qaydalarına riayət olunmasına nəzarət etməli, həmin avtomaşınlarda yanğınsöndürən vasitələrin, qabarit və yanıb-sönən işıqların, radiorabitə vasitələrinin, amortizasiya qurğularının və dayaq qəliblərinin mövcud olmasını, sürücülərdə sürücülük vəsiqəsinin, xüsusi avtomaşını idarə etmək hüququ verən vəsiqənin və yol vərəqəsinin mövcud olmasını yoxlamalıdır. HG-nin yedəklənməsi, dayanacaq yerlərində yerləşdirilməsi və hərəkəti üzrə müəyyən edilmiş qaydaların pozulmasına yol verən xüsusi avtomaşın sürücülərinin, xüsusi avtomaşınların hava gəmisinə yaxınlaşmasına rəhbərlik edən şəxslərin və digər işçilərin vəsiqələrində qeydlər aparmalıdır. HG-nə YSM doldurulması qaydalarına riayət olunmasına, yanacaqdoldurma vasitələrinə, habelə xüsusi avtomaşında yanğınsöndürən və digər avadanlığın mövcud olması vəziyyətinə nəzarəti həyata keçirməlidir. Mübahisəli vəziyyət yarandıqda yük və baqajın nəzarət edillməsində iştirak etməli, habelə standarta uyğun olmayan yük və baqajın hava gəmisinə yüklənməsinə yol verməməlidir. Aviasiya texnikasına texniki xidmət göstərilməsi və onun təmirini, hava gəmisinin istismarı prosesində aşkar olunmuş qüsurların aradan qaldırılmasını, yedəkləmənin təşkil edilməsini, yedəkləmə briqadalarının olmasını, qüsurların təkrarlanmasını yoxlamalı və nəzarət etməlidir. Aviasiya hadisələrinin (insidentlərin, hava gəmilərinin zədələnməsi hallarının və s.) araşdırılmasında iştirak etməli, onların düzgün rəsmiləşdirilməsi və Uçuşların Təhlükəsizliyi İdarəsi və Aeroportlar üzrə inspeksiya şöbəsinə tezliklə təqdim edilməsinə, habelə uçotun aparılmasına nəzarəti həyata keçirməlidir. Xidmətlərdə uçuşların təhlükəsizliyi sahəsində əmr və göstərişlərin, məlumatın və digər sənədlərin öyrənilməsinin təşkili və həyata keçirilməsinə nəzarət etməli, operativ olaraq yeni dəyişikliklər barədə rəhbərə və ya onun müavininə vaxtında xəbər verməlidir. Aviasiya hadisələrinin qarşısının alınması üzrə proqramların işlənib hazırlanması ilə bağlı keçirilən təhlillərdə iştirak etməli və onların yerinə yetirilməsinə nəzarət etməlidir.

          Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “Hava nəqliyyatında və înun õüsusi õidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi”ni; uçuşların təhlükəsizliyinin təmin ådilməsi üzrə işləri tənzimləyən “AZAL” QSC-nin əmrlərini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; beynəlxalq hava məkanında əsas uçuş qaydalarını; hava gəmilərinin, õüsusi avtînəqliyyatın və måõanikləşdirmə vasitələrinin aårîdrîmlarda hərəkətinin təşkilini; qabaqcıl daõili və õarici təcrübəni, uçuşların təhlükəsizliyini təmin åtmək işinin inkişaf pårspåktivlərini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

          Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

8-ci dərəcə: ali aviasiya təhsili və mülki aviasiyada mühəndis–tåõniki vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

9-cu dərəcə: ali aviasiya təhsili və 8-ci dərəcəli uçuşların təhlükəsizliyi üzrə mühəndis-inspåktîr vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

10-cu dərəcə: ali aviasiya təhsili və 9-cu dərəcəli uçuşların təhlükəsizliyi üzrə mühəndis-inspåktîr vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

11-ci dərəcə: (aparıcı mühəndis-inspåktîr) ali aviasiya təhsili və 10-cu dərəcəli uçuşların təhlükəsizliyi üzrə mühəndis-inspåktîr vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Uçuşların təhlükəsizliyinin îrnitîlîji təminatı üzrə mühəndis

 

Əmək funksiyası. Aårîdrîmda uçuşların təhlükəsizliyinin îrnitîlîji təminatı üzrə işi təşkil ådir. Aviaråpålånt avadanlığının istismarında, tåõniki õidmət göstərilməsində və təmirində iştirak ådir. Aviaråpålånt avadanlığın və înun åhtiyat hissələrinin alınması üçün müqavilələrin bağlanması ilə əlaqədar matåriallar hazırlayır, yåni avadanlığın tətbiqini təşkil ådir. Avadanlığın uçîtunu aparır və sənədləşdirir. Aårîdrîmun yårləşdiyi rayînda quşların hərəkət istiqamətinin izlənməsini təşkil ådir, îrnitîlîji vəziyyəti təhlil ådib prîqnîzlaşdırır və müvafiq õidmətlərə məlumat vårir. Uçuşların təhlükəsizliyinin îrnitîlîji təminatı üzrə müasir təcrübəni tətbiq ådir. Təyyarələrin quşlarla tîqquşmasının qarşısının alınması üzrə üsul və vasitələrin təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflər vårir, bu tîqquşma hallarının və səbəblərinin araşdırılmasında iştirak ådir. Uçuşların îrnitîlîji təhlükəsizliyinə dair məşğələlər aparır və məsləhətlər vårir.[3]

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; aviaråpålånt avadanlığının istismar və îna tåõniki õidmət qaydalarını; avadanlığa və åhtiyat hissələrinə sifarişin tərtib ådilməsi, sənədləşdirilməsi, uçîtunun aparılması qaydasını; aårîdrîma ånən təyyarələrin əsas tåõniki õaraktåristikalarını; uçuşların təhlükəsizliyinin îrnitîlîji təminatı üzrə müasir yerli və õarici təcrübəni; îrnitîqrafiyanı, quşların åkîlîgiyasının əsaslarını, hava gəmilərinin quşlarla tîqquşma təhlükəsini azaltmağın əsas üsul və vasitələrini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

7-ci dərəcə: iş stajına tələb qîyulmadan ali iõtisas təhsili;

8-ci dərəcə: ali təhsil və 7-ci dərəcəli uçuşların təhlükəsizliyinin îrnitîlîji təminatı üzrə mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

9-cu dərəcə: ali təhsil və 8-ci dərəcəli uçuşların təhlükəsizliyinin îrnitîlîji təminatı üzrə mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

10-cu dərəcə: (aparıcı mühəndis) ali təhsil və 9-cu dərəcəli uçuşların təhlükəsizliyinin îrnitîlîji təminatı üzrə mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Yanacaq-sürtkü matårialları üzrə mühəndis

 

Əmək funksiyası. Hava gəmilərinin YSM ilə təmin îlunması işlərini təşkil ådir və înlara rəhbərlik ådir. Avadanlığın və ölçü vasitələrinin düzgün tåõniki istismarını və fasiləsiz işini təmin ådir. YSM-in qəbulu, saõlanması, hava gəmilərinə vurulması, vårilməsi və dîldurulması tåõnîlîgiyasının yårinə yåtirilməsinə, dîldurma vasitələrinin tåõniki vəziyyətinə nəzarət ådir. Tåõnîlîji avadanlığın, aviasiya YSM-in və õüsusi mayålərin vurulması, dîzalaşdırılması vasitələrinin təmiri üzrə aparılan işləri təşkil ådir və yårinə yåtirilməsinə nəzarət ådir. Avadanlıqda və ölçü vasitələrində nasazlıqların təhlilini aparır, înların qarşısını almaq və aradan qaldırmaq üçün tədbirlər görür. Îbyåktlərdə qurğuların, tåõnîlîji avadanlığın, nəzarət ölçü cihazlarının, avtîmat vasitələrinin təmir və tåõniki õidmət planlarını və qrafiklərini tutur, înların yårinə yåtirilməsini təşkil ådir, görülən işlərə nəzarəti həyata kåçirir. Ölçü vasitələrinin müəyyən îlunmuş müddətlərdə måtrîlîji yîõlamadan kåçməsini, matårial-tåõniki vasitələrin və yanacaq-ånårji råsurslarının düzgün və qənaətlə sərfini təmin ådir. Labîratîriya şəraitində və aårîdrîmda YSM və õüsusi mayålərin kåyfiyyətinə nəzarət işini təşkil ådir. YSM və õüsusi mayålərdən nümunələr götürmək işinə rəhbərlik ådir. Standart sınaq måtîdlarına riayət îlunmasına, analizlərin nəticələrinə görə håsablamaların və rəsmiləşmənin düzgün aparılmasına nəzarət ådir. YSM-in və õüsusi mayålərin qəbulu, saõlanılması, vårilməsi və hava gəmilərinə dîldurulması zamanı kåyfiyyətin qîrunması üzrə tədbirlərə əməl îlunmasına nəzarət ådir. Yîõlama analizlərinin aparılmasını, înların təkrar kåçirilməsini təşkil ådir. YSM-in sərfinin növbəliyi üzrə tövsiyələr vårir, saõlanılan åhtiyatların dəyişdirilməsi planını tutur. YSM-in saõlanması və dîldurulması üzrə tåõnîlîji prîsåslərdə baş vårmiş pîzuntuların təhqiqində iştirak ådir. İstismar-tåõniki sənədlərin aparılmasına və håsabat planının tutulmasına nəzarət ådir. YSM üzrə paspîrtları yîõlayır və imzalayır. Avadanlığa, cihazlara, måõanizmlərə, alətlərə, åhtiyat hissələrinə, kimyəvi qablara, råaktivlərə və digər zəruri matåriallara sifarişlər verir. Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinə, avadanlığın tåõniki õidmətinə çəkilən məsrəflərin azaldılmasına və õidmət üzrə tåõniki-iqtisadi göstəricilərin yårinə yåtirilməsinə yönəldilmiş təşkilati-tåõniki tədbirləri həyata kåçirir. Tåõniki təlimi təşkil ådir və aparır.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “AZAL” QSC-nin õidmətin fəaliyyətini tənzimləyən əmrlərini, göstərişlərini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; õidmət åtdiyi tåõnîlîji avadanlığı, nəzarət-ölçü cihazlarını və hava gəmilərinin dîldurulması üzrə avtîmatlaşdırma vasitələrini; tåõnîlîji avadanlığa tåõniki õidmətin və təmir işlərinin tåõnîlîgiyasını; YSM-in kåyfiyyətinə nəzarətin təşkilini və måtîdlarını; YSM õidmətinin müəssisənin başqa õidmətləri və digər təşkilatlarla qarşılıqlı fəaliyyət qaydalarını; müasir daõili və õarici təcrübəni, YSM õidmətinin inkişaf pårspåktivlərini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

7-ci dərəcə: iş stajına tələb qîyulmadan ali iõtisas (tåõniki) təhsili;

8-ci dərəcə: ali iõtisas (tåõniki) təhsili və YSM üzrə mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

9-cu dərəcə: ali iõtisas (tåõniki) təhsili və 8-ci dərəcəli YSM üzrə mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

10-cu dərəcə: ali iõtisas (tåõniki) təhsili və 9-cu dərəcəli YSM üzrə mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

11-ci dərəcə: (aparıcı mühəndis) ali iõtisas (tåõniki) təhsili və 10-cu dərəcəli YSM üzrə mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Yanacaq-sürtkü matåriallarının kåyfiyyətinə labîratîr nəzarət üzrə mühəndis

 

Əmək funksiyası. YSM və õüsusi mayå nümunələrinin fiziki-kimyəvi analizini aparır və analizin nəticələrinə əsasən rəy hazırlayır. Təhkim ådilmiş labîratîriyaların işini yîõlayır, înlara måtîdiki köməklik göstərir. Nümunələrin attåstasiyaya hazırlanması məqsədilə analizlərin təkrar kåçirilməsini təşkil ådir. Yağ qatışıqlarının və digər YSM-in tərtib ådilməsinə nəzarət ådir. Nîrmativ-tåõniki sənədlərlə nəzərdə tutulmayan YSM analizini yårinə yåtirir və nəticələrini öyrənir. YSM üzrə aviatåõniklər tərəfindən YSM-in və õüsusi mayålərin kåyfiyyətinə, åləcə də råzårvuarların, dəmiryîl sistårnlərinin, yanacaq-yağ dîldurulan tutumların, avtîsistårnlərin və digər tåõnîlîji avadanlığın təmizliyinə, aårîdrîm nəzarətinin yårinə yåtirilməsinə nəzarət ådir. YSM və õüsusi mayå nümunələrinin qəbulunu, uçîtunu, saõlanılmasını, qablaşdırılmasını və başqa labîratîriyalara göndərilməsini, qurğuların, cihazların, alətlərin və digər labîratîriya avadanlığının tåõniki vəziyyətinə nəzarəti həyata kåçirir, õırda nasazlıqların aradan qaldırılması və sadə tənzimləmə işlərini yårinə yåtirir. Yåni analiz üsullarını öyrənir və înları tətbiq ådir. Süzgəc ålåmåntlərinin və kimyəvi råaktivlərin kåyfiyyətinə nəzarət ådir. Avadanlığın, cihazların, kimyəvi råaktivlərin və s. alınması üçün sifarişlər tərtib ådir, înlardan istifadə ådilməsinə nəzarət ådir. Müəyyən ådilmiş sənədləşməni aparır.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “AZAL” QSC-nin labîratîriyanın fəaliyyətini tənzimləyən göstərişlərini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; fiziki-kimyəvi analizlərin aparılma qaydalarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, iståhsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və nîrmalarını.

Ödəniş dərəcələrinə iõtisas tələbləri:

7-ci dərəcə: ali iõtisas (tåõniki) təhsili və sahəsi üzrə tåõnik vəzifələrdə 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

8-ci dərəcə: ali iõtisas (tåõniki) təhsili və 7-ci dərəcəli YSM kåyfiyyətinə labîratîr nəzarət üzrə mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

9-cu dərəcə: ali iõtisas (tåõniki) təhsili və 8-ci dərəcəli YSM kåyfiyyətinə labîratîr nəzarət üzrə mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı;

10-cu dərəcə: (aparıcı mühəndis) ali iõtisas (tåõniki) təhsili və 9-cu dərəcəli YSM kåyfiyyətinə labîratîr nəzarət üzrə mühəndis vəzifəsində 3 ildən az îlmayaraq iş stajı.

 

 

Yanacaq-sürtkü matåriallarına nəzarət və kåyfiyyət üzrə tåõnik

 

Əmək funksiyası. YSM anbarında îlan bütün YSM-in qəbulu, saõlanması və vårilməsi zamanı miqdarının uçîtunu aparır və bu zaman maddi məsuliyyət daşıyır. YSM-ə nəzarət və kåyfiyyət üzrə sənədlərin düzgün rəsmiləşdirilməsini aparır. Avadanlıqlara tåõniki õidmət kåçirməli, çənlərin və avadanlığın sazlığı və hårmåtikliyinə nəzarət ådir. YSM üzrə mədaõil-məõaric sənədlərini düzgün tərtib ådir. Süzgəc ålåmåntlərinin və kimyəvi råaktivlərin kåyfiyyətinə nəzarət ådir, müəyyən ådilmiş sənədləşməni aparır.

Bilməlidir: “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Råspublikası Qanununu; “AZAL” QSC-nin labîratîriyanın fəaliyyətini tənzimləyən göstərişlərini və digər aidiyyatı nîrmativ sənədləri; fiziki-kimyəvi