AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

 

 

Aktın nv

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİ QƏRARI

Qəbul edildiyi tarix

18.07.2011

Qeydiyyat nmrəsi

120

Adı

Azərbaycan Respublikasında dvlət bdcəsindən maliyyələşən idarə, məssisə və təşkilatlarda nəqliyyat vasitələrindən istifadə qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında

Rəsmi dərc edildiyi mənbə

Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 7, maddə 747

Qvvəyə minmə tarixi

18.07.2011

Azərbaycan Respublikasının Vahid hquqi təsnifatı zrə indeks kodu

090.020.010

Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi

14201107180120

Hquqi aktın Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix

19.07.2011

 

 

Dvlət bdcəsindən maliyyələşən idarə, məssisə və təşkilatlar tərəfindən xidməti minik, xsusi təyinatlı və digər avtonəqliyyat vasitələrinin alınması və istismarı zamanı bdcə vəsaitlərinin səmərəli istifadə olunmasını təmin etmək, bu sahədə nəzarəti gcləndirmək və normativ hquqi bazanı təkmilləşdirmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. "Azərbaycan Respublikasında dvlət bdcəsindən maliyyələşən idarə, məssisə və təşkilatlarda (hərbi qurumlar, dvlət təhlkəsizliyi, xarici kəşfiyyat xidməti, hquq mhafizə və prokurorluq orqanlarında xsusi təyinatlı və digər avtonəqliyyat vasitələri istisna olmaqla) xidməti minik, xsusi təyinatlı və digər avtonəqliyyat vasitələri n aylıq yrş həddi və istismar xərclərinin Normaları" təsdiq edilsin (1 nmrəli əlavə).[1]

2. "Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti və məhkəmə orqanlarının aparatları (hərbi qurumlar, dvlət təhlkəsizliyi, xarici kəşfiyyat xidməti, hquq mhafizə və prokurorluq orqanları, rayon (şəhər) məhkəmələri istisna olmaqla), mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yerli blmələri, onların yanında, tabeliyində olan orqanlar, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dvlət agentliklərinin, dvlət xidmətlərinin aparatları və onların yerli blmələri n xidməti minik avtomobillərinin say həddi (limiti)" təsdiq edilsin (2 nmrəli əlavə).

3. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başısının aparatı n xidməti minik avtomobillərinin say həddi (limiti) 13 ədəd, rayon (şəhər) icra hakimiyyəti başısı, onun mavinləri, şəhər zrə nmayəndəsi, qəsəbə və kənd nmayəndələri (əhalisinin sayı 10 min nəfərdən artıq olan), Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başısı aparatının birbaşa tabeliyində olan dvlət orqanlarının rəhbərləri, rayon (şəhər) məhkəmələrinin hər biri n xidməti minik avtomobillərinin say həddi (limiti) bir ədəd, Bakı, Gəncə və Sumqayıt şəhər məhkəmələrinin hər biri n isə iki ədəd olmaqla məyyən edilsin.[2]

4. Məyyən edilsin ki:

4.1. dvlət orqanlarında xidməti minik, xsusi təyinatlı və digər avtonəqliyyat vasitələrinin icarəyə gtrlməsinə (beynəlxalq və respublika əhəmiyyətli tədbirlərin həyata keirilməsi vaxtı istisna olmaqla) yol verilmir;

4.2. Azərbaycan Respublikasının dağlıq və dağətəyi rayonlarında rayon icra hakimiyyəti başısına təhkim olunmuş xidməti minik avtomobili bu qərarın 4-c bəndinin tələbləri gzlənilməklə, yksəkkeidli avtomobil kateqoriyasından ola bilər.

5. Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərlərinə, şəhər və rayon icra hakimiyyətlərinin başılarına tapşırılsın və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının rəhbərlərinə (bu bəndin 5.3-c və 5.4-c yarımbəndlərinə mnasibətdə) tvsiyə edilsin ki:

5.1. rəhbərlik etdikləri orqanların strukturuna daxil olmayan, tabeliyində olan dvlət bdcəsindən maliyyələşən qurumlarda (idarə, məssisə və təşkilatlarda) xidməti minik avtomobillərinin say həddinin (limitinin) məyyən edilməsi barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla, 2 ay mddətində Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etsinlər;

5.2. rəhbərlik etdikləri dvlət orqanlarında və onların yerli blmələrində, dvlət orqanlarının strukturuna daxil olmayan, tabeliyində olan dvlət bdcəsindən maliyyələşən qurumlarda (idarə, məssisə və təşkilatlarda) bu qərarla məyyən edilmiş normalara ciddi riayət olunması zərində nəzarəti təmin etsinlər;

5.3. xidməti minik, xsusi təyinatlı və digər avtonəqliyyat vasitələrinin dvlət bdcəsində nəzərdə tutulmuş vəsaitlər ərivəsində alınması, təyinatı zrə istifadəsi və saxlanılması sahəsində nəzarəti gcləndirsinlər və bu sahədə neqativ hallara yol verilməsinin qarşısını alsınlar;

5.4. 2 ay mddətində bu qərarın 2-ci və 3-c bəndlərinin tətbiq edilməsi ilə əlaqədar məyyən olunmuş say həddindən (limitdən) artıq olan xidməti minik avtomobillərinin mvcud qanunvericiliyə uyğun olaraq satılması n zəruri olan sənədləri Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dvlət Komitəsinə təqdim etsinlər.

6. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının xarici lkələrdəki diplomatik nmayəndəliklərinin və konsulluqlarının fəaliyyət gstərdikləri lkələrin yerli şəraiti nəzərə alınmaqla, xidməti minik və digər avtonəqliyyat vasitələri n aylıq yrş həddinin və istismar xərclərinin normaları, xidməti minik avtomobillərinin say həddi (limiti) barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla, 3 ay mddətində Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin.

7. "Bdcədən maliyyələşdirilən təşkilatlarda (hərbi qurumlar, milli təhlkəsizlik, hquq mhafizə və prokurorluq orqanları istisna olmaqla) xidməti minik, xsusi təyinatlı və digər avtonəqliyyat vasitələri n yrş və neft məhsullarının aylıq normaları"nın təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-c il 8 dekabr tarixli 190 nmrəli qərarı qvvədən dşmş hesab edilsin.

8. "Ali və yerli dvlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanlarının ştat və xidməti minik avtomobillərinin sayının məyyən edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1994-c il 14 yanvar tarixli 12 nmrəli qərarı qvvədən dşmş hesab edilsin.

9. Naxıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti Muxtar Respublikanın bdcəsindən maliyyələşən idarə, məssisə və təşkilatlar tərəfindən xidməti minik, xsusi təyinatlı və digər avtonəqliyyat vasitələrinin alınması və istismarı zamanı bdcə vəsaitlərinin səmərəli istifadə olunmasını təmin etmək məqsədi ilə mvafiq qərar qəbul etsin.

10. Bu qərar imzalandığı gndən qvvəyə minir.

 

 

Azərbaycan Respublikasının

 

Baş naziri

Artur Rasi-zadə

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2011-ci il 18 iyul tarixli 120 nmrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

1 NMRƏLİ ƏLAVƏ

 

Azərbaycan Respublikasında dvlət bdcəsindən maliyyələşən idarə, məssisə və təşkilatlarda (hərbi qurumlar, dvlət təhlkəsizliyi, xarici kəşfiyyat xidmətləri, hquq mhafizə və prokurorluq orqanlarında xsusi təyinatlı və digər avtonəqliyyat vasitələri istisna olmaqla) xidməti minik, xsusi təyinatlı və digər avtonəqliyyat vasitələri n aylıq yrş həddi və istismar xərclərinin

 

NORMALARI[3]

 

1. Azərbaycan Respublikasında dvlət bdcəsindən maliyyələşən idarə, məssisə və təşkilatlarda (hərbi qurumlar, dvlət təhlkəsizliyi, xarici kəşfiyyat xidmətləri, hquq mhafizə və prokurorluq orqanlarında xsusi təyinatlı və digər avtonəqliyyat vasitələri istisna olmaqla) xidməti minik, xsusi təyinatlı və digər avtonəqliyyat vasitələri n aylıq yrş həddi aşağıdakı kimi məyyən edilir:

 

Sıra

№-si

Avtomobillərin nvləri

Aylıq yrş həddi (km)

1.

Xidməti minik avtomobilləri

2000

2.

Yk avtomobilləri

1500

3.

Avtobuslar

1500

4.

Xsusi təyinatlı avtonəqliyyat vasitələri (təcili tibbi yardım və yanğınsndrən avtomobillərdən başqa)

1500

5.

Motosiklet və motorollerlər

500

6.

Qonaqlara xidmət edən minik avtomobilləri

1000

 

2. Bu Normalar Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə məyyən edilmiş tam iş vaxtı n nəzərdə tutulur.

3. Dvlət bdcəsindən maliyyələşən idarə, məssisə və təşkilatların (hərbi qurumlar, dvlət təhlkəsizliyi, xarici kəşfiyyat xidmətləri, hquq mhafizə və prokurorluq orqanlarında xsusi təyinatlı və digər avtonəqliyyat vasitələri istisna olmaqla) balansında olan (istismara yararlı vəziyyətdə) avtonəqliyyat vasitələrinin sayı mvcud src ştatlarının sayından ox olduqda, avtonəqliyyat vasitələri onun təhkim olunduğu vəzifəli şəxs tərəfindən mvafiq qaydada idarə oluna bilər. Bu zaman həmin avtonəqliyyat vasitəsinə yanacaq xərci ayrılmış vəsaitlər dairəsində bu Normalara uyğun olaraq dənilir.

4. İşin xsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, yrşn aylıq norması Azərbaycan Respublikasının I-VI kateqoriyalı dvlət orqanlarının rəhbərlərinə və şəhər (rayon) icra hakimiyyəti başılarına xidmət edən nəqliyyat vasitələri n 40 faiz, onların birinci mavinlərinə və mavinlərinə xidmət edən nəqliyyat vasitələri n 20 faiz artırılır.

Fasiləsiz iş şəraitində işləyən məssisələrin avtomobilləri zrə yrşn aylıq norması avtomobillərin qət etdiyi məsafəyə uyğun məyyən edilir.

5. Avtomobillərin bir ədədi n 100 km yrşə grə yanacaq sərfi norması həmin avtomobillərin texniki gstəricilərinə əsasən hər 100 km məsafəyə grə istifadə olunan yanacağın miqdarına uyğun olaraq məyyən edilir.

6. Yanacaq sərfinin xətt normaları (hər 100 km yrşə grə yanacaq sərfi) aşağıdakı hallarda:

6.1. artırılır:

a) qış vaxtında işlədikdə vaxt: - 5 faizə qədər

b) kondisioner istifadə olunduğu hallarda yanacaq sərfi nəqliyyat vasitəsinin texniki gstəricilərinə əsasən məyyən edilir;

c) dəniz səviyyəsinə grə yksəklikdə işlədiyi vaxt:

1000-dən 1500 metrə qədər - 5 faiz

1501-dən 2000 metrə qədər - 10 faiz

2001-dən yuxarı - 15 faiz

) yklərin daşınması n avtomobilin aşağı srətlə hərəkəti tələb olunduğu şəraitdə - 10 faizə qədər

d) əsaslı təmirdən ıxmış və təzə avtomobillərin istismarı zamanı birinci 1000 km yrşə grə - 5 faizə qədər

e) meşə materiallarının daşınması n meşə sahələrindən əsas magistrala qədər hərəkət zamanı - 20 faizə qədər

ə) tez-tez dayanmaq tələb olunan şəhər ərazisində işlədiyi şəraitdə (mumi gediş zrə orta hesabla 1 km yola 1 dayanacaqdan artıq olduqda) - 10 faizə qədər

6.2. azaldılır:

şəhərdənkənar təkmilləşdirilmiş rtkl yollarda işləyən zaman - 15 faizə qədər.

7. Xsusi təyinatlı avtomobillərin işlədiyi vaxt yanacaq sərfinin xətt norması nəzərdə tutulmuş hər ton əkinin artması mqabilində aşağıdakı miqdarda artırılır:

benzin - 2 litr

sıxılmış qaz - 2,5 litr

dizel yanacağı - 1,3 litr.

8. Yerinə yetirdiyi işləri ton/km-lə hesablanan avtomobillər və avtoqatarlar n hər 100 km-ə əlavə yanacaq aşağıdakı miqdarda artırılır:

benzin - 2 litr

sıxılmış qaz - 2,5 litr

dizel yanacağı - 1,3 litr.

Avtomobillərin qoşqularla işlədiyi vaxt yanacaq sərfinin xətt norması qoşquların xsusi əkisinin hər 1 tonuna grə aşağıdakı miqdarda artırılır:

benzin - 2 litr

sıxılmış qaz - 2,5 litr

dizel yanacağı - 1,3 litr.

9. Ykn zboşaldan avtomobillər və zboşaldan, gvdəsi olan avtokarlar n əlavə yanacaq sərfi hər bir ykl gedişə grə 0,25 litr miqdarında məyyən edilir.

Avtomobil zboşaldıcı qoşqularla işlədiyi vaxt yanacaq sərfinin xətt norması qoşqu-hərəkət heyətinin mumi əkisinin hər tonuna grə aşağıdakı kimi artırılır (onun 50 faiz sərfəli yklənməsinə):

benzin - 2 litr

sıxılmış qaz - 2,5 litr

dizel yanacağı - 1,3 litr.

10. Azərbaycan Respublikasının dvlət bdcəsindən maliyyələşən idarə, məssisə və təşkilatlarda avtonəqliyyat vasitələrinin saxlanılması məqsədi ilə təşkilatların balansında olan (istismara yararlı vəziyyətdə) avtonəqliyyat vasitələrinin hər biri n hər il dvlət bdcəsində vəsaitlər aşağıdakı qaydada nəzərdə tutulur:

10.1. avtonəqliyyat vasitələrinə yanacaq xərcləri - hər bir avtonəqliyyat vasitəsinə bu Normaların tələblərinə uyğun olaraq hesablanmış yanacaq tələbatının dəyəri həcmində;

10.2. srtg materiallarının (mhərrik yağı, əyləc mayesi, soyuducu və digər mayelər) alınması xərcləri - aylıq yrş həddinə uyğun olaraq, yanacaq sərfinin baza xətt normalarına əsasən nəzərdə tutulmuş yanacaq xərcinin 10 faizi məbləğində;

10.3. avtonəqliyyat vasitələrinə ehtiyat hissələrinin alınması və cari təmir xərcləri - aylıq yrş həddinə uyğun olaraq, yanacaq sərfinin baza xətt normalarına əsasən hesablanmış yanacaq xərcinin 30 faizi məbləğində.

11. Nəqliyyat vasitələrinin əsaslı təmiri təqdim olunan sənədlər əsasında (əsaslı təmirə dayanmanın səbəbləri haqqında arayış, nqsan aktı, təmir işlərini aparmalı olan təmir məssisəsindən mvafiq sənəd və s.) dvlət bdcəsində bu məqsəd n nəzərdə tutulmuş vəsaitlər hesabına həyata keirilir.

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2011-ci il 18 iyul tarixli 120 nmrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

2 NMRƏLİ ƏLAVƏ

 

Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti və məhkəmə orqanlarının aparatları (hərbi qurumlar, dvlət təhlkəsizliyi, xarici kəşfiyyat xidmətləri, hquq mhafizə və prokurorluq orqanları, rayon (şəhər) məhkəmələri istisna olmaqla), mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yerli blmələri, onların yanında, tabeliyində olan orqanlar, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dvlət agentliklərinin, dvlət xidmətlərinin aparatları və onların yerli blmələri n xidməti minik avtomobillərinin say həddi (limiti)[4]

 

 

 

(ədəd)

 

 

Orqanın adı

Avtomobillərin say həddi (limiti)

cəmi

o cmlədən

 

aparat zrə

yanında olan orqanlar zrə

ərazi və yerli blmələr zrə

1

2

3

4

5

6

 

1.

Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi

24

24

 

 

 

2.

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrfatı Nazirliyi

22

12

 

10

 

3.

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi

75[5]

10

 

65

 

4.

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi

8

5

 

3

 

5.

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

71

6

 

65

 

6.

Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yksək Texnologiyalar Nazirliyi[6]

7

5

2

 

 

7.[7]

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi

22

14

 

8

 

8.[8]

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Mdafiəsi Nazirliyi

7

7

 

 

 

9.[9]

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

84

18

 

66

 

10.

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

36

8

9

19

 

11.

Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi[10]

30

8

4

18

 

12.

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi[11]

83

15

3

65

 

13.

Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi

81

5

 

76

 

14.

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi

7

7

 

 

 

15.

Azərbaycan Respublikasının Dvlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi

5

5

 

 

 

16.

Azərbaycan Respublikasının Dvlət Statistika Komitəsi

81

5

 

76

 

17.

Azərbaycan Respublikasının Qaqın-ların və Məcburi Kknlərin İşləri zrə Dvlət Komitəsi[12]

8

5

3

 

 

18.

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri zrə Dvlət Komitəsi

4

4

 

 

 

19.[13]

Azərbaycan Respublikasının Dvlət Torpaq və Xəritəəkmə Komitəsi

69

4

 

65

 

20.[14]

Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar zrə Dvlət Komitəsi

6

6

 

 

 

21.

Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş zrə Dvlət Komitəsi[15]

14

5

 

9

 

22.

Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dvlət Komitəsi

25

6

1

18

 

23.

Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş zrə Dvlət Komitəsi

3

3

 

 

 

24.[16]

Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent zrə Dvlət Komitəsi

6

6

1

14

 

25.

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seki Komissiyası[17]

19

19

 

 

 

26.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dvlət Qulluğu Məsələləri zrə Komissiya

3

3

 

 

 

27.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası

4

4

 

 

 

27-1.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar zrə Dvlət Agentliyi[18]

16

5

 

11

 

28.

Azərbaycan Respublikasının Tələbə Qəbulu zrə Dvlət Komissiyası

7

3

 

4

 

29. [19]

Azərbaycan Respublikasının Satın-almalar zrə Dvlət Agentliyi

4

4

 

 

 

30.

Azərbaycan Respublikasının Məllif Hquqları Agentliyi

2

2

 

 

 

31.

Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dvlət Komitəsi yanında Daşınmaz Əmlakın Dvlət Reyestri Xidməti

3

3

 

 

 

32.

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrfatı Nazirliyi yanında Dvlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti[20]

3

3

 

 

 

33.

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrfatı Nazirliyi yanında Dvlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti

2

2

 

 

 

34.

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrfatı Nazirliyi yanında Kənd Təsərrfatı Layihələri və Kreditlərinin İdarə Edilməsi zrə Dvlət Xidməti

2

2

 

 

 

35.[21]

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi yanında Antiinhisar Siyasəti və İstehlakıların Hquqlarının Mdafiəsi Dvlət Xidməti

15

7

 

8

 

35-1.

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi yanında Peşə Təhsili zrə Dvlət Agentliyi[22]

2

2

-

-

 

36.

Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kmək Milli Fondu

2

2

 

 

 

37.

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dvlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti

18

3

 

15

 

38.

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dvlət Borcunun İdarə Edilməsi Agentliyi

3

3

 

 

 

39.

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dvlət Xəzinədarlığı Agentliyi

15

3

 

12

 

40.[23]

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dvlət Sığorta Nəzarəti Xidməti

3

3

 

 

 

41.

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Qiymətli Metallara və Qiymətli Daşlara Nəzarət Dvlət Xidməti

6

3

 

3

 

42.

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi yanında Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti

17

3

 

14

 

43.

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Mdafiəsi Nazirliyi yanında Dvlət Məşğulluq Xidməti

80

4

 

76

 

44.

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Mdafiəsi Nazirliyi yanında Dvlət Sosial Təminat Xidməti

77

2

 

75

 

45.

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Mdafiəsi Nazirliyi yanında Dvlət Əmək Mfəttişliyi Xidməti

26

4

 

22

 

46.

Azərbaycan Respublikasının Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri zrə Dvlət Agentliyi[24]

2

2

 

 

 

47.

Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent zrə Dvlət Komitəsi yanında Texniki Tənzimləmə və Standartlaşdırma zrə Dvlət Nəzarəti Xidməti

9

2

 

7

 

48.

Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent zrə Dvlət Komitəsi yanında Dvlət Metrologiya Xidməti

2

2

 

 

 

49.[25]

Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent zrə Dvlət Komitəsi yanında Dvlət Akkreditasiya Xidməti

2

2

 

 

 

50.

Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi

2

2

 

 

 

51.

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında "İcərişəhər" Dvlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi

3

3

 

 

 

52. [26]

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Dvlət Bayrağı Meydanı Kompleksi İdarəsi

2

2

 

 

 

53.

Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurasının Katibliyi

2

2

 

 

 

54.

Azərbaycan Respublikasının Dvlət Dəniz Administrasiyası

3

3

 

 

 

55.

Azərbaycan Respublikasının Dvlət Mlki Aviasiya Administrasiyası

3

3

 

 

 

56.

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Dənizkənarı Bulvar İdarəsi

3

3

 

 

 

57.

Azərbaycan Respublikasının Milli Televiziya və Radio Şurası

4

4

 

 

 

58.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi

16

16

 

 

 

59.

Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi

11

11

 

 

 

60.

Bakı Apellyasiya Məhkəməsi

6

6

 

 

 

61.

Şəki Apellyasiya Məhkəməsi

2

2

 

 

 

62.

Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi

2

2

 

 

 

63.

Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi

2

2

 

 

 

64.

Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi

2

2

 

 

 

65.

Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

2

2

 

 

 

66.

Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

2

2

 

 

 

67.

Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

2

2

 

 

 

68.

Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

2

2

 

 

 

69.

Azərbaycan Respublikasının inzibati-iqtisadi məhkəmələri

10

10

 

 

 

70.[27]

Azərbaycan Respublikasının hərbi məhkəmələri

11

11

 

 

 

CƏMİ

1173

346

21

806[28]

 

 

 

 

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       10 avqust 2012-ci il tarixli 179 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201208100179, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 13 avqust 2012-ci il)

2.       14 avqust 2012-ci il tarixli 182 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201208140182, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 15 avqust 2012-ci il)

3.       29 mart 2013-c il tarixli 54 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

4.       24 iyul 2013-c il tarixli 192 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

5.       16 avqust 2013-c il tarixli 218 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201308160218, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 04 sentyabr 2013-c il)

6.       11 oktyabr 2013-c il tarixli 300 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

7.       10 yanvar 2014-c il tarixli 1 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

8.       24 yanvar 2014-c il tarixli 20 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201401240020, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 yanvar 2014-c il)

9.       14 fevral 2014-c il tarixli 46 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201402140046, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 fevral 2014-c il)

10.    3 aprel 2014-c il tarixli 95 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

11.    13 may 2014-c il tarixli 145 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

12.    30 may 2014-c il tarixli 170 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

13.    13 iyun 2014-c il tarixli 194 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201406130194, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyun 2014-c il)

14.    15 avqust 2014-c il tarixli 282 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

15.    21 noyabr 2014-c il tarixli 379 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201411210379, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 09 dekabr 2014-c il)

16.    5 dekabr 2014-c il tarixli 388 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

17.    13 fevral 2015-ci il tarixli 38 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201502130038, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 fevral 2015-ci il)

18.    4 noyabr 2015-ci il tarixli 353 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

19.    25 fevral 2016-cı il tarixli 88 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201602250088, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 01 aprel 2016-cı il)

20.    29 aprel 2016-cı il tarixli 177 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201604290177, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 10 may 2016-cı il)

21.    13 may 2016-cı il tarixli 195 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201605130195, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 23 may 2016-cı il)

22.    15 iyul 2016-cı il tarixli 274 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

23.    22 sentyabr 2016-cı il tarixli 360 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201609220360, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 3 oktyabr 2016-cı il)

24.    23 sentyabr 2016-cı il tarixli 364 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201609230364, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 sentyabr 2016-cı il)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 22 sentyabr 2016-cı il tarixli 360 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201609220360, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 3 oktyabr 2016-cı il) ilə 1-ci və 2-ci hissələrdə milli təhlkəsizlik, szləri dvlət təhlkəsizliyi, xarici kəşfiyyat xidməti, szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 29 mart 2013-c il tarixli 54 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 3-c hissədə Rayon (şəhər) icra hakimiyyəti szləri Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başısının aparatı n xidməti minik avtomobillərinin say həddi (limiti) 13 ədəd, rayon (şəhər) icra hakimiyyəti szləri ilə əvəz edilmişdir və həmin hissəyə (əhalisinin sayı 10 min nəfərdən artıq olan) szlərindən sonra Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başısı aparatının birbaşa tabeliyində olan dvlət orqanlarının rəhbərləri, szləri əlavə edilmişdir.

 

[3] 22 sentyabr 2016-cı il tarixli 360 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201609220360, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 3 oktyabr 2016-cı il) ilə 1 nmrəli əlavənin adında, 1-ci və 3-c hissələrində milli təhlkəsizlik szləri dvlət təhlkəsizliyi, xarici kəşfiyyat xidmətləri szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[4] 22 sentyabr 2016-cı il tarixli 360 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201609220360, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 3 oktyabr 2016-cı il) ilə 2 nmrəli əlavənin adında milli təhlkəsizlik, szləri dvlət təhlkəsizliyi, xarici kəşfiyyat xidmətləri, szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[5] 3 aprel 2014-c il tarixli 95 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 2 nmrəli əlavə Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti və məhkəmə orqanlarının aparatları (hərbi qurumlar, milli təhlkəsizlik, hquq mhafizə və prokurorluq orqanları, rayon (şəhər) məhkəmələri istisna olmaqla), mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yerli blmələri, onların yanında, tabeliyində olan orqanlar, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dvlət agentliklərinin, dvlət xidmətlərinin aparatları və onların yerli blmələri n xidməti minik avtomobillərinin say həddi (limiti)nin cədvəlində 3-c sıranın cəmi stunundakı 70 rəqəmi 75 rəqəmi ilə, aparat zrə stundakı 5 rəqəmi 10 rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

13 iyun 2014-c il tarixli 194 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201406130194, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyun 2014-c il) ilə Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti və məhkəmə orqanlarının aparatları (hərbi qurumlar, milli təhlkəsizlik, hquq mhafizə və prokurorluq orqanları, rayon (şəhər) məhkəmələri istisna olmaqla), mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yerli blmələri, onların yanında, tabeliyində olan orqanlar, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dvlət agentliklərinin, dvlət xidmətlərinin aparatları və onların yerli blmələri n xidməti minik avtomobillərinin say həddi (limiti)nin cədvəlinin 6-cı hissəsinin Orqanın adı stununda İnformasiya Texnologiyaları szləri Yksək Texnologiyalar szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[6] 24 iyul 2013-c il tarixli 192 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 2 nmrəli əlavə - Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti və məhkəmə orqanlarının aparatları (hərbi qurumlar, milli təhlkəsizlik, hquq-mhafizə və prokurorluq orqanları, rayon (şəhər) məhkəmələri istisna olmaqla), mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yerli blmələri, onların yanında, tabeliyində olan orqanlar, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dvlət agentliklərinin, dvlət xidmətlərinin aparatları və onların yerli blmələri n xidməti minik avtomobillərinin say həddi (limiti)nin cədvəlinin 6-cı hissəsinin cəmi stununda 4 rəqəmi 6 rəqəmi ilə əvəz edilmişdiryanında olan orqanlar zrə stununa 2 rəqəmi əlavə edilmişdir.

13 iyun 2014-c il tarixli 194 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201406130194, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyun 2014-c il) ilə Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti və məhkəmə orqanlarının aparatları (hərbi qurumlar, milli təhlkəsizlik, hquq mhafizə və prokurorluq orqanları, rayon (şəhər) məhkəmələri istisna olmaqla), mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yerli blmələri, onların yanında, tabeliyində olan orqanlar, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dvlət agentliklərinin, dvlət xidmətlərinin aparatları və onların yerli blmələri n xidməti minik avtomobillərinin say həddi (limiti)nin cədvəlinin 6-cı hissəsinin Orqanın adı stununda İnformasiya Texnologiyaları szləri Yksək Texnologiyalar szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

5 dekabr 2014-c il tarixli 388 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 2 nmrəli əlavə "Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti və məhkəmə orqanlarının aparatları (hərbi qurumlar, milli təhlkəsizlik, hquq mhafizə və prokurorluq orqanları, rayon (şəhər) məhkəmələri istisna olmaqla), mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yerli blmələri, onların yanında, tabeliyində olan orqanlar, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dvlət agentliklərinin, dvlət xidmətlərinin aparatları və onların yerli blmələri n xidməti minik avtomobillərinin say həddi (limiti)"nin cədvəlində 6-cı sıranın "cəmi" stunundakı "6" rəqəmi "7" rəqəmi ilə, "aparat zrə" stunundakı "4" rəqəmi "5" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[7] 14 fevral 2014-c il tarixli 46 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201402140046, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 fevral 2014-c il) ilə - Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti və məhkəmə orqanlarının aparatları (hərbi qurumlar, milli təhlkəsizlik, hquq mhafizə və prokurorluq orqanları, rayon (şəhər) məhkəmələri istisna olmaqla), mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yerli blmələri, onların yanında, tabeliyində olan orqanlar, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dvlət agentliklərinin, dvlət xidmətlərinin aparatları və onların yerli blmələri n xidməti minik avtomobillərinin say həddi (limiti)nin cədvəli zrə 7-ci və 35-ci sıralarda İqtisadi İnkişaf szləri İqtisadiyyat və Sənaye szləri ilə əvəz edilmişdir.

13 may 2014-c il tarixli 145 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə cədvəlin 7-ci sırasının cəmi stunundakı 18 rəqəmi 22 rəqəmi ilə, aparat zrə stunundakı 10 rəqəmi 14 rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

13 may 2016-cı il tarixli 195 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201605130195, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 23 may 2016-cı il) ilə 2 nmrəli əlavə - Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti və məhkəmə orqanlarının aparatları (hərbi qurumlar, milli təhlkəsizlik, hquq mhafizə və prokurorluq orqanları, rayon (şəhər) məhkəmələri istisna olmaqla), mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yerli blmələri, onların yanında, tabeliyində olan orqanlar, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dvlət agentliklərinin, dvlət xidmətlərinin aparatları və onların yerli blmələri n xidməti minik avtomobillərinin say həddi (limiti)nin cədvəlinin 7-ci və 35-ci sıralarından və Sənaye szləri ıxarılmışdır.

 

[8] 21 noyabr 2014-c il tarixli 379 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201411210379, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 09 dekabr 2014-c il) ilə 2 nmrəli əlavə - Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti və məhkəmə orqanlarının aparatları (hərbi qurumlar, milli təhlkəsizlik, hquq-mhafizə və prokurorluq orqanları, rayon (şəhər) məhkəmələri istisna olmaqla), mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yerli blmələri, onların yanında, tabeliyində olan orqanlar, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dvlət agentliklərinin, dvlət xidmətlərinin aparatları və onların yerli blmələri n xidməti minik avtomobillərinin say həddi (limiti)nin cədvəlinin 8-ci sırasının cəmi və aparat zrə stunlarında 4 rəqəmi 7 rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[9] 15 iyul 2016-cı il tarixli 274 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 9-cu hissənin 3-c stununda 83 rəqəmi 84 rəqəmi ilə, 4-c stununda 17 rəqəmi 18 rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[10] 24 yanvar 2014-c il tarixli 20 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201401240020, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 31 yanvar 2014-c il) ilə 11-ci hissəsinin Orqanın adı stununda Sənaye və Energetika szləri Energetika sz ilə əvəz edilmişdir.

 

[11] 14 avqust 2012-ci il tarixli 182 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201208140182, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 15 avqust 2012-ci il) ilə Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti və məhkəmə orqanlarının aparatları (hərbi qurumlar, milli təhlkəsizlik, hquq mhafizə və prokurorluq orqanları, rayon (şəhər) məhkəmələri istisna olmaqla), mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yerli blmələri, onların yanında, tabeliyində olan orqanlar, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dvlət agentliklərinin, dvlət xidmətlərinin aparatları və onların yerli blmələri n xidməti minik avtomobillərinin say həddi (limiti) cədvəlinin 12-ci hissəsi ıxarılmışdır.

 

[12] 29 mart 2013-c il tarixli 54 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 2 nmrəli əlavə - Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti və məhkəmə orqanlarının aparatları (hərbi qurumlar, milli təhlkəsizlik, hquq-mhafizə və prokurorluq orqanları, rayon (şəhər) məhkəmələri istisna olmaqla), mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yerli blmələri, onların yanında, tabeliyində olan orqanlar, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dvlət agentliklərinin, dvlət xidmətlərinin aparatları və onların yerli blmələri n xidməti minik avtomobillərinin say həddi (limiti)nin cədvəlinin 17-ci sıranın cəmi stunundakı 7 rəqəmi 8 rəqəmi ilə və aparat zrə stunundakı 4 rəqəmi 5 rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[13] 4 noyabr 2015-ci il tarixli 353 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə cədvəlinin 19-cu hissəsi ləğv edilmişdir.

 

[14] 15 iyul 2016-cı il tarixli 274 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 20-ci hissə ləğv edilmişdir.

 

[15] 29 mart 2013-c il tarixli 54 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 2 nmrəli əlavə - Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti və məhkəmə orqanlarının aparatları (hərbi qurumlar, milli təhlkəsizlik, hquq-mhafizə və prokurorluq orqanları, rayon (şəhər) məhkəmələri istisna olmaqla), mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yerli blmələri, onların yanında, tabeliyində olan orqanlar, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dvlət agentliklərinin, dvlət xidmətlərinin aparatları və onların yerli blmələri n xidməti minik avtomobillərinin say həddi (limiti)nin cədvəlinin 21-ci sıranın cəmi stunundakı 12 rəqəmi 13 rəqəmi ilə və aparat zrə stunundakı 3 rəqəmi 4 rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

15 avqust 2014-c il tarixli 282 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 2 nmrəli əlavə - "Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti və məhkəmə orqanlarının aparatları (hərbi qurumlar, milli təhlkəsizlik, hquq-mhafizə və prokurorluq orqanları, rayon (şəhər) məhkəmələri istisna olmaqla), mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yerli blmələri, onların yanında, tabeliyində olan orqanlar, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dvlət agentliklərinin, dvlət xidmətlərinin aparatları və onların yerli blmələri n xidməti minik avtomobillərinin say həddi (limiti)"nin cədvəlində 21-ci sıranın "cəmi" stunundakı "13" rəqəmi "14" rəqəmi ilə və "aparat zrə" stunundakı "4" rəqəmi "5" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[16] 11 oktyabr 2013-c il tarixli 300 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 24-c sətrin 3-c qrafasında 21 rəqəmi 6 rəqəmi ilə əvəz edilmişdir, 5-ci qrafadan 1 rəqəmi, 6-cı qrafadan 14 rəqəmi ıxarılmışdır.

 

[17] 10 avqust 2012-ci il tarixli 179 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201208100179, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 13 avqust 2012-ci il) ilə Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti və məhkəmə orqanlarının aparatları (hərbi qurumlar, milli təhlkəsizlik, hquq-mhafizə və prokurorluq orqanları, rayon (şəhər) məhkəmələri istisna olmaqla), mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yerli blmələri, onların yanında, tabeliyində olan orqanlar, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dvlət agentliklərinin, dvlət xidmətlərinin aparatları və onların yerli blmələri n xidməti minik avtomobillərinin say həddi (limiti)nin cədvəlində 25-ci sıranın cəmi və aparat zrə stunlarındakı 17 rəqəmi 19 rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[18] 10 yanvar 2014-c il tarixli 1 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 27-ci hissəsindən sonra yeni məzmunda 27-1-ci hissə əlavə edilmişdir.

 

[19] 30 may 2014-c il tarixli 170 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 2 nmrəli əlavə Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti və məhkəmə orqanlarının aparatları (hərbi qurumlar, milli təhlkəsizlik, hquq mhafizə və prokurorluq orqanları, rayon (şəhər) məhkəmələri istisna olmaqla), mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yerli blmələri, onların yanında, tabeliyində olan orqanlar, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dvlət agentliklərinin, dvlət xidmətlərinin aparatları və onların yerli blmələri n xidməti minik avtomobillərinin say həddi (limiti)nin cədvəlində 29-cu sıranın cəmi və aparat zrə stunlarındakı 2 rəqəmi 4 rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

29 aprel 2016-cı il tarixli 177 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201604290177, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 10 may 2016-cı il) ilə 2 nmrəli əlavə - Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti və məhkəmə orqanlarının aparatları (hərbi qurumlar, milli təhlkəsizlik, hquq mhafizə və prokurorluq orqanları, rayon (şəhər) məhkəmələri istisna olmaqla), mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yerli blmələri, onların yanında, tabeliyində olan orqanlar, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dvlət agentliklərinin, dvlət xidmətlərinin aparatları və onların yerli blmələri n xidməti minik avtomobillərinin say həddi (limiti)nin 29-cu sətir ləğv edilmişdir.

 

[20] 13 fevral 2015-ci il tarixli 38 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201502130038, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 fevral 2015-ci il) ilə 2 nmrəli əlavə - Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti və məhkəmə orqanlarının aparatları (hərbi qurumlar, milli təhlkəsizlik, hquq-mhafizə və prokurorluq orqanları, rayon (şəhər) məhkəmələri istisna olmaqla), mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yerli blmələri, onların yanında, tabeliyində olan orqanlar, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dvlət agentliklərinin, dvlət xidmətlərinin aparatları və onların yerli blmələri n xidməti minik avtomobillərinin say həddi (limiti)nin cədvəlinin 32-ci sətrində Dvlət Baytarlıq Xidməti szləri Dvlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti szləri ilə, 34-c sətrində Kənd Təsərrfatı Kreditləri zrə Dvlət Agentliyi szləri Kənd Təsərrfatı Layihələri və Kreditlərinin İdarə Edilməsi zrə Dvlət Xidməti szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[21] 29 aprel 2016-cı il tarixli 177 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201604290177, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 10 may 2016-cı il) ilə 2 nmrəli əlavə - Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti və məhkəmə orqanlarının aparatları (hərbi qurumlar, milli təhlkəsizlik, hquq mhafizə və prokurorluq orqanları, rayon (şəhər) məhkəmələri istisna olmaqla), mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yerli blmələri, onların yanında, tabeliyində olan orqanlar, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dvlət agentliklərinin, dvlət xidmətlərinin aparatları və onların yerli blmələri n xidməti minik avtomobillərinin say həddi (limiti)nin 35-ci sətirdə cəmi və aparat zrə stunlarında 13 rəqəmi 15 rəqəmi ilə, 5 rəqəmi 7 rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[22] 23 sentyabr 2016-cı il tarixli 364 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201609230364, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 sentyabr 2016-cı il) ilə 35-1-ci hissə əlavə edilmişdir.

 

[23] 15 iyul 2016-cı il tarixli 274 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 40-cı hissə ləğv edilmişdir.

 

[24] 16 avqust 2013-c il tarixli 218 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201308160218, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 04 sentyabr 2013-c il) ilə təsdiq edilmiş 2 nmrəli əlavə - Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti və məhkəmə orqanlarının aparatları (hərbi qurumlar, milli təhlkəsizlik, hquq mhafizə və prokurorluq orqanları, rayon (şəhər) məhkəmələri istisna olmaqla), mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yerli blmələri, onların yanında, tabeliyində olan orqanlar, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dvlət agentliklərinin, dvlət xidmətlərinin aparatları və onların yerli blmələri n xidməti minik avtomobillərinin say həddi (limiti) nin 46-cı hissəsinin Orqanın adı stununda Azərbaycan Respublikası Sənaye və Energetika Nazirliyinin Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri zrə Dvlət Agentliyi szləri Azərbaycan Respublikasının Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri zrə Dvlət Agentliyi szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[25] 11 oktyabr 2013-c il tarixli 300 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 47. 48 və 49-cu sətirlər əlavə edilmişdir.

 

[26] 25 fevral 2016-cı il tarixli 88 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201602250088, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 01 aprel 2016-cı il) ilə 2 nmrəli əlavə - Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti və məhkəmə orqanlarının aparatları (hərbi qurumlar, milli təhlkəsizlik, hquq-mhafizə və prokurorluq orqanları, rayon (şəhər) məhkəmələri istisna olmaqla), mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yerli blmələri, onların yanında, tabeliyində olan orqanlar, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dvlət agentliklərinin, dvlət xidmətlərinin aparatları və onların yerli blmələri n xidməti minik avtomobillərinin say həddi (limiti)nin cədvəlinin 52-ci hissəsi ləğv edilmişdir.

 

[27] 11 oktyabr 2013-c il tarixli 300 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 47-67-ci sətirlər 50-70-ci sətirlər hesab edilmişdir.

 

[28] 10 yanvar 2014-c il tarixli 1 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə cədvəlin ''CƏMİ" hissəsi ləğv edilmişdir.