AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

 

 

Aktın növü

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Qərarı

Qəbul edildiyi tarix

18.04.2012

Qeydiyyat nömrəsi

8

Adı

“Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə

Rəsmi dərc edildiyi mənbə

 

Qüvvəyə minmə tarixi

03.05.2012

Azərbaycan Respublikasının Vahid hüquqi təsnifatı üzrə indeks kodu

090.140.020

Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi

23201204180008

Hüquqi aktın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix

02.05.2012

 

 

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il 15 noyabr tarixli 249-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 22 dekabr tarixli 1918 nömrəli Sərəncamının 2-ci hissəsinə əsasən və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 11 noyabr tarixli 184 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının normativ xarakterli aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi Qaydası”nın 2.4-cü bəndinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin təklifləri nəzərə alınmaqla Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti

 

Q Ə R A R A   A L I R:

 

1. “Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları” təsdiq edilsin (əlavə olunur);

2. Hüquq departamentinə (R.Məlikova) tapşırılsın ki, bu Qaydaları 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsini təmin etsin;

3. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin 31.05.2010-cu il tarixli, 001 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş və Ədliyyə Nazirliyində 03.06.2010-cu il tarixdə 3867 nömrəli şəhadətnamə verilməklə dövlət qeydiyyatına alınmış “Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları” ləğv edilsin;

4. Bu Qərarın icrasına nəzarət Mərkəzi Bankın Baş direktoru R.Orucova həvalə edilsin.

 

 

Sədr                                                                                            Elman Rüstəmov

 

 


 


 

 

“Təsdiq edilmişdir”

Azərbaycan Respublikasının

Mərkəzi Bankı

Qərar ¹ 8

18 aprel 2012-ci il

 

Sədr

_____________________

Elman Rüstəmov

 

MONİTORİNQ İŞTİRAKÇILARI VƏ MONİTORİNQDƏ İŞTİRAK EDƏN DİGƏR ŞƏXSLƏR TƏRƏFİNDƏN MƏLUMATLARIN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MƏRKƏZİ BANKI YANINDA MALİYYƏ MONİTORİNQİ XİDMƏTİNƏ TƏQDİM OLUNMASI

QAYDALARI

 

1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

 

1.1.          Bu Qaydalar "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun (bundan sonra - Qanun) 11-ci maddəsinə və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 11 noyabr tarixli 184 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının normativ xarakterli aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi Qaydası"nın 2.4-cü bəndinə əsasən hazırlanmışdır.

1.2.          Bu Qaydalar monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər (bundan sonra birlikdə - monitorinq subyektləri) tərəfindən pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatlara dair Qanunun 11.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş məlumatların (bundan sonra - məlumatlar) Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə (bundan sonra - Maliyyə Monitorinqi Xidməti) təqdim olunması qaydalarını müəyyən edir.

1.3.          Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə verilən məlumatlar monitorinq subyektləri tərəfindən məxfi saxlanılır. Qeyd olunan məlumatlar monitorinq subyektlərindən yalnız cinayət prosesini həyata keçirən orqanlar tərəfindən cinayət təqibi ilə əlaqədar tələb edilə bilər. Bu halda göstərilən məlumatlar yalnız məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı əsasında verilir.

1.4.          Maliyyə Monitorinqi Xidməti təqdim olunmuş məlumatların məxfiliyini və yalnız Qanunla nəzərdə tutulmuş məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün istifadəsini təmin edir, habelə bu məlumatların təhlükəsizliyinin təmin olunması sistemini təşkil edir.

 

2. ƏSAS ANLAYIŞLAR

 

2.1. Bu Qaydaların məqsədləri üçün aşağıdakı anlayışlardan istifadə edilir:

2.1.1.    Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin Avtomatlaşdırılmış Məlumat-İnformasiya Sistemi (AMİS) - cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində təqdim olunmuş məlumatların avtomatlaşdırılmış qaydada qeydiyyata alınması, vahid şəkildə toplanması, emalı və sonrakı təhlili məqsədi ilə Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən təşkil edilmiş xüsusi təyinatlı informasiya sistemidir;

2.1.2.    məsul şəxs - hüquqi şəxs olan monitorinq subyektlərində rəhbərlik, habelə struktur bölmələrinin rəhbərliyi səviyyəsində cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı fəaliyyət üzrə daxili qayda və prosedurların həyata keçirilməsinə nəzarət etməyə, Maliyyə Monitorinqi Xidməti ilə məlumat mübadiləsini həyata keçirməyə, həmçinin monitorinq olunmalı əməliyyatlarla bağlı müvafiq hesabatları hazırlamağa və təqdim etməyə məsul olan fiziki şəxsdir.

 

3. MALİYYƏ MONİTORİNQİ XİDMƏTİNƏ TƏQDİM OLUNMALI MƏLUMATLAR

 

3.1.           Monitorinq iştirakçıları 20 000 (iyirmi min) manat və ya ona ekvivalent xarici valyuta məbləğinə bərabər və ya bu məbləğdən yuxarı pul vəsaitləri və ya digər əmlakla nağd şəkildə həyata keçirilən əməliyyatlar barədə bu Qaydalara müvafiq olaraq Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə məlumat təqdim etməlidirlər.

3.2.           Məbləğindən asılı olmayaraq aşağıdakı pul vəsaitləri və ya digər əmlak, onlarla əməliyyatlar və ya belə əməliyyatların aparılmasına cəhdlər barədə məlumatlar monitorinq iştirakçıları tərəfindən Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunur:

3.2.1.    pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın cinayət yolu ilə əldə edilməsi və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı olmasına şübhə və ya belə şübhə üçün kifayət qədər əsaslar yaradan əməliyyatlar;

3.2.2.    cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasında, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsində, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığı, habelə silahlı separatizmi, ekstremizmi və muzdluluğu dəstəkləməsində, narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsində iştirakı ehtimal olunan, maliyyə əməliyyatlarının aparılması zamanı eyniləşdirmə məlumatlarının açıqlanması tələb olunmayan dövlətlərin (ərazilərin) vətəndaşları ilə, qeydiyyat, yaşayış və ya əsas fəaliyyət yeri həmin dövlətdə (ərazidə) olan şəxslərlə, eləcə də göstərilən dövlətlərdə (ərazilərdə) qeydiyyatdan keçmiş bankda hesaba malik olan şəxslərlə əlaqədar pul vəsaitləri və ya digər əmlakla hər hansı əməliyyatlar;

3.2.3.    xarici dövlətlərin siyasi xadimlərinin pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatları;

3.2.4.    Azərbaycan Respublikasının yurisdiksiyasından kənardakı anonim hesabdan pul vəsaitlərinin daxil olması və ya Azərbaycan Respublikasının yurisdiksiyasından kənara anonim hesaba pul vəsaitlərinin köçürülməsi əməliyyatları;

3.2.5.    Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan şəxslərin, habelə bu şəxslərin sahibliyində və ya nəzarətində olan hüquqi şəxslərin, o cümlədən bu şəxslərin adından və ya onların tapşırığı ilə fəaliyyət göstərən fiziki və hüquqi şəxslərin aktivləri və həmin aktivlərlə əməliyyatlar;[1]

3.2.6.    tərəflərinin Qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada dəqiq eyniləşdirilməsinin mümkün olmadığı, müştəri və ya benefisiar barədə eyniləşdirmə məlumatlarının təqdim edilməsindən imtina olunduğu, habelə müştəri və ya benefisiarla bağlı əvvəllər təqdim edilmiş eyniləşdirmə məlumatlarının doğru olmadığının aşkarlandığı əməliyyatlar;

3.2.7.     Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən dini təşkilatların, qeyri-hökumət təşkilatlarının, o cümlədən xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və nümayəndəliklərinin bank hesabları üzrə əməliyyatlar və həmin təşkilatlara xarici mənbələrdən verilən maliyyə vəsaitlərinin hərəkəti. [2]

3.3. Monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən bu Qaydaların 3.2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş hallarda aşağıdakı əməliyyatlara dair məlumatlar Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunur:

3.3.1.      daşınmaz əmlakın alqı-satqısı ilə əlaqədar əməliyyatlar;

3.3.2.      müştərinin pul vəsaitlərinin, qiymətli kağızlarının və ya digər əmlakının idarə olunması ilə əlaqədar əməliyyatlar;

3.3.3.    müştərinin bank və ya qiymətli kağız hesablarının idarə olunması ilə əlaqədar əməliyyatlar;

3.3.4.    hüquqi şəxslərin yaradılması, onların fəaliyyətinin təmin və idarə edilməsi, bu məqsədlərlə pul vəsaitlərinin toplanmasının təşkil edilməsi, habelə hüquqi şəxslərin alqı-satqısı ilə əlaqədar əməliyyatlar.

3.4. Monitorinq subyektləri aşağıdakı məlumatları Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edirlər:

3.4.1.    əməliyyatın növü;

3.4.2.    əməliyyatın həyata keçirilmə tarixi (əməliyyatın icra olunub-olunmaması, icra olunubsa il, ay və gün göstərilməklə əməliyyatın həyata keçirildiyi tarix);

3.4.3.    həyata keçirilən əməliyyatın məbləği və valyuta növü;

3.4.4.    əməliyyat bank hesabı vasitəsilə həyata keçirildikdə həmin hesabın nömrəsi və hesaba xidmət edən bankın, onun filialının, şöbəsinin və ya digər ayrıca bölməsinin adı;

3.4.5.    əməliyyatı həyata keçirən fiziki və ya hüquqi şəxsin eyniləşdirilməsi üçün monitorinq subyektləri tərəfindən alınmış zəruri məlumatlar:

3.4.5.1.       fiziki şəxsə münasibətdə - şəxsiyyəti təsdiq edən sənəddə əks olunmuş məlumatlar (şəxsin soyadı, adı və atasının adı, vətəndaşlığı, onun doğulduğu yer və tarix, yaşadığı və ya qeydiyyatda olduğu yer, sənədin növü, seriyası və nömrəsi, verilmə tarixi və etibarlılıq müddəti, sənədi verən orqanın adı);

3.4.5.2.       hüquqi şəxsə münasibətdə - hüquqi şəxsin adı, təşkilati-hüquqi forması, hüquqi ünvanı, qeydiyyat nömrəsi və ya VÖEN-i, qeydiyyat tarixi, mənsub olduğu ölkə;

3.4.5.3. fərdi sahibkara münasibətdə - bu Qaydaların 3.4.5.1-ci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş məlumatlar və VÖEN;

3.4.6. benefisiar haqqında məlumatlar - benefisiarın hüquqi, fiziki və ya fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs olmasından asılı olaraq bu Qaydaların 3.4.4-cü, 3.4.5.1-ci, 3.4.5.2-ci və 3.4.5.3-cü yarımbəndlərində nəzərdə tutulmuş məlumatlar;

3.4.7.    əməliyyat nümayəndə tərəfindən həyata keçirilirsə - bu Qaydaların 3.4.5.1-ci yarımbəndlərində nəzərdə tutulmuş məlumatlar;

3.4.8.    əməliyyatın mahiyyətini, məqsədini, o cümlədən xronologiyasını təsvir edən məlumatlar;

3.4.9.    əməliyyatın şübhəli olmasını şərtləndirən əsaslar.

3.5. Bu Qaydaların 3.4-cü bəndində nəzərdə tutulmuş məlumatlardan başqa monitorinq subyektləri tərəfindən hüquqi və ya fiziki şəxsin eyniləşdirilməsi və verifikasiyası üçün əlavə məlumatlar əldə edilmişdirsə bu məlumatlar da Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilir.

 

4. MƏLUMATLARIN TƏQDİM OLUNMASI FORMASI VƏ VASİTƏLƏRİ

 

4.1. Monitorinq subyektləri tərəfindən məlumatlar bu Qaydalara 1 nömrəli Əlavədə nəzərdə tutulmuş formaya (bundan sonra - forma) daxil edilir və aşağıdakı vasitələrdən biri ilə təqdim olunur:

4.1.1.    monitorinq subyektinin məsul şəxsi tərəfindən imzalanmış və möhürlə təsdiq edilmiş kağız daşıyıcıda;

4.1.2.    elektron imza ilə təsdiq edilmiş elektron formatda.

4.2. Kağız daşıyıcıda forma aşağıdakı qaydada tərtib olunur: [3]

4.2.1. formanın elektron versiyası doldurularaq printerdə çap etməklə, və ya[4]

4.2.2. formanın diyircəkli qələmdən istifadə edilməklə əllə doldurulması yolu ilə.

4.3. Məlumatlar kağız daşıyıcıda aşağıdakı qaydada təqdim olunur:

4.3.1.    məlumat bütövlüyü pozulmadan açılması mümkün olmayan və işıq keçirməyən kağızdan hazırlanmış zərfə qoyularaq möhürlənir;

4.3.2.    zərfin üz tərəfinin yuxarı sol küncündə monitorinq subyektinin adı, ünvanı və məlumatın müvafiq forma üzrə nömrəsi qeyd olunur - zərfə iki və ya daha artıq sayda məlumat qoyulduqda, hər bir məlumatın nömrəsi ardıcıl şəkildə qeyd olunur;

4.3.3.    zərfin üz tərəfinin aşağı sağ küncündə Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin adı və ünvanı qeyd olunur;

4.3.4.    zərfin üz tərəfinin yuxan sağ küncündə "MƏLUMAT" qeydi aparılır;

4.3.5.    zərf rəsmi təqdimetmə qaydasında və ya sifarişli poçt rabitəsi vasitəsilə bildirişli məktubla Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə göndərilir;

4.3.6.    kağız daşıyıcıda bir neçə formanın göndərildiyi təqdirdə müşayiət məktubunda qoşmaların sayı göstərilməlidir.

4.4. Məlumatlar elektron formatda aşağıdakı qaydada təqdim olunur:

4.4.1. Məlumatları elektron formatda təqdim edən monitorinq subyektlərinin məsul şəxsləri Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən Elektron imza üzrə sertifikasiya mərkəzinin Sertifikat qeydiyyat xidmətində qeydiyyatdan keçirilərək, elektron imza, habelə "İstifadəçi adı" və "Şifrə" ilə təmin olunurlar.

4.4.2. Qeydiyyatdan keçmiş monitorinq subyektlərinin məsul şəxsləri Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin rəsmi internet səhifəsində onlara verilmiş "İstifadəçi adı" və "Şifrə"ni daxil etməklə elektron formatda olan məlumatları yükləmək və ya Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilmiş "Məlumatların təqdim olunması forması”nı onlayn rejimində doldurmaq yolu ilə Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edirlər.

4.5.           Bu Qaydalara əlavə edilmiş formadan başqa digər qaydada məlumatların Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilməsinə yol verilmir.

4.6.           Elektron formatda təqdim edilən məlumatlar AMİS-ə ötürülür və AMİS vasitəsi ilə avtomatlaşdırılmış qaydada qeydiyyata alınır.

4.7.           Hüquqi şəxs olan monitorinq subyektlərinin filialları, nümayəndəlikləri və ya digər ayrıca bölmələri bu Qaydalarda nəzərdə tutulmuş məlumatları baş ofisləri vasitəsi ilə Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edirlər.

4.8.           Kağız daşıyıcıda və ya elektron formatda tərtib edilmiş forma monitorinq subyektləri tərəfindən ən azı 5 il müddətinə saxlanılmalıdır.

4.9.           Formada "ulduz" işarəsi ilə qeyd olunmuş bəndlər doldurulmadıqda, məlumatların məzmununda səhvlər olduqda, habelə məlumatlar bu Qaydalara əlavə edilmiş formada təqdim edilmədikdə Maliyyə Monitorinqi Xidməti konkret pozuntu halını göstərən bildirişlə birlikdə təqdim olunmuş məlumatı dərhal monitorinq subyektinə məlumatın təqdim olunduğu rabitə kanalı vasitəsilə geri qaytarır.

4.10.      Monitorinq subyekti tərəfindən bildirişdə nəzərdə tutulmuş pozuntular aradan qaldırılır və bildirişin alındığı gündən 2 iş günü müddətində yenidən tərtib olunmuş forma Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilir.

4.11.      Monitorinq subyekti konkret əsas göstərməklə əvvəl təqdim etdiyi məlumata düzəliş edilməsi üçün Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə rəsmi məktubla müraciət edə bilər. Məktub monitorinq subyektinin rəhbər vəzifəli şəxsi tərəfindən imzalanmalıdır. Müraciətə Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən 2 iş günü müddətində baxılır və müraciət əsaslı hesab edildikdə, Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən monitorinq subyektinin məktubunda qeyd olunmuş məlumata düzəliş edilir və monitorinq subyektinə bu barədə məlumat verilir. Düzəliş edilmiş məlumatın ilkin nüsxəsi Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən saxlanılır.

4.12.      Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən məlumatda aşkar edilmiş səhvin düzəlişi ilə əlaqədar monitorinq subyektinə müraciət edildikdə, təqdim olunmuş məlumatda düzəlişlər bu Qaydaların 4.11-ci bəndinə müvafiq qaydada həyata keçirilir.

 

5. FORMANIN DOLDURULMASI

 

5.1. Kağız daşıyıcıda və ya elektron formatda göndərilməsindən asılı olmayaraq məlumatlar formaya daxil edilməklə təqdim olunur.

5.2.           Forma beş bölmədən və qırx üç bənddən ibarətdir.[5]

5.3.           Formada bir ulduzla (*) işarələnmiş bəndlərin və onların daxilindəki bir ulduzla (*) işarələnmiş yarımbəndlərin doldurulması məcburidir.

5.4.           Göndərən və ya alan tərəfin monitorinq subyektinin müştərisi olduğu hallarda forma üzrə iki ulduzla (**) işarələnmiş bəndlərin və yarımbəndlərin, habelə onların daxilindəki bir ulduzla (*) işarələnmiş yarımbəndlərin doldurulması məcburidir.

5.5.           Formada üç ulduzla (***) işarələnmiş bəndlərdə və yarımbəndlərdə tələb olunan məlumatlar mövcud olduqda həmin bəndlərin və yarımbəndlərin, eləcə də onların daxilindəki bir ulduzla (*) işarələnmiş yarımbəndlərin doldurulması məcburidir.

5.6.           "Məlumat" bölməsi monitorinq subyektinə və təqdim olunan məlumata dair informasiyanı əks etdirir. Bu bölməyə aşağıdakı bəndlər daxildir:

5.6.1.      Formanın 1.1-ci bəndində monitorinq subyektinin adı göstərilir;

5.6.2.      1.2-ci bənddə məlumatın bilavasitə Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə göndərildiyi tarix il, ay, gün, saat ardıcıllığı ilə "YYYY-MM-DDTHH:MM:SS" formatında qeyd edilir;

5.6.3.      1.3-cü bənddə monitorinq subyektinin təqdim etdiyi məlumatların ardıcıllığına uyğun olaraq "1" rəqəmindən başlayaraq məlumatın nömrəsi daxil edilir;

5.6.4.      1.4-cü bənddə bu Qaydalara 2 nömrəli Əlavədən istifadə edilərək bu Qaydaların 3.1-ci və ya 3.2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş hallara uyğun gələn məlumatın təsnifat kodu daxil edilir;

5.6.5.      1.5-ci bənddə monitorinq subyektinin məlumatı tərtib etmiş filialının adı, məlumat monitorinq subyektinin baş ofisi tərəfindən tərtib olunduqda isə baş ofisin adı daxil edilir;

5.6.6.      Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən göndərilmiş sorğulara cavab olaraq məlumatların təqdim olunması zamanı, 1.6-cı bənddə Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin sorğusunun nömrəsinə istinad daxil edilir;

5.6.7.      Bu Qaydalara 2 nömrəli Əlavədə nəzərdə tutulmuş "STR" və "TFR" təsnifat kodları üzrə məlumatlar təqdim edildikdə, 1.7-ci bənddə həmin məlumatlar üzrə şübhəlilik üçün əsaslar icbari qaydada daxil edilməlidir. Bu bənd digər təsnifat kodlarına aid məlumatlar üzrə icbari xarakter daşımır;

5.6.8.      "STR" və "TFR" təsnifat kodları üzrə məlumatlar təqdim edildikdə, 1.8-ci bənddə Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən müəyyən edilmiş şübhəlilik indikatorlarından biri seçilərək daxil edilir;

5.6.9.            1.9-cu bənddə məlumatla bağlı əlavə qeydlər daxil edilir;

5.6.10.        1.10-cu bənddə monitorinq subyektinin ünvanına dair məlumatlar daxil edilir (bu Qaydaların 5.8.5.14-cü yarımbəndində göstərilən qaydada);

5.6.11.        1.11-ci bənddə monitorinq subyektinin məsul şəxsinə, məsul şəxs olmadıqda isə məlumatı təqdim edən digər şəxsə dair məlumatlar daxil edilir. 1.11.5-ci yarımbənddə monitorinq subyektinin məsul şəxsinin telefonu haqqında məlumat bu Qaydaların 5.8.5.15-ci yarımbəndində göstərilən qaydada daxil edilir.

5.7. "Əməliyyat" bölməsi əməliyyatlar haqqında informasiyanı əks etdirir. Bu bölməyə aşağıdakı bəndlər daxildir:

5.7.1. 2.1.-ci bənddə monitorinq subyekti tərəfindən hər bir əməliyyata verilən unikal nömrə daxil edilir. Əməliyyatın nömrəsi qismində monitorinq subyekti tərəfindən aparılan əməliyyatların müxabirləşmə nömrəsi, yaxud "1" rəqəmindən başlayaraq ardıcıllıqla davam edən digər nömrə və ya Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilmiş "Məlumatların təqdim olunması forması"nda avtomatik qaydada müəyyən edilən nömrə istifadə oluna bilər. Əməliyyatın nömrəsi heç bir halda təkrarlanmamalıdır;

5.7.2. 2.2-ci bənddə, əməliyyat icra olunmuşdursa, əməliyyatın həyata keçirildiyi tarix göstərilir. Əməliyyat icra olunmamışdırsa, bu qrafada əməliyyatın aparılmasına dair müraciətin monitorinq subyektinə təqdim olunduğu tarix daxil edilir;

5.7.3.      2.3-cü bənddə bu Qaydalara 3 nömrəli Əlavədən istifadə edilərək əməliyyatın növü daxil edilir. 2.3.1-ci yarımbənddə əməliyyatın növünə dair əlavə məlumatlar qeyd oluna bilər;

5.7.4.      Əməliyyatın hansı valyutada aparılmasından asılı olmayaraq, 2.4-cü bənddə əməliyyatın məbləğinin manat ekvivalenti daxil edilir. Əməliyyatda hər hansı məbləğin olmadığı təqdirdə, əməliyyatın məbləği "0" qeyd olunur;

5.7.5. 2.5-ci bənddə əməliyyatın icra statusundan asılı olaraq, "İcra olunmuşdur" və ya "İcra olunmamışdır" seçimlərindən biri daxil edilir;

5.7.6. Əməliyyatın axşam kassasından həyata keçirilib-keçirilməməsindən asılı olaraq, 2.6-cı bənddə müvafiq qrafa "x" simvolu ilə aydın şəkildə işarələnir. 2.6-cı bənddə "Bəli" seçildikdə, 2.6.1-ci yarımbənddə axşam kassasına mədaxil etmənin tarixi il, ay, gün, saat ardıcıllığı ilə "YYYY-MM-DDTHH:MM:SS" formatında daxil edilir; [6]

5.7.7.          2.7-ci bənddə əməliyyatın həyata keçirildiyi monitorinq subyektinin struktur bölməsinin yerləşdiyi şəhərin (rayonun) kodu; [7]

5.7.8.          2.8-ci bənddə əməliyyatın təyinatı daxil edilir.

5.8. “Göndərən tərəf” bölməsi vəsaiti ödəyən və ya göndərən tərəf haqqında informasiyanı əks etdirir. Bu bölməyə aşağıdakı bəndlər daxildir:

5.8.1.         3.1-ci bənddə bu Qaydalara 4 nömrəli Əlavədən istifadə edilərək göndərilən vəsaitin növü daxil edilir. 3.1-ci bənddə vəsaitin növü "Digər" seçildikdə, 3.1.1-ci yarımbənddə həmin vəsaitin növünə dair şərh qeyd olunmalıdır;

5.8.2.         3.2-ci bənddə bu Qaydalara 5 nömrəli Əlavədən istifadə edilərək əməliyyatın başlandığı ölkənin adı daxil edilir;

5.8.3.         Vəsait xarici valyutada göndərildikdə, 3.3-cü bəndin 3.3.1-ci yarımbəndində bu Qaydalara 6 nömrəli Əlavədən istifadə edilərək xarici valyutanın növü, 3.3.2-ci yarımbəndində həmin valyutanın məzənnəsi və 3.3.3-cü yarımbəndində vəsaitin xarici valyutada olan məbləği daxil edilir;

5.8.4.         Göndərən tərəf əməliyyatın növündən asılı olaraq fiziki şəxs və ya hesab ola bilər. Hüquqi şəxs göndərən tərəf qismində yalnız hesabın tərkib elementi olaraq qeyd edilməlidir;

5.8.5. Göndərən tərəf fiziki şəxs olduqda, 3.4-cü bənd üzrə tələb olunan aşağıdakı məlumatlar daxil edilir:

5.8.5.1.              3.4.1-ci yarımbənddə - cinsi;

5.8.5.2.              3.4.2-ci yarımbənddə - adı (fiziki şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəddə yazıldığı qaydada daxil edilməlidir);

5.8.5.3.              3.4.3-cü yarımbənddə - soyadı (fiziki şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəddə yazıldığı qaydada daxil edilməlidir);

5.8.5.4.              3.4.4-cü yarımbənddə - ata adı (fiziki şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəddə yazıldığı qaydada daxil edilməlidir);

5.8.5.5.              3.4.5-ci yarımbənddə - fərdi identifikasiya nömrəsi (Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsinin pin kodu);

5.8.5.6.              3.4.6-cı yarımbənddə - doğulduğu yer - Azərbaycan Respublikasının şəhər, rayon və digər yaşayış məntəqələrinin adları Azərbaycan dilində və hər-hansı əlavə qeydlər (məsələn: şəhəri, şəh., ş.; rayonu, ray., r.; kəndi, k; qəsəbəsi, qəs. və s.) olmadan daxil edilməlidir (Nümunə: Bakı, Gəncə, Qəbələ və s.). Digər ölkələrin yaşayış məntəqələrinin adları sərbəst şəkildə daxil edilə bilər);

5.8.5.7.              3.4.7-ci yarımbənddə - doğulduğu tarix (il, ay, gün ardıcıllığı ilə "YYYY-MM-DD" formatında);

5.8.5.8.              3.4.8-ci yarımbənddə - yaşadığı ölkə (bu Qaydalara 5 nömrəli Əlavədən istifadə edilməklə);

5.8.5.9.              3.4.9-cu yarımbənddə - elektron poçt ünvanı;

5.8.5.10.          3.4.10-cu yarımbənddə - vətəndaşı olduğu ölkə (bu Qaydalara 5 nömrəli Əlavədən istifadə edilməklə);

5.8.5.11.          3.4.11-ci yarımbənddə - vəsaitin formalaşma əsası haqqında aşağıdakı məlumatlar;[8]

5.8.5.11.1. 3.4.11.1-ci yarımbənddə - Fəaliyyət istiqaməti;

5.8.5.11.2. 3.4.11.2-ci yarımbənddə -  Peşəsi;

5.8.5.11.3. 3.4.11.3-cü yarımbənddə - Gəlir mənbəyi.

5.8.5.12.          3.4.12-ci yarımbənddə - şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd haqqında aşağıdakı məlumatlar:

5.8.5.12.1.              3.4.12.1-ci yarımbənddə - sənədin növü (bu Qaydalara 7 nömrəli Əlavədən istifadə edilməklə);

5.8.5.12.2.              3.4.12.2-ci yarımbənddə - seriyası və nömrəsi (fiziki şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəddə yazıldığı qaydada daxil edilməlidir);

5.8.5.12.3.              3.4.12.3-cü yarımbənddə - verilmə tarixi (il, ay, gün ardıcıllığı ilə "YYYY-MM-DD" formatında);

5.8.5.12.4.              3.4.12.4-cü yarımbənddə - etibarlılıq müddəti (il, ay, gün ardıcıllığı ilə "YYYY-MM-DD" formatında);

5.8.5.12.5.              3.4.12.5-ci yarımbənddə - verən orqanın adı;

5.8.5.12.6.              3.4.12.6-cı yarımbənddə - verildiyi ölkə (bu Qaydalara 5 nömrəli Əlavədən istifadə edilməklə).

5.8.5.13. Göndərən tərəf sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs olduqda, 3.4.12-ci yarımbənddə onun VÖEN-i haqqında məlumat daxil edilir.

5.8.5.14. 3.4.13-cü yarımbənddə - ünvanı haqqında aşağıdakı məlumatlar:

5.8.5.14.1.              3.4.13.1-ci yarımbənddə - ünvanın təyinatı (bu Qaydalara 8 nömrəli Əlavədən istifadə edilməklə);

5.8.5.14.2.              3.4.13.2-ci yarımbənddə - küçənin adı və nömrəsi - Azərbaycan Respublikasının şəhər, rayon və digər yaşayış məntəqələrinin küçə, prospekt və digər yaşayış massivlərinin adları Azərbaycan dilində və hər-hansı əlavə qeydlər (məsələn: küçəsi, küç., k; prospekti, pr., p. və s.) olmadan daxil edilməlidir (Nümunə: Bül-Bül 40). Digər ölkələrin yaşayış məntəqələrinin adları sərbəst şəkildə daxil edilə bilər);

5.8.5.14.3.             3.4.13.3-cü yarımbənddə - şəhər (bu Qaydaların 5.8.5.6-cı yarımbəndində göstərilən qaydada);

5.8.5.14.4.             3.4.13.4-cü yarımbənddə - rayon (bu Qaydaların 5.8.5.6-cı yarımbəndində göstərilən qaydada);

5.8.5.14.5.             3.4.13.5-ci yarımbənddə - poçt indeksi;

5.8.5.14.6.             3.4.13.6-cı yarımbənddə - ölkə (bu Qaydalara 5 nömrəli Əlavədən istifadə edilməklə).

5.8.5.15. 3.4.14-cü yarımbənddə - telefonu haqqında aşağıdakı məlumatlar:

5.8.5.15.1.              3.4.14.1-ci yarımbənddə - telefon nömrəsinin təyinatı (bu Qaydalara 8 nömrəli Əlavədən istifadə edilməklə);

5.8.5.15.2.              3.4.14.2-ci yarımbənddə - əlaqə vasitəsinin növü (bu Qaydalara 9 nömrəli Əlavədən istifadə edilməklə);

5.8.5.15.3.              3.4.14.3-cü yarımbənddə - operatorun kodu (Nümunə: 012, 050, 055, 070 və s.);

5.8.5.15.4.              3.4.14.4-cü yarımbənddə - telefon nömrəsi (Ölkə və/və ya operator kodları qeyd olunmadan, telefon nömrəsinin rəqəmləri ardıcıl şəkildə, yəni hər-hansı ayırıcı işarə olmadan daxil edilməlidir (Nümunə: 5982056));

5.8.5.15.5.              3.4.14.5-ci yarımbənddə - daxili telefon nömrəsi.

5.8.5.16. 3.4.15-ci yarımbənddə - iş yeri haqqında aşağıdakı məlumatlar:

5.8.5.16.1.              3.4.15.1-ci yarımbənddə - iş yerinin adı;

5.8.5.16.2.              3.4.15.2-cü yarımbənddə - iş yerinin ünvanı (bu Qaydaların 5.8.5.14-cü yarımbəndində göstərilən qaydada);

5.8.5.16.3.              3.4.15.3-cü yarımbənddə - iş yerinin telefonu (bu Qaydaların 5.8.5.15-ci yarımbəndində göstərilən qaydada).

5.8.6. Göndərən tərəf hesab olduqda, 3.5-ci bənd üzrə tələb olunan aşağıdakı məlumatlar daxil edilir:

5.8.6.1.              3.5.1-ci yarımbənddə - hesabın nömrəsi (Hesabın nömrəsinin simvolları ardıcıl şəkildə, yəni hər-hansı ayırıcı işarə olmadan qeyd olunmalıdır (Nümunə: 3847845548454541USD));

5.8.6.2.              3.5.2-ci yarımbənddə - hesabın açıldığı valyuta (bu Qaydalara 6 nömrəli Əlavədən istifadə edilməklə);

5.8.6.3.              3.5.3-cü yarımbənddə - bank və ya qeyri-bank təşkilatı olmasından asılı olaraq, hesaba xidmət göstərən müəssisənin növü;

5.8.6.4.              3.5.4-cü yarımbənddə - hesaba xidmət göstərən müəssisənin adı;

5.8.6.5.              3.5.5-ci yarımbənddə - SWIFT və ya digər kod olmasından asılı olaraq, hesaba xidmət göstərən müəssisənin kodunun növü;

5.8.6.6.              3.5.6-cı yarımbənddə - hesaba xidmət göstərən müəssisənin SWIFT və ya digər kodu;

5.8.6.7.              3.5.7-ci yarımbənddə - hesabın açılma tarixi (il, ay, gün ardıcıllığı ilə "YYYY-MM-DD" formatında);

5.8.6.8.              3.5.8-ci yarımbənddə - hesabın bağlanma tarixi (il, ay, gün ardıcıllığı ilə "YYYY-MM-DD" formatında);

5.8.6.9.              3.5.9-cu yarımbənddə - hesabın hazırkı statusu (bu Qaydalara 10 nömrəli Əlavədən istifadə edilməklə);

5.8.6.10.          3.5.10-cu yarımbənddə - hesabdakı qalıq; [9]

5.8.6.11.          3.5.11-ci yarımbənddə - hesaba xidmət göstərən müəssisənin IBAN kodu;

5.8.6.12.          3.5.12-ci yarımbənddə - hesabın növü (bu Qaydalara 11 nömrəli Əlavədən istifadə edilməklə);

5.8.6.13.          3.5.13-cü yarımbənddə - hesaba xidmət göstərən müəssisənin filialının adı.

5.8.6.14.          Hesab hüquqi şəxsə məxsus olduqda 3.5.14-cü bənd üzrə tələb olunan aşağıdakı məlumatlar daxil edilir:

5.8.6.14.1.              3.5.14.1-ci yarımbənddə - hüquqi şəxsin adı ("Dırnaq" işarəsi (" " və ya « ») olmadan və təşkilati-hüquqi forma qeyd olunmadan hüquqi şəxsin təsis sənədlərində yazıldığı qaydada daxil edilməlidir);

5.8.6.14.2.              3.5.14.2-ci yarımbənddə - təşkilati hüquqi forması (bu Qaydalara 12 nömrəli Əlavədən istifadə edilməklə);

5.8.6.14.3.              3.5.14.3-cü yarımbənddə - fəaliyyət istiqaməti;

5.8.6.14.4.              3.5.14.4-cü yarımbənddə - dövlət qeydiyyatına alındığı zaman hüquqi şəxsə verilən nömrə və ya VÖEN (Müvafiq nömrənin simvolları ardıcıl şəkildə, yəni hər-hansı ayırıcı işarə olmadan qeyd olunmalıdır (Nümunə: 3847845548)); [10]

5.8.6.14.4-1. 3.5.14.4-1-ci yarımbənddə - dövlət qeydiyyatına alındığı zaman hüquqi şəxsə verilən nömrə (müvafiq nömrənin simvolları ardıcıl şəkildə, yəni hər-hansı ayırıcı işarə olmadan qeyd olunmalıdır)

5.8.6.14.5.              3.5.14.5-ci yarımbənddə - dövlət qeydiyyatına alındığı tarix (il, ay, gün ardıcıllığı ilə "YYYY-MM-DD" formatında);

5.8.6.14.6.              3.5.14.6-cı yarımbənddə - qeydiyyatdan keçdiyi şəhər və ya rayon (bu Qaydaların 5.8.5.6-cı yarımbəndində göstərilən qaydada); [11]

5.8.6.14.7.              3.5.14.7-ci yarımbənddə - qeydiyyatdan keçdiyi ölkə (bu Qaydalara 5 nömrəli Əlavədən istifadə edilməklə); [12]

5.8.6.14.8.              3.5.14.8-ci yarımbənddə - elektron poçt ünvanı;

5.8.6.14.9.              3.5.14.9-cu yarımbənddə - hüquqi şəxsin ünvanı (bu Qaydaların 5.8.5.14-cü yarımbəndində göstərilən qaydada);

5.8.6.14.10. 3.5.14.10-cu yarımbənddə - hüquqi şəxsin telefonu (bu Qaydaların 5.8.5.15-ci yarımbəndində göstərilən qaydada);

5.8.6.14.11. 3.5.14.11-ci yarımbənddə - hüquqi şəxsin təsisçisi/səhmdarı haqqında aşağıdakı məlumatlar. Burada hüquqi şəxsin təsisçisi/səhmdarı dedikdə səhmdar kapitalının və ya səsvermə hüququnun 10 və ya daha çox faizini təşkil edən, yaxud müqavilə əsasında səhmdarı olduğu hüquqi şəxsin qərarlarının qəbul edilməsinə mühüm təsir göstərməyə imkan verən paya birbaşa və ya dolayı yolla sahiblik başa düşülür. [13]

5.8.6.14.11.1. 3.5.14.11.1-ci yarımbənddə - Fiziki şəxsə dair məlumatlar (Adı, soyadı, atasının adı, doğulduğu tarix, e-mail)

5.8.6.14.11.2. 3.5.14.11.2-ci yarımbənddə - Hüquqi şəxsə dair məlumatlar (Adı, qeydiyyat nömrəsi, VÖEN)

5.8.6.14.11-1. 3.5.14.11-1-ci yarımbənddə - hüquqi şəxsin icra orqanının rəhbəri olan fiziki şəxs haqqında aşağıdakı məlumatlar: [14]

5.8.6.14.11-1.1. 3.5.14.11-1.1-ci yarımbənddə - adı (bu Qaydaların 5.8.5.2-ci yarımbəndində göstərilən qaydada);

5.8.6.14.11-1.2. 3.5.14.11-1.2-ci yarımbənddə - soyadı (bu Qaydaların 5.8.5.3-cü yarımbəndində göstərilən qaydada);

5.8.6.14.11-1.3. 3.5.14.11-1.3-cü yarımbənddə - atasının adı (bu Qaydaların 5.8.5.4-cü yarımbəndində göstərilən qaydada);

5.8.6.14.11-1.4. 3.5.14.11-1.4-cü yarımbənddə - doğulduğu tarix (il, ay, gün ardıcıllığı ilə "YYYY-MM-DD" formatında);

5.8.6.14.11-1.5.  3.5.14.11-1.5-ci yarımbənddə - elektron poçt ünvanı.

5.8.6.15. 3.5.15-ci yarımbənddə hesab üzrə imza hüququ olan fiziki şəxs haqqında məlumatlar daxil edilir (bu Qaydaların 5.8.5-ci yarımbəndində göstərilən qaydada);

5.9. “Alan tərəf” bölməsi vəsait ödənilən və ya vəsaiti alan tərəf haqqında informasiyanı əks etdirir. Bu bölməyə aşağıdakı bəndlər daxildir:

5.9.1.          4.1-ci bənddə bu Qaydalara 4 nömrəli Əlavədən istifadə edilərək daxil olan vəsaitin növü qeyd olunur. 4.1-ci bənddə vəsaitin növü "Digər" seçildikdə, 4.1.1-ci yarımbənddə həmin vəsaitin növünə dair şərh qeyd olunmalıdır.

5.9.2.          4.2-ci bənddə bu Qaydalara 5 nömrəli Əlavədən istifadə edilərək əməliyyatın başa çatdığı ölkənin adı daxil edilir.

5.9.3.          Vəsait xarici valyutada daxil olduqda, 4.3-cü bəndin 4.3.1-ci yarımbəndində bu Qaydalara 6 nömrəli Əlavədən istifadə edilərək xarici valyutanın növü, 4.3.2-ci yarımbəndində həmin valyutanın məzənnəsi və 4.3.3-cü yarımbəndində vəsaitin xarici valyutada olan məbləği daxil edilir.

5.9.4.          Alan tərəf əməliyyatın növündən asılı olaraq fiziki şəxs və ya hesab ola bilər. Hüquqi şəxs alan tərəf qismində yalnız hesabın tərkib elementi olaraq qeyd edilməlidir. Bu bölmənin 4.4-cü və 4.5-ci bəndləri bu Qaydaların 5.8.5,-ci və 5.8.6-cı yarımbəndlərində göstərilən qaydada doldurulur.

5.10.      "Nümayəndə" bölməsi "Göndərən tərəfi" və ya "Alan tərəfi" təmsil edən nümayəndə haqqında informasiyam əks etdirir. Bu bölmə bu Qaydaların 5.8.5-ci yarımbəndində göstərilən qaydada doldurulur.

5.11.      Formanın mətnində müvafiq məlumatlar Azərbaycan dilində çap hərfləri ilə daxil edilməli və sözlər arasında məsafə buraxılmalıdır. “Göndərən tərəf” və ya “Alan tərəf” haqqında müvafiq eyniləşdirmə məlumatları hər-hansı xarici dildə olduqda, sözügedən məlumatlar həmin xarici dildə daxil edilə bilər.

5.12.      Məlumatlar əllə daxil edildikdə diyircəkli qələmdən (qara və ya göy rəngli) istifadə edilməklə səliqə ilə yazılmalıdır. Məlumatların əllə doldurulması zamanı düzəlişlərin edilməsinə yol verilmir.

5.13.      Məlumat kağız daşıyıcıda göndərildiyi zaman monitorinq subyektinin məsul şəxsi tərəfindən imzalanır və monitorinq subyektinin möhürü vurulur.

5.14.      Elektron formatda təqdim olunan məlumatlar elektron imza ilə təsdiqlənir.

5.15.      Formanın doldurulması və ya göndərilməsi ilə bağlı texniki və ya digər problemlər olduqda monitorinq subyekti "qaynar xətt" vasitəsilə telefonla və ya yazılı qaydada Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə müraciət edir.

 

6. MƏLUMATLARIN TƏQDİM EDİLMƏSİ İLƏ BAĞLI MÜDDƏTLƏR

 

6.1. Bu Qaydaların 3.1-ci bəndinə əsasən icra olunan əməliyyatlara dair məlumatlar həmin əməliyyatların icra olunması haqqında sifarişin (tapşırığın) alınmasından 3 iş günü ərzində monitorinq iştirakçıları tərəfindən Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilir.

6.2. Bu Qaydaların 3.2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş hallarda həyata keçirilmiş əməliyyatlara dair məlumatlar həmin əməliyyatın icra olunmasından əvvəl təqdim edilməlidir. Əməliyyatın icra olunmaması mümkün deyildirsə və ya əməliyyatın icra olunmamasının benefisiarın müəyyənləşməsinə maneə yaradacağı məlumdursa, monitorinq subyektləri əməliyyatın icrasından dərhal sonra Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə məlumat verməlidirlər.

 

7. MALİYYƏ MONİTORİNQİ XİDMƏTİNİN SORĞUSU ƏSASINDA MƏLUMATLARIN TƏQDİM EDİLMƏSİ

 

7.1.           Qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda Maliyyə Monitorinqi Xidməti həyata keçirilmiş əməliyyatlara dair məlumatların təqdim edilməsi barədə sorğu verdikdə, monitorinq subyektləri sorğuda başqa müddət nəzərdə tutulmayıbsa, məlumatları sorğunun alındığı gündən bir iş günü müddətində təqdim etməlidirlər. [15]

7.2.           Maliyyə Monitorinqi Xidməti, həmçinin öz səlahiyyətləri daxilində cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində xarici dövlətin səlahiyyətli orqanları ilə qarşılıqlı informasiya mübadiləsinin təmin edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq monitorinq subyektlərinə həyata keçirilmiş əməliyyatlara dair məlumatların təqdim edilməsi barədə sorğu verə bilər. [16]

7.3.           Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin sorğusuna əsasən monitorinq subyektləri bu Qaydaların 7.1-ci və 7.2-ci bəndlərində nəzərdə tutulmuş məlumatları, sorğuda başqa müddət nəzərdə tutulmayıbsa, sorğunun alındığı gündən bir iş günü müddətində təqdim etməlidirlər.

7.4.           Monitorinq subyektləri sorğuda nəzərdə tutulmayan, lakin cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizədə faydalı ola biləcək məlumatları və sənədləri öz təşəbbüsləri ilə təqdim edə bilərlər.

7.5.           Məlumatların təqdim edilməsi barədə sorğular Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən kağız daşıyıcıda və ya elektron formatda Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin xüsusi rabitə kanalı vasitəsilə göndərilir.

7.6.           Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin göndərdiyi sorğu əsasında məlumat kağız daşıyıcıda təqdim olunduğu zaman, monitorinq subyektinin məsul şəxsi tərəfindən imzalanır, monitorinq subyektinin möhürü ilə təsdiqlənir, bütövlüyü pozulmadan açılması mümkün olmayan, işıq keçirməyən kağızdan hazırlanmış zərfə qoyularaq möhürlənir, rəsmi təqdimetmə qaydasında və ya sifarişli poçt rabitəsi vasitəsilə bildirişli məktubla Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə göndərilir.

7.7.           Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin göndərdiyi sorğu əsasında məlumat elektron formatda təqdim olunduğu zaman, elektron imza ilə təsdiqlənir.

 


 

 

«Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları»na

Əlavə ¹1

 

Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə məlumatların təqdim edilməsi

 

FORMASI

 

Bir ulduzla (*) işarələnmiş bəndlərin və onların daxilindəki bir ulduzla (*) işarələnmiş yarımbəndlərin doldurulması məcburidir.

 

Göndərən və ya alan tərəfin monitorinq subyektinin müştərisi olduğu hallarda forma üzrə iki ulduzla (**) işarələnmiş bəndlərin və yarımbəndlərin, habelə onların daxilindəki bir ulduzla (*) işarələnmiş yarımbəndlərin doldurulması məcburidir.

 

Üç ulduzla (***) işarələnmiş bəndlərdə və yarımbəndlərdə tələb olunan məlumatlar mövcud olduqda həmin bəndlərin və yarımbəndlərin, eləcə də onların daxilindəki bir ulduzla (*) işarələnmiş yarımbəndlərin doldurulması məcburidir.

 

I.                   MƏLUMAT

1.1.            Monitorinq subyektinin adı:*

 

1.2.            Məlumatın tarixi:*

 

1.3.            Məlumatın nömrəsi:

 

1.4.            Məlumatın təsnifat kodu:* 

 

1.5.            Monitorinq subyektinin filialının adı:*

 

1.6.            İstinad nömrəsi:

 

1.7.            Şübhəlilik üçün əsaslar:***

 

1.8.            Şübhəlilik indikatoru:

 

1.9.            Qeydlər:

 

1.10.        Monitorinq subyektinin ünvanı*

 

1.10.1.       Ünvanın təyinatı:*

 

1.10.2.       Küçənin adı və nömrəsi:*

 

1.10.3.       Şəhər:*

 

1.10.4.       Rayon:

 

1.10.5.       Poçt indeksi:

 

1.10.6.       Ölkə:*

 

1.11.        Məsul şəxs haqqında məlumat*

 

1.11.1.          Adı:*

 

1.11.2.          Soyadı:*

 

1.11.3.          Vəzifəsi:

 

1.11.4.          E-mail:

 

1.11.5.          Telefon*

 

1.11.5.1.       Telefon nömrəsinin təyinatı:*

 

1.11.5.2.       Əlaqə vasitəsi:*

 

1.11.5.3.       Operatorun kodu:

 

1.11.5.4.       Telefon nömrəsi:*

 

1.11.5.5.       Daxili nömrə:

 

II.     ƏMƏLİYYAT

2.1.            Əməliyyatın nömrəsi:*

 

2.2.            Əməliyyatın tarixi:*

 

2.3.            Əməliyyatın növü:*

 

2.3.1. Əməliyyat növünə dair şərh: 

 

2.4.            Əməliyyatın məbləği (manatla):*

 

2.5.            Əməliyyatın icra statusu:*

 İcra olunub;  İcra olunmayıb

2.6.            Axşam kassasına mədaxil:* [17]

Bəli; Xeyr

2.6.1. Mədaxilə qəbul etmə tarixi:

 

2.7.            Əməliyyatın həyata keçirildiyi monitorinq subyektinin struktur bölməsinin yerləşdiyi şəhərin (rayonun) kodu:* [18]

 

2.8.            Əməliyyatın təyinatı: *[19]

 

III.  GÖNDƏRƏN TƏRƏF

3.1.            Vəsaitin növü:*

 

3.1.1. Vəsaitin növünə dair şərh:

 

3.2.            Əməliyyatın başlandığı ölkə:*

 

3.3.            Xarici valyuta***

 

3.3.1. Xarici valyutanın növü:*

 

3.3.2. Məzənnə:*

 

3.3.3. Məbləğ:*

 

3.4.            Fiziki şəxs haqqında məlumat***

 

3.4.1. Cinsi: ** [20]

 məlum deyil;  kişi;  qadın 

3.4.2. Adı:*

 

3.4.3. Soyadı:*

 

3.4.4. Ata adı:** [21]

 

3.4.5. Fin.: **[22]

 

3.4.6. Doğulduğu yer:**

 

3.4.7. Doğulduğu tarix:**

 

3.4.8. Yaşadığı ölkə:

 

3.4.9. E-mail:

 

3.4.10.          Vətəndaşlığı:**

 

3.4.11.          Vəsaitin formalaşma əsası:**[23]

 

3.4.11.1. Fəaliyyət istiqaməti:*

 

      3.4.11.2. Peşəsi:*

 

3.4.11.3.Gəlir mənbəyi:*

 

3.4.12.          Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd **

 

3.4.12.1.       Sənədin növü:*

 

3.4.12.2.       Seriyası və nömrəsi:*

 

3.4.12.3.       Verilmə tarixi:*

 

3.4.12.4.       Etibarlılıq müddəti: *[24]

 

3.4.12.5.       Verən orqanın adı: * [25]

 

3.4.12.6.       Verildiyi ölkə:*

 

3.4.13.          Ünvan**

 

3.4.13.1.       Ünvanın təyinatı:*

 

3.4.13.2.       Küçənin adı və nömrəsi:*

 

3.4.13.3.       Şəhər:*

 

3.4.13.4.       Rayon:

 

3.4.13.5.       Poçt indeksi:

 

3.4.13.6.       Ölkə:*

 

3.4.14.          Telefon***

 

3.4.14.1.       Telefon nömrəsinin təyinatı:*

 

3.4.14.2.       Əlaqə vasitəsi:*

 

3.4.14.3.       Operatorun kodu:

 

3.4.14.4.       Telefon nömrəsi:*

 

3.4.14.5.       Daxili nömrə:

 

3.4.15.          İş yeri haqqında məlumat**[26]

 

3.4.15.1.       İş yerinin adı:*

 

3.4.15.2.       İş yerinin ünvanı*

 

3.4.15.2.1.                  Ünvanın təyinatı:*

 

3.4.15.2.2.                  Küçənin adı və nömrəsi:*

 

3.4.15.2.3.                  Şəhər:*

 

3.4.15.2.4.                  Rayon:

 

3.4.15.2.5.                  Poçt indeksi:

 

3.4.15.2.6.                  Ölkə:*

 

3.4.15.3.       İş yerinin telefonu***

 

3.4.15.3.1.    Telefon nömrəsinin təyinatı:*

 

3.4.15.3.2.    Əlaqə vasitəsi:*

 

3.4.15.3.3.    Operatorun kodu:

 

3.4.15.3.4.    Telefon nömrəsi:*

 

3.4.15.3.5.    Daxili nömrə:

 

3.5.            Hesab haqqında məlumat***

 

3.5.1.                Hesabın nömrəsi:*

 

3.5.2.                Hesabın açıldığı valyuta:**

 

3.5.3.                Hesaba xidmət göstərən müəssisənin növü:*

  Bank;    Qeyri-bank təşkilatı

3.5.4.                Hesaba xidmət göstərən müəssisənin adı:*

 

3.5.5.                Kodun növü:*

  SWIFT;  Kod

3.5.6.                Kod:*

 

3.5.7.                Hesabın açılma tarixi:**

 

3.5.8.                Hesabın bağlanma tarixi: ** [27]

 

3.5.9.                Hesabın hazırkı statusu:

 

3.5.10.            Hesabdakı qalıq:*** [28]

 

3.5.11.            IBAN Kodu: * [29]

 

3.5.12.            Hesabın növü: ** [30]

 

3.5.13.            Hesaba xidmət göstərən filialın adı: ** [31]

 

3.5.14.  Hüquqi şəxs haqqında məlumat ***

 

3.5.14.1.     Hüquqi şəxsin adı:*

 

3.5.14.2.     Təşkilati-hüquqi forması: **

 

3.5.14.3.     Fəaliyyət istiqaməti: ** [32]

 

3.5.14.4.     Qeydiyyat nömrəsi və ya VÖEN: **[33]

 

3.5.14.4-1. Qeydiyyat nömrəsi:***[34]

 

3.5.14.5.     Qeydiyyat tarixi: **

 

3.5.14.6.     Qeydiyyatdan keçdiyi rayon/şəhər:** [35]

 

3.5.14.7.     Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə:* [36]

 

3.5.14.8.     E-mail:

 

3.5.14.9.     Hüquqi şəxsin ünvanı **

 

3.5.14.9.1.    Ünvanın təyinatı:*

 

3.5.14.9.2.    Küçənin adı və nömrəsi:*

 

3.5.14.9.3.    Şəhər:*

 

3.5.14.9.4.    Rayon:

 

3.5.14.9.5.    Poçt indeksi:

 

3.5.14.9.6.    Ölkə:*

 

3.5.14.10.      Hüquqi şəxsin telefonu ***

 

3.5.14.10.1.              Telefon nömrəsinin təyinatı:*

 

3.5.14.10.2.              Əlaqə vasitəsi:*

 

3.5.14.10.3.              Operatorun kodu:

 

3.5.14.10.4.              Telefon nömrəsi:*

 

3.5.14.10.5.              Daxili nömrə:

 

3.5.14.11.          Hüquqi şəxsin təsisçisi/səhmdarı:**[37]

 

3.5.14.11.1.            Fiziki şəxs:**

 

3.5.14.11.1.1. Adı:*

 

3.5.14.11.1.2. Soyadı:*

 

3.5.14.11.1.3. Atasının adı:*

 

3.5.14.11.1.4. Doğulduğu tarix:*

 

3.5.14.11.1.5. E-mail:

 

3.5.14.11.2.            Hüquqi şəxs:**

 

     3.5.14.11.2.1. Adı:*

 

     3.5.14.11.2.2. Qeydiyyat nömrəsi:***

 

     3.5.14.11.2.3. VÖEN:**

 

3.5.14.11.3.            Doğulduğu tarix:

 

3.5.14.11.4.            E-mail:

 

3.5.14.11-1. Hüquqi şəxsin icra orqanının rəhbəri:**; [38]

 

3.5.14.11-1.1. Adı:*

 

3.5.14.11-1.2. Soyadı:*

 

3.5.14.11-1.3. Atasının adı:*

 

3.5.14.11-1.4. Doğulduğu tarix:*

 

3.5.14.11-1.5. E-mail:

 

3.5.15.        Hesab üzrə imza hüququ olan şəxs(lər) *[39]

 

3.5.15.1.          Cinsi: ** [40]

 kişi;  qadın  

3.5.15.2.          Adı:*

 

3.5.15.3.          Soyadı:*

 

3.5.15.4.          Ata adı:** [41]

 

3.5.15.5.          Fin.: ** [42]

 

3.5.15.6.          Doğulduğu yer: ** [43]

 

3.5.15.7.          Doğulduğu tarix:** [44]

 

3.5.15.8. Yaşadığı ölkə:

 

3.5.15.9. E-mail:

 

3.5.15.10.      Vətəndaşlığı:** [45]

 

3.5.15.11.      Vəzifəsi:** [46]

 

3.5.15.12.      Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd**[47]

 

3.5.15.12.1.              Sənədin növü:*

 

3.5.15.12.2.              Seriyası və nömrəsi:*

 

3.5.15.12.3.              Verilmə tarixi:*

 

3.5.15.12.4.              Etibarlılıq müddəti:* [48]

 

3.5.15.12.5.              Verən orqanın adı:* [49]

 

3.5.15.12.6.              Verildiyi ölkə:*

 

3.5.15.13.      Ünvan**[50]

 

3.5.15.13.1.              Ünvanın təyinatı:*

 

3.5.15.13.2.              Küçənin adı və nömrəsi:*

 

3.5.15.13.3.              Şəhər:*

 

3.5.15.13.4.              Rayon:

 

3.5.15.13.5.              Poçt indeksi:

 

3.5.15.13.6.              Ölkə:*

 

3.5.15.14.      Telefon***

 

3.5.15.14.1.              Telefon nömrəsinin təyinatı:*

 

3.5.15.14.2.              Əlaqə vasitəsi:*

 

3.5.15.14.3.              Operatorun kodu:

 

3.5.15.14.4.              Telefon nömrəsi:*

 

3.5.15.14.5.              Daxili nömrə:

 

3.5.15.15.      İş yeri haqqında məlumat **[51]

 

3.5.15.15.1.              İş yerinin adı:*

 

3.5.15.15.2.              İş yerinin ünvanı*

 

3.5.15.15.2.1.   Ünvanın təyinatı:*

 

3.5.15.15.2.2.   Küçənin adı və nömrəsi:*

 

3.5.15.15.2.3.   Şəhər:*

 

3.5.15.15.2.4.   Rayon:

 

3.5.15.15.2.5.   Poçt indeksi:

 

3.5.15.15.2.6.   Ölkə:*

 

3.5.15.15.3.              İş yerinin telefonu***

 

3.5.15.15.3.1.   Telefon nömrəsinin təyinatı:*

 

3.5.15.15.3.2.   Əlaqə vasitəsi:*

 

3.5.15.15.3.3.   Operatorun kodu:

 

3.5.15.15.3.4.   Telefon nömrəsi:*

 

3.5.15.15.3.5.   Daxili nömrə:

 

IV.  ALAN TƏRƏF

4.1.            Vəsaitin növü:*

 

4.1.1.      Vəsaitin növünə dair şərh: (Digər)

 

4.2.            Əməliyyatın başa çatdığı ölkə:*

 

4.3.            Xarici valyuta***

 

4.3.1. Xarici valyutanın növü:*

 

4.3.2. Məbləğ:*

 

4.3.3. Məzənnə:*

 

4.4.            Fiziki şəxs haqqında məlumat***

 

4.4.1. Cinsi: **[52]

 məlum deyil;  kişi;  qadın  

4.4.2. Adı:*

 

4.4.3. Soyadı:*

 

4.4.4. Ata adı:** [53]

 

4.4.5. Fin. :** [54]

 

4.4.6. Doğulduğu yer:**

 

4.4.7. Doğulduğu tarix:**

 

4.4.8. Yaşadığı ölkə:

 

4.4.9. E-mail:

 

4.4.10.          Vətəndaşlığı:**

 

4.4.11.          Vəsaitin formalaşma əsası:** [55]

 

4.4.11.1. Fəaliyyət istiqaməti:*

 

4.4.11.2. Peşəsi:*

 

4.4.11.3. Gəlir mənbəyi*

 

4.4.12.          Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd **

 

4.4.12.1.       Sənədin növü:*

 

4.4.12.2.       Seriyası və nömrəsi:*

 

4.4.12.3.       Verilmə tarixi:*

 

4.4.12.4.       Etibarlılıq müddəti: * [56]

 

4.4.12.5.       Verən orqanın adı: * [57]

 

4.4.12.6.       Verildiyi ölkə:*

 

4.4.13.          Ünvan**

 

4.4.13.1.       Ünvanın təyinatı:*

 

4.4.13.2.       Küçənin adı və nömrəsi:*

 

4.4.13.3.       Şəhər:*

 

4.4.13.4.       Rayon:

 

4.4.13.5.       Poçt indeksi:

 

4.4.13.6.       Ölkə:*

 

4.4.14.          Telefon***

 

4.4.14.1.       Telefon nömrəsinin təyinatı:*

 

4.4.14.2.       Əlaqə vasitəsi:*

 

4.4.14.3.       Operatorun kodu:

 

4.4.14.4.       Telefon nömrəsi:*

 

4.4.14.5.       Daxili nömrə:

 

4.4.15.          İş yeri haqqında məlumat**[58]

 

4.4.15.1.       İş yerinin adı:*

 

4.4.15.2.       İş yerinin ünvanı*

 

4.4.15.2.1.                  Ünvanın təyinatı:*

 

4.4.15.2.2.                  Küçənin adı və nömrəsi:*

 

4.4.15.2.3.                  Şəhər:*

 

4.4.15.2.4.                  Rayon:

 

4.4.15.2.5.                  Poçt indeksi:

 

4.4.15.2.6.                  Ölkə:*

 

4.4.15.3.       İş yerinin telefonu***

 

4.4.15.3.1.    Telefon nömrəsinin təyinatı:*

 

4.4.15.3.2.    Əlaqə vasitəsi:*

 

4.4.15.3.3.    Operatorun kodu:

 

4.4.15.3.4.    Telefon nömrəsi:*

 

4.4.15.3.5.    Daxili nömrə:

 

4.5.            Hesab haqqında məlumat

 

4.5.1.                Hesabın nömrəsi:*

 

4.5.2.                Hesabın açıldığı valyuta:**

 

4.5.3.                Hesaba xidmət göstərən müəssisənin növü:*

  Bank;    Qeyri-bank təşkilatı

4.5.4.                Hesaba xidmət göstərən müəssisənin adı:*

 

4.5.5.                Kodun növü:*

  SWIFT;  Kod

4.5.6.                Kod:*

 

4.5.7.                Hesabın açılma tarixi:**

 

4.5.8.                Hesabın bağlanma tarixi:** [59]

 

4.5.9.                Hesabın hazırkı statusu:

 

4.5.10.            Hesabdakı qalıq:*** [60]

 

4.5.11.            IBAN Kodu:* [61]

 

4.5.12.            Hesabın növü:** [62]

 

4.5.13.            Hesaba xidmət göstərən filialın adı:** [63]

 

4.5.14.            Hüquqi şəxs haqqında məlumat ***

 

4.5.14.1. Hüquqi şəxsin adı:*

 

4.5.14.2. Təşkilati-hüquqi forması: **

 

4.5.14.3. Fəaliyyət istiqaməti:** [64]

 

4.5.14.4. Qeydiyyat nömrəsi və ya VÖEN: **[65]

 

4.5.14.4-1. Qeydiyyat nömrəsi:***[66]

 

4.5.14.5. Qeydiyyat tarixi: **

 

4.5.14.6. Qeydiyyatdan keçdiyi rayon/şəhər:** [67]

 

4.5.14.7. Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə:* [68]

 

4.5.14.8. E-mail:

 

4.5.14.9. Hüquqi şəxsin ünvanı **

 

4.5.14.9.1.    Ünvanın təyinatı:*

 

4.5.14.9.2.    Küçənin adı və nömrəsi:*

 

4.5.14.9.3.    Ünvanın təyinatı:*

 

4.5.14.9.4.    Şəhər:*

 

4.5.14.9.5.    Rayon:

 

4.5.14.9.6.    Poçt indeksi:

 

4.5.14.9.7.    Ölkə:*

 

4.5.14.10.      Hüquqi şəxsin telefonu ***

 

4.5.14.10.1.              Telefon nömrəsinin təyinatı:*

 

4.5.14.10.2.              Əlaqə vasitəsi:*

 

4.5.14.10.3.              Operatorun kodu:

 

4.5.14.10.4.              Telefon nömrəsi:*

 

4.5.14.10.5.              Daxili nömrə:

 

4.5.14.11.      Hüquqi şəxsin təsisçisi/səhmdarı:** [69]

 

4.5.14.11.1.              Fiziki şəxs:**

 

4.5.14.11.1.1. Adı:*

 

4.5.14.11.1.2. Soyadı:*

 

4.5.14.11.1.3. Atasının adı:*

 

4.5.14.11.1.4. Doğulduğu tarix:*

 

4.5.14.11.1.5. E-mail:

 

4.5.14.11.2.              Hüquqi şəxs:**

 

4.5.14.11.2.1. Adı:*

 

4.5.14.11.2.2. Qeydiyyat nömrəsi:***

 

4.5.14.11.2.3. VÖEN:**

 

4.5.14.11.3.              Doğulduğu tarix:

 

4.5.14.11.4.              E-mail:

 

4.5.14.11-1. Hüquqi şəxsin icra orqanının rəhbəri:** [70]

 

4.5.14.11-1.1. Adı:*

 

4.5.14.11-1.2. Soyadı:*

 

4.5.14.11-1.3. Atasının adı:*

 

4.5.14.11-1.4. Doğulduğu tarix:*

 

4.5.14.11-1.5. E-mail;

 

4.5.15.  Hesab üzrə imza hüququ olan şəxs(lər) *[71]

 

4.5.15.1.          Cinsi:** [72]

 kişi;  qadın 

4.5.15.2.          Adı:*

 

4.5.15.3.          Soyadı:*

 

4.5.15.4.          Ata adı:** [73]

 

4.5.15.5.          Fin. : ** [74]

 

4.5.15.6.          Doğulduğu yer:** [75]

 

4.5.15.7.          Doğulduğu tarix:** [76]

 

4.5.15.8. Yaşadığı ölkə:

 

4.5.15.9. E-mail:

 

4.5.15.10.      Vətəndaşlığı:** [77]

 

4.5.15.11.      Vəzifəsi:** [78]

 

4.5.15.12.      Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd**[79]

 

4.5.15.12.1.              Sənədin növü:*

 

4.5.15.12.2.              Seriyası və nömrəsi:*

 

4.5.15.12.3.              Verilmə tarixi:*

 

4.5.15.12.4.              Etibarlılıq müddəti: * [80]

 

4.5.15.12.5.              Verən orqanın adı: * [81]

 

4.5.15.12.6.              Verildiyi ölkə:*

 

4.5.16.  Ünvan**[82]

 

4.5.16.1. Ünvanın təyinatı:*

 

4.5.16.2. Küçənin adı və nömrəsi:*

 

4.5.16.3. Şəhər:*

 

4.5.16.4. Rayon:

 

4.5.16.5. Poçt indeksi:

 

4.5.16.6. Ölkə:*

 

4.5.17.  Telefon***

 

4.5.17.1. Telefon nömrəsinin təyinatı:*

 

4.5.17.2. Əlaqə vasitəsi:*

 

4.5.17.3. Operatorun kodu:

 

4.5.17.4. Telefon nömrəsi:*

 

4.5.17.5. Daxili nömrə:

 

4.5.18.  İş yeri haqqında məlumat **[83]

 

4.5.18.1. İş yerinin adı:*

 

4.5.18.2. İş yerinin ünvanı*

 

4.5.18.2.1.    Ünvanın təyinatı:*

 

4.5.18.2.2.    Küçənin adı və nömrəsi:*

 

4.5.18.2.3.    Şəhər:*

 

4.5.18.2.4.    Rayon:

 

4.5.18.2.5.    Poçt indeksi:

 

4.5.18.2.6.    Ölkə:*

 

4.5.18.3. İş yerinin telefonu***

 

4.5.18.3.1.    Telefon nömrəsinin təyinatı:*

 

4.5.18.3.2.    Əlaqə vasitəsi:*

 

4.5.18.3.3.    Operatorun kodu:

 

4.5.18.3.4.    Telefon nömrəsi:*

 

4.5.18.3.5.    Daxili nömrə:

 

V.     NÜMAYƏNDƏ

5.1.            Cinsi:** [84]

 məlum deyil;  kişi;  qadın  

5.2.            Adı:*

 

5.3.            Soyadı:*

 

5.4.            Ata adı:***

 

5.5.            Fin. : ** [85]

 

5.6.            Doğulduğu yer:*

 

5.7.            Doğulduğu tarix:*

 

5.8.            Yaşadığı ölkə:

 

5.9.            E-mail:

 

5.10.        Vətəndaşlığı:*

 

5.11.        Vəzifəsi:

 

5.12.        Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd*

 

5.12.1.          Sənədin növü:*

 

5.12.2.          Seriyası və nömrəsi:*

 

5.12.3.          Verilmə tarixi:*

 

5.12.4.          Etibarlılıq müddəti:* [86]

 

5.12.5.          Verən orqanın adı:* [87]

 

5.12.6.          Verildiyi ölkə:*

 

5.13.        Ünvan*

 

5.13.1.          Ünvanın təyinatı:*

 

5.13.2.          Küçənin adı və nömrəsi:*

 

5.13.3.          Şəhər:*

 

5.13.4.          Rayon:

 

5.13.5.          Poçt indeksi:

 

5.13.6.          Ölkə:*

 

5.14.        Telefon***

 

5.14.1.          Telefon nömrəsinin təyinatı:*

 

5.14.2.          Əlaqə vasitəsi:*

 

5.14.3.          Operatorun kodu:

 

5.14.4.          Telefon nömrəsi:*

 

5.14.5.          Daxili nömrə:

 

5.15.        İş yeri haqqında məlumat**[88]

 

5.15.1.          İş yerinin adı:*

 

5.15.2.          İş yerinin ünvanı*

 

5.15.2.1.       Ünvanın təyinatı:*

 

5.15.2.2.       Küçənin adı və nömrəsi:*

 

5.15.2.3.       Şəhər:*

 

5.15.2.4.       Rayon:

 

5.15.2.5.       Poçt indeksi:

 

5.15.2.6.       Ölkə:*

 

5.15.3.          İş yerinin telefonu***

 

5.15.3.1.       Telefon nömrəsinin təyinatı:*

 

5.15.3.2.       Əlaqə vasitəsi:*

 

5.15.3.3.       Operatorun kodu:

 

5.15.3.4.       Telefon nömrəsi:*

 

5.15.3.5.       Daxili nömrə:

 

 

İmza:

Möhür:

 

 

 


 

 

«Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları»na

Əlavə ¹ 2

 

Məlumatların təsnifat kodlarının

 

S İ Y A H I S I

 

Kod

Məlumatın təsnifatı

CTR

20 000 manat və ya ona ekvivalent xarici valyuta məbləğinə bərabər və ya bu məbləğdən yuxarı pul vəsaitləri və ya digər əmlakla nağd şəkildə həyata keçirilən əməliyyatlara dair məlumat

STR

 

Məbləğindən asılı olmayaraq, pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın cinayət yolu ilə əldə edilməsi ilə bağlı olmasına şübhə və ya belə şübhə üçün kifayət qədər əsaslar yaradan halların mövcud olduğu əməliyyat(lar)a dair məlumat

TFR

 

Məbləğindən asılı olmayaraq, pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı olmasına şübhə və ya belə şübhə üçün kifayət qədər əsaslar yaradan halların mövcud olduğu əməliyyat(lar)a dair məlumat

BLR

Məbləğindən asılı olmayaraq, cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasında, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsində, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığı, habelə silahlı separatizmi, ekstremizmi və muzdluluğu dəstəkləməsində, narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsində iştirakı ehtimal olunan, maliyyə əməliyyatlarının aparılması zamanı eyniləşdirmə məlumatlarının açıqlanması tələb olunmayan dövlətlərin vətəndaşları ilə, qeydiyyat, yaşayış və ya əsas fəaliyyət yeri həmin dövlətdə (ərazidə) olan şəxslərlə, eləcə də göstərilən dövlətlərdə (ərazilərdə) qeydiyyatdan keçmiş bankda hesaba malik olan şəxslərlə əlaqədar pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyat(lar)a dair məlumat

PEP

Məbləğindən asılı olmayaraq, xarici dövlətlərin siyasi xadimlərinin bank hesablarından aparılan əməliyyat(lar)a dair məlumat

AAR

Məbləğindən asılı olmayaraq, Azərbaycan Respublikasının yurisdiksiyasından kənardakı anonim hesabdan pul vəsaitlərinin daxil olması və ya Azərbaycan Respublikasının yurisdiksiyasından kənara anonim hesaba pul vəsaitlərinin köçürülməsi əməliyyat(lar)ına dair məlumat

UNR

Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan şəxslərin, habelə bu şəxslərin sahibliyində və ya nəzarətində olan hüquqi şəxslərin, o cümlədən bu şəxslərin adından və ya onların tapşırığı ilə fəaliyyət göstərən fiziki və hüquqi şəxslərin aktivlərinə və həmin aktivlərlə əməliyyatlara dair məlumat[89]

FIR

Məbləğindən asılı olmayaraq, müştəri və ya benefisiarla bağlı əvvəllər təqdim edilmiş eyniləşdirmə məlumatlarının doğru olmamasının aşkarlandığı əməliyyat(lar)a dair məlumat

FMR

Məbləğindən asılı olmayaraq, müştərinin öz adından fəaliyyət göstərməməsi və ya üçüncü şəxsin adından çıxış etməsi barədə şübhə üçün kifayət qədər əsas yarandığı əməliyyat(lar)a dair məlumat

AIF

Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin göndərdiyi sorğu əsasında məlumat

DT[90]

Dini təşkilatların bank hesabları üzrə əməliyyatlara və həmin təşkilatlara xarici mənbələrdən verilən maliyyə vəsaitlərinin hərəkətinə dair məlumat

QHT

Qeyri-hökumət təşkilatlarının, o cümlədən xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və nümayəndəliklərinin bank hesabları üzrə əməliyyatlara və həmin təşkilatlara xarici mənbələrdən verilən maliyyə vəsaitlərinin hərəkətinə dair məlumat

 


 

 

«Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları»na

Əlavə ¹ 3

 

Əməliyyat növləri üzrə kodların

 

S İ Y A H I S I

 

Kod

Əməliyyatın növü

1000 – 1114 kodları yalnız kredit təşkilatları, lizinq xidmətləri göstərən kredit təşkilatları, lombardlar, pul vəsaitlərinin köçürülməsi ilə məşğul olan poçt xidməti göstərən müəssisələr üçün nəzərdə tutulmuşdur[91]

1000

hesab açmadan pul vəsaitinin köçürülməsi

1001

hesab açmadan pul vəsaitinin qəbul edilməsi

1002

pul vəsaitinin hesabdan köçürülməsi (notariusların depozit hesabları istisna təşkil edir)

1003

pul vəsaitinin hesaba qəbul edilməsi (notariusların depozit hesabları istisna təşkil edir)

1004

pul vəsaitinin hesabdan nağd olaraq çıxarılması (notariusların depozit hesabları istisna təşkil edir)

1005

pul vəsaitinin hesaba nağd olaraq daxil edilməsi (notariusların depozit hesabları istisna təşkil edir)

1006

notariusların bankda açılan depozit hesablarından vəsaitin köçürülməsi

1007

notariusların bankda açılan depozit hesablarına vəsaitin qəbul edilməsi

1008

notariusların bankda açılan depozit hesablarından vəsaitin nağd olaraq çıxarılması

1009

notariusların bankda açılan depozit hesablarına vəsaitin nağd olaraq daxil edilməsi

1010

depozitin (əmanət) çıxarılması

1110

depozitin (əmanət) qoyulması

1011

kreditin alınması

1111

kreditin ödənilməsi

1012

maliyyə lizinqinin alınması

1112

maliyyə lizinqinin ödənilməsi

1013

milli valyutanın konvertasiyası

1113

xarici valyutanın konvertasiyası

1014

hesab açılması (Qanunun 9.15-ci maddəsində və ya 1000-1113, 3000-8010 kodlarda nəzərdə tutulmuş hallarda)

1114

Hesabın bağlanması (1000-1113, 3000-8010 kodlarda nəzərdə tutulmuş hallarda) [92]

3000 – 3031 kodları yalnız qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçıları olan brokerlər, aktivlərin idarə edilməsi üzrə fəaliyyəti həyata keçirənlər, investisiya fondları üçün nəzərdə tutulmuşdur

3000

qiymətli kağızların alınması

3011

qiymətli kağızların satılması

3021

qiymətli kağızların köçürülməsi

3031

qiymətli kağızlarla digər əməliyyatlar

4000 və 4001 kodları yalnız sığortaçılar, təkrarsığortaçılar və sığorta vasitəçiləri üçün nəzərdə tutulmuşdur

4000

sığorta haqlarının ödənilməsi

4001

sığorta ödənişlərinin ödənilməsi

5000 – 5003 kodları yalnız qiymətli daşların, qiymətli metalların, o cümlədən qiymətli daşlardan və ya qiymətli metallardan hazırlanmış zərgərlik və ya digər məişət məmulatlarının alqı–satqısı ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur

5000

qiymətli metalların alınması

5001

qiymətli metalların satılması

5002

qiymətli daşların alınması

5003

qiymətli daşların satılması

6000 və 6001 kodları yalnız öz fəaliyyətinin tərkib hissəsi kimi vəsait alan, toplayan, verən və ya vəsait köçürən qeyri-hökumət təşkilatları, xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının Azərbaycan Respublikasındakı filial və ya nümayəndəlikləri və ya dini təşkilatlar üçün nəzərdə tutulmuşdur[93]

6000

qrantların alınması

6001

ianələrin alınması

7000 kodu yalnız lotereya təşkilatçısı üçün nəzərdə tutulmuşdur

7000

uduşlu lotereya biletlərinin (onlara bərabər tutulan digər məlumat daşıyıcılarının) sahiblərinə uduşların verilməsi (ödənilməsi)

8001 – 8010 kodları yalnız vəkillər, notariuslar, auditor xidməti göstərən şəxslər, digər hüquqi xidmətlər göstərən şəxslər, o cümlədən daşınmaz əmlakın alqı–satqısı üzrə vasitəçilik xidmətləri göstərən fiziki və hüquqi şəxslər, eləcə də investisiya fondları üçün nəzərdə tutulmuşdur

8001

daşınmaz əmlakın alqı–satqısı ilə əlaqədar əməliyyatlar

8002

müştərinin pul vəsaitlərinin idarə olunması ilə əlaqədar əməliyyatlar

8003

müştərinin qiymətli kağızlarının idarə olunması ilə əlaqədar əməliyyatlar

8004

müştərinin digər əmlakının idarə olunması ilə əlaqədar əməliyyatlar

8005

müştərinin bank hesablarının idarə olunması ilə əlaqədar əməliyyatlar

8006

müştərinin qiymətli kağız hesablarının idarə olunması ilə əlaqədar əməliyyatlar

8007

hüquqi şəxslərin yaradılması ilə əlaqədar əməliyyatlar

8008

hüquqi şəxslərin fəaliyyətinin təmin və idarə edilməsi ilə əlaqədar əməliyyatlar

8009

hüquqi şəxslərin yaradılması, onların fəaliyyətinin təmin və idarə edilməsi məqsədilə pul vəsaitlərinin toplanmasının təşkil edilməsi ilə əlaqədar əməliyyatlar

8010

hüquqi şəxslərin alqı–satqısı ilə əlaqədar əməliyyatlar

9999 kodu bütün monitorinq subyektləri üçün nəzərdə tutulmuşdur

9999

digər

 


 

 

«Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları»na

Əlavə ¹ 4

 

 

Vəsait növləri üzrə kodların

 

S İ Y A H I S I

 

Kod

Vəsaitin növü

A

Pul

B

Qiymətli kağız

C

Qiymətli metal

O

Digər

-

Məlum deyil

 

 

 


 

 

«Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları»na

Əlavə ¹ 5

 

 

Ölkə kodlarının

 

S İ Y A H I S I

 

Kod

Ölkə

AD

Andorra

AE

Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri

AF

Əfqanıstan

AG

Antiqua və Barbuda

AI

Angilya

AL

Albaniya

AM

Ermənistan

AO

Anqola

AR

Argentina

AS

Amerika Samoası

AT

Avstriya

AU

Avstraliya

AW

Aruba

AX

Aland adaları

AZ

Azərbaycan

BA

Bosniya və Herseqovina

BB

Barbados adaları

BD

Banqladeş

BE

Belçika

BF

Burkina Faso

BG

Bolqarıstan

BH

Bəhreyn

BI

Burundi

BJ

Benin

BL

San-Bartlemi

BM

Bermud adaları

BN

Brüney Darüssalam

BO

Boliviya

BR

Braziliya

BS

Baham adaları

BT

Butan

BV

Buvet adaları

BW

Botsvana

BY

Belarus

BZ

Beliz

CA

Kanada

CC

Kokos adaları

CD

Konqo Demokratik Respublikası

CF

Mərkəzi Afrika Respublikası

CG

Konqo

CH

İsveçrə

CI

Kot dİvuar

CK

Kuk adaları

CL

Çili

CM

Kamerun

CN

Çin

CO

Kolumbiya

CR

Kosta Rika

CU

Kuba

CV

Kabo Verde

CX

Milad adası

CY

Kipr

CZ

Çex Respublikası

DE

Almaniya

DJ

Cibuti

DK

Danimarka

DM

Dominika

DO

Dominikan Respublikası

DZ

Əlcəzair

EC

Ekvador

EE

Estoniya

EG

Misir

EH

Qərbi Saxara

ER

Eritreya

ES

İspaniya

ET

Efiopiya

FI

Finlandiya

FJ

Fici

FK

Folklend adaları (Malvin)

FM

Mikroneziya Federativ Ştatları

FO

Farer adaları

FR

Fransa

GA

Qabon

GB

Britaniya Birləşmiş Krallığı

GD

Qrenada

GE

Gürcüstan

GF

Fransa Qvineyası

GG

Gernsi

GH

Qana

GI

Cəbəllütariq

GL

Qrenlandiya

GM

Qambiya

GN

Qvineya

GP

Qvadelupa

GQ

Ekvatorial Qvineya

GR

Yunanıstan

GS

Cənubi Corciya və Sendviç adaları

GT

Qvatemala

GU

Quam

GW

Qvineya-Bisau

GY

Qayana

HK

Honq Konq

HM

Herd adası və Makdonald adaları

HN

Honduras

HR

Xorvatiya

HT

Haiti

HU

Macarıstan

IC

Kanar adaları

ID

İndoneziya

IE

İrlandiya

IL

İsrail

IM

Man adası

IN

Hindistan

IO

Britaniya Hind Okeanı əraziləri

IQ

İraq

IR

İran İslam Respublikası

IS

İslandiya

IT

İtaliya

JE

Cersi

JM

Yamayka

JO

İordaniya

JP

Yaponiya

KE

Keniya

KG

Qırğızıstan

KH

Kamboca

KI

Kiribati

KM

Komor adaları

KN

Sent-Kitts və Nevis

KP

Koreya Xalq Demokratik Respublikası

KR

Koreya Respublikası

KS

Kosovo

KW

Küveyt

KY

Kayman adaları

KZ

Qazaxıstan

LA

Laos Xalq Demokratik Respublikası

LB

Livan

LC

Sent-Lüsiya

LI

Lixtenşteyn

LK

Şri Lanka

LR

Liberiya

LS

Lesoto

LT

Litva

LU

Lüksemburq

LV

Latviya

LY

Liviya Ərəb Cümhuriyyəti

MA

Mərakeş

MC

Monako

MD

Moldova

ME

Monteneqro

MG

Madaqaskar

MF

Sen Martin (Fransa hissəsi)

MH

Marşal adaları

MK

Makedoniya. Keçmiş Yuqolslav Respublikası

ML

Mali

MM

Myanma

MN

Monqolustan

MO

Makao

MP

Şimali Mariana adaları

MQ

Martinika

MR

Mavritaniya

MS

Montserrat

MT

Malta

MU

Mavriki

MV

Maldiv adaları

MW

Malavi

MX

Meksika

MY

Malayziya

MZ

Mozambik

NA

Namibiya

NC

Yeni Kaledoniya

NE

Niger

NF

Norfolk adası

NG

Nigeriya

NI

Nikaraqua

NL

Niderland

NO

Norveç

NP

Nepal

NR

Nauru

NU

Niue

NZ

Yeni Zelandiya

OM

Oman

PA

Panama

PE

Peru

PF

Fransa Polineziyası

PG

Papua Yeni Qvineya

PH

Filippin

PK

Pakistan

PL

Polşa

PM

San Pyer və Mikelon

PN

Pitkern

PR

Puerto Riko

PS

Fələstin ərazisi

PT

Portuqaliya

PW

Palau

PY

Paraqvay

QA

Qatar

RE

Reyunyon

RO

Rumıniya

RS

Serbiya

RU

Rusiya Federasiyası

RW

Ruanda

SA

Səudiyyə Ərəbistanı

SB

Solomon adaları

SC

Seyşel adaları

SD

Sudan

SE

İsveç

SG

Sinqapur

SH

Müqəddəs Yelena

SI

Sloveniya

SJ

Svalbard və Jan Mayen

SK

Slovakiya

SL

Syerra Leone

SM

San Marino

SN

Seneqal

SO

Somali

SR

Surinam

ST

San Tome və Prinsipi

SV

Salvador

SY

Suriya Ərəb Respublikası

SZ

Svazilend

TC

Turks və Kaikos adaları

TD

Çad

TF

Fransa cənub əraziləri

TG

Toqo

TH

Tailand

TJ

Tacikistan

TK

Tokelau

TL

Şərqi Timor

TM

Türkmənistan

TN

Tunis

TO

Tonqa

TR

Türkiyə

TT

Trinidad və Tobaqo

TV

Tuvalu

TW

Tayvan (Çin)

TZ

Tanzaniya

UA

Ukrayna

UG

Uqanda

UM

Xarici Kiçik Adalar, ABŞ

US

Amerika Birləşmiş Ştatları

UY

Uruqvay

UZ

Özbəkistan

VA

Vatikan

VC

Sent-Vinsent və Qrenadina

VE

Venesuela

VG

Virciniya adaları, Britaniya

VI

Virciniya adaları, ABŞ

VN

Vyetnam

VU

Vanuatu

WF

Uollis və Futuna

WS

Samoa

YE

Yəmən

YT

Mayotta

ZA

Cənubi Afrika Respublikası

ZM

Zambiya

ZR

Zair

ZW

Zimbabve

-

Məlum deyil

 

 

 


 

 

«Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları»na

Əlavə ¹ 6

 

 

Valyuta növləri üzrə kodların

 

S İ Y A H I S I

 

Valyutanın kodu

Valyutaların adı

Ölkələrin və ərazilərin qısa adı

 

ALL

Lek

Albaniya

 

DZD

Əlcəzair dinarı

Əlcəzair

 

ARS

Argentina pesosu

Argentina

 

AUD

Avstraliya dolları

Avstraliya, Kiribati, Kokos (Kilinq) adaları, Nauru, Norfolk adası, Milad adası, Tuvalu, Xerd və Makdonald adaları

 

BSD

Baham dolları

Baham adaları

 

BHD

Bəhreyn dinarı

Bəhreyn

 

BDT

Taka

Banqladeş

 

AMD

Ermənistan dramı

Ermənistan

 

BBD

Barbados dolları

Barbados

 

BMD

Bermud dolları

Bermud adaları

 

BTN

Nqultrum

Butan

 

BOB

Boliviano

Boliviya

 

BWP

Pula

Botsvana

 

BZD

Beliz dolları

Beliz

 

SBD

Solomon adaları dolları

Solomon adaları

 

BND

Bruney dolları

Bruney Darussalam

 

MMK

Kyat

Myanma (Birma)

 

BIF

Burundi frankı

Burundi

 

KHR

Riel

Kamboca

 

CAD

Kanada dolları

Kanada

 

CVE

Eskudo Kabo-Verde

Kabo-Verde

 

KYD

Kayman adaları dolları

Kayman adaları

 

LKR

Şri-Lanka rupisi

Şri-Lanka

 

CLP

Çili pesosu

Çili

 

CNY

Yuan

Çin

 

COP

Kolumbiya pesosu

Kolumbiya

 

KMF

Komor adaları frankı

Komor adaları

 

CRC

Kosta-Rika kolonu

Kosta-Rika

 

HRK

Xorvatiya Kunası

Xorvatiya

 

CUP

Kuba pesosu

Kuba

 

CZK

Çex kronu

Çexiya

 

DKK

Danimarka kronu

Qrenlandiya, Danimarka, Farer adaları

 

DOP

Dominikan pesosu

Dominikan Respublikası

 

SVC

Salvador kolonu

Salvador

 

ETB

Efiopiya bırı

Efiopiya

 

ERN

Nakfa

Eritreya

 

EEK

Krona

Estoniya

 

FKP

Folklend adaları funtu

Folklend (Malvin) adaları

 

FJD

Fici dolları

Fici

 

DJF

Cibuti frankı

Cibuti

 

GMD

Dalasi

Qambiya

 

GHC

Sedi

Qana

 

GIP

Cəbəllütariq funtu

Cəbəllütariq

 

GTQ

Ketsal

Qvatemala

 

GNF

Qvineya frankı

Qvineya

 

GYD

Qayana dolları

Qayana

 

HTG

Qurd

Haiti

 

HNL

Lempira

Honduras

 

HKD

Honkonq dolları

Honkonq

 

HUF

Forint

Macarıstan

 

ISK

İsland kronu

İslandiya

 

INR

Hindistan rupisi

Butan, Hindistan

 

IDR

Rupi

İndoneziya

 

IRR

İran rialı

İran İslam Respublikası

 

IQD

İraq dinarı

İraq

 

ILS

Yeni İsrail şekeli

İsrail

 

JMD

Yamay dolları

Yamayka

 

JPY

Yen

Yaponiya

 

KZT

Tenqe

Qazaxıstan

 

JOD

İordaniya dinarı

İordaniya

 

KES

Keniya şillinqi

Keniya

 

KPW

Şimali Koreya vonası

Koreya Demokratik Xalq Respublikası

 

KRW

Vona

Koreya Respublikası

 

KWD

Küveyt dinarı

Küveyt

 

KGS

Som

Qırğızıstan

 

LAK

Kip

Laos Xalq Demokratik Respublikası

 

LBP

Livan funtu

Livan

 

LSL

Loti

Lesoto

 

LVL

Latviya latı

Latviya

 

LRD

Liberiya dolları

Liberiya

 

LYD

Liviya dinarı

Liviya Ərəb Cəmahiriyyəsi

 

LTL

Litva liti

Litva

 

MOP

Pataka

Makao

 

MWK

Kvaça

Malavi

 

MYR

Malayziya rinqqiti

Malayziya

 

MVR

Rufiya

Maldiv adaları

 

MRO

Uqiya

Mavritaniya

 

MUR

Mavriki rupisi

Mavriki

 

MXN

Yeni Meksika pesosu

Meksika

 

MNT

Tuqrik

Monqolustan

 

MDL

Moldav leyi

Moldova

 

MAD

Mərakeş dirhəmi

Mərakeş, Qərbi Saxara

 

OMR

Oman rialı

Oman

 

NAD

Namibiya dolları

Namibiya

 

NPR

Nepal rupisi

Nepal

 

ANG

Niderland Antil quldeni

Niderland Antil adaları

 

AWG

Aruba quldeni

Aruba

 

VUV

Vatu

Vanuatu

 

NZD

Yeni Zelandiya dolları

Yeni Zelandiya, Niue, Kuka adaları, Pitkern adası, Tokelau

 

NIO

Qızıl kordoba

Nikaraqua

 

NGN

Nayra

Nigeriya

 

NOK

Norveç kronu

Norveç, Buve adası, Şpisbergen və Yan Mayen adaları

 

PKR

Pakistan rupisi

Pakistan

 

PAB

Balboa

Panama

 

PGK

Kin

Papua-Yeni Qvineya

 

PYG

Quarani

Paraqvay

 

PEN

Yeni sol

Peru

 

PHP

Filippin pesosu

Filippin

 

GWP

Qvineya-Bisau pesosu

Qvineya-Bisau

 

QAR

Qatar rialı

Qatar

 

RUB

Rusiya rublu

Rusiya

 

RWF

Ruanda frankı

Ruanda

 

SHP

Müqəddəs Yelena Adası funtu

Müqəddəs Yelena Adası

 

STD

Dobra

San-Tome və Prinsipi

 

SAR

Səudiyyə rialı

Səudiyyə Ərəbistanı

 

SCR

Seyşel rupisi

Seyşel adaları

 

SLL

Leone

Syerra-Leone

 

SGD

Sinqapur dolları

Sinqapur

 

VND

Donq

Vyetnam

 

SOS

Somali şillinqi

Somali

 

ZAR

Rend

Lesoto, Namibiya, Cənubi Afrika

 

SZL

Lilanqeni

Svazilend

 

SEK

İsveç kronu

İsveç

 

CHF

İsveçrə frankı

İsveçrə, Lixtenşteyn

 

SYP

Suriya funtu

Suriya Ərəb Respublikası

 

THB

Bat

Tailand

 

TOP

Paanqa

Tonqa

 

TTD

Trinidad və Tobaqo dolları

Trinidad və Tobaqo

 

AED

Dirhəm (BƏƏ)

Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ)

 

TND

Tunis dinarı

Tunis

 

UGX

Uqanda şillinqi

Uqanda

 

MKD

Denar

Makedoniya

 

EGP

Misir funtu

Misir

 

GBP

Funt sterlinq

Birləşmiş Krallıq (Böyük Britaniya)

 

TZS

Tanzaniya şillinqi

Tanzaniya Respublikası

 

USD

ABŞ dolları

Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ), Amerika Samoası, Hind okeanında Britaniya Ərazisi, Virciniya Adaları (Britaniya), Virciniya Adaları (ABŞ), Haiti, Quam, Ayrılmış Kiçik Sakit Okean Adaları (ABŞ), Marşal Adaları, Mikroneziya, Palau, Panama, Puerto-Riko, Şimali Marian adaları, Terks və Kaykos adaları

 

UYU

Uruqvay pesosu

Uruqvay

 

UZS

Özbəkistan sumu

Özbəkistan

 

WST

Tala

Samoa

 

YER

Yəmən rialı

Yəmən

 

ZMK

Zambiya kvaçası

Zambiya

 

TWD

Yeni Tayvan dolları

Tayvan, Çinin Əyaləti

 

CUC

Konvertasiya oluna bilən peso

Kuba

 

ZWL

Zimbabve dolları

Zimbabve

 

TMT

Yeni Türkmən manatı

Türkmənistan

 

GHS

Sedi

Qana

 

VEF

Bolivar fuerte

Venesuella

 

SDG

Sudan funtu

Sudan

 

UYI

Uruqvay pesosu

Uruqvay

 

RSD

Serb dinarı

Serbiya

 

MZN

Metikal

Mozambik

 

AZN

Azərbaycan manatı

Azərbaycan

 

RON

Yeni Rumıniya leyi

Rumıniya

 

TRY

Türkiyə lirəsi

Türkiyə

 

XAF

KFA VEAS frankı

Qabon, Kamerun, Konqo, Mərkəzi Afrika Respublikası, Çad, Ekvatorial Qvineya

 

XCD

Şərqi Karib dolları

İngiltərə, Antiqua və Barbuda, Qrenada, Dominika, Montserrat, Sent-Kits və Nevis, Sent-Lüsiya

 

XOF

KFA VSEAO frankı

Benin, Burkina-Faso, Kot d`İvuar, Mali, Niger, Seneqal, Toqo

 

XPF

KPF frankı

Yeni Kaledoniya, Fransa Polineziyası, Uollis və Futuna

 

XDR

SDR (Xüsusi hüquqi alınma)

Beynəlxalq Valyuta Fondu

 

SRD

Surinam dolları

Surinam

 

MGA

Malaqa ariarisi

Madaqaskar

 

COU

Real dəyər vahidi

Kolumbiya

 

AFN

Əfqani

Əfqanıstan

 

TJS

Somoni

Tacikistan

 

AOA

Kvanza

Anqola

 

BYR

Belarus rublu

Belarus

 

BGN

Bolqarıstan levi

Bolqarıstan

 

CDF

Konqo frankı

Konqo

 

BAM

Marka

Bosniya və Herseqovina

 

EUR

Avro

Almaniya, Andorra, Avstriya, Belçika, Kipr, Finlandiya, Fransa, Yunanıstan, İrlandiya, İtaliya, İspaniya, Monteneqro, San-Marino, Sloveniya, Slovakiya, Lüksemburq, Malta, Monako, Niderland (Hollandiya), Portuqaliya, Vatikan

 

UAH

Qrivna

Ukrayna

 

GEL

Lari

Gürcüstan

 

PLN

Zlotı

Polşa

 

BRL

Braziliya realı

Braziliya