AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

Aktın növü: KONSTİTUSİYA
Qəbul edildiyi tarix: 29.12.1998
Qeydiyyat nömrəsi: 603-IKQ
Adı: Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasının təsdiq edilməsi haqqında
Rəsmi dərc edildiyi mənbə: Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu № 01 Dərc olunma tarixi 31-01-1999 Maddə nömrəsi 12
Qüvvəyə minmə tarixi: 29.12.1998
Azərbaycan Respublikasının Vahid hüquqi təsnifatı üzrə indeks kodu:
Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi: 11199812290603
Hüquqi aktın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix:


Naxıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasının təsdiq edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublİkasının Konstİtusİya Qanunu

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

I. Naxıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası təsdiq edilsin.

II. Bu Konstitusiya qanunu imzalandığı gndən qvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

 

Bakı şəhəri, 29 dekabr 1998-ci il

№ 603-IKQ

 

 

 

NaxIvan Muxtar Respublİkasının Konstİtusİyası

 

Naxıvanın muxtariyyatının əsasları hazırda qvvədə olan 16 mart 1921-ci il Moskva və 13 oktyabr 1921-ci il Qars beynəlxalq mqavilələri ilə qoyulmuşdur. Həmin beynəlxalq mqavilələrdə Naxıvanın Azərbaycanın tərkib hissəsi olması bir daha bəyan edilərək Naxıvanın ərazi hdudları dəqiqləşdirilmişdir.

Naxıvan 1921-ci il martın 16-dan başlayaraq əvvəlcə Naxıvan Sovet Sosialist Respublikası, 1923-c il iyunun 16-dan sonra Naxıvan diyarı, 1924-c il fevralın 9-dan Naxıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası, 1990-cı il noyabrın 17-dən isə Naxıvan Muxtar Respublikası adlandırılmışdır.

1926-cı ildə Naxıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının ilk, 1937-ci ildə ikinci, 1978-ci ildə nc Konstitusiyası qəbul edilmişdir.

Naxıvan Muxtar Respublikasının bu Konstitusiyasının əsasını Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il 12 noyabrda mumxalq səsverməsində referendumda qəbul edilən Konstitusiyası təşkil edir.

Naxıvan Muxtar Respublikasının Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası ilə zvi surətdə bağlı olan bu Konstitusiyası qəbul edilərkən təntənəli surətdə aşağıdakı niyyətlər bəyan edilir:

Azərbaycan dvlətinin mstəqilliyini, suverenliyini və ərazi btvlyn qorumaq;

haqq-ədalətə, qanuna əsaslanaraq Naxıvan Muxtar Respublikasının əhalisinin layiqli həyat səviyyəsini təmin etmək, gzəranını yaxşılaşdırmaq;

Naxıvan Muxtar Respublikasında Konstitusiya ərivəsində demokratik, hquqi, dnyəvi dvlət quruluşuna təminat vermək, qanunun aliliyini qorumaq.

Yuxarıda gstərilən lvi niyyətlərlə bu Konstitusiya qəbul edilir.

I fəsil

mumİ mddəalar

Maddə 1. Naxıvan Muxtar Respublikasının statusu

I. Naxıvan Muxtar dvləti Azərbaycan Respublikası tərkibində demokratik, hquqi, dnyəvi muxtar respublikadır.

II. Naxıvan Muxtar Respublikasının statusunu Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, 16 mart 1921-ci il Moskva və 13 oktyabr 1921-ci il Qars beynəlxalq mqavilələri məyyən edir.

 

Maddə 2. Muxtariyyatın əsasları

I. Naxıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə onun səlahiyyətlərinə aid edilən məsələlərin həllində mstəqildir.

II. Naxıvan Muxtar Respublikasının mənafeləri ilə bağlı olan btn digər məsələlər Naxıvan Muxtar Respublikası tərəfindən həll edilir, o şərtlə ki, bu məsələlərin həlli Azərbaycan Respublikasının dvlət orqanlarının səlahiyyətlərinə aid edilməyib.

III. Naxıvan Muxtar Respublikasının səlahiyyətlərinə aid edilən məsələlərin həllində o, Azərbaycan Respublikasının mumi mənafeləri ilə bağlıdır.

 

Maddə 3. Hakimiyyətlərin blnməsi

I. Naxıvan Muxtar Respublikasında dvlət hakimiyyəti hakimiyyətlərin blnməsi prinsipi əsasında təşkil edilir:

qanunvericilik hakimiyyətini Naxıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi həyata keirir;

icra hakimiyyətini Naxıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti həyata keirir;

məhkəmə hakimiyyətini Naxıvan Muxtar Respublikasının məhkəmələri həyata keirir.

II. Bu Konstitusiyanın mddəalarına əsasən qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyətləri qarşılıqlı fəaliyyət gstərirlər.

III. Naxıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, qanunları və bu Konstitusiya ilə onun səlahiyyətlərinə aid edilən məsələlərin həllində, Naxıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, qanunları və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanları ilə onun səlahiyyətlərinə aid edilən məsələlərin həllində, Naxıvan Muxtar Respublikası məhkəmələri isə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası və qanunları ilə onun səlahiyyətlərinə aid edilən məsələlərin həllində mstəqildirlər.

 

Maddə 4. Dvlət hakimiyyətinin mənimsənilməsinə yol verilməməsi

I. Naxıvan Muxtar Respublikasında vətəndaşların he bir hissəsi, sosial qrup, təşkilat və ya he bir şəxs hakimiyyətin həyata keirilməsi səlahiyyətini mənimsəyə bilməz.

II. Hakimiyyətin mənimsənilməsi xalqa qarşı ən ağır cinayətdir.

Maddə 5. Naxıvan Muxtar Respublikasının ali vəzifəli şəxsi

I. Naxıvan Muxtar Respublikasının ali vəzifəli şəxsi Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədridir.

II. Bu Konstitusiya ilə məyyən olunan hallarda və qaydada Naxıvan Muxtar Respublikasının ali vəzifəli şəxsi həm qanunvericilik, həm icra hakimiyyəti sahələrində aşağıdakı səlahiyyətləri həyata keirir:

1) Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə sekiləri təyin edir;

2) Naxıvan Muxtar Respublikası dvlət hakimiyyət orqanlarının qarşılıqlı fəaliyyətini təmin edir;

3) Naxıvan Muxtar Respublikasının qanunlarını imzalayır və dərc edir;

4) Naxıvan Muxtar Respublikasının dvlət və ictimai siyasi həyatının mhm məsələləri barədə Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə məlumat verir;

5) Naxıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin istefası haqqında qərar qəbul edir;

6) Naxıvan Muxtar Respublikasının dvlət bdcəsində icra hakimiyyəti n nəzərdə tutulmuş xərclər ərivəsində mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarını yaradır;

7) Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sessiyaları arasındakı dvrdə Naxıvan Muxtar Respublikası Baş nazirinin təklifi ilə Naxıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin tərkibinin fəaliyyətini təmin edir;

8) Naxıvan Muxtar Respublikasını xarici dvlətlərlə və beynəlxalq təşkilatlarla, habelə başqa fiziki və hquqi şəxslərlə mnasibətdə təmsil edir;

9) Naxıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsi, Naxıvan Muxtar Respublikasının İqtisad Məhkəməsi, Naxıvan Muxtar Respublikası mumi və ixtisaslaşdırılmış məhkəmələrin hakimlərinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsinə dair təkliflər verir;

10) Naxıvan Muxtar Respublikası prokurorunun, rayon, şəhər və ixtisaslaşdırılmış prokurorlarının vəzifəyə təyin və vəzifədən azad olunmasına dair təkliflər verir;

11) Naxıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikasının hərbi doktrinasını həyata keirir, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qvvələrinin Naxıvan Muxtar Respublikası ərazisində yerləşmiş birləşmələrinin komandan heyətləri haqqında təklif verir;

12) vətəndaşlıq məsələlərinə dair təklif verir;

13) əfv edilmə məsələlərinə dair təklif verir;

14) Təhlkəsizlik Şurasını təsis edir və ona rəhbərlik edir;

15) mumi və qismən səfərbərliyin həyata keirilməsini təmin edir;

16) vətəndaşların mddətli hərbi xidmətə ağırılmasının və mddətli hərbi xidmətdən tərxis olunmuş hərbi qulluquların sosial mdafiəsinin təmin olunması tədbirlərinin həyata keirilməsinə yardım edir;

17) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən elan edilmiş fvqəladə və hərbi vəziyyət rejiminin həyata keirilməsinə yardım edir, Naxıvan Muxtar Respublikasında fvqəladə və hərbi vəziyyət elan olunması məsələsinə dair təklif verir;

18) fəxri adları təsis edir və fəxri adlarla təltif edir;

19) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən Naxıvan Muxtar Respublikası ali vəzifəli şəxsinin səlahiyyətlərinə aid edilmiş digər məsələləri icra qaydasında həll edir.

III. Naxıvan Muxtar Respublikasının ali vəzifəli şəxsi Naxıvan Muxtar Respublikasının mənafeləri ilə bağlı iqtisadi və mədəni məsələlərdə, Naxıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası ilə məyyən edilmiş həddə və Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə məyyən olunmuş qaydada Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq mnasibətlərində Naxıvan Muxtar Respublikasını təmsil edir.

IV. Naxıvan Muxtar Respublikasının ali vəzifəli şəxsi Naxıvan Muxtar Respublikasının dvlətiliyinin varisliyini təmin edir.

V. Bu Konstitusiya ilə onun səlahiyyətinə aid edilən məsələlər zrə Naxıvan Muxtar Respublikasının ali vəzifəli şəxsi fərmanlar, başqa məsələlər barəsində isə sərəncamlar qəbul edir.

 

Maddə 6. Ərazi

Naxıvan Muxtar Respublikasının ərazisi Azərbaycan Respublikasının dvlət sərhədləri hdudunda vahiddir, toxunulmazdır və blnməzdir.

 

Maddə 7. Əsas insan və vətəndaş hquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında təsbit edilmiş əsas insan və vətəndaş hquq və azadlıqlarının qorunması, gzlənilməsi və Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının vəzifələrinin icrasını təmin etmək Naxıvan Muxtar Respublikasının dvlət orqanlarının əsas vəzifəsidir.

 

Maddə 8. Naxıvan Muxtar Respublikasında vətəndaşların səsvermə hququ

Naxıvan Muxtar Respublikasının ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları semək və seilmək hququna malikdirlər.

Məhkəmələr tərəfindən fəaliyyət qabiliyyətsizliyi təsdiq olunmuş şəxslərin sekilərdə iştirak etmək hququ yoxdur.

Hərbi qulluquların, hakimlərin, dvlət məmurlarının, din xadimlərinin, məhkəmənin qanuni qvvəyə minmiş hkm ilə azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslərin, bu Konstitusiyada və qanunda nəzərdə tutulan digər şəxslərin sekilərdə iştirak etmək hququ qanunla məhdudlaşdırıla bilər.

 

Maddə 9. Paytaxt

Naxıvan Muxtar Respublikasının paytaxtı Naxıvan şəhəridir.

 

Maddə 10. Naxıvan muxtar dvlətinin rəmzləri

Naxıvan Muxtar Respublikasının dvlət rəmzləri Azərbaycan Respublikasının dvlət bayrağı, gerbi və Azərbaycan Respublikasının dvlət himnidir.

II fəsil

Qanunverİcİlİk hakİmİyyətİ

Maddə 11. Qanunvericilik hakimiyyətinin həyata keirilməsi

Naxıvan Muxtar Respublikasında qanunvericilik hakimiyyətini Naxıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi həyata keirir.

 

Maddə 12. Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin say tərkibi

Naxıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi 45 deputatdan ibarətdir.

 

Maddə 13. Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi deputatlarının sekilərinin əsasları

Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatları majoritar seki sistemi, mumi, bərabər və birbaşa seki hququ əsasında sərbəst, şəxsi və gizli səs vermə yolu ilə seilirlər.

 

Maddə 14. Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi ağırışının səlahiyyət mddəti

I. Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin hər ağırışının səlahiyyət mddəti 5 ildir.

II. Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin hər ağırışının sekiləri hər beş ildən bir noyabr ayının birinci bazar gn keirilir.

III. Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatlarının səlahiyyət mddəti Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin ağırışının səlahiyyət mddəti ilə məhdudlaşır.

IV. Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatlığından ıxanların yerinə yeni sekilər keirilərsə, yeni seilən deputatın səlahiyyət mddəti deputatlıqdan ıxanın qalan səlahiyyət mddəti ilə məhdudlaşır.

 

Maddə 15. Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatlığına namizədlərə aid tələblər

I. Naxıvan Muxtar Respublikasının ərazisində daimi yaşayan, yaşı 25-dən aşağı olmayan hər bir Azərbaycan Respublikası vətəndaşı qanunla məyyən edilmiş qaydada Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı seilə bilər.

II. İkili vətəndaşlığı olan, başqa dvlətlər qarşısında hdəliyi olan, icra və ya məhkəmə hakimiyyəti sistemlərində qulluq edən, elmi, pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyəti istisna olmaqla, başqa dənişli fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər, din xadimləri, fəaliyyət qabiliyyətsizliyi məhkəmə tərəfindən təsdiq edilən, ağır cinayətlərə grə məhkum olunmuş şəxslər, məhkəmənin qanunu qvvəyə minmiş hkm ilə azadlıqdan məhrumetmə yerlərində cəza əkən şəxslər Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə deputat seilə bilməzlər.

 

Maddə 16. Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi deputatlarının sekilərinin nəticələrinin yoxlanılması və təsdiqi

Sekilərin nəticələrinin dzgnly qanunla məyyən edilmiş qaydada Naxıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsi tərəfindən yoxlanılır və təsdiq edilir.

Maddə 17. Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi deputatlarının səlahiyyətinin bitməsi

I. Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi deputatlarının səlahiyyətləri Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin yeni ağırışının ilk iclas gn bitir.

II. Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin səlahiyyət mddətinin bitməsinə 120 gndən az mddət qalarsa, Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi deputatlığından ıxanların yerinə sekilər keirilmir.

III. Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi 31 deputatın səlahiyyətləri təsdiq olunduqda səlahiyyətlidir.

 

Maddə 18. Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sessiyaları

I. Naxıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi hər il iki nvbəti sessiyaya yığılır.

Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 31 deputatının səlahiyyətləri təsdiq edildikdən sonra Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin ilk iclası həmin gndən başlayaraq bir həftədən gec olmayaraq ağırılır.

II. Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin nvbədənkənar sessiyaları Azərbaycan Respublikası Prezidenti, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi tərəfindən, Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 16 deputatının tələbi əsasında və ya z təşəbbs ilə Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri tərəfindən ağırılır.

III. Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin nvbədənkənar sessiyasının gndəliyini mvafiq olaraq onun ağırılmasını tələb edənlər məyyənləşdirir. Bu gndəlikdəki məsələlərə baxıldıqdan sonra nvbədənkənar sessiyanın işi bitir.

 

Maddə 19. Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatlığından məhrumetmə və Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatlarının səlahiyyətlərinin itirilməsi

I. Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı aşağıdakı hallarda mandatından məhrum edilir:

1) sekilər zamanı səslərin dzgn hesablanmadığı aşkar olunduqda;

2) Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından ıxdıqda və ya başqa dvlətin vətəndaşlığını qəbul etdikdə;

3) cinayət trətdikdə və məhkəmənin qanunu qvvəyə minmiş hkm olduqda;

4) z imtina etdikdə.

Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatlığından məhrumetmə haqqında qərar qanunla məyyən edilmiş qaydada qəbul edilir.

II. Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatları z səlahiyyətlərini daimi icra edə bilmədikdə və qanunda nəzərdə tutulmuş digər hallarda onların səlahiyyətləri itirilir. Bu haqda mvafiq qərarın qəbul edilmə qaydası qanunla məyyən edilir.

 

Maddə 20. Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi deputatlarının toxunulmazlığı

I. Səlahiyyət mddəti ərzində Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi deputatının şəxsiyyəti Naxıvan Muxtar Respublikasında toxunulmazdır. Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı səlahiyyət mddəti ərzində cinayət başında yaxalanma hallarından başqa, cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilməz, tutula bilməz, onun barəsində məhkəmə qaydasında inzibati tənbeh tədbirləri tətbiq edilə bilməz, axtarışa məruz qala bilməz, şəxsi mayinə edilə bilməz. Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı cinayət başında yaxalanarsa, tutula bilər. Belə olduqda, Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatını tutan orqan bu barədə dərhal Naxıvan Muxtar Respublikası prokuroruna xəbər verməlidir.

II. Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatının toxunulmazlığına yalnız Naxıvan Muxtar Respublikası prokurorunun təqdimatına əsasən Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sadə səs oxluğu ilə qəbul edilmiş qərarı ilə xitam verilə bilər.

 

Maddə 21. Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi deputatının məsuliyyətə cəlb olunmasına qoyulan qadağanlar

Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatları Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisindəki fəaliyyətinə, səsverməyə və sylədiyi fikrə grə məsuliyyətə cəlb oluna bilməzlər. Razılığı olmadan onlardan bu hallarla əlaqədar izahat, ifadə tələb edilə bilməz.

 

Maddə 22. Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin işinin təşkili

Naxıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi z iş qaydasını məyyən edir və Ali Məclisin mvafiq orqanlarını yaradır, o cmlədən z sədrini və onun mavinlərini seir, daimi və başqa komissiyaları təşkil edir.

 

Maddə 23. Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin aktları

I. Naxıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi z səlahiyyətlərinə aid məsələlər zrə qanunlar və qərarlar qəbul edir.

II. Naxıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisində qanunlar və qərarlar Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və bu Konstitusiya ilə məyyən edilmiş qaydada qəbul edilir.

III. Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatları səsvermə hququnu şəxsən həyata keirirlər.

IV. Naxıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və qanunları ilə onun səlahiyyətlərinə aid edilən məsələlərin həllində mstəqildir.

 

Maddə 24. Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin məyyən etdiyi mumi qaydalar

I. Naxıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi aşağıdakı məsələlərə dair mumi qaydalar məyyən edir:

1) Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə sekilər;

2) Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi deputatlarının statusu;

3) Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və vergi siyasətinə uyğun olaraq vergilər;

4) Naxıvan Muxtar Respublikası iqtisadiyyatının inkişafı istiqamətləri;

5) sosial təminat;

6) ətraf mhitin qorunması;

7) turizm;

8) səhiyyə, elm və mədəniyyət;

9) Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası və qanunları ilə onun səlahiyyətinə aid edilən digər məsələlər.

II. Bu maddədə gstərilən məsələlərə dair Naxıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi qanunlar qəbul edir.

Maddə 25. Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin həll etdiyi məsələlər

I. Naxıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi aşağıdakı məsələləri həll edir:

1) Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin işinin təşkili;

2) Naxıvan Muxtar Respublikasının bdcəsinin təsdiqi;

3) Naxıvan Muxtar Respublikasının iqtisadi və sosial proqramlarının təsdiqi;

4) Naxıvan Muxtar Respublikası Baş nazirinin vəzifəyə təyin edilməsi və vəzifədən azad edilməsi;

5) Naxıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin tərkibinin təsdiqi;

6) Naxıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinə etimad;

7) bu Konstitusiyada nəzərdə tutulmuş hallarda Naxıvan Muxtar Respublikası ali vəzifəli şəxsinin fərmanlarının təsdiqi;

8) Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası və qanunları ilə onun səlahiyyətinə aid edilən digər məsələlər.

II. Bu maddədə gstərilən məsələlərə dair Naxıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi qərarlar qəbul edir.

Maddə 26. Qanunvericilik təşəbbs hququ

I. Naxıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisində qanunvericilik təşəbbs hququ (qanun layihələrini və başqa məsələləri Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin mzakirəsinə təqdim etmək hququ) Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatlarına, Naxıvan Muxtar Respublikasının Baş nazirinə və Naxıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsinə mənsubdur.

II. Naxıvan Muxtar Respublikası Baş nazirinin, Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin qanunvericilik təşəbbs qaydasında Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin mzakirəsinə verdiyi qanun və qərar layihələri mzakirəyə təqdim olunmuş şəkildə ıxarılır və səsə qoyulur.

III. Belə qanun və ya qərar layihələrində dəyişikliklər qanunvericilik təşəbbs hququndan istifadə edən orqanın razılığı ilə edilə bilər.

IV. Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi deputatlarının Naxıvan Muxtar Respublikası Baş nazirinin və Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin Naxıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə təqdim etdiyi qanun və qərar layihələri iki ay ərzində səsə qoyulur.

V. Qanun və qərar layihəsini Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatları, Naxıvan Muxtar Respublikasının Baş naziri, Naxıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsi təcili elan edibsə, bu mddət 20 gn təşkil edir.

 

Maddə 27. Qanunların və qərarların imzalanması

I. Qanunlar və qərarlar qəbul edildiyi gndən 10 gn mddətində Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri tərəfindən imzalanır.

II. Təcili elan olunan qanun və qərar layihəsi Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri tərəfindən qəbul edildiyi gndən 24 saat ərzində imzalanır.

 

Maddə 28. Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin aktlarının qvvəyə minməsi

Qanunun və Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin qərarının zndə başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa, qanun və qərar dərc edildiyi gndən qvvəyə minir.

 

Maddə 29. Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədrinə aid tələblər

I. Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Naxıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi tərəfindən seilir, ona tabedir və ona hesabat verir. O, Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi tərəfindən geri ağırıla bilər.

II. Yaşı otuzdan aşağı olmayan, Naxıvan Muxtar Respublikasının ərazisində beş ildən az olmayaraq daimi yaşayan, başqa dvlətlər qarşısında hdəliyi olmayan, ali təhsilli, ikili vətəndaşlığı olmayan Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin hər bir deputatı Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri seilə bilər.

III. Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin sekisi qaydasını Naxıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi məyyən edir.

 

Maddə 30. Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin z səlahiyyətlərini daimi icra edə bilməməsi

Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri istefa verdikdə, səhhətinə grə z səlahiyyətlərini icra etmək qabiliyyətini itirdikdə məyyən edilmiş mddətdə yeni sədr seilənə qədər onun səlahiyyətlərinin icrası Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin birinci mavini, o da olmadıqda mavini tərəfindən yerinə yetirilir.

 

Maddə 31. Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin vəzifədən kənarlaşdırılması

Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin vəzifədən kənarlaşdırılması qaydası Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Daxili Nizamnaməsi ilə məyyən edilir.

 

Maddə 32. Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin səlahiyyətləri

I. Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri:

1) Ali Məclisin nvbədənkənar sessiyalarını ağırır;

2) Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin iclaslarına sədrlik edir;

3) Naxıvan Muxtar Respublikası Baş nazirinin vəzifəyə təyin edilməsi n Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən təqdim olunmuş şəxsin namizədliyini Naxıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə təqdim edir;

4) Naxıvan Muxtar Respublikasının Baş nazirinin təklifinə əsasən Naxıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetinə zvlyə namizədləri Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə təqdim edir;

5) Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı z mandatından imtina etdikdə və qanunla məyyən edilmiş digər hallarda onu deputat mandatından məhrum edir;

6) Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisin sədri səlahiyyətlərinin həyata keirilməsi ilə əlaqədar qərar qəbul edir;

7) Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədr mavinliyinə namizədlərin seilməsi və Ali Məclisin sədr mavinlərinin vəzifədən azad edilməsi barədə Ali Məclisə təklif verir;

8) Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin məyyən etdiyi qaydada Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin aparatını təşkil edir və onun rəhbərliyini təyin edir;

9) bu Konstitusiya ilə onun səlahiyyətlərinə aid edilən digər məsələləri həll edir.

 

Maddə 33. Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin aktları

Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri qərarlar qəbul edir.

 

III fəsil

İcra hakİmİyyətİ

Maddə 34. Naxıvan Muxtar Respublikasında icra hakimiyyəti

I. Naxıvan Muxtar Respublikasında icra hakimiyyətini Naxıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti həyata keirir.

II. Naxıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti Naxıvan Muxtar Respublikasının yuxarı icra orqanıdır.

III. Naxıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti Naxıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə tabedir və onun qarşısında mntəzəm hesabat verir.

 

Maddə 35. Naxıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin statusu

Naxıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, qanunları, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanları, Naxıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası, qanunları ilə onun səlahiyyətlərinə aid edilən məsələlərin həllində mstəqildir.

 

Maddə 36. Naxıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin tərkibi

I. Naxıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin tərkibinə Naxıvan Muxtar Respublikasının Baş naziri, onun mavinləri, Naxıvan Muxtar Respublikasının nazirləri və başqa mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri daxildirlər.

II. Naxıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin tərkibini Naxıvan Muxtar Respublikası Baş nazirinin təklifi ilə Naxıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi təsdiq edir.

 

Maddə 37. Naxıvan Muxtar Respublikasının Baş naziri

Naxıvan Muxtar Respublikasının Baş nazirini Azərbaycan Respublikasının prezidentinin təqdimatına əsasən Naxıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi təyin edir.

 

Maddə 38. Naxıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin iclasları

Naxıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin iclaslarına bir, qayda olaraq, Naxıvan Muxtar Respublikasının Baş naziri sədrlik edir.

 

Maddə 39. Naxıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətləri

I. Naxıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti:

muxtar respublika bdcəsinin layihəsini hazırlayıb Naxıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə təqdim edir;

muxtar respublikanın bdcəsini icra edir;

muxtar respublikanın iqtisadi proqramlarının həyata keirilməsini təmin edir;

muxtar respublikanın sosial proqramlarının həyata keirilməsini təmin edir;

nazirliklər və digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına rəhbərlik edir, onların aktlarını ləğv edir;

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin onun səlahiyyətlərinə aid etdiyi digər məsələləri həll edir.

II. Naxıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti iqtisadi və mədəni sahələrdə Naxıvan Muxtar Respublikasını Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetində təmsil edir.

 

Maddə 40. Naxıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin aktları

I. mumi qaydalar məyyən etdikdə Naxıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti qərarlar, başqa məsələlər zrə sərəncamlar qəbul edir.

II. Naxıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin aktları başqa qayda məyyən edilməmişsə, dərc edildiyi gndən qvvəyə minir.

 

Maddə 41. Naxıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin zvlynə namizədlərə aid tələblər

I. Naxıvan Muxtar Respublikasının Baş naziri vəzifəsinə yaşı 30-dan aşağı olmayan, ali təhsilli, sekilərdə iştirak etmək hququna malik, başqa dvlət qarşısında hdəliyi olmayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı təyin edilir.

II. Naxıvan Muxtar Respublikası Baş nazirinin mavini, nazir, digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının rəhbəri vəzifəsinə yaşı 25-dən aşağı olmayan, sekilərdə iştirak etmək hququna malik, ali təhsilli, başqa dvlət qarşısında hdəliyi olmayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı təyin edilir.

 

Maddə 42. Naxıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin zvlərinə aid tələblər

Naxıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin zvləri he bir başqa sekili və ya təyinatlı vəzifə tuta bilməzlər, elmi-pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyətindən başqa he bir sahibkarlıq, kommersiya və digər dənişli fəaliyyətlə məşğul ola bilməzlər, vəzifə maaşından, habelə elmi, pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyətinə grə aldığı vəsaitdən başqa məvacib ala bilməzlər.

 

IV fəsil

Məhkəmə hakİmİyyətİ

Maddə 43. Məhkəmə hakimiyyətinin həyata keirilməsi

I. Naxıvan Muxtar Respublikasında məhkəmə hakimiyyətini ədalət mhakiməsi yolu ilə yalnız məhkəmələr həyata keirirlər.

II. Məhkəmə hakimiyyətini Naxıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsi, Naxıvan Muxtar Respublikasının İqtisad Məhkəməsi, Naxıvan Muxtar Respublikasının mumi və ixtisaslaşdırılmış məhkəmələri həyata keirirlər.

III. Məhkəmə hakimiyyəti Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, mlki və cinayət məhkəmə icraatı vasitəsi ilə və qanunla nəzərdə tutulan digər vasitələr ilə həyata keirilir.

IV. Ədalət mhakiməsinin həyata keirilməsində Naxıvan Muxtar Respublikasının Prokurorluğu və mdafiə tərəfi iştirak edir.

V. Məhkəmə quruluşu və məhkəmə icraatı qaydası qanunla məyyən olunur.

VI. Məhkəmələrin səlahiyyətlərinin dəyişdirilməsi məqsədi ilə məyyən olunmamış hquqi sulların tətbiq edilməsi və fvqəladə məhkəmələrin yaradılması qadağandır.

 

Maddə 44. Naxıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsi

I. Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsi mumi məhkəmələrin icraatına aid edilən mlki, cinayət və digər işlər zrə ali məhkəmə orqanıdır. O, qanunla məyyən edilmiş prosessual qaydalarda mumi məhkəmələrin işinə nəzarəti həyata keirir.

II. Naxıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsi Naxıvan Muxtar Respublikasında Konstitusiya nəzarətini təmin edir. O, Naxıvan Muxtar Respublikasının ali vəzifəli şəxsinin, Naxıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin, Naxıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetinin, Naxıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsinin sədrinin və Naxıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunun sorğusu əsasında aşağıdakı məsələləri həll edir:

1) Naxıvan Muxtar Respublikasının qanunlarının, Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin qərarlarının, Naxıvan Muxtar Respublikası ali vəzifəli şəxsinin fərman və sərəncamlarının, Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin qərarlarının, Naxıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarının, Naxıvan Muxtar Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hquqi aktlarının Naxıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasına uyğunluğu;

2) Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin qərarlarının, Naxıvan Muxtar Respublikası ali vəzifəli şəxsinin fərman və sərəncamlarının, Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin qərarlarının, Naxıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin sərəncamlarının, Naxıvan Muxtar Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hquqi aktlarının Naxıvan Muxtar Respublikasının qanunlarına uyğunluğu;

3) Naxıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarlarının, Naxıvan Muxtar Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hquqi aktlarının Naxıvan Muxtar Respublikası ali vəzifəli şəxsinin fərman və sərəncamlarına uyğunluğu.

III. Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimlərini Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədrinin təklifi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidenti təyin edir.

 

Maddə 45. Naxıvan Muxtar Respublikasının İqtisad Məhkəməsi

I. Naxıvan Muxtar Respublikası İqtisad Məhkəməsi iqtisadi mbahisələrə baxılması zrə məhkəmə orqanıdır.

II. Naxıvan Muxtar Respublikasının İqtisad Məhkəməsi hakimlərini Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədrinin təklifi ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti təyin edir.

 

Maddə 46. Naxıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğu

I. Naxıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğu qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada qanunların eyni cr və drst icra və tətbiq olunmasına nəzarət edir, qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda cinayət işləri başlayır və istintaq aparır, məhkəmədə dvlət ittihamını mdafiə edir, məhkəmədə iddia qaldırır, məhkəmə qərarlarından protest verir.

II. Naxıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğu ərazi prokurorlarının Naxıvan Muxtar Respublikası prokuroruna və Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroruna tabeliyinə əsaslanan vahid mərkəzləşdirilmiş orqandır.

III. Naxıvan Muxtar Respublikası prokurorunu Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin təklifi əsasında Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifəyə təyin edir.

IV. Ərazi və ixtisaslaşdırılmış prokurorları Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin Azərbaycan Respublikası Prezidentinə verilmiş təklifi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin razılığı ilə Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru vəzifəyə təyin və azad edir.

 

V fəsil

Qanunverİcİlİk sİstemİ

Maddə 47. Naxıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının hquqi qvvəsi

I. Naxıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası Naxıvan Muxtar Respublikasının digər normativ hquqi aktları arasında ən yksək hquqi qvvəyə malikdir.

II. Naxıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası birbaşa hquqi qvvəyə malikdir.

III. Naxıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası Naxıvan Muxtar Respublikası qanunvericilik sisteminin əsasıdır.

 

Maddə 48. Naxıvan Muxtar Respublikasının qanunvericilik sistemi

I. Naxıvan Muxtar Respublikasının qanunvericilik sistemi Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminin tərkib hissəsidir.

II. Naxıvan Muxtar Respublikasının qanunvericilik sistemi Azərbaycan Respublikası qanunvericilik sisteminə uyğundur.

III. Naxıvan Muxtar Respublikasının qanunvericilik sistemi Naxıvan Muxtar Respublikasının aşağıdakı normativ hquqi aktlarından ibarətdir:

1) Naxıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası;

2) Naxıvan Muxtar Respublikasının qanunları;

3) Naxıvan Muxtar Respublikasının ali vəzifəli şəxsinin fərmanları;

4) Naxıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları;

5) Naxıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ aktları.

Maddə 49. Naxıvan Muxtar Respublikasının normativ hquqi aktları

I. Normativ hquqi aktlar hquqa və haqq-ədalətə (bərabər mənafelərə, bərabər mnasibətə) əsaslanmalıdır.

II. Naxıvan Muxtar Respublikasının qanunları Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və qanunlarına, Naxıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasına zidd olmamalıdır, yalnız dərc edilmiş qanunların tətbiqi və icrası Naxıvan Muxtar Respublikasında btn vətəndaşlar, icra hakimiyyəti və məhkəmə hakimiyyəti, hquqi şəxslər və bələdiyyələr n məcburidir.

III. Naxıvan Muxtar Respublikasının ali vəzifəli şəxsinin fərmanları Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına və qanunlarına, Naxıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasına və qanunlarına, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarına zidd olmamalıdır, Naxıvan Muxtar Respublikasının ali vəzifəli şəxsinin fərmanları yalnız dərc edildikdə Naxıvan Muxtar Respublikasında onların tətbiqi və icrası vətəndaşlar, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları, hquqi şəxslər n məcburidir.

IV. Naxıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və qanunlarına, Naxıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasına və qanunlarına, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarına, Naxıvan Muxtar Respublikası ali vəzifəli şəxsinin fərman və sərəncamlarına zidd olmamalıdır. Naxıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları yalnız dərc edildikdə Naxıvan Muxtar Respublikasında onların tətbiqi və icrası vətəndaşlar, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları, hquqi şəxslər n məcburidir.

V. Naxıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının aktları Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və qanunlarına, Naxıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasına və qanunlarına, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarına, Naxıvan Muxtar Respublikasının ali vəzifəli şəxsinin fərman və sərəncamlarına, Naxıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarlarına və sərəncamlarına, Azərbaycan Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının aktlarına zidd olmamalıdır.

 

VI fəsil

Naxıvan Muxtar Respublİkasının Konstİtusİyasına dəyİşİklİklər və əlavələr

Maddə 50. Naxıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasına dəyişikliklərin və əlavələrin qəbul edilmə qaydası

I. Naxıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasına dəyişikliklər və əlavələr Naxıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisində 35 səs oxluğu ilə qəbul edildikdən sonra təsdiq olunmaq n Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdim edilir.

II. Naxıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasına dəyişikliklər və əlavələr haqqında təklif Naxıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisində 2 dəfə səsə qoyulur. İkinci səsvermə birinci səsvermədən 3 ay sonra keirilir.

III. Naxıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasına dəyişikliklər və əlavələr haqqında Konstitusiya qanunları həm birinci, həm də ikinci səsvermədən sonra təklif, qanunlar n nəzərdə tutulmuş qaydada, Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədrinə imzalamaq n təqdim olunur.

IV. Naxıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasına dəyişikliklər və əlavələr Naxıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının ayrılmaz hissəsidir və Naxıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının əsas mətninə zidd olmamalıdır.

Keİd mddəaları

I. Naxıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası Naxıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi tərəfindən qəbul edildikdən və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi tərəfindən təsdiq edildikdən sonra rəsmən dərc olunduğu gndən qvvəyə minir. Bu Konstitusiyanın qvvəyə mindiyi gndən 1978-ci il mayın 30-da qəbul edilmiş Naxıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası (Əsas Qanunu) qvvədən dşr.

II. Naxıvan Muxtar Respublikasının xalq deputatlarının səlahiyyətləri yeni seilmiş Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin ilk iclas gn başa atır.

Yeni seilmiş Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin ilk iclası Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin azı 31 deputatının seildiyinin elan edildiyi gndən sonra bir ay ərzində keirilir.

III. 1995-ci il sentyabrın 12-də qəbul edilmiş Naxıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə sekilər haqqında Naxıvan Muxtar Respublikası Qanununun 79-cu maddəsi bu Qanun əsasında seilmiş Naxıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 1-ci ağırışının səlahiyyətləri bitənədək qvvədədir.

IV. Bu Konstitusiyanın qəbul edildiyi gnədək Naxıvan Muxtar Respublikasının ərazisində qvvədə olan Naxıvan Muxtar Respublikasının qanunları və başqa normativ hquqi aktları bu Konstitusiyaya zidd olmayan hissədə z qvvəsini saxlayır.